شاخص یاب

آیکن / ICON

  • نرخ فعلی:0.22396
  • بالاترین قیمت روز:0.22829
  • پایین ترین قیمت روز:0.22293
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.22411
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۶:۴۴:۰۴
  • نرخ روز گذشته:0.22539
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.64%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0014

نمودار کندل استیک آیکن / ICON در روز جاری

نمودار کندل استیک آیکن / ICON در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.22396 ریال6:44:04
0.22405 ریال6:42:09
0.22414 ریال6:33:08
0.22368 ریال6:31:09
0.22597 ریال6:26:07
0.22551 ریال6:25:08
0.22555 ریال6:22:07
0.22684 ریال6:21:03
0.22794 ریال6:20:05
0.22775 ریال6:19:07
0.22793 ریال6:18:10
0.22775 ریال6:16:10
0.22793 ریال6:13:08
0.22775 ریال6:11:07
0.22793 ریال6:01:08
0.22809 ریال5:44:03
0.22829 ریال5:42:07
0.22806 ریال5:35:09
0.22779 ریال5:32:08
0.22773 ریال5:27:08
0.22782 ریال5:26:03
0.22791 ریال5:17:07
0.22814 ریال5:16:06
0.22793 ریال5:07:07
0.22806 ریال5:04:07
0.22789 ریال4:55:10
0.22796 ریال4:49:08
0.22804 ریال4:46:06
0.22797 ریال4:21:07
0.2278 ریال4:13:06
0.22804 ریال4:07:02
0.22757 ریال4:05:08
0.22729 ریال3:50:09
0.2271 ریال3:24:07
0.22709 ریال3:12:09
0.22708 ریال3:11:02
0.22709 ریال3:07:07
0.22708 ریال3:04:07
0.22709 ریال3:00:09
0.22708 ریال2:59:02
0.22697 ریال2:57:03
0.22707 ریال2:56:06
0.22716 ریال2:50:03
0.22725 ریال2:41:06
0.22688 ریال2:40:09
0.22753 ریال2:39:06
0.22763 ریال2:38:03
0.22772 ریال2:36:06
0.22791 ریال2:35:03
0.22772 ریال2:33:03
0.2276 ریال2:31:07
0.22731 ریال2:30:08
0.22769 ریال2:29:06
0.22469 ریال2:28:03
0.22702 ریال2:27:07
0.22347 ریال2:26:02
0.22338 ریال2:08:02
0.22333 ریال1:54:06
0.2235 ریال1:47:02
0.22331 ریال1:46:06
0.22351 ریال1:44:07
0.22322 ریال1:43:06
0.2235 ریال1:36:07
0.22354 ریال1:31:06
0.2234 ریال1:19:07
0.22293 ریال1:17:06
0.22407 ریال1:06:06
0.22418 ریال1:04:06
0.22415 ریال0:57:02
0.22368 ریال0:55:04
0.22415 ریال0:41:07
0.22411 ریال0:40:08
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات