کالایاب
شاخص یاب

کو کوین شیرز / KuCoin Shares

  • نرخ فعلی:1.3524
  • بالاترین قیمت روز:1.3959
  • پایین ترین قیمت روز:1.3388
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:1.03%
  • نرخ بازگشایی بازار:1.3938
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۰:۵۹:۰۷
  • نرخ روز گذشته:1.3959
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:3.22%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0435

نمودار کندل استیک کو کوین شیرز / KuCoin Shares در روز جاری

نمودار کندل استیک کو کوین شیرز / KuCoin Shares در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.3524 ریال10:59:07
1.35239 ریال10:56:08
1.3528 ریال10:53:08
1.35279 ریال10:51:07
1.3510 ریال10:49:08
1.3503 ریال10:46:07
1.3495 ریال10:44:06
1.3526 ریال10:39:03
1.3528 ریال10:28:08
1.3573 ریال10:25:04
1.3539 ریال10:20:11
1.35385 ریال10:19:07
1.3539 ریال10:16:08
1.357 ریال10:14:08
1.3567 ریال10:13:08
1.3510 ریال10:11:08
1.3503 ریال10:08:08
1.3472 ریال10:07:09
1.347 ریال10:05:11
1.3457 ریال10:03:08
1.3480 ریال9:59:03
1.3457 ریال9:58:07
1.348 ریال9:54:07
1.3452 ریال9:53:08
1.3480 ریال9:50:11
1.348 ریال9:46:08
1.3451 ریال9:45:10
1.34514 ریال9:43:03
1.3451 ریال9:42:03
1.348 ریال9:35:10
1.3494 ریال9:33:03
1.3495 ریال9:32:09
1.3531 ریال9:30:14
1.3526 ریال9:26:03
1.3531 ریال9:25:10
1.3571 ریال9:20:05
1.35707 ریال9:19:08
1.3571 ریال9:14:07
1.3543 ریال9:11:02
1.3528 ریال9:10:10
1.35 ریال9:00:14
1.3548 ریال8:59:08
1.3571 ریال8:53:08
1.357 ریال8:52:08
1.356 ریال8:50:13
1.3561 ریال8:45:10
1.35307 ریال8:44:08
1.3561 ریال8:42:08
1.35611 ریال8:41:07
1.35307 ریال8:40:10
1.3531 ریال8:39:03
1.35611 ریال8:37:08
1.3531 ریال8:35:04
1.35306 ریال8:34:09
1.3531 ریال8:33:08
1.35307 ریال8:32:08
1.3531 ریال8:30:13
1.35307 ریال8:29:08
1.3548 ریال8:28:02
1.35483 ریال8:27:07
1.357 ریال8:25:04
1.3551 ریال8:24:07
1.35514 ریال8:23:08
1.357 ریال8:22:07
1.3571 ریال8:18:08
1.35707 ریال8:15:09
1.352 ریال8:14:07
1.3520 ریال8:10:05
1.35199 ریال8:09:08
1.3528 ریال8:07:03
1.365 ریال8:05:04
1.3694 ریال8:03:08
1.3714 ریال7:59:03
1.3735 ریال7:58:08
1.37143 ریال7:56:07
1.37346 ریال7:54:07
1.3758 ریال7:46:07
1.37582 ریال7:43:08
1.3772 ریال7:41:08
1.3758 ریال7:39:07
1.3735 ریال7:38:08
1.37347 ریال7:36:03
1.3753 ریال7:34:08
1.3746 ریال7:33:08
1.37464 ریال7:30:13
1.3746 ریال7:29:08
1.37464 ریال7:27:08
1.3746 ریال7:23:07
1.37456 ریال7:19:02
1.3746 ریال7:18:07
1.3742 ریال7:16:07
1.37415 ریال7:15:09
1.3746 ریال7:13:08
1.37456 ریال7:12:07
1.3746 ریال7:10:10
1.3769 ریال7:08:07
1.3755 ریال7:04:03
1.3773 ریال7:03:08
1.3758 ریال7:01:09
1.37582 ریال7:00:15
1.37505 ریال6:59:07
1.375 ریال6:52:07
1.3735 ریال6:51:07
1.375 ریال6:49:07
1.3857 ریال6:45:04
1.38571 ریال6:43:07
1.38629 ریال6:41:07
1.3898 ریال6:40:09
1.38979 ریال6:38:08
1.39 ریال6:35:36
1.3901 ریال6:31:06
1.39009 ریال6:30:49
1.395 ریال6:26:14
1.3918 ریال6:18:06
1.3930 ریال6:14:08
1.39303 ریال6:12:08
1.39589 ریال6:11:10
1.3959 ریال5:34:08
1.3930 ریال5:32:03
1.3901 ریال5:30:05
1.39008 ریال5:29:08
1.3959 ریال5:21:07
1.3930 ریال5:19:07
1.3925 ریال5:13:07
1.3959 ریال5:02:08
1.3958 ریال4:58:07
1.3959 ریال4:51:06
1.395 ریال4:49:07
1.3959 ریال4:28:07
1.39589 ریال4:27:07
1.39577 ریال4:24:08
1.3958 ریال4:17:07
1.3921 ریال4:13:02
1.3930 ریال4:10:10
1.3955 ریال4:09:02
1.39549 ریال4:08:07
1.3955 ریال4:06:07
1.3959 ریال4:05:09
1.3921 ریال4:03:08
1.3959 ریال3:47:07
1.3939 ریال3:44:07
1.39303 ریال3:43:07
1.3959 ریال3:35:09
1.3958 ریال3:34:07
1.39528 ریال3:31:08
1.3959 ریال3:11:07
1.3958 ریال3:10:09
1.393 ریال3:09:02
1.3959 ریال3:08:07
1.39 ریال3:07:07
1.3840 ریال3:05:09
1.385 ریال3:03:07
1.3857 ریال2:59:06
1.37489 ریال2:58:07
1.37777 ریال2:57:03
1.3863 ریال2:55:08
1.38958 ریال2:54:07
1.38986 ریال2:53:07
1.3959 ریال2:33:07
1.3917 ریال2:32:03
1.3898 ریال2:29:07
1.38979 ریال2:28:07
1.3898 ریال2:27:07
1.38979 ریال2:26:07
1.3892 ریال2:22:07
1.3878 ریال2:21:07
1.3857 ریال2:19:07
1.3863 ریال2:17:07
1.3847 ریال2:16:07
1.3888 ریال2:13:08
1.3840 ریال2:12:07
1.3843 ریال2:08:07
1.3888 ریال2:03:08
1.38878 ریال2:02:03
1.3818 ریال2:01:09
1.3796 ریال2:00:13
1.3684 ریال1:58:07
1.3673 ریال1:56:07
1.36179 ریال1:54:07
1.35959 ریال1:53:07
1.3596 ریال1:51:07
1.3591 ریال1:49:07
1.3596 ریال1:46:07
1.3591 ریال1:44:07
1.3592 ریال1:43:07
1.3571 ریال1:41:07
1.3531 ریال1:40:09
1.3541 ریال1:36:07
1.3469 ریال1:34:07
1.34585 ریال1:33:07
1.3439 ریال1:32:07
1.3388 ریال1:30:11
1.3393 ریال1:29:07
1.33932 ریال1:28:07
1.3503 ریال1:27:03
1.34897 ریال1:25:08
1.3581 ریال1:23:07
1.3706 ریال1:22:07
1.3618 ریال1:19:07
1.3751 ریال1:18:06
1.3745 ریال1:14:03
1.3663 ریال1:13:07
1.3857 ریال1:10:10
1.38853 ریال1:09:07
1.3959 ریال1:06:07
1.3939 ریال1:03:07
1.3959 ریال0:58:07
1.39589 ریال0:57:07
1.3959 ریال0:55:08
1.39588 ریال0:54:07
1.3959 ریال0:47:07
1.39305 ریال0:46:07
1.3959 ریال0:36:08
1.3939 ریال0:34:07
1.39282 ریال0:33:07
1.3938 ریال0:31:03
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات