شاخص یاب

مید سیف کوین / MaidSafeCoin

  • نرخ فعلی:0.11045
  • بالاترین قیمت روز:0.11116
  • پایین ترین قیمت روز:0.10806
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.11011
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۵:۴۴:۰۳
  • نرخ روز گذشته:0.11057
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.11%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک مید سیف کوین / MaidSafeCoin در روز جاری

نمودار کندل استیک مید سیف کوین / MaidSafeCoin در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.11045 ریال5:44:03
0.1106 ریال5:43:07
0.11073 ریال5:42:07
0.11032 ریال5:41:07
0.11052 ریال5:40:08
0.11087 ریال5:39:07
0.11053 ریال5:37:06
0.11064 ریال5:30:10
0.1107 ریال5:29:07
0.11069 ریال5:28:07
0.11083 ریال5:27:02
0.11079 ریال5:26:03
0.11074 ریال5:17:07
0.11071 ریال5:16:07
0.11069 ریال5:15:08
0.11066 ریال5:13:07
0.1107 ریال5:12:03
0.11069 ریال5:01:07
0.11054 ریال4:59:03
0.11074 ریال4:58:07
0.11078 ریال4:56:03
0.11069 ریال4:55:08
0.11072 ریال4:54:07
0.11051 ریال4:52:07
0.11081 ریال4:50:09
0.11062 ریال4:49:07
0.11049 ریال4:48:02
0.11056 ریال4:47:08
0.11059 ریال4:46:06
0.11065 ریال4:45:03
0.11055 ریال4:44:06
0.11039 ریال4:43:03
0.11035 ریال4:42:02
0.10987 ریال4:40:08
0.11032 ریال4:39:07
0.1102 ریال4:38:07
0.11058 ریال4:37:07
0.11006 ریال4:36:02
0.11009 ریال4:34:07
0.10999 ریال4:32:07
0.11083 ریال4:31:07
0.1105 ریال4:29:06
0.11045 ریال4:26:07
0.10976 ریال4:25:07
0.11116 ریال4:24:06
0.11093 ریال4:23:07
0.11099 ریال4:22:03
0.10947 ریال4:21:07
0.10945 ریال4:20:08
0.10947 ریال4:19:06
0.10944 ریال4:17:06
0.10889 ریال4:15:07
0.10937 ریال3:04:07
0.10859 ریال3:01:02
0.10895 ریال2:59:07
0.10851 ریال2:58:07
0.10865 ریال2:56:06
0.10864 ریال2:53:07
0.10851 ریال2:52:06
0.10834 ریال2:49:07
0.10835 ریال2:45:09
0.10866 ریال2:41:06
0.10829 ریال2:37:02
0.10852 ریال2:36:06
0.10835 ریال2:33:07
0.10842 ریال2:32:03
0.10823 ریال2:31:02
0.10824 ریال2:30:09
0.10857 ریال2:29:07
0.10864 ریال2:28:06
0.10856 ریال2:27:07
0.1086 ریال2:25:04
0.1083 ریال2:23:07
0.10856 ریال2:22:08
0.10835 ریال2:21:06
0.10857 ریال2:19:06
0.10861 ریال2:18:02
0.10823 ریال2:17:07
0.10865 ریال2:16:02
0.10854 ریال2:15:07
0.10823 ریال2:13:06
0.10833 ریال2:11:06
0.1083 ریال2:05:08
0.10844 ریال2:03:08
0.10828 ریال2:01:07
0.10859 ریال2:00:11
0.10854 ریال1:59:06
0.10847 ریال1:57:07
0.10843 ریال1:56:03
0.10858 ریال1:55:04
0.10843 ریال1:53:06
0.10834 ریال1:52:07
0.10847 ریال1:50:08
0.1085 ریال1:48:07
0.1083 ریال1:46:07
0.10835 ریال1:45:08
0.10838 ریال1:44:07
0.10824 ریال1:43:07
0.10848 ریال1:38:06
0.10845 ریال1:37:02
0.10823 ریال1:36:07
0.10806 ریال1:34:07
0.10851 ریال1:31:03
0.10818 ریال1:29:06
0.10817 ریال1:28:07
0.1086 ریال1:27:02
0.10851 ریال1:26:06
0.10837 ریال1:24:07
0.1083 ریال1:22:07
0.10824 ریال1:21:07
0.1086 ریال1:20:04
0.10857 ریال1:18:07
0.10855 ریال1:17:07
0.10851 ریال1:16:07
0.10859 ریال1:15:04
0.10842 ریال1:12:06
0.10846 ریال1:10:08
0.10826 ریال1:09:06
0.10853 ریال1:08:02
0.10858 ریال1:07:06
0.10859 ریال1:05:08
0.10848 ریال1:03:06
0.10823 ریال0:58:03
0.10834 ریال0:57:06
0.1083 ریال0:55:07
0.10829 ریال0:54:06
0.10827 ریال0:53:02
0.10844 ریال0:52:06
0.10825 ریال0:50:04
0.10848 ریال0:49:07
0.1089 ریال0:25:08
0.11011 ریال0:03:08
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات