کالایاب
شاخص یاب

موناکو / Monaco

  • نرخ فعلی:3.34
  • بالاترین قیمت روز:3.3567
  • پایین ترین قیمت روز:3.26
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.03
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.8%
  • نرخ بازگشایی بازار:3.2873
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۱:۴۳:۰۷
  • نرخ روز گذشته:3.2874
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.6%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0526

نمودار کندل استیک موناکو / Monaco در روز جاری

نمودار کندل استیک موناکو / Monaco در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3.34 ریال21:43:07
3.3401 ریال21:40:10
3.3388 ریال21:12:08
3.3387 ریال21:10:10
3.339 ریال21:09:08
3.3555 ریال21:03:08
3.3556 ریال20:31:08
3.3559 ریال20:20:10
3.3557 ریال20:18:08
3.3558 ریال20:16:08
3.3566 ریال20:12:08
3.3567 ریال20:08:07
3.3403 ریال19:42:08
3.3399 ریال19:38:07
3.3404 ریال19:36:08
3.3388 ریال19:22:08
3.3387 ریال19:18:08
3.3397 ریال19:08:03
3.3395 ریال19:00:16
3.3394 ریال18:56:08
3.3155 ریال18:47:03
3.3156 ریال18:44:08
3.3157 ریال18:39:07
3.3156 ریال18:32:03
3.3132 ریال18:06:08
3.3133 ریال18:01:05
3.321 ریال17:51:03
3.3227 ریال17:47:08
3.3251 ریال17:42:08
3.3235 ریال17:13:08
3.3231 ریال16:53:07
3.3238 ریال16:45:10
3.3215 ریال16:40:11
3.3064 ریال16:37:08
3.3052 ریال16:32:07
3.3134 ریال16:16:08
3.3044 ریال16:14:08
3.3043 ریال16:11:08
3.2969 ریال15:58:08
3.2967 ریال15:55:09
3.2966 ریال15:54:08
3.2964 ریال15:46:07
3.2962 ریال15:41:03
3.3192 ریال15:37:07
3.3222 ریال15:32:08
3.3221 ریال15:19:07
3.3255 ریال15:17:07
3.3252 ریال15:04:08
3.3174 ریال15:00:15
3.3178 ریال14:59:07
3.3173 ریال14:52:07
3.317 ریال14:51:08
3.3181 ریال14:49:08
3.3179 ریال14:45:09
3.318 ریال14:41:07
3.3138 ریال14:34:08
3.3135 ریال14:33:03
3.3134 ریال14:31:03
3.3139 ریال14:30:12
3.3137 ریال14:28:03
3.313 ریال14:18:07
3.3137 ریال14:16:07
3.3136 ریال14:14:08
3.3451 ریال14:00:14
3.3443 ریال13:54:07
3.3367 ریال13:48:08
3.3376 ریال13:36:03
3.3297 ریال13:32:04
3.3308 ریال13:24:07
3.3389 ریال13:11:07
3.339 ریال13:08:08
3.3372 ریال13:05:09
3.3356 ریال13:04:08
3.3355 ریال13:03:09
3.3214 ریال12:58:07
3.3209 ریال12:40:10
3.3068 ریال12:39:07
3.3066 ریال12:37:08
3.3067 ریال12:22:07
3.3023 ریال12:16:07
3.3015 ریال12:12:08
3.3014 ریال12:05:10
3.3013 ریال11:55:09
3.3012 ریال11:52:07
3.3013 ریال11:50:11
3.3005 ریال11:45:10
3.2793 ریال11:42:03
3.2794 ریال11:28:08
3.278 ریال11:21:09
3.2785 ریال11:12:08
3.2772 ریال11:09:08
3.2759 ریال11:03:08
3.2754 ریال11:00:17
3.2769 ریال10:59:08
3.2765 ریال10:55:09
3.2766 ریال10:51:07
3.2756 ریال10:49:07
3.2684 ریال10:46:07
3.2674 ریال10:44:07
3.2672 ریال10:32:03
3.2741 ریال10:27:07
3.26 ریال10:12:08
3.2806 ریال10:09:07
3.2805 ریال10:05:09
3.2806 ریال9:44:07
3.2825 ریال9:42:07
3.2822 ریال9:40:05
3.271 ریال9:33:07
3.2713 ریال9:13:07
3.2714 ریال8:35:09
3.2648 ریال8:33:08
3.2815 ریال8:27:07
3.2814 ریال8:11:07
3.2826 ریال7:52:07
3.2844 ریال7:51:07
3.2845 ریال7:43:03
3.2853 ریال7:33:07
3.285 ریال7:23:07
3.2852 ریال7:15:04
3.2854 ریال7:12:07
3.2862 ریال7:09:07
3.2863 ریال7:05:08
3.2868 ریال7:03:02
3.2873 ریال7:00:06
3.3013 ریال6:59:07
3.3011 ریال6:55:04
3.301 ریال6:49:07
3.3013 ریال6:38:07
3.3015 ریال6:26:07
3.3007 ریال6:22:03
3.3013 ریال6:15:08
3.301 ریال6:12:07
3.2781 ریال5:59:07
3.2769 ریال5:37:07
3.276 ریال5:28:07
3.2767 ریال5:20:11
3.2843 ریال5:12:07
3.2846 ریال5:04:08
3.284 ریال4:58:07
3.2839 ریال4:52:07
3.2844 ریال4:48:07
3.2849 ریال4:46:07
3.3039 ریال4:29:08
3.3041 ریال4:25:08
3.305 ریال4:16:07
3.3204 ریال4:11:07
3.3197 ریال3:55:04
3.3214 ریال3:54:07
3.3215 ریال3:45:08
3.3139 ریال3:43:03
3.3291 ریال3:39:06
3.3064 ریال3:34:08
3.306 ریال3:30:11
3.3056 ریال3:24:07
3.3057 ریال3:17:07
3.32 ریال2:59:07
3.3124 ریال2:53:07
3.3126 ریال2:43:07
3.3202 ریال2:26:06
3.3126 ریال2:18:07
3.312 ریال2:09:06
3.3044 ریال2:07:06
3.304 ریال1:58:07
3.3039 ریال1:37:02
3.3041 ریال1:30:10
3.3193 ریال1:26:02
3.3198 ریال1:18:07
3.3122 ریال1:16:07
3.3039 ریال1:14:07
3.2958 ریال1:08:07
3.2955 ریال1:06:06
3.2949 ریال0:28:07
3.2873 ریال0:26:07
3.3025 ریال0:13:07
3.2873 ریال0:11:07
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات