شاخص یاب

پیوکس / PIVX

  • نرخ فعلی:0.93738
  • بالاترین قیمت روز:0.94017
  • پایین ترین قیمت روز:0.7691
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.16
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.15%
  • نرخ بازگشایی بازار:0.7730
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۶:۲۲:۰۷
  • نرخ روز گذشته:0.7735
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:21.19%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.1639

نمودار کندل استیک پیوکس / PIVX در روز جاری

نمودار کندل استیک پیوکس / PIVX در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.93738 ریال6:22:07
0.9372 ریال6:21:03
0.93719 ریال6:20:05
0.9368 ریال6:19:07
0.93683 ریال6:18:10
0.93717 ریال6:17:07
0.937 ریال6:14:07
0.9370 ریال6:13:08
0.93696 ریال6:12:08
0.93698 ریال6:11:07
0.93702 ریال6:10:04
0.93688 ریال6:09:07
0.9370 ریال6:08:04
0.93697 ریال6:07:07
0.9372 ریال6:02:04
0.93719 ریال6:01:08
0.9367 ریال6:00:07
0.93667 ریال5:59:07
0.93705 ریال5:58:07
0.93703 ریال5:57:08
0.93702 ریال5:56:08
0.93685 ریال5:55:08
0.93688 ریال5:54:08
0.93698 ریال5:53:08
0.9376 ریال5:50:09
0.9380 ریال5:48:07
0.93795 ریال5:47:07
0.93783 ریال5:46:08
0.93757 ریال5:45:11
0.9377 ریال5:44:03
0.93766 ریال5:43:08
0.9380 ریال5:41:07
0.93795 ریال5:40:09
0.9378 ریال5:39:04
0.93784 ریال5:38:03
0.93792 ریال5:37:07
0.93912 ریال5:36:08
0.93936 ریال5:35:09
0.93937 ریال5:34:08
0.93941 ریال5:33:08
0.9394 ریال5:32:08
0.93941 ریال5:31:08
0.93947 ریال5:30:10
0.93954 ریال5:29:08
0.93944 ریال5:27:08
0.9393 ریال5:25:08
0.9389 ریال5:23:07
0.9391 ریال5:22:03
0.93914 ریال5:21:07
0.9394 ریال5:20:09
0.93936 ریال5:19:07
0.93923 ریال5:18:07
0.93912 ریال5:17:07
0.93914 ریال5:16:06
0.93895 ریال5:15:07
0.94011 ریال5:14:07
0.9401 ریال5:13:03
0.94014 ریال5:12:03
0.94017 ریال5:11:08
0.9401 ریال5:10:08
0.94008 ریال5:08:07
0.94006 ریال5:07:07
0.9399 ریال5:06:07
0.93985 ریال5:04:07
0.9396 ریال5:03:08
0.93959 ریال5:01:08
0.9396 ریال4:59:03
0.93956 ریال4:58:07
0.93955 ریال4:57:07
0.93947 ریال4:56:07
0.93906 ریال4:55:10
0.9390 ریال4:54:03
0.93903 ریال4:53:07
0.93904 ریال4:52:07
0.93893 ریال4:51:07
0.93733 ریال4:49:08
0.9373 ریال4:46:06
0.93733 ریال4:45:09
0.93735 ریال4:44:07
0.9374 ریال4:43:03
0.93735 ریال4:42:07
0.93733 ریال4:41:06
0.9373 ریال4:40:09
0.93731 ریال4:39:07
0.9372 ریال4:38:06
0.93726 ریال4:37:06
0.9375 ریال4:36:03
0.9376 ریال4:35:04
0.93758 ریال4:34:03
0.93764 ریال4:33:07
0.93768 ریال4:32:07
0.93672 ریال4:30:06
0.93704 ریال4:29:07
0.93696 ریال4:28:07
0.9369 ریال4:25:08
0.93687 ریال4:24:07
0.9371 ریال4:22:03
0.93694 ریال4:21:07
0.9368 ریال4:20:04
0.93675 ریال4:19:07
0.93697 ریال4:18:07
0.93715 ریال4:17:07
0.93741 ریال4:16:06
0.93702 ریال4:15:08
0.9372 ریال4:14:07
0.93718 ریال4:13:06
0.93688 ریال4:12:07
0.93669 ریال4:11:07
0.93767 ریال4:10:08
0.93765 ریال4:09:06
0.93766 ریال4:08:02
0.9377 ریال4:07:03
0.9381 ریال4:05:08
0.9367 ریال4:04:03
0.9368 ریال4:03:07
0.93679 ریال4:01:07
0.93648 ریال4:00:12
0.93664 ریال3:59:07
0.93653 ریال3:58:07
0.93656 ریال3:57:03
0.9365 ریال3:56:02
0.93654 ریال3:55:08
0.9371 ریال3:54:03
0.93709 ریال3:53:07
0.93711 ریال3:52:06
0.9369 ریال3:51:02
0.93685 ریال3:50:09
0.93676 ریال3:48:02
0.9366 ریال3:43:07
0.93658 ریال3:42:03
0.93655 ریال3:41:07
0.9365 ریال3:40:08
0.93649 ریال3:39:07
0.9366 ریال3:38:07
0.93642 ریال3:37:06
0.9358 ریال3:35:08
0.93577 ریال3:34:06
0.93602 ریال3:32:07
0.93599 ریال3:31:06
0.7775 ریال3:30:04
0.77747 ریال3:29:07
0.77806 ریال3:28:06
0.7781 ریال3:23:07
0.77753 ریال3:22:03
0.7782 ریال3:21:03
0.77821 ریال3:20:04
0.7778 ریال3:19:03
0.77778 ریال3:18:07
0.77747 ریال3:17:02
0.77751 ریال3:16:06
0.7771 ریال3:15:07
0.77706 ریال3:14:03
0.7768 ریال3:11:02
0.77677 ریال3:10:08
0.77624 ریال3:09:06
0.7768 ریال3:07:07
0.7769 ریال3:06:07
0.77686 ریال3:04:07
0.7764 ریال3:03:07
0.77669 ریال3:01:07
0.77597 ریال3:00:10
0.7753 ریال2:59:02
0.77531 ریال2:58:07
0.77525 ریال2:57:03
0.77529 ریال2:56:06
0.77518 ریال2:55:07
0.77516 ریال2:54:07
0.7750 ریال2:53:06
0.77499 ریال2:52:03
0.77457 ریال2:51:06
0.7752 ریال2:49:02
0.77518 ریال2:48:07
0.77468 ریال2:47:07
0.77453 ریال2:46:06
0.7752 ریال2:45:08
0.7749 ریال2:40:09
0.77491 ریال2:39:06
0.7748 ریال2:34:06
0.77456 ریال2:33:03
0.77489 ریال2:32:06
0.7716 ریال2:30:08
0.77157 ریال2:29:06
0.77139 ریال2:28:03
0.77134 ریال2:27:07
0.7717 ریال2:26:02
0.77168 ریال2:25:11
0.77096 ریال2:24:06
0.77097 ریال2:23:07
0.77079 ریال2:22:02
0.77013 ریال2:21:07
0.7691 ریال2:20:08
0.76999 ریال2:19:07
0.77054 ریال2:18:07
0.77019 ریال2:17:07
0.7716 ریال2:16:06
0.77048 ریال2:15:07
0.77131 ریال2:14:06
0.7713 ریال2:13:02
0.77132 ریال2:12:06
0.77114 ریال2:11:06
0.77282 ریال2:10:08
0.7729 ریال2:09:03
0.7727 ریال2:08:03
0.77267 ریال2:07:08
0.77324 ریال2:05:08
0.77294 ریال2:04:07
0.7727 ریال2:03:08
0.7724 ریال2:01:03
0.77237 ریال2:00:05
0.77294 ریال1:59:07
0.7733 ریال1:58:02
0.77326 ریال1:57:07
0.77348 ریال1:56:07
0.7767 ریال1:55:04
0.77669 ریال1:54:06
0.7765 ریال1:45:08
0.77653 ریال1:44:07
0.77643 ریال1:43:06
0.77567 ریال1:42:02
0.77637 ریال1:41:06
0.77635 ریال1:40:04
0.7756 ریال1:36:07
0.7759 ریال1:34:07
0.7762 ریال1:31:06
0.77484 ریال1:30:09
0.77389 ریال1:29:07
0.77473 ریال1:28:06
0.77522 ریال1:27:06
0.77468 ریال1:26:07
0.77473 ریال1:25:08
0.7749 ریال1:24:07
0.77491 ریال1:23:07
0.77506 ریال1:22:07
0.77479 ریال1:21:07
0.77423 ریال1:19:07
0.7746 ریال1:18:06
0.77463 ریال1:17:06
0.77364 ریال1:16:06
0.774 ریال1:15:08
0.77371 ریال1:14:07
0.77397 ریال1:13:07
0.77413 ریال1:12:06
0.7737 ریال1:11:07
0.77371 ریال1:10:08
0.7739 ریال1:09:07
0.77344 ریال1:08:07
0.7732 ریال1:04:06
0.7737 ریال1:03:06
0.77317 ریال1:01:07
0.77338 ریال1:00:10
0.77337 ریال0:59:06
0.77396 ریال0:58:06
0.77384 ریال0:57:02
0.77391 ریال0:56:06
0.77528 ریال0:55:04
0.77543 ریال0:54:07
0.77725 ریال0:53:06
0.7760 ریال0:52:03
0.77602 ریال0:50:11
0.77574 ریال0:49:07
0.77602 ریال0:48:07
0.7754 ریال0:47:07
0.7753 ریال0:46:03
0.77532 ریال0:45:08
0.77535 ریال0:44:07
0.77515 ریال0:43:07
0.7747 ریال0:42:02
0.77469 ریال0:41:07
0.7752 ریال0:40:08
0.77197 ریال0:12:07
0.7730 ریال0:04:03
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات