شاخص یاب

پاپیلوس / Populous

  • نرخ فعلی:1.3192
  • بالاترین قیمت روز:1.3707
  • پایین ترین قیمت روز:1.319
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.14%
  • نرخ بازگشایی بازار:1.351
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۵۱:۰۷
  • نرخ روز گذشته:1.3525
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.52%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0333

نمودار کندل استیک پاپیلوس / Populous در روز جاری

نمودار کندل استیک پاپیلوس / Populous در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.3192 ریال13:51:07
1.319 ریال13:49:05
1.3197 ریال13:48:07
1.3211 ریال13:46:07
1.3279 ریال13:45:09
1.3284 ریال13:44:07
1.3282 ریال13:41:03
1.3276 ریال13:40:09
1.3262 ریال13:39:07
1.3258 ریال13:38:07
1.328 ریال13:37:07
1.3238 ریال13:36:07
1.3239 ریال13:34:07
1.322 ریال13:32:07
1.3234 ریال13:28:07
1.3267 ریال13:26:07
1.3264 ریال13:24:08
1.3262 ریال13:22:08
1.3246 ریال13:20:10
1.3261 ریال13:18:07
1.3284 ریال13:16:07
1.3293 ریال13:15:05
1.3254 ریال13:14:07
1.3304 ریال13:13:07
1.332 ریال13:10:10
1.3337 ریال13:09:08
1.3322 ریال13:06:02
1.3328 ریال13:03:08
1.334 ریال13:01:07
1.3331 ریال13:00:05
1.3322 ریال12:58:02
1.3323 ریال12:57:07
1.3325 ریال12:56:03
1.332 ریال12:55:08
1.3293 ریال12:54:06
1.3322 ریال12:52:07
1.3313 ریال12:50:05
1.335 ریال12:48:07
1.3348 ریال12:46:07
1.3347 ریال12:45:09
1.3338 ریال12:43:07
1.3337 ریال12:41:07
1.3345 ریال12:40:04
1.3329 ریال12:37:07
1.3317 ریال12:36:07
1.3276 ریال12:33:07
1.3272 ریال12:32:03
1.3264 ریال12:31:08
1.3263 ریال12:30:10
1.3266 ریال12:28:07
1.3267 ریال12:25:08
1.3277 ریال12:24:07
1.3275 ریال12:22:07
1.3285 ریال12:19:07
1.3252 ریال12:18:07
1.327 ریال12:16:07
1.3321 ریال12:15:08
1.3316 ریال12:14:03
1.3352 ریال12:13:07
1.3337 ریال12:12:08
1.3329 ریال12:11:09
1.3326 ریال12:09:03
1.3335 ریال12:08:07
1.3328 ریال12:05:08
1.3326 ریال12:02:07
1.3327 ریال12:00:06
1.3335 ریال11:59:07
1.3325 ریال11:58:06
1.3327 ریال11:57:07
1.3331 ریال11:55:10
1.3298 ریال11:54:07
1.3386 ریال11:53:03
1.3381 ریال11:52:06
1.3378 ریال11:50:10
1.3391 ریال11:46:06
1.3389 ریال11:44:07
1.3385 ریال11:40:04
1.3433 ریال11:39:07
1.3426 ریال11:38:07
1.3417 ریال11:37:07
1.3413 ریال11:36:07
1.3469 ریال11:32:07
1.3466 ریال11:31:03
1.3462 ریال11:30:11
1.3461 ریال11:29:07
1.3462 ریال11:26:07
1.3463 ریال11:19:03
1.3497 ریال11:18:07
1.3493 ریال11:17:03
1.3491 ریال11:16:07
1.3492 ریال11:12:07
1.3495 ریال11:11:07
1.349 ریال11:10:09
1.3492 ریال11:08:07
1.35 ریال11:06:07
1.3511 ریال11:04:07
1.3512 ریال11:03:07
1.3511 ریال11:00:04
1.3501 ریال10:59:02
1.3468 ریال10:57:07
1.3484 ریال10:55:04
1.3503 ریال10:54:07
1.3514 ریال10:52:08
1.3531 ریال10:51:08
1.3536 ریال10:49:06
1.3542 ریال10:48:07
1.3541 ریال10:47:06
1.3539 ریال10:46:07
1.3552 ریال10:45:08
1.3554 ریال10:44:07
1.353 ریال10:43:07
1.3559 ریال10:42:07
1.3565 ریال10:38:07
1.3568 ریال10:37:09
1.357 ریال10:36:07
1.3562 ریال10:35:08
1.3558 ریال10:34:07
1.3548 ریال10:31:03
1.3555 ریال10:30:10
1.3553 ریال10:28:07
1.3561 ریال10:27:07
1.3563 ریال10:25:08
1.357 ریال10:22:07
1.3561 ریال10:21:07
1.3555 ریال10:20:09
1.3572 ریال10:19:07
1.3583 ریال10:18:03
1.3584 ریال10:17:06
1.3707 ریال10:16:07
1.362 ریال10:14:07
1.3617 ریال10:13:06
1.3641 ریال10:12:07
1.3605 ریال10:10:04
1.3606 ریال10:08:07
1.3593 ریال10:06:07
1.3591 ریال10:03:08
1.3582 ریال10:01:03
1.3577 ریال10:00:11
1.3592 ریال9:58:07
1.3612 ریال9:57:03
1.3594 ریال9:56:09
1.3592 ریال9:55:08
1.359 ریال9:54:07
1.3568 ریال9:53:02
1.3566 ریال9:52:03
1.3558 ریال9:49:06
1.3559 ریال9:48:07
1.3557 ریال9:46:02
1.3555 ریال9:44:06
1.3554 ریال9:42:03
1.3571 ریال9:41:03
1.3556 ریال9:40:08
1.3537 ریال9:38:07
1.354 ریال9:34:06
1.3557 ریال9:33:07
1.3574 ریال9:30:03
1.3572 ریال9:28:07
1.3574 ریال9:25:08
1.3577 ریال9:18:07
1.358 ریال9:16:03
1.3582 ریال9:14:06
1.3576 ریال9:12:07
1.358 ریال9:11:06
1.3582 ریال9:09:02
1.3578 ریال9:08:03
1.3579 ریال9:07:07
1.3581 ریال9:06:06
1.3568 ریال9:00:09
1.3571 ریال8:58:07
1.3568 ریال8:57:07
1.357 ریال8:56:07
1.3577 ریال8:55:07
1.3585 ریال8:54:06
1.3607 ریال8:52:03
1.3608 ریال8:51:07
1.3607 ریال8:48:06
1.3603 ریال8:44:07
1.3606 ریال8:42:07
1.3584 ریال8:41:07
1.3633 ریال8:01:07
1.3628 ریال8:00:11
1.3644 ریال7:56:02
1.3646 ریال7:54:07
1.364 ریال7:53:07
1.3651 ریال7:52:07
1.3657 ریال7:49:06
1.3661 ریال7:48:07
1.3663 ریال7:47:07
1.3662 ریال7:46:02
1.366 ریال7:44:06
1.3656 ریال7:43:02
1.3655 ریال7:40:08
1.3659 ریال7:39:07
1.3656 ریال7:38:07
1.3663 ریال7:37:07
1.3654 ریال7:35:07
1.3661 ریال7:34:03
1.3654 ریال7:32:03
1.3631 ریال7:31:07
1.3609 ریال7:30:09
1.3578 ریال7:29:06
1.3569 ریال7:28:02
1.3572 ریال7:26:06
1.3587 ریال7:25:10
1.3607 ریال7:24:06
1.3609 ریال7:22:03
1.3646 ریال7:21:02
1.3642 ریال7:20:04
1.3683 ریال7:19:02
1.3634 ریال7:18:06
1.3586 ریال7:17:06
1.3588 ریال7:15:08
1.3685 ریال7:13:07
1.3618 ریال7:12:07
1.3612 ریال7:11:03
1.361 ریال7:10:04
1.3613 ریال7:09:07
1.3617 ریال7:05:07
1.3616 ریال7:04:07
1.3617 ریال7:03:07
1.3622 ریال7:00:04
1.3636 ریال6:58:02
1.3557 ریال6:55:08
1.3556 ریال6:54:06
1.3558 ریال6:51:06
1.356 ریال6:48:07
1.353 ریال6:46:07
1.3532 ریال6:43:45
1.3532 ریال6:43:18
1.3533 ریال6:40:26
1.3527 ریال6:39:37
1.3541 ریال6:38:52
1.3545 ریال6:37:10
1.3547 ریال6:36:56
1.3547 ریال6:36:32
1.3511 ریال6:34:23
1.3511 ریال6:34:19
1.3504 ریال6:31:07
1.35 ریال6:29:07
1.3508 ریال6:28:02
1.3512 ریال6:26:06
1.3517 ریال6:25:08
1.3502 ریال6:24:07
1.3504 ریال6:22:06
1.3514 ریال6:14:07
1.3508 ریال6:13:06
1.3495 ریال6:11:06
1.35 ریال6:10:09
1.3538 ریال6:09:07
1.3536 ریال6:07:06
1.3538 ریال6:06:07
1.3539 ریال6:04:07
1.3541 ریال6:03:07
1.3538 ریال5:58:13
1.3536 ریال5:57:03
1.3539 ریال5:54:02
1.3532 ریال5:53:06
1.3535 ریال5:52:03
1.353 ریال5:50:10
1.3521 ریال5:46:02
1.351 ریال5:44:03
1.3514 ریال5:42:07
1.3525 ریال5:37:02
1.3518 ریال5:36:03
1.3527 ریال5:35:07
1.3525 ریال5:33:08
1.3517 ریال5:31:07
1.3516 ریال5:29:06
1.3517 ریال5:27:07
1.3516 ریال5:26:06
1.3511 ریال5:25:08
1.351 ریال5:23:06
1.3506 ریال5:21:07
1.3505 ریال5:17:07
1.3504 ریال5:13:07
1.3496 ریال5:12:03
1.3504 ریال5:11:07
1.3488 ریال5:10:08
1.3507 ریال5:09:02
1.3512 ریال5:07:07
1.3533 ریال5:06:06
1.3534 ریال5:04:07
1.353 ریال5:03:06
1.3488 ریال5:01:08
1.3498 ریال4:59:06
1.3502 ریال4:57:03
1.3504 ریال4:56:07
1.3517 ریال4:55:08
1.3521 ریال4:53:06
1.3539 ریال4:51:07
1.3541 ریال4:48:07
1.3533 ریال4:47:07
1.3507 ریال4:46:07
1.3516 ریال4:45:07
1.3479 ریال4:43:07
1.3528 ریال4:42:07
1.3613 ریال4:40:03
1.3615 ریال4:38:06
1.3619 ریال4:36:06
1.3615 ریال4:33:07
1.3612 ریال4:32:03
1.3605 ریال4:28:03
1.3603 ریال4:26:07
1.3589 ریال4:24:06
1.3597 ریال4:22:03
1.3604 ریال4:18:06
1.3603 ریال4:17:07
1.3602 ریال4:15:08
1.3612 ریال4:13:06
1.3613 ریال4:10:08
1.361 ریال4:09:02
1.3623 ریال4:08:05
1.3605 ریال4:04:03
1.3611 ریال4:03:06
1.3608 ریال4:01:07
1.3606 ریال3:58:07
1.3612 ریال3:56:07
1.3615 ریال3:55:03
1.3617 ریال3:49:07
1.3624 ریال3:47:07
1.3625 ریال3:44:03
1.364 ریال3:42:07
1.3647 ریال3:40:04
1.3645 ریال3:38:07
1.3647 ریال3:37:07
1.3651 ریال3:36:07
1.3652 ریال3:34:07
1.3645 ریال3:32:03
1.3634 ریال3:30:09
1.3635 ریال3:28:07
1.3636 ریال3:27:07
1.3631 ریال3:26:06
1.3626 ریال3:25:08
1.362 ریال3:24:07
1.3619 ریال3:23:05
1.362 ریال3:22:06
1.3611 ریال3:20:08
1.3596 ریال3:18:06
1.3604 ریال3:17:07
1.361 ریال3:16:06
1.3584 ریال3:15:08
1.3573 ریال3:13:06
1.3581 ریال3:12:07
1.3598 ریال3:10:04
1.3627 ریال3:09:03
1.3628 ریال3:06:06
1.3623 ریال3:03:07
1.3629 ریال3:01:07
1.3618 ریال3:00:04
1.3613 ریال2:59:07
1.3611 ریال2:57:06
1.3614 ریال2:56:06
1.3615 ریال2:54:06
1.3625 ریال2:53:06
1.3623 ریال2:52:03
1.362 ریال2:51:06
1.3625 ریال2:48:02
1.3621 ریال2:47:06
1.362 ریال2:44:07
1.3631 ریال2:43:06
1.361 ریال2:41:07
1.3602 ریال2:39:06
1.3601 ریال2:37:07
1.3606 ریال2:34:07
1.3585 ریال2:33:07
1.3574 ریال2:32:07
1.3572 ریال2:30:09
1.3609 ریال2:28:06
1.3608 ریال2:27:06
1.3605 ریال2:25:03
1.3606 ریال2:24:03
1.3605 ریال2:23:02
1.3597 ریال2:18:02
1.3603 ریال2:16:07
1.3595 ریال2:15:08
1.3604 ریال2:14:03
1.3596 ریال2:13:07
1.3584 ریال2:12:07
1.3583 ریال2:10:04
1.3578 ریال2:07:08
1.356 ریال2:00:11
1.3572 ریال1:58:03
1.3573 ریال1:56:07
1.351 ریال0:04:03
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات