شاخص یاب

Pundi X

  • نرخ فعلی:0.000426
  • بالاترین قیمت روز:0.000465
  • پایین ترین قیمت روز:0.000425
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.000461
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۳۳:۰۷
  • نرخ روز گذشته:0.000462
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:8.45%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک Pundi X در روز جاری

نمودار کندل استیک Pundi X در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.000426 ریال12:33:07
0.000425 ریال12:31:08
0.000426 ریال11:57:07
0.000425 ریال11:41:07
0.000426 ریال11:19:03
0.000425 ریال11:08:07
0.000426 ریال10:38:07
0.000427 ریال10:34:07
0.000426 ریال10:26:07
0.000427 ریال10:22:07
0.000426 ریال10:01:03
0.000425 ریال8:41:07
0.000426 ریال7:52:07
0.000463 ریال7:26:06
0.000464 ریال7:13:07
0.000463 ریال7:09:07
0.000464 ریال6:58:02
0.000463 ریال6:54:06
0.000464 ریال5:52:03
0.000463 ریال5:11:07
0.000462 ریال5:10:08
0.000463 ریال5:07:07
0.000464 ریال4:27:02
0.000463 ریال4:25:07
0.000464 ریال3:49:07
0.000465 ریال3:20:08
0.000464 ریال3:19:06
0.000465 ریال3:17:07
0.000464 ریال3:12:07
0.000465 ریال2:43:06
0.000464 ریال2:33:07
0.000463 ریال2:13:07
0.000462 ریال1:56:07
0.000461 ریال0:04:03
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات