شاخص یاب

کوانتوم / Qtum

  • نرخ فعلی:2.0802
  • بالاترین قیمت روز:2.0832
  • پایین ترین قیمت روز:2.0588
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:2.0703
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۷:۴۹:۰۹
  • نرخ روز گذشته:2.07
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.49%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0102

نمودار کندل استیک کوانتوم / Qtum در روز جاری

نمودار کندل استیک کوانتوم / Qtum در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.0802 ریال7:49:09
2.0812 ریال7:48:08
2.0803 ریال7:47:04
2.0808 ریال7:46:04
2.0804 ریال7:45:11
2.0806 ریال7:44:09
2.0801 ریال7:43:09
2.0809 ریال7:42:08
2.0803 ریال7:40:11
2.0813 ریال7:39:09
2.0804 ریال7:38:09
2.0805 ریال7:37:10
2.0814 ریال7:35:10
2.0811 ریال7:34:08
2.081 ریال7:33:09
2.0802 ریال7:31:11
2.0803 ریال7:30:11
2.0809 ریال7:29:08
2.0808 ریال7:28:08
2.0803 ریال7:27:05
2.0799 ریال7:26:09
2.08 ریال7:24:09
2.0801 ریال7:23:09
2.08 ریال7:22:04
2.0799 ریال7:21:05
2.08 ریال7:19:08
2.0799 ریال7:17:08
2.08 ریال7:14:04
2.0802 ریال7:13:08
2.0801 ریال7:12:09
2.0807 ریال7:11:08
2.08 ریال7:10:10
2.0802 ریال7:09:09
2.0804 ریال7:08:09
2.0825 ریال7:05:11
2.0821 ریال7:04:08
2.0832 ریال7:02:05
2.0827 ریال7:01:09
2.0826 ریال7:00:12
2.0825 ریال6:59:05
2.0831 ریال6:58:04
2.0826 ریال6:57:08
2.0828 ریال6:56:08
2.0827 ریال6:55:05
2.0825 ریال6:54:08
2.0824 ریال6:53:08
2.0823 ریال6:52:09
2.0828 ریال6:51:09
2.0824 ریال6:50:07
2.0825 ریال6:49:08
2.0826 ریال6:48:22
2.0807 ریال6:47:33
2.0806 ریال6:45:20
2.0811 ریال6:44:22
2.0806 ریال6:43:23
2.0803 ریال6:42:48
2.0809 ریال6:41:47
2.0802 ریال6:39:21
2.0801 ریال6:38:15
2.08 ریال6:35:10
2.0798 ریال6:34:09
2.0799 ریال6:33:09
2.0801 ریال6:32:10
2.0798 ریال6:31:05
2.0799 ریال6:30:12
2.08 ریال6:29:10
2.0797 ریال6:28:45
2.0798 ریال6:27:08
2.0797 ریال6:26:04
2.0799 ریال6:25:10
2.0802 ریال6:24:08
2.0801 ریال6:23:05
2.0803 ریال6:22:08
2.0805 ریال6:20:11
2.0803 ریال6:18:08
2.0804 ریال6:17:09
2.0805 ریال6:16:09
2.0806 ریال6:15:10
2.0809 ریال6:14:08
2.0804 ریال6:13:04
2.0758 ریال6:10:06
2.0756 ریال6:08:05
2.0757 ریال6:07:08
2.077 ریال6:04:12
2.0771 ریال6:02:13
2.0755 ریال6:01:09
2.0766 ریال6:00:07
2.0765 ریال5:58:08
2.0766 ریال5:56:08
2.0745 ریال5:53:09
2.0743 ریال5:51:09
2.0742 ریال5:50:10
2.0743 ریال5:49:05
2.0742 ریال5:48:04
2.0745 ریال5:47:04
2.0741 ریال5:46:04
2.0742 ریال5:43:08
2.0745 ریال5:42:08
2.079 ریال5:40:10
2.0801 ریال5:38:08
2.08 ریال5:37:10
2.0801 ریال5:33:09
2.0723 ریال5:32:10
2.0727 ریال5:31:05
2.0722 ریال5:30:11
2.072 ریال5:28:08
2.0723 ریال5:27:08
2.0719 ریال5:24:09
2.0721 ریال5:22:08
2.0764 ریال5:21:05
2.0763 ریال5:20:10
2.0761 ریال5:19:08
2.0764 ریال5:18:05
2.076 ریال5:17:04
2.0763 ریال5:16:08
2.0765 ریال5:15:13
2.0764 ریال5:14:08
2.0763 ریال5:12:08
2.0762 ریال5:10:05
2.0761 ریال5:09:08
2.0762 ریال5:08:08
2.0763 ریال5:07:04
2.0765 ریال5:05:05
2.0764 ریال5:04:08
2.0763 ریال5:03:08
2.0766 ریال5:02:04
2.0763 ریال5:01:09
2.0765 ریال5:00:07
2.0764 ریال4:59:08
2.0763 ریال4:58:07
2.0762 ریال4:57:05
2.0763 ریال4:56:08
2.0762 ریال4:55:09
2.076 ریال4:54:08
2.0762 ریال4:53:09
2.0759 ریال4:52:04
2.0762 ریال4:49:08
2.0761 ریال4:47:07
2.0759 ریال4:46:08
2.0762 ریال4:45:09
2.0759 ریال4:44:08
2.0758 ریال4:40:05
2.076 ریال4:39:04
2.0759 ریال4:36:07
2.0758 ریال4:35:09
2.076 ریال4:33:08
2.0761 ریال4:32:04
2.0762 ریال4:30:11
2.0761 ریال4:29:08
2.0762 ریال4:28:07
2.0802 ریال4:27:08
2.0801 ریال4:26:08
2.08 ریال4:25:08
2.0799 ریال4:24:08
2.0798 ریال4:23:04
2.08 ریال4:22:07
2.0798 ریال4:18:03
2.0795 ریال4:17:07
2.0742 ریال4:16:04
2.0739 ریال4:15:08
2.0742 ریال4:14:07
2.0743 ریال4:13:04
2.074 ریال4:11:04
2.0787 ریال4:10:06
2.0792 ریال4:09:04
2.0791 ریال4:08:08
2.0789 ریال4:07:08
2.0791 ریال4:06:07
2.0788 ریال4:05:09
2.0791 ریال4:04:03
2.0784 ریال4:03:08
2.0787 ریال4:02:03
2.0789 ریال4:01:08
2.079 ریال3:59:07
2.0789 ریال3:58:08
2.0787 ریال3:57:07
2.0782 ریال3:56:07
2.079 ریال3:55:09
2.0789 ریال3:53:08
2.0792 ریال3:52:08
2.0791 ریال3:51:07
2.0792 ریال3:50:09
2.08 ریال3:47:04
2.0802 ریال3:46:07
2.0801 ریال3:45:08
2.0786 ریال3:43:07
2.0789 ریال3:42:07
2.0788 ریال3:40:09
2.0746 ریال3:38:06
2.0747 ریال3:37:07
2.079 ریال3:34:07
2.0794 ریال3:33:03
2.0758 ریال3:32:08
2.0697 ریال3:31:08
2.0699 ریال3:30:05
2.0697 ریال3:29:07
2.0705 ریال3:28:07
2.0698 ریال3:26:07
2.0709 ریال3:25:08
2.0712 ریال3:23:07
2.0706 ریال3:22:07
2.0707 ریال3:21:07
2.071 ریال3:20:09
2.0708 ریال3:19:07
2.0711 ریال3:18:07
2.0712 ریال3:17:06
2.071 ریال3:16:07
2.0711 ریال3:15:05
2.0713 ریال3:14:07
2.0711 ریال3:13:06
2.071 ریال3:12:07
2.0708 ریال3:11:07
2.0712 ریال3:10:09
2.0708 ریال3:09:07
2.0707 ریال3:08:03
2.0709 ریال3:07:07
2.0706 ریال3:06:07
2.0708 ریال3:04:07
2.0692 ریال3:02:07
2.0699 ریال3:01:03
2.0696 ریال3:00:10
2.0688 ریال2:59:07
2.0693 ریال2:58:03
2.069 ریال2:57:07
2.0685 ریال2:56:06
2.0687 ریال2:55:08
2.0695 ریال2:54:07
2.0688 ریال2:53:03
2.0689 ریال2:51:07
2.0687 ریال2:49:07
2.0695 ریال2:48:09
2.0589 ریال2:47:07
2.0588 ریال2:46:07
2.059 ریال2:45:08
2.0632 ریال2:44:03
2.0636 ریال2:43:03
2.0635 ریال2:42:03
2.0639 ریال2:40:04
2.0638 ریال2:38:06
2.0645 ریال2:37:03
2.0683 ریال2:36:07
2.0682 ریال2:35:04
2.0685 ریال2:34:07
2.0683 ریال2:33:07
2.0684 ریال2:32:03
2.0676 ریال2:31:07
2.0694 ریال2:30:09
2.0695 ریال2:29:07
2.0694 ریال2:28:02
2.0697 ریال2:27:06
2.0693 ریال2:26:02
2.0694 ریال2:25:08
2.069 ریال2:24:07
2.0688 ریال2:23:02
2.0689 ریال2:22:07
2.0685 ریال2:21:06
2.0687 ریال2:20:08
2.0688 ریال2:19:07
2.0686 ریال2:18:07
2.0685 ریال2:17:07
2.0683 ریال2:16:02
2.0684 ریال2:15:07
2.0681 ریال2:14:06
2.0688 ریال2:13:06
2.0678 ریال2:12:07
2.0677 ریال2:11:07
2.0676 ریال2:10:04
2.0678 ریال2:09:07
2.0676 ریال2:07:07
2.0677 ریال2:06:07
2.0678 ریال2:04:07
2.0674 ریال2:03:07
2.0676 ریال2:01:05
2.0677 ریال2:00:05
2.0682 ریال1:59:07
2.0681 ریال1:58:07
2.068 ریال1:57:06
2.0683 ریال1:55:08
2.069 ریال1:54:03
2.0687 ریال1:53:06
2.0685 ریال1:52:07
2.069 ریال1:51:07
2.0688 ریال1:49:07
2.0684 ریال1:48:07
2.0691 ریال1:47:06
2.0688 ریال1:46:07
2.0687 ریال1:45:08
2.0695 ریال1:44:03
2.0691 ریال1:43:02
2.0695 ریال1:40:07
2.07 ریال1:39:07
2.0691 ریال1:38:07
2.069 ریال1:37:03
2.0695 ریال1:36:06
2.069 ریال1:35:08
2.0689 ریال1:34:07
2.0686 ریال1:33:07
2.0688 ریال1:31:07
2.0692 ریال1:29:03
2.0691 ریال1:28:07
2.0694 ریال1:27:07
2.0697 ریال1:26:06
2.0696 ریال1:25:08
2.0697 ریال1:24:06
2.0695 ریال1:23:06
2.0697 ریال1:22:06
2.0691 ریال1:21:02
2.0697 ریال1:20:08
2.0691 ریال1:19:06
2.0699 ریال1:17:06
2.0694 ریال1:16:06
2.0689 ریال1:14:06
2.0685 ریال1:13:07
2.0694 ریال1:12:06
2.0692 ریال1:11:06
2.0685 ریال1:10:08
2.0687 ریال1:09:06
2.069 ریال1:08:02
2.0689 ریال1:07:09
2.069 ریال1:05:04
2.0691 ریال1:04:06
2.0692 ریال1:03:06
2.0695 ریال1:00:10
2.0694 ریال0:59:06
2.0643 ریال0:58:06
2.0642 ریال0:57:06
2.0639 ریال0:55:03
2.0634 ریال0:54:02
2.0648 ریال0:53:06
2.0645 ریال0:51:06
2.0648 ریال0:49:07
2.0646 ریال0:48:07
2.0648 ریال0:47:03
2.0643 ریال0:43:02
2.0642 ریال0:42:06
2.07 ریال0:30:09
2.0703 ریال0:03:07
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات