شاخص یاب

سیس کوین / Syscoin

  • نرخ فعلی:0.04178
  • بالاترین قیمت روز:0.04221
  • پایین ترین قیمت روز:0.04129
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0413
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۶:۲۷:۱۰
  • نرخ روز گذشته:0.04129
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.19%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0005

نمودار کندل استیک سیس کوین / Syscoin در روز جاری

نمودار کندل استیک سیس کوین / Syscoin در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.04178 ریال6:27:10
0.04163 ریال6:24:07
0.04165 ریال6:23:14
0.04163 ریال6:22:07
0.04165 ریال6:18:10
0.04163 ریال6:17:07
0.04165 ریال6:16:11
0.04164 ریال6:13:08
0.04165 ریال6:12:08
0.04164 ریال6:11:07
0.04163 ریال6:09:07
0.04156 ریال6:07:07
0.04163 ریال6:06:07
0.04156 ریال6:04:08
0.04157 ریال6:01:09
0.04159 ریال5:57:08
0.0416 ریال5:56:08
0.04169 ریال5:55:08
0.0416 ریال5:54:08
0.04169 ریال5:53:08
0.04168 ریال5:51:07
0.04169 ریال5:50:09
0.04168 ریال5:48:07
0.04169 ریال5:47:07
0.04168 ریال5:46:08
0.04169 ریال5:45:11
0.04172 ریال5:43:08
0.04173 ریال5:40:10
0.04174 ریال5:25:09
0.04177 ریال5:19:07
0.04179 ریال5:18:07
0.04178 ریال5:16:07
0.04179 ریال5:14:07
0.04178 ریال5:11:08
0.04174 ریال5:10:08
0.04178 ریال5:09:07
0.04174 ریال5:07:07
0.04166 ریال5:03:08
0.04165 ریال4:58:07
0.04166 ریال4:56:07
0.04173 ریال4:55:10
0.04155 ریال4:53:07
0.04166 ریال4:52:07
0.04173 ریال4:51:07
0.04155 ریال4:46:07
0.04154 ریال4:45:09
0.04157 ریال4:44:07
0.04153 ریال4:41:06
0.04147 ریال4:39:07
0.04153 ریال4:33:07
0.0414 ریال4:31:07
0.04153 ریال4:29:07
0.04149 ریال4:26:07
0.04154 ریال4:24:07
0.04151 ریال4:21:07
0.04153 ریال4:16:06
0.04151 ریال4:10:08
0.04166 ریال4:05:08
0.04155 ریال4:03:08
0.04152 ریال4:01:07
0.04155 ریال4:00:13
0.04154 ریال3:59:07
0.04152 ریال3:55:08
0.04153 ریال3:53:07
0.04152 ریال3:52:06
0.04153 ریال3:50:09
0.04149 ریال3:43:07
0.04148 ریال3:40:08
0.04151 ریال3:39:07
0.04148 ریال3:35:08
0.04152 ریال3:31:06
0.04154 ریال3:29:07
0.04152 ریال3:28:06
0.04154 ریال3:24:07
0.0415 ریال3:23:07
0.04149 ریال3:18:07
0.04143 ریال3:16:06
0.04146 ریال3:15:07
0.04143 ریال3:13:07
0.04145 ریال3:07:07
0.04143 ریال3:03:07
0.04135 ریال2:58:07
0.04129 ریال2:56:06
0.04135 ریال2:55:07
0.04129 ریال2:53:06
0.04135 ریال2:51:06
0.04129 ریال2:48:07
0.04131 ریال2:47:07
0.04129 ریال2:46:06
0.04131 ریال2:42:07
0.04142 ریال2:41:06
0.04131 ریال2:40:09
0.04142 ریال2:39:06
0.04184 ریال2:36:06
0.0419 ریال2:34:06
0.04184 ریال2:31:07
0.04183 ریال2:30:08
0.04184 ریال2:25:11
0.04179 ریال2:23:07
0.04186 ریال2:21:07
0.04179 ریال2:19:07
0.04186 ریال2:18:07
0.04188 ریال2:17:07
0.04186 ریال2:16:06
0.04191 ریال2:15:07
0.0418 ریال2:14:06
0.04191 ریال2:11:06
0.0418 ریال2:05:08
0.04179 ریال2:04:07
0.04177 ریال2:03:08
0.04179 ریال1:54:06
0.04207 ریال1:41:06
0.04198 ریال1:39:06
0.04218 ریال1:37:08
0.04198 ریال1:36:07
0.04216 ریال1:34:07
0.04219 ریال1:31:06
0.04221 ریال1:30:09
0.04216 ریال1:29:07
0.04221 ریال1:28:06
0.04219 ریال1:27:06
0.04221 ریال1:25:08
0.0422 ریال1:22:07
0.04217 ریال1:21:07
0.0422 ریال1:19:07
0.04217 ریال1:15:08
0.0421 ریال1:14:07
0.04217 ریال1:13:07
0.0421 ریال1:11:07
0.04211 ریال1:10:08
0.0421 ریال1:09:07
0.04211 ریال1:08:07
0.04212 ریال1:06:07
0.04211 ریال1:04:06
0.04212 ریال1:03:07
0.04213 ریال1:01:07
0.04221 ریال1:00:10
0.04213 ریال0:59:06
0.04221 ریال0:58:07
0.04209 ریال0:56:06
0.04207 ریال0:54:07
0.04209 ریال0:53:06
0.04207 ریال0:49:07
0.04145 ریال0:48:07
0.04143 ریال0:47:07
0.04145 ریال0:44:07
0.04143 ریال0:41:07
0.0414 ریال0:40:08
0.0413 ریال0:12:07
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات