کالایاب
شاخص یاب

تتر / Tether

  • نرخ فعلی:0.99785
  • بالاترین قیمت روز:0.99903
  • پایین ترین قیمت روز:0.99429
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.99597
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۰:۵۹:۰۷
  • نرخ روز گذشته:0.9959
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.2%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.002

نمودار کندل استیک تتر / Tether در روز جاری

نمودار کندل استیک تتر / Tether در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.99785 ریال10:59:07
0.99859 ریال10:57:08
0.99848 ریال10:55:09
0.99849 ریال10:52:07
0.9985 ریال10:51:07
0.99849 ریال10:48:07
0.99855 ریال10:46:07
0.99859 ریال10:44:06
0.99858 ریال10:40:11
0.99857 ریال10:37:07
0.99864 ریال10:34:09
0.9986 ریال10:33:09
0.99842 ریال10:28:07
0.99835 ریال10:27:08
0.99888 ریال10:25:04
0.99881 ریال10:23:08
0.99903 ریال10:13:08
0.99835 ریال10:08:08
0.99861 ریال10:07:09
0.99862 ریال10:03:08
0.99835 ریال9:58:07
0.99878 ریال9:53:08
0.99843 ریال9:46:08
0.99844 ریال9:45:09
0.99845 ریال9:42:03
0.99837 ریال9:38:08
0.99835 ریال9:33:03
0.99842 ریال9:19:08
0.99843 ریال9:14:07
0.99765 ریال9:04:08
0.99767 ریال9:00:13
0.99845 ریال8:52:07
0.9985 ریال8:48:07
0.99845 ریال8:45:10
0.9985 ریال8:44:08
0.99848 ریال8:43:08
0.99849 ریال8:38:08
0.9985 ریال8:37:08
0.99849 ریال8:34:08
0.9985 ریال8:33:08
0.99849 ریال8:32:08
0.99848 ریال8:28:02
0.99845 ریال8:27:07
0.99846 ریال8:22:07
0.99847 ریال8:20:10
0.99852 ریال8:15:08
0.99853 ریال8:14:07
0.99854 ریال8:09:07
0.99853 ریال8:07:03
0.99849 ریال8:05:04
0.99851 ریال7:56:07
0.99849 ریال7:54:07
0.9985 ریال7:52:07
0.99851 ریال7:47:02
0.99846 ریال7:46:07
0.99847 ریال7:36:03
0.99849 ریال7:34:08
0.9985 ریال7:27:08
0.99857 ریال7:20:11
0.99855 ریال7:13:08
0.99857 ریال7:04:03
0.99862 ریال7:03:08
0.99861 ریال7:00:15
0.99862 ریال6:59:07
0.99864 ریال6:56:08
0.99859 ریال6:54:07
0.99856 ریال6:52:07
0.99857 ریال6:47:07
0.99856 ریال6:43:07
0.99775 ریال6:40:09
0.99784 ریال6:38:07
0.99785 ریال6:29:56
0.99782 ریال6:28:12
0.99784 ریال6:25:42
0.99777 ریال6:21:03
0.99778 ریال6:18:06
0.99786 ریال6:14:08
0.99779 ریال6:07:08
0.99781 ریال6:05:04
0.99786 ریال6:04:08
0.99777 ریال5:54:07
0.99786 ریال5:51:07
0.99782 ریال5:39:07
0.99786 ریال5:36:09
0.99787 ریال5:30:04
0.99784 ریال5:15:08
0.9978 ریال5:13:07
0.99786 ریال5:08:07
0.99778 ریال4:59:07
0.9978 ریال4:58:07
0.99781 ریال4:49:07
0.99785 ریال4:46:07
0.99781 ریال4:38:07
0.99782 ریال4:31:08
0.9949 ریال4:28:07
0.99491 ریال4:27:07
0.99484 ریال4:24:07
0.99483 ریال4:19:07
0.99484 ریال4:18:07
0.99483 ریال4:14:07
0.99489 ریال4:13:02
0.99462 ریال4:12:07
0.99463 ریال4:11:03
0.99456 ریال4:10:09
0.99458 ریال4:09:02
0.9945 ریال4:06:07
0.99429 ریال4:05:09
0.9943 ریال3:58:07
0.99456 ریال3:57:07
0.99458 ریال3:56:07
0.99493 ریال3:54:08
0.99513 ریال3:51:07
0.99512 ریال3:49:07
0.99525 ریال3:47:07
0.99514 ریال3:44:07
0.99507 ریال3:43:07
0.99506 ریال3:40:09
0.99518 ریال3:39:07
0.99517 ریال3:37:07
0.99518 ریال3:32:03
0.99517 ریال3:31:08
0.99495 ریال3:26:07
0.99523 ریال3:24:07
0.99548 ریال3:23:07
0.99549 ریال3:21:08
0.99546 ریال3:20:09
0.99512 ریال3:18:07
0.99514 ریال3:15:09
0.99495 ریال3:08:07
0.99523 ریال3:07:07
0.99543 ریال3:05:08
0.99523 ریال3:03:07
0.99524 ریال2:58:07
0.99531 ریال2:54:07
0.99502 ریال2:53:07
0.99503 ریال2:50:10
0.99509 ریال2:49:07
0.99503 ریال2:48:03
0.99532 ریال2:47:07
0.99503 ریال2:45:08
0.99524 ریال2:44:07
0.99517 ریال2:41:07
0.99587 ریال2:40:09
0.99595 ریال2:36:07
0.99597 ریال2:35:08
0.99603 ریال2:31:08
0.99623 ریال2:28:07
0.99626 ریال2:27:07
0.9962 ریال2:26:07
0.99621 ریال2:24:07
0.99607 ریال2:21:07
0.99601 ریال2:20:04
0.996 ریال2:19:07
0.99604 ریال2:17:07
0.99605 ریال2:16:07
0.99617 ریال2:14:06
0.99632 ریال2:13:08
0.99631 ریال2:12:07
0.99625 ریال2:10:09
0.99629 ریال2:08:07
0.9963 ریال2:05:03
0.99631 ریال2:03:07
0.99632 ریال1:56:07
0.99629 ریال1:54:07
0.99632 ریال1:51:07
0.99619 ریال1:49:07
0.9962 ریال1:48:07
0.99619 ریال1:43:07
0.9962 ریال1:40:09
0.99619 ریال1:34:07
0.9962 ریال1:33:07
0.99615 ریال1:29:07
0.99613 ریال1:28:07
0.99615 ریال1:27:03
0.99614 ریال1:25:08
0.99612 ریال1:23:07
0.99613 ریال1:22:07
0.99619 ریال1:18:06
0.99618 ریال1:15:09
0.99613 ریال1:14:02
0.99598 ریال1:10:10
0.99621 ریال1:09:07
0.99627 ریال1:06:07
0.99596 ریال1:05:20
0.99619 ریال0:58:07
0.99614 ریال0:57:07
0.9961 ریال0:56:06
0.99584 ریال0:53:08
0.99591 ریال0:50:09
0.99584 ریال0:49:07
0.99583 ریال0:48:07
0.99586 ریال0:47:07
0.99574 ریال0:46:07
0.99566 ریال0:45:09
0.99575 ریال0:44:08
0.99604 ریال0:43:02
0.99601 ریال0:42:07
0.996 ریال0:41:03
0.99617 ریال0:40:10
0.99631 ریال0:39:07
0.9963 ریال0:38:07
0.99635 ریال0:37:07
0.99604 ریال0:35:09
0.99613 ریال0:34:07
0.99614 ریال0:31:03
0.99567 ریال0:30:04
0.99573 ریال0:29:07
0.99581 ریال0:23:02
0.99582 ریال0:22:02
0.99586 ریال0:21:07
0.99594 ریال0:18:07
0.99551 ریال0:17:07
0.99542 ریال0:13:08
0.99559 ریال0:11:07
0.99558 ریال0:09:03
0.99559 ریال0:08:07
0.99597 ریال0:04:03
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات