صفحات مرتبط
شاخص یاب

بنزین (RBOB)

  • نرخ فعلی:2.0135
  • بالاترین قیمت روز:2.0155
  • پایین ترین قیمت روز:2.0135
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:2.014
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۰:۲۷:۵۶
  • نرخ روز گذشته:2.0145
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.05%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.001

نمودار کندل استیک بنزین (RBOB) در روز جاری

نمودار کندل استیک بنزین (RBOB) در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.0135 ریال0:27:56
2.0139 ریال0:27:53
2.0135 ریال0:27:49
2.0139 ریال0:27:44
2.0135 ریال0:27:42
2.014 ریال0:27:40
2.0139 ریال0:27:35
2.014 ریال0:27:33
2.0139 ریال0:27:26
2.0135 ریال0:27:14
2.014 ریال0:26:56
2.0135 ریال0:26:54
2.0145 ریال0:25:23
2.0143 ریال0:25:19
2.0142 ریال0:25:14
2.0145 ریال0:24:17
2.0144 ریال0:24:15
2.0145 ریال0:24:13
2.0144 ریال0:24:06
2.015 ریال0:23:39
2.0152 ریال0:23:37
2.015 ریال0:23:33
2.0151 ریال0:23:31
2.015 ریال0:23:28
2.0151 ریال0:23:26
2.0152 ریال0:23:19
2.0155 ریال0:23:16
2.015 ریال0:23:09
2.0155 ریال0:22:33
2.0154 ریال0:22:31
2.0155 ریال0:22:28
2.0149 ریال0:22:26
2.0154 ریال0:22:24
2.0149 ریال0:22:19
2.0145 ریال0:21:43
2.015 ریال0:21:40
2.0152 ریال0:21:38
2.015 ریال0:21:27
2.0152 ریال0:21:24
2.0155 ریال0:20:50
2.0152 ریال0:20:48
2.0155 ریال0:20:46
2.0152 ریال0:20:44
2.0155 ریال0:20:41
2.0153 ریال0:20:39
2.0155 ریال0:19:15
2.0152 ریال0:19:12
2.0154 ریال0:19:10
2.0155 ریال0:19:08
2.0152 ریال0:19:06
2.0154 ریال0:19:03
2.0145 ریال0:13:45
2.0147 ریال0:13:40
2.0145 ریال0:13:11
2.0147 ریال0:13:04
2.0145 ریال0:11:49
2.0147 ریال0:11:47
2.0145 ریال0:11:25
2.0148 ریال0:11:23
2.0145 ریال0:11:20
2.0148 ریال0:11:18
2.0145 ریال0:11:12
2.0148 ریال0:11:08
2.0145 ریال0:09:21
2.0149 ریال0:09:16
2.0145 ریال0:09:13
2.0149 ریال0:09:09
2.0145 ریال0:08:38
2.0147 ریال0:08:34
2.0149 ریال0:08:27
2.0145 ریال0:08:25
2.0149 ریال0:08:21
2.0145 ریال0:08:08
2.0147 ریال0:08:04
2.0144 ریال0:07:50
2.0145 ریال0:06:37
2.0144 ریال0:06:31
2.0145 ریال0:06:15
2.0144 ریال0:06:13
2.0145 ریال0:05:29
2.014 ریال0:05:22
2.0145 ریال0:05:14
2.014 ریال0:04:57
2.0141 ریال0:04:54
2.014 ریال0:04:22
2.0135 ریال0:03:49
2.014 ریال0:03:46
2.0135 ریال0:03:43
2.014 ریال0:03:26
2.0135 ریال0:03:06
2.014 ریال0:03:04
نظرات