کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

گاز طبیعی

  • نرخ فعلی:2.829
  • بالاترین قیمت روز:2.838
  • پایین ترین قیمت روز:2.82
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:2.83
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۳۴:۲۵
  • نرخ روز گذشته:2.829
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک گاز طبیعی در روز جاری

نمودار کندل استیک گاز طبیعی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.829 ریال11:34:25
2.828 ریال11:33:42
2.829 ریال11:33:07
2.83 ریال11:27:32
2.831 ریال11:26:46
2.83 ریال11:20:22
2.829 ریال11:19:18
2.83 ریال11:18:44
2.829 ریال11:13:19
2.828 ریال11:11:46
2.829 ریال11:11:38
2.828 ریال11:11:05
2.829 ریال11:10:17
2.83 ریال11:09:35
2.829 ریال11:09:31
2.83 ریال11:08:50
2.829 ریال11:08:46
2.831 ریال11:07:14
2.832 ریال11:06:32
2.831 ریال11:06:23
2.83 ریال11:04:44
2.831 ریال11:04:32
2.83 ریال11:04:15
2.832 ریال11:01:18
2.83 ریال11:00:57
2.831 ریال11:00:24
2.832 ریال10:58:13
2.833 ریال10:57:41
2.832 ریال10:51:29
2.831 ریال10:51:26
2.832 ریال10:46:38
2.833 ریال10:45:10
2.829 ریال10:44:17
2.828 ریال10:43:52
2.829 ریال10:43:38
2.828 ریال10:43:09
2.829 ریال10:42:49
2.828 ریال10:42:22
2.827 ریال10:39:10
2.828 ریال10:38:09
2.829 ریال10:37:52
2.828 ریال10:35:07
2.829 ریال10:34:44
2.83 ریال10:33:11
2.829 ریال10:31:11
2.83 ریال10:28:14
2.829 ریال10:26:51
2.83 ریال10:26:26
2.831 ریال10:24:56
2.83 ریال10:15:48
2.829 ریال10:15:45
2.83 ریال10:15:41
2.829 ریال10:15:37
2.83 ریال10:12:22
2.829 ریال10:08:14
2.828 ریال10:05:24
2.825 ریال10:05:20
2.828 ریال10:05:15
2.825 ریال10:02:26
2.826 ریال10:02:22
2.825 ریال10:02:18
2.826 ریال9:58:46
2.827 ریال9:58:23
2.826 ریال9:58:16
2.827 ریال9:58:12
2.826 ریال9:57:35
2.827 ریال9:57:21
2.825 ریال9:56:31
2.826 ریال9:55:47
2.825 ریال9:53:05
2.826 ریال9:52:17
2.825 ریال9:52:13
2.826 ریال9:52:09
2.825 ریال9:47:19
2.826 ریال9:46:46
2.827 ریال9:45:18
2.826 ریال9:44:44
2.825 ریال9:42:28
2.826 ریال9:38:36
2.827 ریال9:38:29
2.826 ریال9:38:12
2.825 ریال9:36:36
2.824 ریال9:36:32
2.825 ریال9:36:29
2.824 ریال9:33:23
2.825 ریال9:10:15
2.824 ریال9:09:39
2.825 ریال9:09:33
2.826 ریال9:09:30
2.825 ریال9:09:27
2.826 ریال9:08:30
2.825 ریال9:07:42
2.827 ریال9:07:13
2.825 ریال9:07:05
2.824 ریال9:05:11
2.822 ریال9:04:31
2.821 ریال9:04:21
2.822 ریال9:04:17
2.824 ریال9:03:54
2.823 ریال9:03:47
2.824 ریال9:03:43
2.825 ریال8:55:06
2.824 ریال8:54:30
2.825 ریال8:50:52
2.827 ریال8:49:25
2.826 ریال8:49:22
2.825 ریال8:49:12
2.826 ریال8:48:55
2.825 ریال8:47:05
2.824 ریال8:46:32
2.823 ریال8:45:18
2.824 ریال8:45:10
2.822 ریال8:44:55
2.823 ریال8:44:23
2.824 ریال8:44:15
2.823 ریال8:44:04
2.824 ریال8:43:50
2.825 ریال8:42:56
2.824 ریال8:42:43
2.822 ریال8:42:36
2.821 ریال8:41:41
2.822 ریال8:39:52
2.823 ریال8:39:22
2.824 ریال8:38:56
2.821 ریال8:38:53
2.822 ریال8:38:46
2.823 ریال8:38:18
2.822 ریال8:38:08
2.823 ریال8:37:58
2.822 ریال8:37:55
2.823 ریال8:37:52
2.822 ریال8:37:31
2.821 ریال8:37:28
2.82 ریال8:37:22
2.821 ریال8:37:15
2.822 ریال8:36:52
2.823 ریال8:36:49
2.824 ریال8:35:49
2.823 ریال8:35:43
2.824 ریال8:34:47
2.821 ریال8:34:09
2.82 ریال8:33:51
2.821 ریال8:33:12
2.824 ریال8:32:56
2.825 ریال8:31:35
2.824 ریال8:31:32
2.825 ریال8:31:18
2.827 ریال8:31:14
2.829 ریال8:29:25
2.83 ریال8:29:05
2.829 ریال8:22:12
2.828 ریال8:19:37
2.829 ریال8:18:32
2.83 ریال8:15:58
2.829 ریال8:15:46
2.83 ریال8:14:12
2.829 ریال8:09:38
2.83 ریال8:06:29
2.829 ریال8:03:38
2.828 ریال8:02:56
2.829 ریال8:02:47
2.831 ریال8:00:19
2.83 ریال8:00:13
2.831 ریال8:00:08
2.83 ریال7:58:57
2.831 ریال7:58:12
2.832 ریال7:55:25
2.833 ریال7:45:54
2.835 ریال7:35:13
2.836 ریال7:32:24
2.837 ریال7:12:43
2.836 ریال7:12:23
2.837 ریال7:11:42
2.836 ریال7:11:40
2.837 ریال7:11:37
2.836 ریال7:00:13
2.835 ریال6:58:32
2.836 ریال6:34:22
2.835 ریال6:21:48
2.834 ریال6:16:08
2.835 ریال6:06:54
2.834 ریال6:06:44
2.833 ریال6:05:10
2.834 ریال6:02:20
2.833 ریال5:59:04
2.834 ریال5:58:13
2.835 ریال5:57:16
2.834 ریال5:56:15
2.833 ریال5:53:42
2.835 ریال5:46:37
2.836 ریال5:45:40
2.835 ریال5:45:15
2.836 ریال5:39:19
2.835 ریال5:31:12
2.834 ریال5:30:31
2.833 ریال5:24:53
2.835 ریال5:23:12
2.834 ریال5:17:49
2.835 ریال5:15:18
2.836 ریال5:11:10
2.835 ریال5:11:07
2.836 ریال5:08:41
2.837 ریال4:53:21
2.836 ریال4:53:19
2.837 ریال4:53:16
2.836 ریال4:52:43
2.837 ریال4:52:07
2.836 ریال4:38:29
2.837 ریال4:35:08
2.836 ریال4:32:40
2.835 ریال4:32:37
2.836 ریال4:32:34
2.835 ریال4:32:24
2.836 ریال4:31:50
2.835 ریال4:31:47
2.836 ریال4:31:44
2.835 ریال4:12:22
2.834 ریال4:11:12
2.835 ریال4:10:24
2.834 ریال4:09:04
2.835 ریال4:01:25
2.836 ریال4:00:11
2.835 ریال3:59:49
2.836 ریال3:47:26
2.835 ریال3:47:23
2.833 ریال3:44:44
2.834 ریال3:44:42
2.833 ریال3:44:39
2.834 ریال3:43:04
2.833 ریال3:42:14
2.835 ریال3:39:04
2.834 ریال3:37:27
2.835 ریال3:36:51
2.834 ریال3:36:48
2.835 ریال3:36:46
2.834 ریال3:36:43
2.833 ریال3:36:28
2.834 ریال3:36:23
2.836 ریال3:35:50
2.835 ریال3:35:24
2.836 ریال3:34:30
2.835 ریال3:33:23
2.836 ریال3:30:12
2.837 ریال3:16:09
2.838 ریال3:11:52
2.837 ریال3:11:50
2.838 ریال3:11:47
2.837 ریال3:04:16
2.838 ریال3:04:06
2.837 ریال3:02:34
2.838 ریال3:02:32
2.837 ریال3:02:29
2.838 ریال3:02:15
2.837 ریال2:58:36
2.838 ریال2:53:41
2.836 ریال2:53:38
2.838 ریال2:53:36
2.836 ریال2:50:46
2.835 ریال2:49:57
2.836 ریال2:49:14
2.835 ریال2:49:11
2.836 ریال2:49:09
2.835 ریال2:48:25
2.836 ریال2:48:22
2.835 ریال2:48:07
2.836 ریال2:47:42
2.837 ریال2:46:51
2.836 ریال2:44:46
2.835 ریال2:41:45
2.836 ریال2:41:04
2.835 ریال2:40:53
2.836 ریال2:36:15
2.837 ریال2:32:37
2.836 ریال2:30:10
2.837 ریال2:28:52
2.835 ریال2:24:54
2.836 ریال2:21:42
2.834 ریال2:05:42
2.835 ریال1:59:44
2.834 ریال1:59:03
2.835 ریال1:58:34
2.834 ریال1:57:55
2.835 ریال1:56:40
2.834 ریال1:55:28
2.835 ریال1:54:48
2.833 ریال1:54:25
2.834 ریال1:54:19
2.835 ریال1:54:11
2.833 ریال1:51:04
2.832 ریال1:50:52
2.833 ریال1:50:40
2.832 ریال1:45:07
2.833 ریال1:44:16
2.832 ریال1:42:16
2.833 ریال1:42:14
2.832 ریال1:41:29
2.833 ریال1:40:15
2.832 ریال1:38:41
2.833 ریال1:38:39
2.832 ریال1:38:37
2.833 ریال1:36:17
2.835 ریال1:34:39
2.836 ریال1:32:50
2.835 ریال1:32:40
2.836 ریال1:31:32
2.835 ریال1:31:13
2.832 ریال1:30:17
2.83 ریال0:30:06
2.831 ریال0:29:52
2.83 ریال0:29:37
2.833 ریال0:29:35
2.832 ریال0:29:33
2.833 ریال0:29:13
2.832 ریال0:28:09
2.833 ریال0:26:45
2.832 ریال0:26:43
2.833 ریال0:26:38
2.832 ریال0:26:29
2.833 ریال0:20:37
2.832 ریال0:20:35
2.833 ریال0:20:32
2.832 ریال0:20:30
2.833 ریال0:19:55
2.832 ریال0:19:34
2.83 ریال0:15:12
2.829 ریال0:15:10
2.83 ریال0:15:05
2.829 ریال0:06:47
2.83 ریال0:06:44
2.829 ریال0:06:42
2.83 ریال0:05:05
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات