صفحات مرتبط

FTSE 100

  • نرخ فعلی:7877.45
  • بالاترین قیمت روز:7901.25
  • پایین ترین قیمت روز:7858.17
  • بیشترین مقدار نوسان روز:17
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.01%
  • نرخ بازگشایی بازار:7,859.75
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۴۲:۲۴
  • نرخ روز گذشته:7,859.17
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.23%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:18.28

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
7,877.45 ریال20:42:24
7,878.25 ریال20:06:26
7,895.25 ریال20:03:46
7,895.65 ریال20:00:29
7,894.67 ریال19:54:24
7,895.75 ریال19:48:25
7,898.18 ریال19:42:26
7,901.25 ریال19:36:25
7,895.21 ریال19:33:40
7,893.71 ریال19:30:27
7,893.22 ریال19:24:25
7,896.69 ریال19:18:25
7,893.67 ریال19:12:25
7,890.25 ریال19:06:26
7,891.15 ریال19:04:11
7,885.75 ریال19:00:28
7,889.75 ریال18:54:25
7,884.75 ریال18:48:27
7,894.25 ریال18:42:26
7,892.64 ریال18:36:25
7,886.63 ریال18:33:50
7,890.75 ریال18:30:27
7,886.5 ریال18:24:25
7,884.25 ریال18:18:24
7,885.64 ریال18:12:25
7,885.41 ریال18:06:25
7,881.25 ریال18:03:41
7,882.25 ریال18:00:28
7,881.12 ریال17:54:24
7,880.62 ریال17:48:24
7,879.25 ریال17:42:26
7,883.12 ریال17:36:25
7,879.75 ریال17:33:40
7,879.64 ریال17:30:39
7,879.14 ریال17:24:25
7,880.66 ریال17:18:24
7,880.64 ریال17:12:25
7,875.25 ریال17:06:24
7,874.22 ریال17:03:57
7,875.75 ریال17:00:30
7,873.25 ریال16:54:24
7,871.72 ریال16:42:26
7,871.71 ریال16:36:23
7,871 ریال16:33:38
7,872.25 ریال16:30:27
7,871.08 ریال16:24:23
7,871.25 ریال16:18:23
7,870 ریال16:12:26
7,871.32 ریال16:06:27
7,874.25 ریال16:03:51
7,869.25 ریال16:00:27
7,874.75 ریال15:54:24
7,876.2 ریال15:48:24
7,874.13 ریال15:42:25
7,873.75 ریال15:36:29
7,869.16 ریال15:33:39
7,877.63 ریال15:30:25
7,868.42 ریال15:24:24
7,870.18 ریال15:12:25
7,871.25 ریال15:06:25
7,873.25 ریال15:04:46
7,873.61 ریال15:00:27
7,874.63 ریال14:54:24
7,874.61 ریال14:48:24
7,873.14 ریال14:42:24
7,871.16 ریال14:36:24
7,863.25 ریال14:33:46
7,865.22 ریال14:30:27
7,863 ریال14:24:24
7,864.22 ریال14:18:24
7,863.25 ریال14:12:23
7,868.71 ریال14:06:24
7,871.75 ریال14:03:36
7,869.25 ریال14:00:27
7,872.75 ریال13:54:24
7,871.75 ریال13:48:24
7,875.69 ریال13:42:25
7,877.75 ریال13:36:25
7,881.25 ریال13:33:45
7,883.25 ریال13:30:26
7,878.21 ریال13:24:25
7,872.27 ریال13:18:25
7,870.32 ریال13:12:25
7,869.25 ریال13:06:25
7,879.75 ریال13:04:40
7,875.33 ریال13:00:29
7,880.29 ریال12:54:25
7,877.84 ریال12:48:24
7,873.25 ریال12:42:25
7,879.69 ریال12:36:25
7,873.2 ریال12:33:48
7,874.75 ریال12:30:28
7,870.72 ریال12:24:27
7,872.27 ریال12:18:24
7,866.75 ریال12:12:25
7,869.75 ریال12:06:24
7,858.17 ریال12:03:51
7,861.26 ریال12:00:30
7,859.14 ریال11:54:25
7,865.07 ریال11:48:25
7,861.68 ریال11:42:24
7,859.57 ریال11:36:24
7,859.17 ریال11:33:40
7,859.75 ریال11:30:31
نظرات