شاخص یاب

پوند / دلار

  • نرخ فعلی:1.3131
  • بالاترین قیمت روز:1.3138
  • پایین ترین قیمت روز:1.3131
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.3136
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۳۶:۵۲
  • نرخ روز گذشته:1.3136
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.04%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0005

نمودار کندل استیک پوند / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک پوند / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.3131 ریال1:36:52
1.3131 ریال1:35:41
1.3131 ریال1:34:40
1.3131 ریال1:34:01
1.3132 ریال1:32:46
1.3133 ریال1:29:30
1.3134 ریال1:28:27
1.3134 ریال1:25:24
1.3135 ریال1:24:35
1.3134 ریال1:23:25
1.3134 ریال1:22:17
1.3135 ریال1:21:25
1.3137 ریال1:20:08
1.3137 ریال1:19:17
1.3137 ریال1:18:32
1.3137 ریال1:17:17
1.3138 ریال1:16:14
1.3136 ریال1:15:24
1.3138 ریال1:14:09
1.3136 ریال1:13:16
1.3137 ریال1:10:20
1.3137 ریال1:09:24
1.3136 ریال1:08:08
1.3138 ریال1:06:31
1.3138 ریال1:04:37
1.3137 ریال1:04:01
1.3136 ریال1:01:46
1.3136 ریال1:00:48
1.3136 ریال0:59:31
1.3137 ریال0:58:26
1.3137 ریال0:57:31
1.3133 ریال0:56:13
1.3135 ریال0:49:11
1.3135 ریال0:48:29
1.3135 ریال0:47:14
1.3135 ریال0:46:19
1.3137 ریال0:41:14
1.3137 ریال0:40:17
1.3137 ریال0:39:32
1.3136 ریال0:35:43
1.3136 ریال0:34:46
1.3136 ریال0:34:12
1.3136 ریال0:32:52
1.3137 ریال0:31:43
1.3137 ریال0:30:42
1.3137 ریال0:29:17
1.3135 ریال0:27:29
1.3133 ریال0:25:27
1.3135 ریال0:24:41
1.3134 ریال0:23:29
1.3134 ریال0:22:26
1.3134 ریال0:21:34
1.3132 ریال0:20:21
1.3135 ریال0:19:24
1.3135 ریال0:18:38
1.3137 ریال0:16:19
1.3137 ریال0:15:31
1.3138 ریال0:14:15
1.3137 ریال0:13:26
1.3138 ریال0:11:39
1.3136 ریال0:10:49
1.3136 ریال0:09:55
1.3137 ریال0:08:11
1.3137 ریال0:07:52
1.3137 ریال0:06:50
1.3137 ریال0:05:59
1.3136 ریال0:04:15
نظرات