صفحات مرتبط
شاخص یاب

طلای ۲۴ عیار

  • نرخ فعلی:4,032,400
  • بالاترین قیمت روز:4,054,000
  • پایین ترین قیمت روز:3,983,200
  • بیشترین مقدار نوسان روز:123,000
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.92%
  • نرخ بازگشایی بازار:4,032,400
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۰۶:۱۲
  • نرخ روز گذشته:4,060,100
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.69%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:27,700

نمودار کندل استیک طلای ۲۴ عیار در روز جاری

نمودار کندل استیک طلای ۲۴ عیار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
4,032,400 ریال14:06:12
4,035,500 ریال14:05:56
4,026,300 ریال14:01:56
4,023,200 ریال13:59:16
4,026,300 ریال13:53:41
4,023,200 ریال13:48:07
4,020,100 ریال13:46:31
4,023,200 ریال13:46:15
4,026,300 ریال13:42:46
4,017,000 ریال13:40:08
4,007,800 ریال13:37:12
4,001,600 ریال13:35:52
4,010,900 ریال13:33:12
4,014,000 ریال13:31:20
4,007,800 ریال13:27:37
4,014,000 ریال13:26:34
4,004,700 ریال13:25:14
4,001,600 ریال13:18:51
4,007,800 ریال13:17:47
4,010,900 ریال13:16:27
4,007,800 ریال13:15:56
4,004,700 ریال13:15:08
4,007,800 ریال13:14:36
4,004,700 ریال13:14:03
3,995,500 ریال13:13:32
3,998,600 ریال13:12:44
3,992,400 ریال13:12:28
3,995,500 ریال13:11:40
4,001,600 ریال13:10:52
3,992,400 ریال13:08:29
3,995,500 ریال13:07:41
4,001,600 ریال13:06:53
3,995,500 ریال13:06:05
4,001,600 ریال13:00:45
4,004,700 ریال12:59:10
4,001,600 ریال12:58:07
4,004,700 ریال12:57:19
4,007,800 ریال12:57:03
4,001,600 ریال12:56:47
3,995,500 ریال12:55:44
4,001,600 ریال12:54:39
4,004,700 ریال12:53:04
4,010,900 ریال12:50:24
4,017,000 ریال12:48:33
4,023,200 ریال12:46:41
4,026,300 ریال12:45:53
4,023,200 ریال12:44:18
4,014,000 ریال12:43:45
4,010,900 ریال12:42:27
4,007,800 ریال12:39:30
4,010,900 ریال12:37:06
4,007,800 ریال12:36:19
4,010,900 ریال12:36:03
4,001,600 ریال12:32:04
3,998,600 ریال12:25:55
3,995,500 ریال12:23:04
4,001,600 ریال12:19:03
3,998,600 ریال12:17:57
3,995,500 ریال12:16:37
4,001,600 ریال12:15:04
3,992,400 ریال12:13:09
3,995,500 ریال12:12:54
3,983,200 ریال12:10:15
3,989,300 ریال12:10:04
3,995,500 ریال12:08:39
3,998,600 ریال12:07:35
4,004,700 ریال12:06:14
4,007,800 ریال12:06:03
4,010,900 ریال12:03:03
4,014,000 ریال12:02:16
4,010,900 ریال12:00:56
4,014,000 ریال12:00:09
4,017,000 ریال11:58:32
4,020,100 ریال11:58:16
4,017,000 ریال11:57:44
4,020,100 ریال11:56:25
4,017,000 ریال11:54:03
4,020,100 ریال11:52:09
4,017,000 ریال11:50:50
4,023,200 ریال11:48:11
4,026,300 ریال11:46:02
4,029,300 ریال11:45:15
4,026,300 ریال11:44:11
4,038,600 ریال11:43:39
4,044,700 ریال11:43:07
4,032,400 ریال11:41:46
4,029,300 ریال11:41:02
4,023,200 ریال11:40:29
4,026,300 ریال11:35:41
4,029,300 ریال11:33:33
4,032,400 ریال11:31:41
4,038,600 ریال11:30:54
4,035,500 ریال11:28:31
4,032,400 ریال11:28:03
4,035,500 ریال11:26:55
4,038,600 ریال11:26:23
4,044,700 ریال11:25:52
4,050,900 ریال11:24:31
4,054,000 ریال11:24:15
4,050,900 ریال11:23:43
4,041,700 ریال11:21:35
4,038,600 ریال11:19:28
4,035,500 ریال11:18:40
4,032,400 ریال11:17:52
4,029,300 ریال11:16:16
4,032,400 ریال11:15:45
4,026,300 ریال11:13:52
4,032,400 ریال11:12:18
4,035,500 ریال11:11:30
4,032,400 ریال11:11:03
4,029,300 ریال11:09:22
4,026,300 ریال11:08:34
4,029,300 ریال11:06:42
4,026,300 ریال11:05:38
4,023,200 ریال11:05:06
4,020,100 ریال11:04:51
4,023,200 ریال11:04:03
4,017,000 ریال11:03:14
4,029,300 ریال11:02:11
4,032,400 ریال11:00:06
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات