آبشده بنکداری

  • نرخ فعلی:8,015,000
  • بالاترین قیمت روز:8,015,000
  • پایین ترین قیمت روز:7,775,000
  • بیشترین مقدار نوسان روز:250,000
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.63%
  • نرخ بازگشایی بازار:7,890,000
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۲۰:۲۲
  • نرخ روز گذشته:7,895,000
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.52%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:120,000

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
8,015,000 ریال18:20:22
8,005,000 ریال18:19:06
8,000,000 ریال18:13:56
7,990,000 ریال18:12:17
7,975,000 ریال18:06:57
7,965,000 ریال18:04:21
7,970,000 ریال18:03:09
7,975,000 ریال17:56:11
7,970,000 ریال17:55:24
7,965,000 ریال17:48:21
7,940,000 ریال17:41:22
7,945,000 ریال17:38:58
7,935,000 ریال17:37:29
7,915,000 ریال17:27:18
7,925,000 ریال17:24:17
7,930,000 ریال17:14:05
7,925,000 ریال17:13:18
7,930,000 ریال17:05:20
7,935,000 ریال17:01:50
7,940,000 ریال17:01:17
7,945,000 ریال16:50:07
7,940,000 ریال16:49:42
7,935,000 ریال16:35:11
7,930,000 ریال16:30:19
7,925,000 ریال16:28:16
7,930,000 ریال16:26:39
7,935,000 ریال16:24:03
7,930,000 ریال16:23:46
7,927,000 ریال16:21:23
7,920,000 ریال16:18:31
7,915,000 ریال16:15:40
7,910,000 ریال16:06:25
7,905,000 ریال16:04:59
7,895,000 ریال15:47:23
7,890,000 ریال15:46:44
7,875,000 ریال15:39:06
7,865,000 ریال15:32:11
7,870,000 ریال15:31:07
7,865,000 ریال15:29:53
7,870,000 ریال15:23:06
7,875,000 ریال15:20:22
7,880,000 ریال15:17:41
7,875,000 ریال15:07:06
7,870,000 ریال14:54:53
7,875,000 ریال14:52:07
7,870,000 ریال14:51:46
7,865,000 ریال14:51:35
7,860,000 ریال14:49:59
7,855,000 ریال14:49:49
7,850,000 ریال14:47:12
7,855,000 ریال14:44:48
7,860,000 ریال14:44:18
7,855,000 ریال14:38:17
7,850,000 ریال14:38:00
7,845,000 ریال14:29:07
7,840,000 ریال14:20:30
7,845,000 ریال14:15:39
7,855,000 ریال14:15:15
7,860,000 ریال14:14:14
7,855,000 ریال14:14:08
7,850,000 ریال14:12:24
7,845,000 ریال14:07:13
7,830,000 ریال13:57:12
7,825,000 ریال13:55:19
7,835,000 ریال13:54:12
7,825,000 ریال13:53:03
7,820,000 ریال13:49:04
7,815,000 ریال13:47:37
7,810,000 ریال13:46:15
7,815,000 ریال13:44:36
7,820,000 ریال13:44:11
7,825,000 ریال13:37:51
7,830,000 ریال13:37:14
7,835,000 ریال13:35:29
7,830,000 ریال13:35:17
7,825,000 ریال13:33:54
7,830,000 ریال13:33:20
7,835,000 ریال13:33:01
7,825,000 ریال13:32:21
7,820,000 ریال13:30:20
7,815,000 ریال13:24:16
7,795,000 ریال13:22:52
7,780,000 ریال13:19:13
7,775,000 ریال13:14:41
7,780,000 ریال13:14:18
7,795,000 ریال13:05:41
7,800,000 ریال13:05:23
7,805,000 ریال12:59:16
7,795,000 ریال12:57:14
7,800,000 ریال12:56:19
7,805,000 ریال12:55:08
7,810,000 ریال12:50:00
7,820,000 ریال12:45:04
7,825,000 ریال12:44:26
7,840,000 ریال12:39:12
7,835,000 ریال12:36:24
7,830,000 ریال12:35:55
7,815,000 ریال12:34:57
7,810,000 ریال12:29:00
7,815,000 ریال12:27:59
7,810,000 ریال12:27:30
7,815,000 ریال12:26:07
7,805,000 ریال12:23:31
7,810,000 ریال12:22:06
7,815,000 ریال12:21:40
7,835,000 ریال12:15:27
7,825,000 ریال12:13:32
7,830,000 ریال12:10:13
7,815,000 ریال12:07:26
7,805,000 ریال12:05:51
7,785,000 ریال12:05:27
7,775,000 ریال12:02:35
7,790,000 ریال12:00:39
7,805,000 ریال11:58:35
7,815,000 ریال11:56:44
7,820,000 ریال11:53:51
7,815,000 ریال11:52:11
7,825,000 ریال11:51:29
7,830,000 ریال11:50:05
7,845,000 ریال11:42:54
7,855,000 ریال11:42:19
7,875,000 ریال11:41:07
7,880,000 ریال11:40:01
7,885,000 ریال11:37:40
7,890,000 ریال0:21:08
نظرات