شاخص یاب

آبشده کمتر از کیلو

  • نرخ فعلی:12730000
  • بالاترین قیمت روز:12740000
  • پایین ترین قیمت روز:12715000
  • بیشترین مقدار نوسان روز:2,000
  • درصد بیشترین نوسان روز:899.22%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,273,000
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۸:۵۸:۵۵
  • نرخ روز گذشته:1,271,000
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:901.57%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:11,459,000

نمودار کندل استیک آبشده کمتر از کیلو در روز جاری

نمودار کندل استیک آبشده کمتر از کیلو در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1,271,500 ریال8:58:55
1,273,000 ریال8:58:55
1,271,500 ریال8:58:54
1,273,000 ریال8:58:54
1,271,500 ریال8:58:53
1,273,000 ریال8:58:52
1,271,500 ریال8:58:51
1,273,000 ریال8:58:51
1,271,500 ریال8:58:50
1,273,000 ریال8:58:50
1,271,500 ریال8:58:49
1,271,500 ریال8:58:48
1,273,000 ریال8:58:48
1,273,000 ریال8:58:47
1,271,500 ریال8:58:47
1,273,000 ریال8:58:46
1,271,500 ریال8:58:45
1,273,000 ریال8:58:44
1,271,500 ریال8:58:43
1,273,000 ریال8:58:43
1,271,500 ریال8:58:42
1,273,000 ریال8:58:42
1,273,000 ریال8:58:41
1,271,500 ریال8:58:41
1,271,500 ریال8:58:40
1,273,000 ریال8:58:39
1,271,500 ریال8:58:39
1,273,000 ریال8:58:38
1,271,500 ریال8:58:37
1,273,000 ریال8:58:36
1,271,500 ریال8:58:34
1,273,000 ریال8:58:34
1,271,500 ریال8:58:33
1,271,500 ریال8:58:32
1,273,000 ریال8:58:32
1,273,000 ریال8:58:31
1,271,500 ریال8:58:31
1,273,000 ریال8:58:30
1,271,500 ریال8:58:30
1,273,000 ریال1:34:05
1,274,000 ریال1:00:04
1,272,000 ریال0:21:37
1,273,000 ریال0:21:35
1,272,000 ریال0:06:03
1,273,000 ریال0:06:02
نظرات