شاخص یاب

دلار نیوزیلند / دلار

  • نرخ فعلی:0.6768
  • بالاترین قیمت روز:0.6784
  • پایین ترین قیمت روز:0.6756
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.6783
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۶:۲۳:۱۴
  • نرخ روز گذشته:0.6786
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.27%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0018

نمودار کندل استیک دلار نیوزیلند / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار نیوزیلند / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.6768 ریال6:23:14
0.6767 ریال6:21:19
0.677 ریال6:20:13
0.6769 ریال6:19:12
0.6766 ریال6:18:14
0.6767 ریال6:14:17
0.6768 ریال6:13:12
0.6769 ریال6:12:17
0.6767 ریال6:11:12
0.6768 ریال6:09:15
0.6767 ریال6:08:12
0.6768 ریال6:06:14
0.6769 ریال6:05:13
0.6768 ریال6:04:13
0.6769 ریال6:02:15
0.6768 ریال6:00:21
0.677 ریال5:59:12
0.6768 ریال5:58:13
0.6767 ریال5:55:13
0.6764 ریال5:54:15
0.6765 ریال5:53:12
0.6766 ریال5:52:10
0.6764 ریال5:50:14
0.6763 ریال5:49:10
0.6762 ریال5:48:15
0.6763 ریال5:47:11
0.6761 ریال5:46:13
0.6763 ریال5:44:11
0.6766 ریال5:42:14
0.6764 ریال5:39:15
0.6766 ریال5:37:12
0.6765 ریال5:35:13
0.6764 ریال5:34:12
0.6766 ریال5:32:14
0.6764 ریال5:31:13
0.6765 ریال5:30:18
0.6764 ریال5:29:12
0.6763 ریال5:28:11
0.6761 ریال5:27:16
0.6763 ریال5:26:11
0.6762 ریال5:25:13
0.6763 ریال5:24:14
0.6756 ریال5:23:11
0.6758 ریال5:22:10
0.676 ریال5:21:14
0.6761 ریال5:20:14
0.6763 ریال5:18:15
0.676 ریال5:17:11
0.6763 ریال5:16:11
0.6765 ریال5:15:14
0.6763 ریال5:14:12
0.6761 ریال5:13:10
0.6762 ریال5:12:14
0.6763 ریال5:11:12
0.6765 ریال5:10:14
0.6766 ریال5:07:11
0.6769 ریال5:06:15
0.6771 ریال5:04:12
0.6772 ریال5:03:16
0.6773 ریال5:01:12
0.6775 ریال4:57:15
0.6777 ریال4:56:12
0.6776 ریال4:52:11
0.6777 ریال4:50:13
0.6778 ریال4:48:15
0.6779 ریال4:45:17
0.678 ریال4:43:10
0.6779 ریال4:42:14
0.6778 ریال4:41:11
0.6779 ریال4:40:14
0.678 ریال4:34:11
0.6781 ریال4:33:15
0.678 ریال4:32:11
0.6776 ریال4:28:10
0.6775 ریال4:27:14
0.6773 ریال4:26:10
0.6772 ریال4:25:12
0.6773 ریال4:24:14
0.6775 ریال4:23:10
0.6776 ریال4:22:11
0.6777 ریال4:19:11
0.6776 ریال4:17:10
0.6775 ریال4:16:10
0.6774 ریال4:15:16
0.6775 ریال4:14:12
0.6776 ریال4:13:10
0.6775 ریال4:12:14
0.6776 ریال4:11:10
0.6775 ریال4:10:12
0.6776 ریال4:09:13
0.6774 ریال4:08:09
0.6775 ریال4:07:10
0.6774 ریال4:06:15
0.6772 ریال4:05:12
0.6775 ریال4:04:11
0.6772 ریال4:02:13
0.6771 ریال3:59:11
0.6774 ریال3:58:10
0.6771 ریال3:53:11
0.6773 ریال3:52:09
0.6772 ریال3:51:13
0.6773 ریال3:45:15
0.6772 ریال3:44:11
0.6774 ریال3:43:11
0.6773 ریال3:42:13
0.6775 ریال3:40:12
0.6772 ریال3:39:14
0.6771 ریال3:38:10
0.677 ریال3:37:10
0.6771 ریال3:36:14
0.6772 ریال3:32:10
0.6773 ریال3:31:10
0.6774 ریال3:30:16
0.6775 ریال3:29:10
0.6773 ریال3:28:10
0.6774 ریال3:27:13
0.6775 ریال3:26:10
0.6774 ریال3:24:13
0.6775 ریال3:17:10
0.6776 ریال3:16:10
0.6777 ریال3:14:09
0.6778 ریال3:12:15
0.678 ریال3:09:13
0.6779 ریال3:08:09
0.6782 ریال3:07:10
0.6781 ریال3:05:12
0.678 ریال3:04:10
0.6781 ریال3:03:14
0.678 ریال3:02:10
0.6782 ریال3:01:11
0.6781 ریال3:00:18
0.678 ریال2:59:08
0.6782 ریال2:58:10
0.6783 ریال2:57:13
0.678 ریال2:56:09
0.6779 ریال2:54:13
0.6781 ریال2:52:09
0.6779 ریال2:51:13
0.678 ریال2:49:09
0.6779 ریال2:48:13
0.6778 ریال2:47:10
0.6777 ریال2:46:09
0.6778 ریال2:45:14
0.6779 ریال2:44:10
0.678 ریال2:42:12
0.6779 ریال2:41:09
0.6775 ریال2:32:09
0.6774 ریال2:31:10
0.6775 ریال2:29:09
0.6778 ریال2:28:09
0.6779 ریال2:25:14
0.678 ریال2:24:12
0.6779 ریال2:23:10
0.678 ریال2:22:09
0.6776 ریال2:21:14
0.6777 ریال2:19:10
0.6778 ریال2:18:13
0.6777 ریال2:16:09
0.6778 ریال2:15:14
0.6776 ریال2:14:08
0.6777 ریال2:13:09
0.6778 ریال2:12:13
0.6777 ریال2:11:09
0.6778 ریال2:10:11
0.6777 ریال2:05:11
0.6778 ریال1:57:14
0.6779 ریال1:53:10
0.6778 ریال1:50:12
0.6777 ریال1:48:12
0.6778 ریال1:47:09
0.6777 ریال1:45:14
0.6779 ریال1:40:11
0.678 ریال1:37:11
0.6779 ریال1:35:12
0.6784 ریال1:34:11
0.678 ریال1:33:13
0.6783 ریال1:32:10
0.6779 ریال1:27:12
0.6782 ریال1:26:10
0.6781 ریال1:25:11
0.678 ریال1:24:13
0.6781 ریال1:23:10
0.6779 ریال1:22:11
0.678 ریال1:20:12
0.6778 ریال1:19:10
0.6779 ریال1:17:10
0.678 ریال1:15:14
0.6778 ریال1:14:09
0.6779 ریال1:13:09
0.678 ریال1:12:13
0.6779 ریال1:11:09
0.6778 ریال1:10:12
0.6779 ریال1:08:10
0.678 ریال1:07:09
0.6779 ریال1:06:13
0.6781 ریال0:59:09
0.6784 ریال0:58:09
0.6781 ریال0:56:08
0.6782 ریال0:55:11
0.6783 ریال0:54:12
0.6782 ریال0:51:13
0.6781 ریال0:50:15
0.6783 ریال0:49:10
0.6781 ریال0:48:12
0.6782 ریال0:46:09
0.6783 ریال0:45:13
0.6784 ریال0:43:10
0.6783 ریال0:40:12
0.6782 ریال0:37:09
0.6781 ریال0:08:09
0.6783 ریال0:03:19
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات