شاخص یاب

دلار نیوزیلند / دلار

  • نرخ فعلی:0.6773
  • بالاترین قیمت روز:0.6777
  • پایین ترین قیمت روز:0.6755
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.6771
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۱۸:۱۸
  • نرخ روز گذشته:0.6768
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.07%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0005

نمودار کندل استیک دلار نیوزیلند / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار نیوزیلند / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.6773 ریال11:18:18
0.6771 ریال11:17:15
0.6769 ریال11:16:15
0.6771 ریال11:15:21
0.677 ریال11:11:16
0.6769 ریال11:10:18
0.677 ریال11:09:20
0.6771 ریال11:08:15
0.677 ریال11:07:15
0.6771 ریال11:05:15
0.677 ریال11:04:15
0.6768 ریال11:03:19
0.677 ریال11:01:16
0.6768 ریال10:59:14
0.6769 ریال10:58:15
0.6768 ریال10:57:19
0.677 ریال10:56:14
0.6768 ریال10:54:18
0.677 ریال10:53:16
0.6768 ریال10:52:16
0.6769 ریال10:51:20
0.6768 ریال10:50:19
0.6771 ریال10:49:15
0.6772 ریال10:46:14
0.6771 ریال10:45:19
0.6772 ریال10:43:15
0.6773 ریال10:42:19
0.6772 ریال10:41:15
0.6774 ریال10:40:19
0.6772 ریال10:37:17
0.677 ریال10:36:19
0.6772 ریال10:34:16
0.677 ریال10:33:19
0.6769 ریال10:32:16
0.6772 ریال10:31:16
0.6771 ریال10:30:24
0.677 ریال10:26:15
0.6769 ریال10:24:17
0.6768 ریال10:23:15
0.677 ریال10:21:18
0.6768 ریال10:20:18
0.6769 ریال10:19:15
0.6768 ریال10:18:17
0.6767 ریال10:16:16
0.6765 ریال10:15:20
0.6767 ریال10:13:14
0.6766 ریال10:11:16
0.6767 ریال10:10:17
0.6768 ریال10:09:17
0.6767 ریال10:08:15
0.6768 ریال10:06:18
0.6767 ریال10:05:18
0.6769 ریال10:03:22
0.6766 ریال10:02:15
0.6767 ریال10:00:26
0.6766 ریال9:59:14
0.6765 ریال9:56:17
0.6766 ریال9:54:18
0.6764 ریال9:52:15
0.6765 ریال9:48:18
0.6766 ریال9:46:14
0.6767 ریال9:44:14
0.6768 ریال9:42:18
0.6766 ریال9:40:17
0.6765 ریال9:39:18
0.6763 ریال9:37:14
0.6764 ریال9:36:18
0.6762 ریال9:35:15
0.6764 ریال9:32:16
0.6762 ریال9:31:16
0.6764 ریال9:30:22
0.6762 ریال9:29:14
0.6764 ریال9:27:17
0.6763 ریال9:25:16
0.6762 ریال9:24:17
0.6763 ریال9:23:15
0.6764 ریال9:22:15
0.6762 ریال9:20:17
0.6765 ریال9:19:15
0.6761 ریال9:18:18
0.6763 ریال9:16:14
0.6762 ریال9:14:14
0.6763 ریال9:13:13
0.6764 ریال9:07:15
0.6765 ریال9:04:15
0.6764 ریال9:03:19
0.6765 ریال8:58:14
0.6764 ریال8:55:15
0.6765 ریال8:51:17
0.6763 ریال8:50:18
0.6764 ریال8:47:14
0.6765 ریال8:45:19
0.6766 ریال8:44:14
0.6765 ریال8:43:14
0.6763 ریال8:42:17
0.6765 ریال8:39:17
0.6764 ریال8:37:14
0.6763 ریال8:30:22
0.6762 ریال8:22:14
0.6763 ریال8:20:17
0.6764 ریال8:13:14
0.6765 ریال8:10:16
0.6769 ریال8:03:18
0.6768 ریال8:01:16
0.6767 ریال8:00:26
0.6764 ریال7:59:15
0.6766 ریال7:57:17
0.6763 ریال7:51:17
0.6762 ریال7:50:16
0.6764 ریال7:49:13
0.6763 ریال7:48:20
0.6762 ریال7:47:14
0.6763 ریال7:46:13
0.6764 ریال7:44:13
0.6763 ریال7:43:12
0.6762 ریال7:42:16
0.6764 ریال7:41:13
0.6767 ریال7:40:16
0.6764 ریال7:39:17
0.6763 ریال7:35:14
0.6765 ریال7:33:19
0.6766 ریال7:32:14
0.6765 ریال7:28:13
0.6764 ریال7:25:18
0.6766 ریال7:22:13
0.6764 ریال7:21:16
0.6766 ریال7:20:15
0.6764 ریال7:19:12
0.6765 ریال7:18:17
0.6764 ریال7:17:13
0.6767 ریال7:15:18
0.6766 ریال7:14:13
0.6767 ریال7:13:13
0.6766 ریال7:12:17
0.6768 ریال7:09:16
0.6765 ریال7:08:13
0.6766 ریال7:07:13
0.6767 ریال7:06:16
0.6766 ریال7:04:15
0.6767 ریال7:03:18
0.6768 ریال7:02:13
0.6767 ریال7:01:14
0.6768 ریال6:58:13
0.6766 ریال6:57:16
0.6769 ریال6:56:13
0.6768 ریال6:51:17
0.6769 ریال6:49:13
0.6768 ریال6:47:13
0.677 ریال6:45:25
0.6767 ریال6:44:43
0.6768 ریال6:43:30
0.6769 ریال6:40:28
0.6768 ریال6:39:39
0.6767 ریال6:38:40
0.6765 ریال6:37:16
0.6768 ریال6:34:21
0.6765 ریال6:34:19
0.6766 ریال6:33:33
0.6767 ریال6:30:23
0.6765 ریال6:29:15
0.6766 ریال6:28:13
0.6767 ریال6:25:18
0.6766 ریال6:24:59
0.6767 ریال6:23:14
0.6766 ریال6:21:17
0.6767 ریال6:20:16
0.6768 ریال6:19:13
0.6769 ریال6:18:17
0.6766 ریال6:17:15
0.6767 ریال6:15:20
0.6769 ریال6:14:14
0.6771 ریال6:13:16
0.677 ریال6:08:14
0.6771 ریال6:07:15
0.6773 ریال6:04:15
0.677 ریال6:03:19
0.6772 ریال6:02:17
0.6769 ریال6:01:15
0.6773 ریال6:00:25
0.6771 ریال5:59:15
0.6773 ریال5:58:14
0.6771 ریال5:57:19
0.6772 ریال5:55:16
0.6771 ریال5:54:19
0.677 ریال5:53:15
0.6771 ریال5:49:17
0.6768 ریال5:47:17
0.6769 ریال5:44:14
0.677 ریال5:43:15
0.6769 ریال5:41:13
0.677 ریال5:40:17
0.6771 ریال5:39:18
0.6772 ریال5:38:14
0.677 ریال5:36:17
0.6769 ریال5:34:14
0.6768 ریال5:33:19
0.6767 ریال5:30:22
0.6766 ریال5:29:13
0.6765 ریال5:28:14
0.6764 ریال5:27:18
0.6766 ریال5:25:15
0.6765 ریال5:24:18
0.6762 ریال5:23:13
0.6764 ریال5:22:13
0.6762 ریال5:21:18
0.6763 ریال5:19:12
0.6764 ریال5:17:13
0.6763 ریال5:16:14
0.6765 ریال5:15:18
0.6764 ریال5:14:15
0.6763 ریال5:13:13
0.6765 ریال5:12:17
0.6764 ریال5:11:13
0.6763 ریال5:10:15
0.6765 ریال5:09:15
0.6764 ریال5:08:12
0.6765 ریال5:07:12
0.6766 ریال5:06:15
0.6764 ریال5:05:14
0.6766 ریال5:04:14
0.6768 ریال5:03:17
0.6767 ریال5:02:14
0.6766 ریال5:01:15
0.6769 ریال5:00:23
0.6768 ریال4:59:12
0.6765 ریال4:58:12
0.6766 ریال4:57:15
0.6765 ریال4:56:13
0.6766 ریال4:55:15
0.6765 ریال4:54:16
0.6764 ریال4:53:12
0.6765 ریال4:52:12
0.6763 ریال4:51:16
0.6764 ریال4:49:13
0.6763 ریال4:48:16
0.6761 ریال4:47:13
0.6764 ریال4:42:16
0.6763 ریال4:41:14
0.6761 ریال4:40:15
0.676 ریال4:37:12
0.6758 ریال4:36:16
0.6759 ریال4:35:14
0.6761 ریال4:34:15
0.6762 ریال4:33:17
0.6763 ریال4:32:13
0.6762 ریال4:31:13
0.6763 ریال4:30:19
0.6762 ریال4:29:12
0.6764 ریال4:28:12
0.6765 ریال4:27:15
0.6766 ریال4:25:14
0.6767 ریال4:24:14
0.6771 ریال4:23:12
0.677 ریال4:22:11
0.6767 ریال4:21:15
0.6769 ریال4:20:15
0.6768 ریال4:19:12
0.6769 ریال4:18:16
0.6772 ریال4:17:12
0.6773 ریال4:16:12
0.6771 ریال4:15:17
0.6772 ریال4:14:13
0.677 ریال4:13:12
0.6771 ریال4:11:12
0.6772 ریال4:10:15
0.6775 ریال4:09:16
0.6774 ریال4:08:14
0.6775 ریال4:07:11
0.6777 ریال4:06:15
0.6775 ریال4:05:13
0.6774 ریال4:02:13
0.6772 ریال4:01:15
0.677 ریال4:00:21
0.6768 ریال3:58:13
0.6769 ریال3:57:16
0.677 ریال3:56:12
0.6768 ریال3:55:13
0.6769 ریال3:54:16
0.6767 ریال3:53:12
0.6769 ریال3:52:11
0.6767 ریال3:50:14
0.6766 ریال3:49:13
0.6764 ریال3:47:12
0.6763 ریال3:46:11
0.6767 ریال3:45:16
0.6769 ریال3:44:12
0.6768 ریال3:43:12
0.6769 ریال3:42:16
0.6768 ریال3:40:15
0.6769 ریال3:39:16
0.6768 ریال3:38:12
0.6771 ریال3:37:13
0.6769 ریال3:35:13
0.6768 ریال3:34:13
0.6767 ریال3:33:16
0.6765 ریال3:32:12
0.6763 ریال3:31:13
0.6766 ریال3:30:19
0.6764 ریال3:29:11
0.6761 ریال3:28:12
0.6764 ریال3:27:16
0.6762 ریال3:25:14
0.6764 ریال3:22:11
0.6763 ریال3:18:15
0.676 ریال3:15:17
0.6761 ریال3:14:12
0.676 ریال3:13:12
0.6762 ریال3:12:16
0.6761 ریال3:11:11
0.6758 ریال3:10:13
0.676 ریال3:08:11
0.6758 ریال3:07:12
0.6759 ریال3:06:14
0.6757 ریال3:05:12
0.6758 ریال3:03:16
0.6759 ریال3:02:12
0.676 ریال3:01:13
0.6758 ریال3:00:21
0.676 ریال2:53:11
0.6758 ریال2:52:11
0.6757 ریال2:51:15
0.6756 ریال2:50:13
0.6757 ریال2:49:10
0.6755 ریال2:48:14
0.6756 ریال2:44:11
0.6757 ریال2:42:14
0.6755 ریال2:31:12
0.6757 ریال2:26:11
0.6755 ریال2:25:12
0.6756 ریال2:23:10
0.6758 ریال2:20:13
0.6759 ریال2:19:11
0.676 ریال2:18:13
0.6762 ریال2:17:11
0.676 ریال2:16:11
0.6763 ریال2:15:16
0.6761 ریال2:14:10
0.6759 ریال2:12:14
0.6762 ریال2:11:11
0.6758 ریال2:10:13
0.676 ریال2:09:15
0.6759 ریال2:08:11
0.6757 ریال2:07:15
0.676 ریال2:06:15
0.6761 ریال2:05:13
0.6762 ریال2:04:12
0.6764 ریال2:03:16
0.6766 ریال2:02:13
0.6765 ریال2:00:21
0.6764 ریال1:59:11
0.6765 ریال1:58:11
0.6763 ریال1:57:14
0.6764 ریال1:56:12
0.676 ریال1:55:12
0.6761 ریال1:54:15
0.6763 ریال1:53:09
0.6764 ریال1:52:11
0.6766 ریال1:50:13
0.6765 ریال1:49:10
0.6767 ریال1:48:15
0.6763 ریال1:47:10
0.6764 ریال1:46:10
0.6763 ریال1:45:17
0.6764 ریال1:44:10
0.6763 ریال1:40:13
0.6762 ریال1:39:15
0.676 ریال1:38:10
0.6763 ریال1:37:09
0.676 ریال1:36:13
0.6765 ریال1:34:11
0.6769 ریال1:33:14
0.6765 ریال1:32:11
0.6766 ریال1:31:11
0.6765 ریال1:29:10
0.6764 ریال1:28:11
0.6763 ریال1:27:13
0.6764 ریال1:25:11
0.6763 ریال1:24:14
0.6764 ریال1:22:10
0.6763 ریال1:21:14
0.6764 ریال1:20:12
0.6763 ریال1:19:10
0.6764 ریال1:18:14
0.6762 ریال1:13:10
0.6764 ریال1:12:13
0.6763 ریال1:11:09
0.6765 ریال1:10:12
0.6764 ریال1:08:09
0.6766 ریال1:06:12
0.6767 ریال1:03:12
0.6766 ریال0:57:13
0.6765 ریال0:56:09
0.6766 ریال0:53:09
0.6765 ریال0:52:09
0.6764 ریال0:49:10
0.6765 ریال0:47:09
0.6762 ریال0:46:09
0.6763 ریال0:44:08
0.6764 ریال0:43:09
0.6762 ریال0:41:09
0.6763 ریال0:40:11
0.6762 ریال0:38:08
0.6763 ریال0:37:09
0.6764 ریال0:35:10
0.6766 ریال0:33:11
0.6767 ریال0:21:12
0.6768 ریال0:14:09
0.6766 ریال0:09:13
0.677 ریال0:06:13
0.6771 ریال0:04:10
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات