صفحات مرتبط
شاخص یاب

انس طلا

  • نرخ فعلی:1,324.79
  • بالاترین قیمت روز:1,324.98
  • پایین ترین قیمت روز:1,320.76
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.49
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.29%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,321.4
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۵:۵۸:۱۸
  • نرخ روز گذشته:1,321.41
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.26%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:3.38

نمودار کندل استیک انس طلا در روز جاری

نمودار کندل استیک انس طلا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1,324.78 دلار5:58:37
1,324.79 دلار5:58:18
1,324.8 دلار5:58:11
1,324.83 دلار5:58:04
1,324.8 دلار5:57:55
1,324.82 دلار5:57:52
1,324.8 دلار5:57:38
1,324.89 دلار5:57:05
1,324.9 دلار5:56:55
1,324.89 دلار5:56:52
1,324.9 دلار5:56:49
1,324.89 دلار5:56:47
1,324.9 دلار5:56:37
1,324.91 دلار5:56:04
1,324.82 دلار5:54:58
1,324.84 دلار5:54:52
1,324.82 دلار5:54:28
1,324.83 دلار5:54:20
1,324.82 دلار5:54:13
1,324.8 دلار5:53:36
1,324.73 دلار5:53:31
1,324.71 دلار5:53:28
1,324.73 دلار5:53:20
1,324.71 دلار5:53:11
1,324.74 دلار5:52:58
1,324.72 دلار5:52:50
1,324.74 دلار5:52:46
1,324.72 دلار5:52:43
1,324.74 دلار5:52:12
1,324.73 دلار5:51:50
1,324.74 دلار5:51:34
1,324.72 دلار5:50:56
1,324.74 دلار5:50:53
1,324.72 دلار5:50:44
1,324.69 دلار5:50:41
1,324.72 دلار5:50:36
1,324.63 دلار5:50:27
1,324.69 دلار5:50:13
1,324.74 دلار5:50:09
1,324.69 دلار5:50:06
1,324.63 دلار5:48:58
1,324.61 دلار5:48:50
1,324.69 دلار5:48:41
1,324.68 دلار5:48:05
1,324.63 دلار5:47:12
1,324.61 دلار5:46:58
1,324.62 دلار5:46:52
1,324.61 دلار5:46:49
1,324.62 دلار5:46:46
1,324.61 دلار5:46:30
1,324.62 دلار5:46:25
1,324.61 دلار5:46:05
1,324.63 دلار5:44:58
1,324.64 دلار5:44:55
1,324.68 دلار5:44:52
1,324.64 دلار5:44:50
1,324.68 دلار5:44:26
1,324.62 دلار5:44:20
1,324.63 دلار5:44:12
1,324.61 دلار5:43:46
1,324.6 دلار5:43:20
1,324.49 دلار5:43:17
1,324.51 دلار5:43:14
1,324.49 دلار5:43:04
1,324.51 دلار5:42:36
1,324.52 دلار5:41:08
1,324.51 دلار5:41:04
1,324.72 دلار5:40:58
1,324.53 دلار5:40:55
1,324.72 دلار5:40:34
1,324.82 دلار5:40:25
1,324.81 دلار5:40:22
1,324.82 دلار5:40:06
1,324.71 دلار5:39:54
1,324.8 دلار5:39:26
1,324.72 دلار5:39:23
1,324.81 دلار5:39:20
1,324.72 دلار5:39:15
1,324.78 دلار5:39:08
1,324.82 دلار5:39:05
1,324.85 دلار5:38:36
1,324.86 دلار5:38:30
1,324.93 دلار5:38:25
1,324.98 دلار5:38:23
1,324.97 دلار5:38:14
1,324.86 دلار5:37:42
1,324.83 دلار5:37:31
1,324.78 دلار5:37:22
1,324.74 دلار5:37:20
1,324.83 دلار5:37:17
1,324.74 دلار5:37:07
1,324.83 دلار5:37:04
1,324.81 دلار5:36:56
1,324.74 دلار5:36:53
1,324.76 دلار5:36:50
1,324.74 دلار5:36:47
1,324.76 دلار5:36:44
1,324.73 دلار5:36:38
1,324.66 دلار5:36:35
1,324.64 دلار5:36:29
1,324.63 دلار5:36:23
1,324.73 دلار5:36:14
1,324.66 دلار5:36:11
1,324.64 دلار5:36:05
1,324.66 دلار5:35:47
1,324.64 دلار5:35:39
1,324.63 دلار5:35:36
1,324.64 دلار5:35:33
1,324.63 دلار5:35:17
1,324.7 دلار5:35:08
1,324.74 دلار5:34:45
1,324.76 دلار5:34:42
1,324.74 دلار5:34:40
1,324.76 دلار5:34:37
1,324.74 دلار5:34:34
1,324.65 دلار5:34:27
1,324.63 دلار5:34:24
1,324.62 دلار5:34:21
1,324.63 دلار5:34:12
1,324.64 دلار5:33:54
1,324.63 دلار5:33:51
1,324.64 دلار5:33:42
1,324.65 دلار5:33:39
1,324.63 دلار5:33:36
1,324.65 دلار5:33:30
1,324.64 دلار5:33:27
1,324.66 دلار5:33:19
1,324.57 دلار5:33:12
1,324.54 دلار5:33:05
1,324.55 دلار5:32:51
1,324.57 دلار5:32:25
1,324.67 دلار5:32:18
1,324.66 دلار5:32:08
1,324.57 دلار5:31:45
1,324.54 دلار5:31:39
1,324.56 دلار5:31:31
1,324.64 دلار5:31:22
1,324.74 دلار5:31:16
1,324.76 دلار5:31:05
1,324.63 دلار5:30:39
1,324.62 دلار5:30:36
1,324.63 دلار5:30:33
1,324.56 دلار5:30:21
1,324.57 دلار5:30:18
1,324.76 دلار5:29:52
1,324.73 دلار5:29:44
1,324.74 دلار5:29:39
1,324.76 دلار5:29:04
1,324.74 دلار5:28:54
1,324.73 دلار5:28:45
1,324.72 دلار5:28:40
1,324.73 دلار5:28:31
1,324.77 دلار5:28:18
1,324.76 دلار5:28:15
1,324.74 دلار5:28:08
1,324.67 دلار5:27:51
1,324.66 دلار5:27:48
1,324.67 دلار5:27:43
1,324.63 دلار5:27:18
1,324.58 دلار5:27:16
1,324.63 دلار5:27:13
1,324.66 دلار5:27:04
1,324.74 دلار5:26:49
1,324.66 دلار5:26:44
1,324.67 دلار5:26:41
1,324.66 دلار5:26:34
1,324.73 دلار5:26:31
1,324.72 دلار5:26:26
1,324.63 دلار5:25:54
1,324.65 دلار5:25:51
1,324.64 دلار5:25:48
1,324.65 دلار5:25:24
1,324.69 دلار5:25:22
1,324.64 دلار5:25:19
1,324.7 دلار5:25:16
1,324.64 دلار5:24:47
1,324.66 دلار5:24:36
1,324.64 دلار5:24:22
1,324.59 دلار5:24:17
1,324.65 دلار5:24:07
1,324.64 دلار5:24:04
1,324.74 دلار5:23:35
1,324.73 دلار5:23:26
1,324.74 دلار5:23:23
1,324.73 دلار5:23:16
1,324.72 دلار5:23:11
1,324.63 دلار5:22:48
1,324.57 دلار5:22:39
1,324.53 دلار5:22:36
1,324.55 دلار5:22:23
1,324.53 دلار5:22:12
1,324.63 دلار5:21:48
1,324.64 دلار5:21:46
1,324.63 دلار5:21:38
1,324.64 دلار5:21:35
1,324.63 دلار5:21:32
1,324.64 دلار5:21:26
1,324.65 دلار5:21:21
1,324.64 دلار5:21:11
1,324.55 دلار5:21:08
1,324.54 دلار5:20:42
1,324.45 دلار5:20:25
1,324.44 دلار5:19:53
1,324.42 دلار5:19:50
1,324.47 دلار5:19:47
1,324.42 دلار5:19:45
1,324.47 دلار5:19:42
1,324.63 دلار5:19:37
1,324.57 دلار5:19:27
1,324.55 دلار5:19:06
1,324.56 دلار5:18:56
1,324.64 دلار5:18:50
1,324.54 دلار5:18:48
1,324.64 دلار5:18:45
1,324.65 دلار5:18:42
1,324.61 دلار5:18:37
1,324.62 دلار5:18:34
1,324.64 دلار5:18:30
1,324.66 دلار5:18:11
1,324.65 دلار5:17:33
1,324.64 دلار5:17:11
1,324.65 دلار5:16:56
1,324.58 دلار5:16:53
1,324.57 دلار5:16:50
1,324.58 دلار5:16:48
1,324.57 دلار5:16:41
1,324.58 دلار5:16:38
1,324.66 دلار5:16:33
1,324.68 دلار5:16:22
1,324.71 دلار5:16:19
1,324.76 دلار5:15:53
1,324.67 دلار5:15:50
1,324.76 دلار5:15:48
1,324.67 دلار5:15:42
1,324.8 دلار5:15:35
1,324.85 دلار5:15:25
1,324.88 دلار5:14:36
1,324.75 دلار5:14:18
1,324.77 دلار5:14:13
1,324.76 دلار5:14:08
1,324.82 دلار5:14:04
1,324.76 دلار5:13:54
1,324.83 دلار5:13:51
1,324.76 دلار5:13:48
1,324.85 دلار5:13:40
1,324.84 دلار5:13:26
1,324.85 دلار5:13:23
1,324.84 دلار5:13:21
1,324.76 دلار5:13:11
1,324.75 دلار5:13:04
1,324.77 دلار5:12:58
1,324.74 دلار5:12:55
1,324.76 دلار5:12:52
1,324.74 دلار5:12:34
1,324.76 دلار5:12:31
1,324.75 دلار5:12:28
1,324.77 دلار5:12:25
1,324.74 دلار5:12:22
1,324.77 دلار5:12:15
1,324.75 دلار5:12:12
1,324.78 دلار5:12:08
1,324.77 دلار5:12:05
1,324.75 دلار5:11:49
1,324.68 دلار5:11:41
1,324.67 دلار5:11:31
1,324.74 دلار5:11:28