صفحات مرتبط

درهم امارات

  • نرخ فعلی:16,850
  • بالاترین قیمت روز:16,850
  • پایین ترین قیمت روز:16,410
  • بیشترین مقدار نوسان روز:500
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.42%
  • نرخ بازگشایی بازار:16,570
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۲۳:۱۸
  • نرخ روز گذشته:16,610
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.44%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:240

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
16,850 ریال18:23:18
16,850 ریال18:22:25
16,820 ریال17:41:21
16,820 ریال17:40:27
16,800 ریال17:39:17
16,780 ریال17:11:21
16,780 ریال17:10:27
16,800 ریال17:09:19
16,820 ریال17:06:21
16,800 ریال17:05:23
16,800 ریال17:04:29
16,780 ریال16:30:22
16,770 ریال16:20:21
16,770 ریال16:19:24
16,780 ریال16:11:21
16,780 ریال16:10:25
16,730 ریال16:02:19
16,730 ریال16:01:44
16,720 ریال16:00:31
16,710 ریال15:57:21
16,730 ریال15:53:20
16,730 ریال15:52:26
16,710 ریال15:51:22
16,690 ریال15:44:19
16,690 ریال15:43:28
16,710 ریال15:38:20
16,710 ریال15:37:26
16,690 ریال15:36:25
16,680 ریال15:30:24
16,660 ریال15:29:23
16,660 ریال15:28:26
16,650 ریال15:17:20
16,650 ریال15:16:28
16,670 ریال15:09:21
16,680 ریال15:02:22
16,680 ریال15:01:38
16,660 ریال15:00:28
16,630 ریال14:56:24
16,630 ریال14:55:27
16,610 ریال14:38:18
16,610 ریال14:37:27
16,600 ریال14:27:18
16,590 ریال14:25:52
16,600 ریال14:23:20
16,600 ریال14:22:26
16,610 ریال14:13:24
16,600 ریال14:02:24
16,600 ریال14:01:43
16,610 ریال13:56:20
16,610 ریال13:55:26
16,600 ریال13:53:21
16,600 ریال13:52:24
16,580 ریال13:51:22
16,570 ریال13:39:20
16,590 ریال13:35:25
16,590 ریال13:34:28
16,610 ریال13:24:21
16,580 ریال13:23:21
16,580 ریال13:22:27
16,540 ریال13:21:26
16,520 ریال13:18:21
16,540 ریال13:17:20
16,540 ریال13:16:30
16,530 ریال13:14:23
16,530 ریال13:13:27
16,520 ریال12:56:22
16,520 ریال12:55:28
16,510 ریال12:53:22
16,510 ریال12:52:26
16,540 ریال12:51:22
16,570 ریال12:47:20
16,570 ریال12:46:27
16,590 ریال12:45:22
16,610 ریال12:38:18
16,610 ریال12:37:27
16,570 ریال12:36:25
16,540 ریال12:35:23
16,540 ریال12:34:27
16,520 ریال12:24:19
16,500 ریال12:23:19
16,500 ریال12:22:26
16,480 ریال12:18:19
16,440 ریال12:17:21
16,440 ریال12:16:28
16,410 ریال12:11:23
16,410 ریال12:10:28
16,430 ریال12:09:21
16,470 ریال12:08:20
16,470 ریال12:07:26
16,480 ریال11:57:23
16,500 ریال11:56:23
16,500 ریال11:55:28
16,520 ریال11:38:17
16,520 ریال11:37:27
16,530 ریال11:36:26
16,540 ریال11:23:19
16,540 ریال11:22:26
16,570 ریال11:21:24
نظرات