صفحات مرتبط

دلار کانادا

  • نرخ فعلی:48,260
  • بالاترین قیمت روز:48,260
  • پایین ترین قیمت روز:47,080
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1,000
  • درصد بیشترین نوسان روز:1.47%
  • نرخ بازگشایی بازار:47,440
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۴۱:۲۱
  • نرخ روز گذشته:47,640
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.3%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:620

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
48,260 ریال17:41:21
48,260 ریال17:40:27
48,200 ریال17:39:17
48,130 ریال17:11:21
48,130 ریال17:10:27
48,200 ریال17:09:19
48,260 ریال17:07:25
48,260 ریال17:06:21
48,200 ریال17:05:23
48,200 ریال17:04:29
48,130 ریال16:31:32
48,130 ریال16:30:23
48,110 ریال16:20:21
48,110 ریال16:19:24
48,130 ریال16:12:20
48,130 ریال16:11:21
48,070 ریال16:10:25
48,000 ریال16:09:19
47,980 ریال16:05:22
47,980 ریال16:04:27
47,990 ریال16:02:19
47,990 ریال16:01:44
47,960 ریال16:00:31
47,950 ریال15:58:23
47,950 ریال15:57:21
47,980 ریال15:56:21
47,980 ریال15:55:26
47,990 ریال15:53:20
47,990 ریال15:52:26
47,950 ریال15:51:22
47,880 ریال15:50:23
47,880 ریال15:49:27
47,860 ریال15:47:19
47,860 ریال15:46:25
47,880 ریال15:44:19
47,880 ریال15:43:28
47,950 ریال15:42:20
47,920 ریال15:38:20
47,920 ریال15:37:26
47,860 ریال15:36:25
47,840 ریال15:30:24
47,840 ریال15:29:23
47,800 ریال15:28:26
47,770 ریال15:17:20
47,770 ریال15:16:28
47,830 ریال15:10:27
47,830 ریال15:09:21
47,850 ریال15:02:22
47,850 ریال15:01:38
47,790 ریال15:00:28
47,710 ریال14:56:24
47,710 ریال14:55:27
47,640 ریال14:37:27
47,640 ریال14:36:25
47,630 ریال14:32:22
47,630 ریال14:31:31
47,620 ریال14:23:20
47,620 ریال14:22:26
47,640 ریال14:13:24
47,610 ریال14:02:24
47,610 ریال14:01:43
47,640 ریال13:56:20
47,640 ریال13:55:26
47,620 ریال13:53:21
47,620 ریال13:52:24
47,570 ریال13:51:22
47,540 ریال13:50:24
47,540 ریال13:49:28
47,520 ریال13:42:21
47,520 ریال13:41:23
47,530 ریال13:40:27
47,530 ریال13:39:20
47,590 ریال13:35:25
47,590 ریال13:34:28
47,640 ریال13:25:29
47,640 ریال13:24:21
47,560 ریال13:23:21
47,470 ریال13:22:27
47,430 ریال13:21:26
47,400 ریال13:19:25
47,400 ریال13:18:21
47,460 ریال13:17:20
47,460 ریال13:16:30
47,420 ریال13:14:23
47,420 ریال13:13:27
47,400 ریال12:56:22
47,400 ریال12:55:28
47,370 ریال12:54:18
47,370 ریال12:53:22
47,430 ریال12:52:26
47,460 ریال12:51:22
47,520 ریال12:47:20
47,520 ریال12:46:27
47,580 ریال12:45:22
47,640 ریال12:38:18
47,640 ریال12:37:27
47,560 ریال12:36:25
47,460 ریال12:35:23
47,460 ریال12:34:27
47,400 ریال12:25:29
47,400 ریال12:24:19
47,330 ریال12:23:19
47,270 ریال12:19:27
47,270 ریال12:18:19
47,170 ریال12:17:21
47,080 ریال12:11:23
47,080 ریال12:10:28
47,150 ریال12:09:21
47,250 ریال12:08:20
47,250 ریال12:07:26
47,270 ریال11:58:26
47,270 ریال11:57:23
47,330 ریال11:56:23
47,330 ریال11:55:28
47,400 ریال11:38:17
47,400 ریال11:37:27
47,420 ریال11:36:26
47,440 ریال11:22:26
47,440 ریال11:21:24
نظرات