صفحات مرتبط

پوند انگلیس

  • نرخ فعلی:83,740
  • بالاترین قیمت روز:83,740
  • پایین ترین قیمت روز:81,690
  • بیشترین مقدار نوسان روز:3,000
  • درصد بیشترین نوسان روز:2.51%
  • نرخ بازگشایی بازار:82,320
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۴۰:۲۷
  • نرخ روز گذشته:82,670
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.29%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:1,070

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
83,740 ریال17:40:27
83,740 ریال17:39:17
83,520 ریال17:10:26
83,520 ریال17:09:19
83,740 ریال17:06:21
83,740 ریال17:05:23
83,520 ریال16:57:20
83,520 ریال16:56:22
83,510 ریال16:35:20
83,510 ریال16:34:25
83,520 ریال16:32:21
83,510 ریال16:31:32
83,510 ریال16:30:23
83,480 ریال16:19:24
83,480 ریال16:18:18
83,510 ریال16:15:22
83,510 ریال16:14:19
83,520 ریال16:12:20
83,520 ریال16:11:21
83,410 ریال16:10:25
83,290 ریال16:09:19
83,290 ریال16:08:20
83,250 ریال16:06:20
83,250 ریال16:05:22
83,270 ریال16:02:19
83,270 ریال16:01:44
83,230 ریال16:00:31
83,200 ریال15:57:21
83,200 ریال15:56:21
83,250 ریال15:55:26
83,250 ریال15:54:19
83,270 ریال15:53:20
83,200 ریال15:52:26
83,200 ریال15:51:23
83,090 ریال15:50:23
83,090 ریال15:49:27
83,050 ریال15:48:20
83,050 ریال15:47:19
83,090 ریال15:44:19
83,090 ریال15:43:28
83,200 ریال15:42:20
83,160 ریال15:38:20
83,160 ریال15:37:26
83,050 ریال15:36:25
83,010 ریال15:30:24
83,010 ریال15:29:23
82,940 ریال15:28:26
82,890 ریال15:17:20
82,890 ریال15:16:28
83,000 ریال15:09:21
83,000 ریال15:08:22
83,040 ریال15:02:22
83,040 ریال15:01:38
82,930 ریال15:00:28
82,780 ریال14:56:24
82,780 ریال14:55:27
82,670 ریال14:37:27
82,670 ریال14:36:25
82,650 ریال14:32:22
82,650 ریال14:31:31
82,630 ریال14:24:19
82,630 ریال14:23:20
82,670 ریال14:13:24
82,670 ریال14:12:18
82,610 ریال14:03:23
82,610 ریال14:02:24
82,670 ریال13:56:20
82,670 ریال13:55:26
82,630 ریال13:54:20
82,630 ریال13:53:21
82,610 ریال13:52:24
82,540 ریال13:51:22
82,540 ریال13:50:24
82,500 ریال13:49:28
82,460 ریال13:42:21
82,460 ریال13:41:23
82,470 ریال13:40:27
82,470 ریال13:39:20
82,580 ریال13:36:24
82,580 ریال13:35:25
82,670 ریال13:24:21
82,670 ریال13:23:21
82,380 ریال13:22:27
82,380 ریال13:21:26
82,240 ریال13:18:21
82,240 ریال13:17:20
82,280 ریال13:15:27
82,280 ریال13:14:23
82,240 ریال12:55:28
82,240 ریال12:54:19
82,200 ریال12:53:22
82,310 ریال12:52:26
82,350 ریال12:51:22
82,460 ریال12:48:20
82,460 ریال12:47:20
82,430 ریال12:46:27
82,570 ریال12:45:22
82,670 ریال12:39:18
82,670 ریال12:38:18
82,630 ریال12:37:27
82,530 ریال12:36:25
82,390 ریال12:35:23
82,240 ریال12:24:19
82,240 ریال12:23:19
82,030 ریال12:19:27
82,030 ریال12:18:19
81,850 ریال12:17:21
81,690 ریال12:10:28
81,690 ریال12:09:21
81,990 ریال12:08:20
81,990 ریال12:07:26
82,030 ریال11:58:26
82,030 ریال11:57:23
82,140 ریال11:56:23
82,140 ریال11:55:28
82,240 ریال11:39:19
82,240 ریال11:38:17
82,280 ریال11:37:27
82,280 ریال11:36:26
82,320 ریال11:22:26
82,320 ریال11:21:24
نظرات