صفحات مرتبط
شاخص یاب

پوند انگلیس

  • نرخ فعلی:110,990
  • بالاترین قیمت روز:111,990
  • پایین ترین قیمت روز:107,830
  • بیشترین مقدار نوسان روز:33,000
  • درصد بیشترین نوسان روز:2.12%
  • نرخ بازگشایی بازار:107,830
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۲۵:۳۶
  • نرخ روز گذشته:107,180
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:3.55%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:3,810

نمودار کندل استیک پوند انگلیس در روز جاری

نمودار کندل استیک پوند انگلیس در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
110,990 ریال14:25:36
110,990 ریال14:24:51
110,990 ریال14:23:44
110,990 ریال14:22:42
110,660 ریال14:21:49
110,660 ریال14:20:31
110,660 ریال14:19:31
109,350 ریال12:18:39
109,350 ریال12:17:33
109,350 ریال12:16:32
109,350 ریال12:15:41
108,690 ریال12:14:24
111,990 ریال12:13:27
111,810 ریال12:12:40
111,810 ریال12:11:32
111,810 ریال12:10:35
111,910 ریال12:08:37
111,910 ریال12:07:45
111,910 ریال12:07:04
111,910 ریال12:06:01
110,530 ریال12:00:59
110,530 ریال11:59:35
110,530 ریال11:58:32
110,530 ریال11:57:41
109,090 ریال11:38:38
109,090 ریال11:37:43
109,090 ریال11:36:59
109,090 ریال11:35:54
109,550 ریال11:34:55
109,550 ریال11:34:19
109,550 ریال11:32:59
109,110 ریال11:31:55
109,110 ریال11:30:58
109,110 ریال11:29:35
109,000 ریال11:28:40
109,000 ریال11:27:52
109,000 ریال11:26:52
108,680 ریال11:26:02
108,680 ریال11:25:25
108,790 ریال10:42:27
108,790 ریال10:41:17
108,790 ریال10:40:19
108,790 ریال10:39:37
109,110 ریال10:32:59
109,110 ریال10:31:51
109,110 ریال10:30:49
109,110 ریال10:29:25
107,830 ریال10:04:33
107,830 ریال10:03:06
107,830 ریال10:01:58
107,830 ریال10:00:59
نظرات