صفحات مرتبط
شاخص یاب

انس نقره

  • نرخ فعلی:14.31
  • بالاترین قیمت روز:14.33
  • پایین ترین قیمت روز:14.31
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.14%
  • نرخ بازگشایی بازار:14.32
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۰:۳۰:۱۴
  • نرخ روز گذشته:14.325
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.1%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.015

نمودار کندل استیک انس نقره در روز جاری

نمودار کندل استیک انس نقره در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
14.31 دلار0:30:14
14.325 دلار0:29:34
14.33 دلار0:29:32
14.325 دلار0:29:30
14.33 دلار0:29:22
14.315 دلار0:29:13
14.32 دلار0:28:51
14.325 دلار0:28:42
14.32 دلار0:28:17
14.325 دلار0:26:14
14.32 دلار0:25:28
14.315 دلار0:25:12
14.32 دلار0:25:09
14.315 دلار0:25:07
14.32 دلار0:25:05
14.315 دلار0:24:39
14.32 دلار0:22:56
14.315 دلار0:22:10
14.32 دلار0:22:08
14.315 دلار0:22:06
14.32 دلار0:21:40
14.325 دلار0:21:10
14.32 دلار0:20:14
14.325 دلار0:20:09
14.32 دلار0:20:07
14.325 دلار0:19:20
14.32 دلار0:18:54
14.325 دلار0:18:38
14.32 دلار0:16:10
14.325 دلار0:16:08
14.32 دلار0:16:06
14.325 دلار0:15:24
14.32 دلار0:15:12
14.325 دلار0:14:03
14.32 دلار0:13:56
14.325 دلار0:13:53
14.32 دلار0:08:27
14.325 دلار0:04:15
14.32 دلار0:03:04
نظرات