صفحات مرتبط
شاخص یاب

انس نقره

  • نرخ فعلی:14.34
  • بالاترین قیمت روز:14.40
  • پایین ترین قیمت روز:14.33
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.03%
  • نرخ بازگشایی بازار:14.4
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۹:۰۲:۱۸
  • نرخ روز گذشته:14.39
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.35%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.05

نمودار کندل استیک انس نقره در روز جاری

نمودار کندل استیک انس نقره در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
14.34 دلار9:02:18
14.335 دلار9:02:14
14.33 دلار9:01:51
14.335 دلار9:01:06
14.34 دلار9:00:46
14.335 دلار8:59:17
14.33 دلار8:56:55
14.335 دلار8:53:14
14.34 دلار8:52:16
14.335 دلار8:52:12
14.34 دلار8:52:09
14.335 دلار8:49:52
14.34 دلار8:49:33
14.35 دلار8:46:18
14.345 دلار8:43:14
14.34 دلار8:42:54
14.345 دلار8:42:48
14.35 دلار8:41:11
14.345 دلار8:38:52
14.35 دلار8:38:46
14.345 دلار8:38:40
14.35 دلار8:38:37
14.345 دلار8:37:14
14.35 دلار8:35:15
14.345 دلار8:34:11
14.35 دلار8:27:26
14.355 دلار8:27:23
14.35 دلار8:27:20
14.355 دلار8:27:17
14.36 دلار8:23:40
14.355 دلار8:23:34
14.36 دلار8:23:31
14.355 دلار8:21:39
14.36 دلار8:21:34
14.365 دلار8:20:26
14.36 دلار8:17:11
14.365 دلار8:16:29
14.36 دلار8:12:56
14.355 دلار8:10:36
14.36 دلار8:10:15
14.355 دلار8:05:46
14.36 دلار8:03:35
14.365 دلار8:02:16
14.36 دلار8:00:42
14.355 دلار8:00:31
14.36 دلار8:00:07
14.355 دلار7:59:39
14.36 دلار7:57:54
14.355 دلار7:56:38
14.36 دلار7:56:35
14.355 دلار7:56:32
14.36 دلار7:55:17
14.365 دلار7:44:28
14.36 دلار7:42:58
14.365 دلار7:40:41
14.37 دلار7:40:38
14.365 دلار7:40:34
14.37 دلار7:39:45
14.365 دلار7:39:04
14.36 دلار7:38:51
14.365 دلار7:34:19
14.36 دلار7:31:29
14.365 دلار7:30:19
14.36 دلار7:30:14
14.365 دلار7:22:50
14.36 دلار7:21:16
14.365 دلار7:21:10
14.36 دلار7:21:07
14.365 دلار7:21:04
14.36 دلار7:20:12
14.365 دلار7:18:54
14.37 دلار7:14:57
14.365 دلار7:14:40
14.37 دلار7:13:44
14.375 دلار7:08:14
14.37 دلار7:07:04
14.375 دلار7:06:15
14.37 دلار7:05:04
14.375 دلار7:04:21
14.37 دلار7:03:10
14.375 دلار7:03:04
14.37 دلار7:00:28
14.365 دلار6:59:57
14.375 دلار6:59:54
14.37 دلار6:59:34
14.375 دلار6:59:07
14.37 دلار6:59:04
14.375 دلار6:58:55
14.37 دلار6:58:33
14.375 دلار6:58:13
14.365 دلار6:55:27
14.37 دلار6:53:53
14.365 دلار6:53:36
14.37 دلار6:53:34
14.365 دلار6:53:31
14.37 دلار6:52:18
14.365 دلار6:51:10
14.37 دلار6:49:04
14.365 دلار6:48:49
14.37 دلار6:46:46
14.375 دلار6:46:38
14.37 دلار6:46:35
14.375 دلار6:46:32
14.37 دلار6:46:13
14.365 دلار6:45:56
14.37 دلار6:44:14
14.365 دلار6:41:39
14.37 دلار6:38:35
14.365 دلار6:38:24
14.36 دلار6:37:41
14.365 دلار6:37:16
14.36 دلار6:35:48
14.365 دلار6:35:14
14.36 دلار6:33:18
14.365 دلار6:33:08
14.36 دلار6:32:32
14.365 دلار6:32:09
14.36 دلار6:30:20
14.365 دلار6:30:13
14.37 دلار6:30:06
14.365 دلار6:29:49
14.37 دلار6:27:09
14.375 دلار6:27:04
14.37 دلار6:24:10
14.375 دلار6:24:04
14.365 دلار6:21:04
14.37 دلار6:20:24
14.375 دلار6:19:16
14.37 دلار6:16:22
14.365 دلار6:15:11
14.37 دلار6:13:51
14.365 دلار6:10:06
14.37 دلار6:06:48
14.375 دلار6:06:43
14.37 دلار6:06:40
14.375 دلار6:05:48
14.37 دلار6:05:40
14.375 دلار6:05:37
14.37 دلار6:02:37
14.375 دلار6:01:20
14.37 دلار6:00:22
14.375 دلار6:00:19
14.37 دلار6:00:15
14.375 دلار5:57:21
14.38 دلار5:53:25
14.375 دلار5:51:11
14.37 دلار5:51:08
14.375 دلار5:51:05
14.37 دلار5:49:04
14.375 دلار5:46:11
14.37 دلار5:43:18
14.365 دلار5:42:30
14.37 دلار5:42:25
14.365 دلار5:42:22
14.37 دلار5:42:20
14.365 دلار5:42:16
14.37 دلار5:42:14
14.365 دلار5:41:34
14.37 دلار5:41:18
14.365 دلار5:40:17
14.37 دلار5:38:16
14.375 دلار5:37:38
14.37 دلار5:37:06
14.375 دلار5:35:37
14.37 دلار5:35:34
14.375 دلار5:35:32
14.37 دلار5:34:36
14.375 دلار5:34:15
14.38 دلار5:29:21
14.385 دلار5:26:38
14.38 دلار5:25:51
14.375 دلار5:24:14
14.37 دلار5:24:11
14.375 دلار5:24:09
14.37 دلار5:24:06
14.375 دلار5:22:18
14.37 دلار5:22:15
14.375 دلار5:22:13
14.37 دلار5:21:53
14.375 دلار5:19:48
14.38 دلار5:18:51
14.375 دلار5:18:49
14.38 دلار5:18:46
14.375 دلار5:16:25
14.38 دلار5:15:53
14.375 دلار5:14:30
14.37 دلار5:14:27
14.375 دلار5:14:22
14.37 دلار5:13:07
14.365 دلار5:12:33
14.37 دلار5:12:15
14.365 دلار5:10:16
14.37 دلار5:10:14
14.365 دلار5:10:11
14.37 دلار5:09:38
14.375 دلار5:07:13
14.38 دلار5:05:05
14.385 دلار5:04:16
14.38 دلار5:04:14
14.385 دلار5:02:50
14.39 دلار5:02:14
14.395 دلار5:02:11
14.39 دلار5:02:09
14.395 دلار5:00:13
14.39 دلار4:59:22
14.385 دلار4:58:35
14.38 دلار4:57:52
14.385 دلار4:55:48
14.38 دلار4:55:46
14.385 دلار4:55:44
14.38 دلار4:54:47
14.375 دلار4:47:04
14.37 دلار4:46:42
14.375 دلار4:46:11
14.37 دلار4:46:04
14.365 دلار4:45:57
14.37 دلار4:45:54
14.365 دلار4:45:12
14.37 دلار4:44:45
14.365 دلار4:44:42
14.37 دلار4:44:40
14.365 دلار4:39:41
14.36 دلار4:39:39
14.365 دلار4:39:37
14.36 دلار4:38:54
14.365 دلار4:38:36
14.36 دلار4:36:21
14.355 دلار4:35:39
14.36 دلار4:34:13
14.355 دلار4:34:11
14.36 دلار4:34:08
14.355 دلار4:33:42
14.36 دلار4:33:10
14.365 دلار4:31:04
14.37 دلار4:30:55
14.375 دلار4:29:25
14.38 دلار4:28:38
14.375 دلار4:28:34
14.38 دلار4:28:31
14.375 دلار4:25:40
14.38 دلار4:24:50
14.375 دلار4:22:25
14.38 دلار4:22:10
14.375 دلار4:18:17
14.37 دلار4:17:22
14.365 دلار4:17:13
14.37 دلار4:16:42
14.375 دلار4:15:41
14.38 دلار4:15:36
14.375 دلار4:15:34
14.38 دلار4:15:05
14.385 دلار4:11:12
14.38 دلار4:11:10
14.385 دلار4:11:07
14.38 دلار4:00:11
14.385 دلار3:56:28
14.39 دلار3:56:26
14.385 دلار3:56:24
14.39 دلار3:53:16
14.385 دلار3:53:14
14.39 دلار3:53:10
14.385 دلار3:52:53
14.39 دلار3:51:33
14.385 دلار3:51:31
14.39 دلار3:51:27
14.385 دلار3:47:04
14.39 دلار3:43:16
14.385 دلار3:40:31
14.39 دلار3:36:14
14.385 دلار3:35:15
14.39 دلار3:34:30
14.38 دلار3:32:10
14.385 دلار3:31:19
14.38 دلار3:31:17
14.385 دلار3:31:12
14.38 دلار3:31:03
14.385 دلار3:30:49
14.39 دلار3:29:32
14.385 دلار3:29:27
14.39 دلار3:29:25
14.385 دلار3:22:10
14.38 دلار3:21:14
14.385 دلار3:15:28
14.38 دلار3:15:26
14.385 دلار3:15:24
14.38 دلار3:11:22
14.375 دلار3:11:17
14.38 دلار3:11:15
14.375 دلار3:11:10
14.38 دلار3:08:26
14.385 دلار3:04:17
14.39 دلار3:04:15
14.385 دلار3:04:12
14.39 دلار3:01:15
14.385 دلار2:57:48
14.38 دلار2:56:04
14.385 دلار2:54:38
14.38 دلار2:54:10
14.385 دلار2:53:35
14.38 دلار2:53:33
14.385 دلار2:53:31
14.38 دلار2:51:12
14.375 دلار2:51:10
14.38 دلار2:51:08
14.375 دلار2:51:04
14.38 دلار2:50:24
14.375 دلار2:48:10
14.38 دلار2:47:23
14.385 دلار2:46:29
14.38 دلار2:45:41
14.375 دلار2:45:39
14.38 دلار2:45:37
14.375 دلار2:44:57
14.38 دلار2:44:55
14.375 دلار2:43:49
14.38 دلار2:43:45
14.375 دلار2:43:43
14.38 دلار2:42:39
14.375 دلار2:38:50
14.38 دلار2:38:46
14.375 دلار2:38:44
14.38 دلار2:38:18
14.385 دلار2:36:30
14.39 دلار2:35:27
14.385 دلار2:34:19
14.39 دلار2:32:22
14.385 دلار2:32:20
14.39 دلار2:32:16
14.385 دلار2:31:28
14.39 دلار2:31:13
14.395 دلار2:30:52
14.4 دلار2:30:16
14.39 دلار2:30:14
14.4 دلار2:30:11
نظرات