شاخص یاب

لیر ترکیه / دلار

  • نرخ فعلی:0.1868
  • بالاترین قیمت روز:0.1875
  • پایین ترین قیمت روز:0.1862
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.1874
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۱۶:۱۷
  • نرخ روز گذشته:0.1872
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.21%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0004

نمودار کندل استیک لیر ترکیه / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک لیر ترکیه / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.1868 ریال13:16:17
0.1864 ریال13:15:20
0.1863 ریال13:14:15
0.1864 ریال13:13:15
0.1869 ریال13:12:19
0.1863 ریال13:09:19
0.1864 ریال13:06:18
0.1863 ریال13:01:19
0.1864 ریال13:00:29
0.1863 ریال12:57:19
0.1864 ریال12:55:18
0.1863 ریال12:54:21
0.1864 ریال12:53:15
0.1863 ریال12:52:16
0.1862 ریال12:48:19
0.1863 ریال12:47:16
0.1867 ریال12:45:21
0.1862 ریال12:43:16
0.1863 ریال12:40:18
0.1869 ریال12:39:19
0.1863 ریال12:38:16
0.1864 ریال12:27:18
0.1865 ریال12:23:15
0.1864 ریال12:22:16
0.1865 ریال12:20:19
0.1864 ریال12:18:17
0.1863 ریال12:17:14
0.1864 ریال12:15:20
0.1863 ریال12:14:16
0.1864 ریال12:07:16
0.1865 ریال12:05:16
0.1866 ریال12:03:22
0.1865 ریال12:00:26
0.1872 ریال11:59:16
0.1866 ریال11:57:19
0.1872 ریال11:56:15
0.1865 ریال11:54:19
0.1867 ریال11:53:14
0.1866 ریال11:52:16
0.1867 ریال11:51:19
0.1872 ریال11:50:21
0.1867 ریال11:49:16
0.1866 ریال11:46:17
0.1865 ریال11:45:26
0.187 ریال11:43:16
0.1865 ریال11:40:18
0.1866 ریال11:39:18
0.1865 ریال11:37:15
0.1871 ریال11:36:18
0.1865 ریال11:32:17
0.1867 ریال11:30:24
0.1865 ریال11:29:16
0.1867 ریال11:27:19
0.1866 ریال11:26:16
0.1867 ریال11:25:16
0.1866 ریال11:23:16
0.1867 ریال11:22:15
0.1868 ریال11:20:19
0.1873 ریال11:19:16
0.1868 ریال11:18:18
0.1874 ریال11:16:15
0.1867 ریال11:13:15
0.1866 ریال11:12:19
0.1867 ریال11:11:17
0.1868 ریال11:09:20
0.1873 ریال11:07:16
0.1866 ریال11:06:17
0.1867 ریال11:05:16
0.1868 ریال11:03:19
0.1869 ریال11:01:17
0.1868 ریال11:00:25
0.1869 ریال10:58:15
0.1873 ریال10:57:19
0.1869 ریال10:54:18
0.1875 ریال10:53:16
0.1868 ریال10:52:17
0.1869 ریال10:47:16
0.1868 ریال10:45:19
0.1869 ریال10:44:17
0.187 ریال10:41:15
0.1869 ریال10:39:19
0.187 ریال10:36:19
0.1871 ریال10:35:16
0.1875 ریال10:33:19
0.187 ریال10:31:17
0.1868 ریال10:28:15
0.1869 ریال10:27:19
0.1868 ریال10:24:17
0.1869 ریال10:23:15
0.1873 ریال10:22:15
0.1866 ریال10:21:18
0.1867 ریال10:19:15
0.187 ریال10:18:17
0.1865 ریال10:16:16
0.1864 ریال10:14:16
0.1865 ریال10:06:18
0.1866 ریال10:03:22
0.1865 ریال9:59:15
0.1866 ریال9:58:15
0.1867 ریال9:56:17
0.1864 ریال9:55:17
0.1865 ریال9:51:19
0.1866 ریال9:48:18
0.1867 ریال9:47:14
0.1874 ریال9:46:14
0.1866 ریال9:44:15
0.1868 ریال9:43:14
0.1866 ریال9:41:15
0.1867 ریال9:40:17
0.1866 ریال9:39:18
0.1871 ریال9:38:15
0.1867 ریال9:35:15
0.1868 ریال9:32:16
0.1869 ریال9:31:16
0.1868 ریال9:29:14
0.1869 ریال9:22:15
0.1868 ریال9:21:19
0.1869 ریال9:17:14
0.1868 ریال9:16:15
0.1869 ریال9:14:14
0.187 ریال9:13:14
0.1869 ریال9:11:14
0.1868 ریال9:10:17
0.1869 ریال9:08:15
0.187 ریال9:06:18
0.1869 ریال9:05:19
0.187 ریال9:03:19
0.1868 ریال9:02:14
0.187 ریال9:00:22
0.1868 ریال8:59:14
0.1867 ریال8:55:15
0.1868 ریال8:53:14
0.1867 ریال8:52:14
0.1868 ریال8:50:18
0.1867 ریال8:48:18
0.1868 ریال8:46:14
0.1869 ریال8:45:19
0.187 ریال8:44:14
0.1869 ریال8:42:17
0.187 ریال8:37:14
0.1871 ریال8:30:22
0.187 ریال8:22:14
0.1871 ریال8:13:14
0.187 ریال8:10:16
0.1871 ریال8:03:18
0.187 ریال7:59:15
0.1871 ریال7:51:17
0.187 ریال7:45:18
0.1871 ریال7:44:13
0.187 ریال7:43:13
0.1871 ریال7:42:16
0.187 ریال7:40:16
0.1872 ریال7:39:17
0.187 ریال7:38:14
0.1871 ریال7:37:14
0.1872 ریال7:33:19
0.187 ریال7:32:14
0.1872 ریال7:29:13
0.187 ریال7:28:14
0.1872 ریال7:27:17
0.187 ریال7:26:14
0.1871 ریال7:25:18
0.1872 ریال7:24:17
0.1871 ریال7:22:13
0.1872 ریال7:20:16
0.1871 ریال7:16:14
0.1872 ریال7:15:18
0.1871 ریال7:14:13
0.1872 ریال7:11:14
0.1871 ریال7:08:13
0.1872 ریال7:07:14
0.1871 ریال7:05:15
0.1872 ریال7:02:14
0.1871 ریال6:58:13
0.1872 ریال6:57:16
0.1871 ریال6:52:14
0.1872 ریال6:51:16
0.1871 ریال6:50:18
0.1872 ریال6:45:25
0.1871 ریال6:42:36
0.1872 ریال6:41:53
0.1871 ریال6:39:19
0.1873 ریال6:38:19
0.1871 ریال6:36:31
0.1872 ریال6:33:33
0.187 ریال6:31:15
0.1871 ریال6:30:23
0.1869 ریال6:29:15
0.1872 ریال6:28:13
0.187 ریال6:24:57
0.1871 ریال6:23:14
0.187 ریال6:22:13
0.1869 ریال6:21:17
0.1868 ریال6:20:16
0.1871 ریال6:17:15
0.1872 ریال6:15:19
0.1871 ریال6:13:16
0.187 ریال6:12:19
0.1872 ریال6:10:16
0.1871 ریال6:09:18
0.1872 ریال6:08:15
0.1871 ریال6:04:16
0.187 ریال6:03:19
0.1871 ریال6:02:17
0.187 ریال6:01:16
0.1871 ریال5:57:19
0.187 ریال5:56:18
0.1871 ریال5:52:15
0.187 ریال5:49:17
0.1871 ریال5:48:18
0.1872 ریال5:47:18
0.1871 ریال5:42:17
0.1872 ریال5:41:14
0.1871 ریال5:39:18
0.187 ریال5:38:14
0.1871 ریال5:37:13
0.187 ریال5:35:15
0.1872 ریال5:34:14
0.1871 ریال5:32:15
0.187 ریال5:31:15
0.1872 ریال5:30:22
0.1871 ریال5:27:18
0.187 ریال5:26:12
0.1871 ریال5:23:13
0.187 ریال5:20:16
0.1871 ریال5:18:16
0.187 ریال5:17:14
0.1871 ریال5:15:18
0.187 ریال5:12:17
0.1872 ریال5:11:14
0.187 ریال5:09:15
0.1871 ریال5:02:14
0.187 ریال5:01:15
0.1871 ریال4:57:15
0.187 ریال4:52:12
0.1871 ریال4:51:16
0.187 ریال4:46:13
0.1871 ریال4:44:12
0.187 ریال4:41:14
0.1871 ریال4:38:13
0.1869 ریال4:36:16
0.187 ریال4:35:14
0.1869 ریال4:33:17
0.187 ریال4:31:13
0.1871 ریال4:28:12
0.1872 ریال4:27:15
0.187 ریال4:26:13
0.1871 ریال4:25:14
0.1873 ریال4:24:14
0.187 ریال4:20:16
0.1869 ریال4:14:13
0.187 ریال4:11:13
0.1869 ریال4:09:16
0.187 ریال4:08:14
0.1868 ریال4:04:13
0.1869 ریال4:03:17
0.1868 ریال4:02:14
0.1869 ریال4:01:16
0.1868 ریال4:00:21
0.187 ریال3:58:13
0.1869 ریال3:56:12
0.187 ریال3:55:13
0.1869 ریال3:53:12
0.187 ریال3:52:11
0.1869 ریال3:51:14
0.1868 ریال3:50:15
0.187 ریال3:49:13
0.1871 ریال3:48:15
0.187 ریال3:47:13
0.1869 ریال3:46:12
0.187 ریال3:43:12
0.1869 ریال3:34:13
0.1868 ریال3:33:16
0.1867 ریال3:31:14
0.1869 ریال3:30:19
0.1868 ریال3:29:12
0.1867 ریال3:28:12
0.1868 ریال3:26:12
0.1869 ریال3:25:14
0.1868 ریال3:22:12
0.1869 ریال3:21:16
0.1867 ریال3:19:11
0.1869 ریال3:18:15
0.1868 ریال3:13:12
0.1867 ریال3:10:14
0.1869 ریال3:09:14
0.1868 ریال3:07:12
0.1869 ریال3:06:14
0.1868 ریال2:59:12
0.1867 ریال2:51:15
0.1868 ریال2:50:14
0.1867 ریال2:48:14
0.1868 ریال2:47:11
0.1867 ریال2:45:16
0.1868 ریال2:43:12
0.1872 ریال2:32:13
0.1869 ریال2:30:18
0.1872 ریال2:29:12
0.1869 ریال2:28:11
0.187 ریال2:27:14
0.1871 ریال2:25:12
0.1872 ریال2:24:15
0.1869 ریال2:22:11
0.1871 ریال2:19:11
0.1869 ریال2:18:13
0.1871 ریال2:17:11
0.187 ریال2:16:11
0.1869 ریال2:14:11
0.1872 ریال2:13:11
0.1869 ریال2:10:14
0.1872 ریال2:09:15
0.1869 ریال2:05:13
0.1872 ریال2:04:13
0.187 ریال2:01:14
0.1869 ریال1:59:12
0.187 ریال1:58:11
0.1869 ریال1:57:14
0.187 ریال1:54:15
0.1869 ریال1:51:14
0.187 ریال1:49:10
0.1869 ریال1:48:15
0.1871 ریال1:47:10
0.1869 ریال1:45:16
0.187 ریال1:44:10
0.1871 ریال1:41:10
0.187 ریال1:40:13
0.1871 ریال1:36:13
0.187 ریال1:35:11
0.1872 ریال1:34:11
0.187 ریال1:32:12
0.1872 ریال1:30:18
0.187 ریال1:28:11
0.1871 ریال1:27:13
0.187 ریال1:25:12
0.1872 ریال1:24:14
0.1873 ریال1:23:10
0.1872 ریال1:22:10
0.1873 ریال1:21:14
0.1872 ریال1:16:10
0.1873 ریال1:13:10
0.1872 ریال1:12:12
0.1873 ریال1:11:09
0.1872 ریال1:09:13
0.1874 ریال1:08:09
0.1873 ریال1:06:12
0.1872 ریال1:04:10
0.1873 ریال0:59:09
0.1872 ریال0:57:13
0.1874 ریال0:47:09
0.1873 ریال0:41:09
0.1874 ریال0:40:11
0.1873 ریال0:37:09
0.1874 ریال0:35:11
0.1875 ریال0:14:09
0.1874 ریال0:09:13
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات