کالایاب
شاخص یاب

دلار / درهم امارات

  • نرخ فعلی:3.6735
  • بالاترین قیمت روز:3.6738
  • پایین ترین قیمت روز:3.673
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:3.6732
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۰۹:۱۷
  • نرخ روز گذشته:3.6735
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک دلار / درهم امارات در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / درهم امارات در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3.6735 ریال19:09:17
3.6732 ریال19:07:12
3.6735 ریال19:05:14
3.6732 ریال19:02:13
3.673 ریال18:59:12
3.6735 ریال18:54:17
3.673 ریال18:53:13
3.6735 ریال18:43:13
3.673 ریال18:42:18
3.6735 ریال18:40:18
3.673 ریال18:39:18
3.6735 ریال18:36:19
3.6736 ریال18:35:16
3.6735 ریال18:33:18
3.673 ریال18:32:16
3.6735 ریال18:30:29
3.6736 ریال18:29:14
3.6735 ریال18:13:15
3.6736 ریال18:12:19
3.6735 ریال18:11:16
3.6738 ریال18:10:19
3.6735 ریال18:05:17
3.6736 ریال18:04:15
3.6735 ریال17:41:17
3.6736 ریال17:39:20
3.673 ریال17:38:17
3.6735 ریال17:37:17
3.673 ریال17:35:18
3.6735 ریال17:33:22
3.673 ریال17:30:35
3.6735 ریال17:27:20
3.6736 ریال17:26:17
3.673 ریال17:25:20
3.6736 ریال17:23:17
3.6735 ریال17:21:23
3.673 ریال17:20:23
3.6735 ریال17:19:16
3.673 ریال17:15:25
3.6735 ریال17:12:23
3.673 ریال17:11:17
3.6735 ریال17:10:21
3.673 ریال17:09:24
3.6735 ریال17:07:17
3.673 ریال17:04:18
3.6735 ریال17:03:25
3.673 ریال17:02:21
3.6735 ریال16:52:17
3.673 ریال16:51:21
3.6735 ریال16:45:24
3.673 ریال16:44:17
3.6735 ریال16:43:16
3.673 ریال16:42:22
3.6735 ریال16:40:22
3.6736 ریال16:39:22
3.6735 ریال16:28:18
3.673 ریال16:27:22
3.6736 ریال16:26:16
3.673 ریال16:24:23
3.6735 ریال16:22:17
3.673 ریال16:21:23
3.6735 ریال16:20:23
3.673 ریال16:18:22
3.6736 ریال16:17:16
3.6735 ریال16:15:22
3.673 ریال16:14:17
3.6735 ریال14:25:19
3.673 ریال14:24:22
3.6736 ریال14:23:17
3.6735 ریال14:11:18
3.673 ریال14:10:21
3.6735 ریال14:09:21
3.673 ریال14:08:19
3.6734 ریال14:07:18
3.6735 ریال14:02:19
3.673 ریال13:59:19
3.6735 ریال13:57:23
3.673 ریال13:56:17
3.6738 ریال13:55:20
3.673 ریال13:54:22
3.6735 ریال13:53:17
3.6736 ریال13:52:19
3.6735 ریال13:51:23
3.6736 ریال13:50:24
3.673 ریال13:49:19
3.6734 ریال13:48:24
3.6735 ریال13:41:18
3.6736 ریال13:39:22
3.6735 ریال13:36:24
3.6736 ریال13:35:20
3.6734 ریال13:34:19
3.6735 ریال13:30:30
3.673 ریال13:29:19
3.6735 ریال13:27:23
3.673 ریال13:26:18
3.6735 ریال13:24:24
3.673 ریال13:23:19
3.6735 ریال13:22:18
3.673 ریال13:21:23
3.6735 ریال13:15:25
3.673 ریال13:14:19
3.6735 ریال13:11:19
3.6734 ریال13:10:23
3.673 ریال13:09:21
3.6735 ریال13:06:23
3.6734 ریال13:05:20
3.673 ریال13:04:18
3.6735 ریال13:02:19
3.6734 ریال13:00:38
3.6735 ریال12:53:19
3.673 ریال12:52:19
3.6735 ریال12:50:26
3.6736 ریال12:49:21
3.6735 ریال12:45:28
3.6736 ریال12:44:19
3.673 ریال12:43:20
3.6735 ریال12:38:19
3.673 ریال12:37:21
3.6735 ریال12:35:21
3.6736 ریال12:33:27
3.6735 ریال12:32:21
3.673 ریال12:30:34
3.6735 ریال12:20:25
3.673 ریال12:19:19
3.6736 ریال12:17:19
3.6735 ریال12:14:18
3.673 ریال12:13:21
3.6735 ریال12:08:20
3.673 ریال12:07:19
3.6735 ریال12:04:22
3.673 ریال12:03:30
3.6731 ریال12:02:21
3.6738 ریال12:01:27
3.6735 ریال11:58:18
3.673 ریال11:57:22
3.6735 ریال11:54:23
3.6738 ریال11:53:20
3.6735 ریال11:50:23
3.6736 ریال11:49:19
3.6735 ریال11:47:18
3.6736 ریال11:46:17
3.6735 ریال11:45:25
3.6736 ریال11:44:19
3.6735 ریال11:43:17
3.673 ریال11:42:23
3.6735 ریال11:38:19
3.6736 ریال11:37:20
3.673 ریال11:36:23
3.6736 ریال11:35:20
3.6735 ریال11:34:19
3.6736 ریال11:33:25
3.6735 ریال11:32:22
3.6736 ریال11:31:22
3.6735 ریال11:29:19
3.6736 ریال11:27:23
3.6735 ریال11:24:23
3.6736 ریال11:23:19
3.6735 ریال11:22:18
3.6734 ریال11:21:23
3.6736 ریال11:19:18
3.6735 ریال11:18:21
3.673 ریال11:16:20
3.6735 ریال11:13:18
3.673 ریال11:12:22
3.6735 ریال11:09:23
3.6736 ریال11:07:19
3.6735 ریال11:06:23
3.6736 ریال11:02:20
3.6734 ریال11:01:27
3.673 ریال10:59:17
3.6734 ریال10:58:19
3.6735 ریال10:57:24
3.6736 ریال10:51:23
3.6735 ریال10:47:18
3.6736 ریال10:46:17
3.6735 ریال10:43:18
3.6736 ریال10:42:23
3.6734 ریال10:41:17
3.6735 ریال10:38:18
3.6734 ریال10:37:18
3.6735 ریال10:29:17
3.6734 ریال10:28:19
3.6735 ریال10:26:18
3.6734 ریال10:25:19
3.6736 ریال10:23:19
3.6734 ریال10:21:23
3.6735 ریال10:05:21
3.6736 ریال9:55:19
3.6733 ریال9:54:21
3.6735 ریال9:53:17
3.673 ریال9:52:17
3.6735 ریال9:44:17
3.673 ریال9:43:16
3.6736 ریال9:42:21
3.6735 ریال9:41:16
3.6736 ریال9:37:17
3.6735 ریال9:36:22
3.6736 ریال9:34:17
3.6735 ریال9:33:22
3.6736 ریال9:32:19
3.6735 ریال9:29:16
3.673 ریال9:27:21
3.6735 ریال9:09:20
3.6736 ریال9:08:17
3.6735 ریال9:05:19
3.6736 ریال9:04:18
3.6735 ریال8:59:16
3.673 ریال8:58:16
3.6735 ریال8:50:23
3.6736 ریال8:48:21
3.6735 ریال8:47:16
3.6736 ریال8:40:20
3.6735 ریال8:34:18
3.673 ریال8:33:21
3.6735 ریال4:44:13
3.6736 ریال4:43:12
3.6735 ریال4:41:12
3.6736 ریال4:35:15
3.6735 ریال4:34:13
3.6736 ریال4:32:13
3.6735 ریال2:39:15
3.6736 ریال2:32:11
3.6735 ریال1:44:10
3.6736 ریال1:40:13
3.6735 ریال1:32:11
3.6732 ریال1:30:20
3.6735 ریال1:26:10
3.6738 ریال1:25:11
3.6735 ریال1:20:13
3.6732 ریال1:19:10
3.6735 ریال1:09:14
3.6732 ریال1:08:10
3.6735 ریال1:07:10
3.6736 ریال1:05:25
3.6735 ریال1:04:11
3.6736 ریال1:00:30
3.6734 ریال0:58:10
3.6735 ریال0:55:12
3.6734 ریال0:54:15
3.6732 ریال0:52:10
3.6735 ریال0:50:14
3.6732 ریال0:49:11
3.6735 ریال0:45:17
3.6732 ریال0:44:11
3.6735 ریال0:36:16
3.6732 ریال0:35:13
3.6735 ریال0:27:14
3.6732 ریال0:26:11
3.6735 ریال0:15:16
3.6732 ریال0:14:11
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات