شاخص یاب

دلار / لو بلغارستان

  • نرخ فعلی:1.7173
  • بالاترین قیمت روز:1.7177
  • پایین ترین قیمت روز:1.7156
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.7169
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۶:۲۶:۱۱
  • نرخ روز گذشته:1.7165
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.05%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0008

نمودار کندل استیک دلار / لو بلغارستان در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / لو بلغارستان در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.7173 ریال6:26:11
1.7174 ریال6:24:16
1.7173 ریال6:23:14
1.7177 ریال6:22:12
1.7174 ریال6:21:19
1.7172 ریال6:20:14
1.7174 ریال6:19:12
1.7176 ریال6:18:15
1.7177 ریال6:17:11
1.7175 ریال6:16:11
1.7176 ریال6:15:17
1.7174 ریال6:14:17
1.7176 ریال6:13:12
1.7175 ریال6:12:18
1.7171 ریال6:11:12
1.717 ریال6:10:17
1.7169 ریال6:09:15
1.7172 ریال6:08:12
1.7169 ریال6:07:12
1.7168 ریال6:06:15
1.7169 ریال6:04:13
1.7168 ریال6:03:16
1.7165 ریال6:02:15
1.7164 ریال6:01:14
1.7167 ریال6:00:22
1.7165 ریال5:58:13
1.7164 ریال5:57:17
1.7166 ریال5:56:13
1.717 ریال5:54:15
1.7169 ریال5:53:12
1.7168 ریال5:52:10
1.7169 ریال5:51:15
1.7166 ریال5:48:15
1.7165 ریال5:47:11
1.7167 ریال5:46:14
1.717 ریال5:45:19
1.7168 ریال5:44:12
1.717 ریال5:43:12
1.7166 ریال5:41:12
1.7165 ریال5:40:15
1.7168 ریال5:39:15
1.717 ریال5:38:12
1.7166 ریال5:37:12
1.7163 ریال5:36:15
1.7166 ریال5:35:13
1.7167 ریال5:33:17
1.7165 ریال5:32:14
1.7167 ریال5:31:13
1.7165 ریال5:30:19
1.7163 ریال5:29:12
1.7165 ریال5:27:16
1.7167 ریال5:26:11
1.7165 ریال5:24:14
1.7168 ریال5:23:11
1.7165 ریال5:21:14
1.7164 ریال5:20:14
1.7165 ریال5:19:11
1.7164 ریال5:17:11
1.7159 ریال5:16:11
1.7162 ریال5:14:12
1.7164 ریال5:13:10
1.7165 ریال5:11:12
1.7162 ریال5:10:14
1.7165 ریال5:08:11
1.7162 ریال5:07:11
1.716 ریال5:06:15
1.7165 ریال5:05:13
1.716 ریال5:04:12
1.7157 ریال5:03:16
1.7159 ریال5:02:11
1.7162 ریال5:01:12
1.7164 ریال5:00:19
1.7159 ریال4:59:11
1.7161 ریال4:58:11
1.7159 ریال4:57:15
1.716 ریال4:56:12
1.7161 ریال4:55:15
1.7156 ریال4:54:14
1.7157 ریال4:53:11
1.7163 ریال4:52:12
1.716 ریال4:49:12
1.7162 ریال4:48:15
1.7159 ریال4:47:10
1.716 ریال4:44:12
1.7162 ریال4:43:10
1.7156 ریال4:42:14
1.7163 ریال4:41:12
1.7162 ریال4:40:14
1.7164 ریال4:39:14
1.7162 ریال4:38:10
1.7159 ریال4:36:14
1.7161 ریال4:35:12
1.716 ریال4:34:12
1.7157 ریال4:33:15
1.7161 ریال4:32:11
1.7165 ریال4:31:12
1.7163 ریال4:30:18
1.7166 ریال4:29:11
1.7165 ریال4:27:14
1.7169 ریال4:26:11
1.7166 ریال4:24:15
1.7168 ریال4:23:10
1.7165 ریال4:22:11
1.7168 ریال4:21:14
1.7167 ریال4:20:13
1.7164 ریال4:19:11
1.7168 ریال4:15:17
1.7167 ریال4:14:12
1.7165 ریال4:12:14
1.7167 ریال4:10:12
1.7168 ریال4:09:14
1.7166 ریال4:07:10
1.7163 ریال4:06:15
1.7168 ریال4:05:12
1.7163 ریال4:04:11
1.7166 ریال4:03:17
1.7165 ریال4:01:12
1.7167 ریال4:00:25
1.7164 ریال3:59:11
1.7163 ریال3:57:14
1.7168 ریال3:56:10
1.7165 ریال3:55:12
1.7167 ریال3:54:13
1.7164 ریال3:53:11
1.7163 ریال3:52:10
1.7165 ریال3:50:14
1.7164 ریال3:49:10
1.7162 ریال3:48:13
1.7165 ریال3:47:09
1.7168 ریال3:46:11
1.7162 ریال3:44:11
1.7165 ریال3:43:11
1.7162 ریال3:42:13
1.7163 ریال3:41:10
1.7165 ریال3:40:12
1.7162 ریال3:38:11
1.7164 ریال3:36:14
1.7166 ریال3:35:11
1.7167 ریال3:34:11
1.7165 ریال3:32:10
1.7161 ریال3:31:10
1.7164 ریال3:30:16
1.7165 ریال3:29:11
1.7166 ریال3:28:10
1.7163 ریال3:27:14
1.7165 ریال3:26:10
1.7161 ریال3:25:11
1.716 ریال3:24:13
1.7162 ریال3:23:11
1.7165 ریال3:22:10
1.7162 ریال3:21:13
1.7159 ریال3:18:14
1.7162 ریال3:17:10
1.716 ریال3:16:10
1.7159 ریال3:15:14
1.716 ریال3:14:09
1.7164 ریال3:13:10
1.7159 ریال3:12:15
1.716 ریال3:11:09
1.7163 ریال3:10:12
1.7159 ریال3:09:14
1.7162 ریال3:08:09
1.7159 ریال3:07:10
1.7162 ریال3:06:13
1.7165 ریال3:05:12
1.716 ریال3:04:10
1.7162 ریال3:03:14
1.716 ریال3:02:10
1.7162 ریال2:57:13
1.7163 ریال2:55:10
1.7166 ریال2:54:13
1.7167 ریال2:53:10
1.7163 ریال2:51:13
1.7166 ریال2:50:13
1.7163 ریال2:49:09
1.7165 ریال2:48:13
1.7164 ریال2:47:10
1.7167 ریال2:46:09
1.7164 ریال2:44:10
1.7163 ریال2:43:09
1.7165 ریال2:42:13
1.7164 ریال2:41:09
1.7168 ریال2:31:10
1.7165 ریال2:29:09
1.7168 ریال2:28:09
1.7166 ریال2:27:14
1.7169 ریال2:26:09
1.7165 ریال2:25:14
1.7168 ریال2:23:10
1.7165 ریال2:22:09
1.7166 ریال2:21:14
1.7168 ریال2:18:13
1.7166 ریال2:17:10
1.7165 ریال2:14:08
1.7166 ریال2:13:10
1.7165 ریال2:11:09
1.7163 ریال2:10:12
1.7166 ریال2:09:13
1.7165 ریال2:08:09
1.7166 ریال2:07:11
1.7168 ریال2:06:14
1.7166 ریال2:05:12
1.7168 ریال2:04:10
1.7169 ریال2:03:14
1.7166 ریال2:00:19
1.7163 ریال1:59:10
1.7168 ریال1:58:09
1.7165 ریال1:57:14
1.7168 ریال1:56:10
1.717 ریال1:55:10
1.7168 ریال1:54:12
1.7165 ریال1:53:10
1.7167 ریال1:52:09
1.7165 ریال1:50:12
1.7166 ریال1:42:12
1.7169 ریال1:41:09
1.7165 ریال1:40:11
1.7168 ریال1:39:12
1.7165 ریال1:38:09
1.7166 ریال1:37:11
1.7169 ریال1:34:11
1.7167 ریال1:33:14
1.7169 ریال1:32:10
1.7172 ریال1:31:10
1.7165 ریال1:30:16
1.7169 ریال1:29:09
1.7171 ریال1:28:09
1.7166 ریال1:27:13
1.717 ریال1:25:11
1.7171 ریال1:24:14
1.7166 ریال1:23:10
1.7176 ریال1:22:11
1.7168 ریال1:21:13
1.7174 ریال1:20:12
1.7172 ریال1:19:10
1.7171 ریال1:17:10
1.7172 ریال1:15:14
1.7174 ریال1:14:09
1.7171 ریال1:13:10
1.7172 ریال1:11:10
1.7175 ریال1:10:12
1.7176 ریال1:09:13
1.7172 ریال1:08:10
1.7171 ریال1:07:09
1.7169 ریال1:06:14
1.7171 ریال1:05:11
1.7169 ریال1:04:09
1.7173 ریال1:03:13
1.7168 ریال1:02:10
1.7171 ریال0:58:09
1.7166 ریال0:57:12
1.7168 ریال0:56:09
1.7171 ریال0:55:11
1.7168 ریال0:54:13
1.7165 ریال0:53:09
1.7163 ریال0:52:09
1.7166 ریال0:50:16
1.7165 ریال0:49:10
1.7163 ریال0:48:12
1.7165 ریال0:47:10
1.7166 ریال0:46:09
1.7162 ریال0:45:13
1.7166 ریال0:44:10
1.7163 ریال0:43:10
1.7162 ریال0:42:11
1.7165 ریال0:41:09
1.7162 ریال0:40:12
1.7165 ریال0:38:10
1.7166 ریال0:08:09
1.7169 ریال0:04:11
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات