شاخص یاب

دلار / دلار برونئی

  • نرخ فعلی:1.3561
  • بالاترین قیمت روز:1.3567
  • پایین ترین قیمت روز:1.3545
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.3547
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۶:۵۴:۳۳
  • نرخ روز گذشته:1.3546
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.11%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0015

نمودار کندل استیک دلار / دلار برونئی در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دلار برونئی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.3561 ریال6:54:33
1.3561 ریال6:54:14
1.3562 ریال6:51:57
1.3561 ریال6:49:35
1.356 ریال6:49:33
1.3562 ریال6:47:19
1.356 ریال6:44:13
1.3561 ریال6:42:17
1.3563 ریال6:41:14
1.3562 ریال6:39:31
1.3563 ریال6:37:13
1.3562 ریال6:36:17
1.3563 ریال6:32:13
1.3565 ریال6:31:13
1.3563 ریال6:30:21
1.3562 ریال6:29:15
1.3564 ریال6:28:11
1.3567 ریال6:27:18
1.3562 ریال6:25:12
1.3563 ریال6:24:16
1.3564 ریال6:23:14
1.3562 ریال6:21:19
1.3561 ریال6:20:14
1.3564 ریال6:19:12
1.3563 ریال6:16:11
1.3562 ریال6:14:17
1.3563 ریال6:13:12
1.3566 ریال6:12:18
1.3563 ریال6:11:12
1.3562 ریال6:10:17
1.3561 ریال6:09:15
1.3559 ریال6:06:15
1.356 ریال6:02:15
1.3557 ریال6:01:14
1.3556 ریال6:00:22
1.3555 ریال5:59:12
1.3556 ریال5:57:17
1.3558 ریال5:55:13
1.3559 ریال5:54:15
1.356 ریال5:53:12
1.3558 ریال5:52:10
1.3561 ریال5:51:15
1.3556 ریال5:50:14
1.3558 ریال5:49:10
1.3556 ریال5:45:19
1.3557 ریال5:44:12
1.3556 ریال5:43:12
1.3555 ریال5:42:15
1.3553 ریال5:40:15
1.3555 ریال5:39:15
1.3552 ریال5:34:12
1.3555 ریال5:33:17
1.3553 ریال5:31:13
1.3552 ریال5:28:12
1.3551 ریال5:27:16
1.3555 ریال5:26:11
1.3553 ریال5:25:13
1.3551 ریال5:24:14
1.3552 ریال5:23:11
1.3557 ریال5:22:10
1.3552 ریال5:18:15
1.3553 ریال5:17:11
1.3551 ریال5:15:14
1.3553 ریال5:14:12
1.3554 ریال5:13:10
1.3553 ریال5:12:14
1.3555 ریال5:11:12
1.3551 ریال5:09:16
1.3552 ریال5:07:11
1.3549 ریال5:05:13
1.3548 ریال5:03:16
1.355 ریال5:02:11
1.3547 ریال4:59:11
1.3549 ریال4:58:11
1.3547 ریال4:56:12
1.3546 ریال4:54:14
1.3547 ریال4:53:11
1.3549 ریال4:52:12
1.3547 ریال4:51:15
1.3545 ریال4:49:12
1.3546 ریال4:48:15
1.3547 ریال4:47:11
1.3548 ریال4:45:17
1.3546 ریال4:44:12
1.3548 ریال4:43:10
1.3547 ریال4:41:12
1.3549 ریال4:40:14
1.3548 ریال4:39:14
1.3546 ریال4:37:11
1.3549 ریال4:36:14
1.3546 ریال4:33:15
1.3545 ریال4:31:12
1.3547 ریال4:28:11
1.3548 ریال4:27:14
1.3551 ریال4:25:12
1.3553 ریال4:24:15
1.3554 ریال4:23:10
1.3553 ریال4:22:11
1.3557 ریال4:21:14
1.3553 ریال4:19:11
1.3551 ریال4:17:11
1.3552 ریال4:16:10
1.3551 ریال4:14:12
1.3552 ریال4:12:14
1.355 ریال4:11:11
1.3551 ریال4:10:12
1.3552 ریال4:08:10
1.355 ریال4:07:10
1.3551 ریال4:05:12
1.3548 ریال4:04:11
1.3549 ریال4:02:14
1.3546 ریال4:01:12
1.3547 ریال3:58:10
1.3548 ریال3:57:14
1.3547 ریال3:52:10
1.3549 ریال3:50:14
1.3546 ریال3:49:10
1.3547 ریال3:48:13
1.3549 ریال3:47:09
1.355 ریال3:46:11
1.3551 ریال3:45:15
1.355 ریال3:42:13
1.3551 ریال3:37:10
1.3549 ریال3:35:11
1.3548 ریال3:32:10
1.3546 ریال3:30:16
1.3545 ریال3:28:10
1.3546 ریال3:26:10
1.3547 ریال3:25:11
1.3545 ریال3:24:13
1.3547 ریال3:23:11
1.3546 ریال3:22:10
1.3548 ریال3:17:10
1.3546 ریال3:16:10
1.3548 ریال3:15:14
1.3547 ریال3:14:09
1.3546 ریال3:13:10
1.3547 ریال3:10:12
1.3548 ریال3:09:14
1.3547 ریال3:08:09
1.3549 ریال3:03:14
1.3547 ریال3:01:11
1.355 ریال2:58:10
1.3552 ریال2:57:13
1.3551 ریال2:56:09
1.355 ریال2:55:10
1.3552 ریال2:54:13
1.3551 ریال2:52:09
1.3552 ریال2:51:13
1.3551 ریال2:50:13
1.355 ریال2:49:09
1.3552 ریال2:48:13
1.3551 ریال2:45:14
1.3553 ریال2:43:09
1.3552 ریال2:42:13
1.3551 ریال2:30:16
1.3552 ریال2:28:09
1.3551 ریال2:27:14
1.3552 ریال2:24:13
1.3558 ریال2:23:10
1.3554 ریال2:22:09
1.3553 ریال2:14:08
1.3554 ریال2:07:11
1.3553 ریال2:06:14
1.3551 ریال1:59:10
1.3552 ریال1:58:09
1.3551 ریال1:53:10
1.3552 ریال1:52:09
1.3549 ریال1:43:09
1.3553 ریال1:37:11
1.355 ریال1:34:11
1.3554 ریال1:31:10
1.3553 ریال1:25:11
1.3555 ریال1:23:10
1.3557 ریال1:22:11
1.3555 ریال1:21:13
1.3556 ریال1:20:12
1.3555 ریال1:17:10
1.3556 ریال1:16:09
1.3555 ریال1:12:13
1.3554 ریال1:09:13
1.3553 ریال1:08:10
1.3554 ریال1:07:09
1.3553 ریال1:06:14
1.3552 ریال1:02:10
1.3553 ریال1:01:11
1.3552 ریال0:57:12
1.3553 ریال0:56:09
1.3552 ریال0:55:11
1.3553 ریال0:54:13
1.3552 ریال0:45:13
1.3553 ریال0:44:10
1.3552 ریال0:43:10
1.355 ریال0:41:09
1.3552 ریال0:39:12
1.355 ریال0:20:12
1.3548 ریال0:08:09
1.3547 ریال0:03:19
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات