شاخص یاب

دلار / دلار کانادا

  • نرخ فعلی:1.3168
  • بالاترین قیمت روز:1.3168
  • پایین ترین قیمت روز:1.3144
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.3162
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۸:۴۲:۱۳
  • نرخ روز گذشته:1.3149
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.14%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0019

نمودار کندل استیک دلار / دلار کانادا در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دلار کانادا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.3168 ریال8:42:13
1.3167 ریال8:39:12
1.3165 ریال8:32:09
1.3164 ریال8:28:09
1.3163 ریال8:19:09
1.3164 ریال8:18:12
1.3162 ریال8:16:09
1.3163 ریال8:13:09
1.3162 ریال8:11:09
1.3163 ریال8:09:11
1.3164 ریال8:08:09
1.3163 ریال8:06:12
1.3162 ریال8:02:08
1.3163 ریال7:55:10
1.3164 ریال7:54:11
1.3162 ریال7:50:11
1.316 ریال7:48:12
1.3161 ریال7:46:08
1.3162 ریال7:44:09
1.316 ریال7:43:08
1.3161 ریال7:41:09
1.3162 ریال7:40:11
1.3163 ریال7:38:09
1.3161 ریال7:35:10
1.3165 ریال7:32:09
1.3164 ریال7:30:15
1.3165 ریال7:28:08
1.3164 ریال7:27:11
1.3165 ریال7:23:08
1.3166 ریال7:22:08
1.3165 ریال7:16:08
1.3164 ریال7:06:11
1.3163 ریال7:05:09
1.3161 ریال7:00:16
1.316 ریال6:57:11
1.3161 ریال6:56:08
1.316 ریال6:50:10
1.3158 ریال6:47:08
1.3156 ریال6:46:07
1.3158 ریال6:39:12
1.316 ریال6:32:44
1.3162 ریال6:31:22
1.3163 ریال6:27:16
1.3164 ریال6:24:15
1.3163 ریال6:24:02
1.3163 ریال6:23:13
1.316 ریال6:21:12
1.3161 ریال6:13:09
1.316 ریال6:11:09
1.3161 ریال6:09:19
1.3162 ریال6:08:09
1.316 ریال6:05:10
1.3158 ریال6:00:18
1.3159 ریال5:58:08
1.316 ریال5:56:08
1.3158 ریال5:55:12
1.3159 ریال5:54:12
1.3158 ریال5:53:09
1.3159 ریال5:48:14
1.3158 ریال5:44:10
1.3157 ریال5:41:08
1.3158 ریال5:40:11
1.3157 ریال5:38:10
1.3156 ریال5:35:10
1.3155 ریال5:32:09
1.3157 ریال5:29:09
1.3158 ریال5:28:09
1.3157 ریال5:24:11
1.3158 ریال5:23:09
1.3157 ریال5:22:09
1.3158 ریال5:18:11
1.3157 ریال5:17:08
1.3158 ریال5:16:09
1.3159 ریال5:15:13
1.3161 ریال5:11:08
1.316 ریال5:07:07
1.3159 ریال5:06:11
1.3158 ریال4:58:07
1.3159 ریال4:56:09
1.3163 ریال4:47:08
1.3165 ریال4:45:12
1.3164 ریال4:39:11
1.3165 ریال4:37:08
1.3164 ریال4:36:11
1.3165 ریال4:34:08
1.3163 ریال4:33:11
1.3162 ریال4:30:14
1.3161 ریال4:28:08
1.3162 ریال4:27:11
1.3161 ریال4:25:09
1.3162 ریال4:24:10
1.3161 ریال4:18:10
1.316 ریال4:17:08
1.3159 ریال4:15:11
1.3158 ریال4:14:07
1.3156 ریال4:12:10
1.3157 ریال4:09:11
1.3156 ریال4:02:08
1.3154 ریال4:01:08
1.3155 ریال3:56:08
1.3156 ریال3:54:10
1.3157 ریال3:49:07
1.3154 ریال3:45:11
1.3156 ریال3:44:07
1.3157 ریال3:43:07
1.3156 ریال3:39:11
1.3154 ریال3:37:08
1.3152 ریال3:34:08
1.3151 ریال3:32:08
1.3149 ریال3:31:07
1.3147 ریال3:30:13
1.315 ریال3:29:08
1.3149 ریال3:28:07
1.3151 ریال3:23:07
1.315 ریال3:21:11
1.3149 ریال3:19:07
1.3147 ریال3:18:11
1.315 ریال3:15:12
1.3151 ریال3:13:07
1.315 ریال3:10:09
1.3149 ریال3:09:10
1.3148 ریال3:08:08
1.3149 ریال3:07:07
1.315 ریال3:06:11
1.3149 ریال3:05:08
1.3145 ریال3:04:07
1.3144 ریال3:03:11
1.3147 ریال3:02:08
1.3144 ریال3:01:08
1.3146 ریال3:00:16
1.3147 ریال2:58:07
1.315 ریال2:57:11
1.3148 ریال2:56:08
1.3149 ریال2:55:09
1.3151 ریال2:54:11
1.315 ریال2:49:07
1.3149 ریال2:48:11
1.3152 ریال2:45:11
1.3151 ریال2:40:09
1.3152 ریال2:39:11
1.3154 ریال2:38:08
1.3151 ریال2:37:07
1.3149 ریال2:36:11
1.3152 ریال2:34:07
1.3154 ریال2:33:11
1.3155 ریال2:30:14
1.3157 ریال2:27:10
1.3158 ریال2:23:07
1.3157 ریال2:22:07
1.3158 ریال2:02:08
1.3159 ریال1:59:07
1.3158 ریال1:55:09
1.316 ریال1:54:10
1.3159 ریال1:47:07
1.316 ریال1:46:08
1.3159 ریال1:45:12
1.316 ریال1:44:07
1.3159 ریال1:39:10
1.3158 ریال1:38:07
1.316 ریال1:35:08
1.3158 ریال1:34:07
1.3162 ریال1:32:08
نظرات