شاخص یاب

دلار / فرانک سوییس

  • نرخ فعلی:0.9901
  • بالاترین قیمت روز:0.991
  • پایین ترین قیمت روز:0.9887
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.9888
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۲:۳۱:۰۸
  • نرخ روز گذشته:0.9931
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.3%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.003

نمودار کندل استیک دلار / فرانک سوییس در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / فرانک سوییس در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.9901 ریال22:31:08
0.99 ریال22:30:14
0.9901 ریال22:27:10
0.9902 ریال22:22:08
0.9901 ریال22:17:08
0.9903 ریال22:13:08
0.9902 ریال22:12:11
0.9903 ریال21:58:08
0.9904 ریال21:53:08
0.9903 ریال21:52:09
0.9904 ریال21:48:10
0.9905 ریال21:46:08
0.9903 ریال21:45:12
0.9902 ریال21:44:09
0.9904 ریال21:43:09
0.9905 ریال21:42:11
0.9906 ریال21:41:08
0.9907 ریال21:38:08
0.9909 ریال21:37:08
0.9908 ریال21:32:08
0.9907 ریال21:31:08
0.9905 ریال21:29:08
0.9906 ریال21:25:10
0.9907 ریال21:24:11
0.9906 ریال21:20:11
0.9904 ریال21:19:09
0.9905 ریال21:17:09
0.9904 ریال21:01:09
0.9902 ریال21:00:15
0.9903 ریال20:54:10
0.9902 ریال20:53:08
0.9904 ریال20:52:08
0.9903 ریال20:51:11
0.9902 ریال20:50:10
0.9901 ریال20:49:08
0.99 ریال20:48:10
0.9901 ریال20:46:08
0.99 ریال20:43:08
0.9899 ریال20:42:10
0.9898 ریال20:41:08
0.9899 ریال20:40:11
0.9897 ریال20:39:11
0.99 ریال20:38:08
0.9896 ریال20:37:08
0.9898 ریال20:35:09
0.9897 ریال20:34:08
0.9899 ریال20:33:11
0.9897 ریال20:32:08
0.9898 ریال20:31:08
0.9899 ریال20:29:08
0.9898 ریال20:27:10
0.9897 ریال20:26:08
0.9898 ریال20:25:10
0.9896 ریال20:24:11
0.9898 ریال20:23:08
0.9899 ریال20:22:08
0.9898 ریال20:21:10
0.9897 ریال20:20:11
0.9899 ریال20:13:08
0.9896 ریال20:12:11
0.9897 ریال20:11:08
0.9899 ریال20:08:08
0.9898 ریال20:07:08
0.9899 ریال20:06:10
0.99 ریال20:04:08
0.9901 ریال20:01:09
0.9903 ریال19:59:09
0.9904 ریال19:57:11
0.9905 ریال19:56:09
0.9904 ریال19:51:11
0.9905 ریال19:48:11
0.9904 ریال19:44:08
0.9902 ریال19:42:10
0.9897 ریال19:41:08
0.9896 ریال19:39:10
0.9897 ریال19:38:09
0.9896 ریال19:34:08
0.9895 ریال19:31:09
0.9896 ریال19:30:13
0.9895 ریال19:29:08
0.9896 ریال19:28:09
0.9897 ریال19:27:11
0.9898 ریال19:26:08
0.9899 ریال19:25:09
0.9898 ریال19:20:10
0.9899 ریال19:18:10
0.9898 ریال19:16:09
0.9896 ریال19:15:12
0.9895 ریال19:14:08
0.9897 ریال19:13:08
0.9898 ریال19:10:11
0.9896 ریال19:09:11
0.9895 ریال19:05:09
0.9894 ریال19:04:08
0.9895 ریال19:02:08
0.9896 ریال19:00:16
0.9894 ریال18:59:07
0.9897 ریال18:58:08
0.9899 ریال18:55:10
0.9898 ریال18:54:10
0.99 ریال18:52:08
0.9901 ریال18:51:10
0.9903 ریال18:49:07
0.9906 ریال18:48:10
0.9908 ریال18:47:08
0.991 ریال18:46:07
0.9909 ریال18:43:08
0.9907 ریال18:41:08
0.9908 ریال18:40:10
0.9906 ریال18:39:11
0.9907 ریال18:38:08
0.9904 ریال18:36:12
0.9903 ریال18:35:09
0.99 ریال18:34:08
0.9899 ریال18:32:09
0.9898 ریال18:30:15
0.9896 ریال18:29:08
0.9897 ریال18:28:07
0.9896 ریال18:27:10
0.9897 ریال18:26:07
0.9898 ریال18:23:08
0.9899 ریال18:22:08
0.9901 ریال18:21:11
0.9899 ریال18:20:11
0.9901 ریال18:19:08
0.9902 ریال18:17:08
0.9901 ریال18:16:08
0.9899 ریال18:14:08
0.9897 ریال18:12:11
0.9898 ریال18:08:09
0.9897 ریال18:07:09
0.9898 ریال18:05:10
0.9896 ریال18:04:08
0.9898 ریال18:03:12
0.9897 ریال18:01:08
0.9899 ریال18:00:18
0.9901 ریال17:59:09
0.9899 ریال17:56:09
0.9898 ریال17:53:08
0.9899 ریال17:52:08
0.9898 ریال17:50:11
0.9896 ریال17:49:09
0.9898 ریال17:47:08
0.9901 ریال17:46:08
0.9899 ریال17:44:09
0.9897 ریال17:42:11
0.9896 ریال17:41:09
0.9894 ریال17:40:11
0.9899 ریال17:39:10
0.9894 ریال17:38:08
0.9893 ریال17:37:08
0.9892 ریال17:36:11
0.9893 ریال17:35:09
0.9894 ریال17:33:11
0.989 ریال17:32:08
0.9892 ریال17:30:14
0.9889 ریال17:29:08
0.9891 ریال17:27:11
0.989 ریال17:26:08
0.9889 ریال17:24:11
0.9887 ریال17:21:10
0.9888 ریال17:19:08
نظرات