شاخص یاب

دلار / کرون دانمارک

  • نرخ فعلی:6.5493
  • بالاترین قیمت روز:6.557
  • پایین ترین قیمت روز:6.5493
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:6.554
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۵:۰۱:۱۵
  • نرخ روز گذشته:6.5553
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.09%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.006

نمودار کندل استیک دلار / کرون دانمارک در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / کرون دانمارک در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
6.5493 ریال5:01:15
6.5499 ریال5:00:23
6.5502 ریال4:59:12
6.5505 ریال4:58:12
6.5511 ریال4:56:13
6.5514 ریال4:55:15
6.5515 ریال4:54:17
6.5508 ریال4:53:12
6.5529 ریال4:52:12
6.5524 ریال4:51:16
6.5518 ریال4:50:16
6.552 ریال4:48:17
6.5521 ریال4:47:13
6.5514 ریال4:46:13
6.5513 ریال4:45:17
6.5524 ریال4:44:11
6.5519 ریال4:43:12
6.5525 ریال4:41:14
6.5529 ریال4:40:15
6.5527 ریال4:39:16
6.5513 ریال4:38:13
6.5514 ریال4:37:12
6.5531 ریال4:36:16
6.553 ریال4:35:14
6.5524 ریال4:34:15
6.553 ریال4:33:17
6.5523 ریال4:32:13
6.5524 ریال4:31:13
6.5532 ریال4:30:19
6.5521 ریال4:29:12
6.5522 ریال4:28:12
6.5514 ریال4:27:15
6.5519 ریال4:26:13
6.552 ریال4:25:14
6.5529 ریال4:24:15
6.5531 ریال4:23:12
6.553 ریال4:22:11
6.5536 ریال4:21:16
6.5539 ریال4:20:15
6.5532 ریال4:19:12
6.5533 ریال4:18:17
6.5526 ریال4:17:12
6.5533 ریال4:16:12
6.5528 ریال4:15:18
6.5525 ریال4:14:13
6.5526 ریال4:13:12
6.5539 ریال4:12:16
6.5526 ریال4:11:13
6.5522 ریال4:10:15
6.5527 ریال4:09:16
6.5526 ریال4:08:14
6.553 ریال4:07:11
6.5531 ریال4:05:13
6.5532 ریال4:04:13
6.5542 ریال4:03:17
6.5545 ریال4:01:15
6.5544 ریال4:00:21
6.5547 ریال3:59:12
6.5548 ریال3:58:13
6.554 ریال3:57:16
6.5539 ریال3:56:12
6.5549 ریال3:55:13
6.5543 ریال3:54:16
6.5545 ریال3:53:12
6.5551 ریال3:52:11
6.5547 ریال3:51:15
6.5542 ریال3:50:15
6.5548 ریال3:49:13
6.5539 ریال3:47:12
6.5544 ریال3:46:11
6.5541 ریال3:44:12
6.5539 ریال3:43:12
6.5536 ریال3:42:16
6.5543 ریال3:40:15
6.5531 ریال3:39:16
6.5537 ریال3:38:12
6.5532 ریال3:37:13
6.5529 ریال3:36:15
6.5532 ریال3:35:13
6.5529 ریال3:33:16
6.5531 ریال3:32:13
6.5537 ریال3:31:13
6.5529 ریال3:30:20
6.5526 ریال3:29:11
6.553 ریال3:28:12
6.5529 ریال3:27:16
6.553 ریال3:26:12
6.5538 ریال3:25:14
6.553 ریال3:22:11
6.5525 ریال3:21:17
6.5529 ریال3:20:14
6.5531 ریال3:19:11
6.5528 ریال3:18:16
6.5543 ریال3:17:12
6.5532 ریال3:15:17
6.5528 ریال3:14:12
6.5534 ریال3:13:12
6.5548 ریال3:12:16
6.5532 ریال3:11:11
6.5536 ریال3:10:13
6.554 ریال3:09:14
6.5538 ریال3:08:11
6.5535 ریال3:07:12
6.5534 ریال3:06:15
6.5544 ریال3:05:12
6.5538 ریال3:04:12
6.5534 ریال3:03:16
6.5532 ریال3:02:12
6.5548 ریال3:01:13
6.5534 ریال3:00:21
6.5533 ریال2:59:12
6.5529 ریال2:58:11
6.554 ریال2:57:15
6.5537 ریال2:56:11
6.5536 ریال2:54:14
6.5538 ریال2:53:11
6.5539 ریال2:52:11
6.5544 ریال2:51:15
6.5542 ریال2:50:13
6.5544 ریال2:49:10
6.5541 ریال2:48:14
6.5542 ریال2:47:11
6.5537 ریال2:46:11
6.5552 ریال2:45:16
6.5538 ریال2:44:12
6.5542 ریال2:43:11
6.5545 ریال2:42:14
6.5544 ریال2:41:11
6.5549 ریال2:32:12
6.5567 ریال2:31:12
6.557 ریال2:30:18
6.5552 ریال2:29:11
6.5559 ریال2:28:11
6.5549 ریال2:27:14
6.5566 ریال2:26:11
6.5554 ریال2:24:15
6.556 ریال2:23:10
6.5552 ریال2:22:10
6.555 ریال2:21:13
6.5563 ریال2:20:13
6.5568 ریال2:19:11
6.5556 ریال2:18:13
6.5553 ریال2:17:11
6.5564 ریال2:16:11
6.5556 ریال2:15:17
6.5551 ریال2:14:10
6.5546 ریال2:13:11
6.5554 ریال2:12:14
6.5547 ریال2:11:11
6.5546 ریال2:10:13
6.5552 ریال2:09:16
6.5544 ریال2:08:11
6.5558 ریال2:07:15
6.5556 ریال2:06:16
6.5548 ریال2:05:13
6.5552 ریال2:04:13
6.5558 ریال2:03:17
6.5552 ریال2:02:13
6.5545 ریال2:01:14
6.5535 ریال2:00:22
6.5542 ریال1:59:11
6.5536 ریال1:57:14
6.5537 ریال1:56:12
6.554 ریال1:55:12
6.5537 ریال1:54:15
6.5545 ریال1:53:09
6.5541 ریال1:52:11
6.554 ریال1:51:14
6.5536 ریال1:50:13
6.553 ریال1:49:10
6.5526 ریال1:48:15
6.5549 ریال1:47:10
6.5536 ریال1:46:10
6.5537 ریال1:44:10
6.554 ریال1:43:10
6.5537 ریال1:42:13
6.554 ریال1:40:13
6.5551 ریال1:39:15
6.555 ریال1:38:10
6.5543 ریال1:35:11
6.5537 ریال1:34:11
6.5566 ریال1:33:14
6.5554 ریال1:32:11
6.5548 ریال1:31:11
6.5547 ریال1:30:19
6.5549 ریال1:29:10
6.5552 ریال1:28:11
6.5547 ریال1:27:13
6.5546 ریال1:26:11
6.5545 ریال1:25:11
6.5563 ریال1:24:14
6.5547 ریال1:23:10
6.5541 ریال1:22:10
6.5539 ریال1:21:14
6.5546 ریال1:19:10
6.5547 ریال1:18:14
6.555 ریال1:17:10
6.5549 ریال1:16:10
6.5545 ریال1:15:15
6.5549 ریال1:13:10
6.5544 ریال1:12:13
6.5538 ریال1:11:09
6.5545 ریال1:10:12
6.5547 ریال1:09:13
6.554 ریال1:08:09
6.5534 ریال1:07:10
6.5545 ریال1:06:13
6.5552 ریال1:05:10
6.5538 ریال1:04:10
6.5537 ریال1:03:12
6.5544 ریال1:02:10
6.5552 ریال1:01:11
6.5535 ریال1:00:18
6.5536 ریال0:59:09
6.5541 ریال0:58:09
6.5536 ریال0:57:13
6.5531 ریال0:56:09
6.5543 ریال0:55:10
6.5539 ریال0:54:16
6.5543 ریال0:53:09
6.5534 ریال0:52:09
6.5543 ریال0:51:12
6.5541 ریال0:50:12
6.5534 ریال0:48:12
6.5545 ریال0:47:09
6.5541 ریال0:46:09
6.5538 ریال0:45:14
6.5529 ریال0:44:08
6.5531 ریال0:43:09
6.5535 ریال0:42:11
6.5541 ریال0:41:09
6.5542 ریال0:40:11
6.5553 ریال0:39:11
6.5538 ریال0:38:08
6.5544 ریال0:37:09
6.5539 ریال0:35:10
6.5544 ریال0:33:12
6.555 ریال0:21:13
6.5542 ریال0:14:09
6.555 ریال0:09:13
6.5551 ریال0:06:13
6.554 ریال0:03:17
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات