شاخص یاب

دلار / دینار اردن

  • نرخ فعلی:0.71
  • بالاترین قیمت روز:0.7115
  • پایین ترین قیمت روز:0.71
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.7115
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۶:۱۹:۱۲
  • نرخ روز گذشته:0.71
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک دلار / دینار اردن در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دینار اردن در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.71 ریال6:19:12
0.7115 ریال6:18:15
0.71 ریال6:12:18
0.7115 ریال6:11:12
0.71 ریال6:02:15
0.7115 ریال6:01:14
0.71 ریال5:52:10
0.7115 ریال5:51:15
0.71 ریال5:50:14
0.7115 ریال5:49:10
0.71 ریال5:48:15
0.7115 ریال5:47:11
0.71 ریال5:46:14
0.7115 ریال5:45:19
0.71 ریال5:43:12
0.7115 ریال5:42:15
0.71 ریال5:35:13
0.7115 ریال5:34:12
0.71 ریال5:24:14
0.7115 ریال5:23:11
0.71 ریال5:21:14
0.7115 ریال5:20:14
0.71 ریال5:17:11
0.7115 ریال5:16:11
0.71 ریال5:14:12
0.7115 ریال5:13:10
0.71 ریال5:04:12
0.7115 ریال5:03:16
0.71 ریال5:01:12
0.7115 ریال4:59:11
0.71 ریال4:41:12
0.7115 ریال4:40:14
0.71 ریال4:16:10
0.7115 ریال4:15:17
0.71 ریال4:12:14
0.7105 ریال4:11:11
0.71 ریال4:07:10
0.7115 ریال4:06:15
0.71 ریال4:05:12
0.7115 ریال4:04:11
0.71 ریال4:03:17
0.7115 ریال4:02:14
0.71 ریال4:01:12
0.7115 ریال4:00:25
0.71 ریال3:56:10
0.7115 ریال3:53:11
0.71 ریال3:45:15
0.7115 ریال3:43:11
0.71 ریال3:36:14
0.7115 ریال3:35:11
0.71 ریال3:34:11
0.7115 ریال3:33:14
0.71 ریال3:18:14
0.7115 ریال3:17:10
0.71 ریال2:44:10
0.7115 ریال2:43:09
0.71 ریال2:31:10
0.7115 ریال2:30:16
0.71 ریال2:27:14
0.7115 ریال2:26:09
0.71 ریال2:21:14
0.7115 ریال2:19:10
0.71 ریال2:17:10
0.7115 ریال2:16:09
0.71 ریال1:55:10
0.7115 ریال1:54:12
0.71 ریال1:53:10
0.7115 ریال1:52:09
0.71 ریال1:44:10
0.7115 ریال1:43:09
0.71 ریال1:38:09
0.7115 ریال1:34:11
0.71 ریال1:33:14
0.7115 ریال1:32:10
0.71 ریال1:31:10
0.7115 ریال1:30:16
0.71 ریال1:27:13
0.7115 ریال1:26:10
0.71 ریال1:19:10
0.7115 ریال1:18:13
0.71 ریال1:01:11
0.7115 ریال1:00:17
0.71 ریال0:59:09
0.7115 ریال0:58:09
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات