شاخص یاب

دلار / لسوتو لوتی

  • نرخ فعلی:13.7062
  • بالاترین قیمت روز:13.7075
  • پایین ترین قیمت روز:13.6785
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.03%
  • نرخ بازگشایی بازار:13.6785
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۶:۳۱:۱۳
  • نرخ روز گذشته:13.6787
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.2%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0275

نمودار کندل استیک دلار / لسوتو لوتی در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / لسوتو لوتی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
13.7062 ریال6:31:13
13.7029 ریال6:29:15
13.7032 ریال6:28:11
13.7034 ریال6:27:18
13.7033 ریال6:26:11
13.7045 ریال6:25:12
13.7046 ریال6:24:16
13.7043 ریال6:22:12
13.7037 ریال6:20:14
13.7062 ریال6:17:11
13.7068 ریال6:16:11
13.7062 ریال6:15:17
13.7063 ریال6:14:17
13.7016 ریال6:10:17
13.7009 ریال6:08:12
13.6996 ریال6:06:15
13.7003 ریال6:05:14
13.7004 ریال6:04:13
13.699 ریال6:03:16
13.6992 ریال6:02:15
13.6984 ریال6:00:22
13.7013 ریال5:59:12
13.7 ریال5:58:13
13.6982 ریال5:57:17
13.7013 ریال5:56:13
13.6997 ریال5:55:13
13.7006 ریال5:53:12
13.7009 ریال5:52:10
13.7038 ریال5:51:15
13.7043 ریال5:50:14
13.7046 ریال5:48:15
13.705 ریال5:47:12
13.7075 ریال5:46:14
13.7054 ریال5:44:12
13.7056 ریال5:43:12
13.7046 ریال5:42:15
13.7045 ریال5:41:12
13.705 ریال5:39:15
13.7063 ریال5:38:12
13.7003 ریال5:37:12
13.7 ریال5:36:15
13.6988 ریال5:35:13
13.6997 ریال5:34:12
13.6982 ریال5:32:14
13.6981 ریال5:30:19
13.6996 ریال5:29:12
13.7 ریال5:28:12
13.7025 ریال5:27:16
13.7017 ریال5:26:11
13.7008 ریال5:25:13
13.6929 ریال5:24:14
13.6941 ریال5:23:11
13.694 ریال5:22:10
13.6931 ریال5:21:15
13.6927 ریال5:20:14
13.6936 ریال5:19:11
13.694 ریال5:18:16
13.6928 ریال5:17:12
13.6907 ریال5:16:11
13.691 ریال5:15:14
13.6942 ریال5:14:12
13.6928 ریال5:12:14
13.6981 ریال5:10:14
13.6977 ریال5:09:16
13.6971 ریال5:08:11
13.6975 ریال5:07:11
13.6962 ریال5:05:13
13.6969 ریال5:04:12
13.696 ریال5:03:16
13.69 ریال5:02:11
13.6947 ریال4:56:12
13.6948 ریال4:52:12
13.6947 ریال4:43:10
13.6888 ریال4:42:14
13.696 ریال4:41:12
13.69 ریال4:40:14
13.691 ریال4:34:12
13.6863 ریال4:33:15
13.6935 ریال4:30:19
13.6863 ریال4:29:11
13.6875 ریال4:28:11
13.6863 ریال4:27:14
13.6913 ریال4:26:11
13.7024 ریال4:08:10
13.6984 ریال4:07:10
13.7026 ریال4:06:15
13.7 ریال4:05:12
13.7026 ریال4:01:12
13.6936 ریال4:00:25
13.7015 ریال3:59:11
13.6875 ریال3:58:10
13.7015 ریال3:45:15
13.6978 ریال3:32:10
13.6984 ریال3:25:11
13.6963 ریال3:23:11
13.6984 ریال3:09:14
13.6963 ریال3:08:09
13.6984 ریال3:06:13
13.6938 ریال3:05:12
13.6833 ریال2:42:13
13.698 ریال2:09:13
13.6979 ریال2:08:09
13.6978 ریال1:43:09
13.6977 ریال1:42:12
13.6976 ریال1:38:09
13.6925 ریال1:37:11
13.6888 ریال1:34:11
13.6875 ریال1:32:10
13.6937 ریال1:31:10
13.6962 ریال1:29:09
13.6964 ریال1:27:13
13.6967 ریال1:26:10
13.699 ریال1:24:14
13.7004 ریال1:22:11
13.7005 ریال1:20:12
13.7014 ریال1:19:10
13.7021 ریال1:18:13
13.7022 ریال1:17:10
13.7034 ریال1:16:09
13.7023 ریال1:15:14
13.7022 ریال1:14:10
13.7031 ریال1:13:10
13.7032 ریال1:12:13
13.7025 ریال1:11:10
13.7038 ریال1:10:12
13.7013 ریال1:09:13
13.6985 ریال1:08:10
13.6978 ریال1:07:09
13.6987 ریال1:06:14
13.7001 ریال1:05:11
13.7 ریال1:04:09
13.7008 ریال1:02:10
13.7041 ریال1:00:17
13.6999 ریال0:53:09
13.6986 ریال0:52:09
13.7038 ریال0:51:13
13.6974 ریال0:48:12
13.7025 ریال0:47:10
13.6967 ریال0:46:10
13.696 ریال0:45:13
13.6956 ریال0:44:10
13.6945 ریال0:43:10
13.6935 ریال0:42:11
13.6933 ریال0:41:09
13.6925 ریال0:40:12
13.6932 ریال0:39:12
13.6928 ریال0:38:10
13.6921 ریال0:37:10
13.7025 ریال0:20:12
13.685 ریال0:08:09
13.6785 ریال0:03:19
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات