شاخص یاب

دلار / پزوی مکزیک

  • نرخ فعلی:19.09
  • بالاترین قیمت روز:19.1118
  • پایین ترین قیمت روز:19.0705
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.02%
  • نرخ بازگشایی بازار:19.1098
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۳۱:۱۰
  • نرخ روز گذشته:19.11
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.1%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.02

نمودار کندل استیک دلار / پزوی مکزیک در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / پزوی مکزیک در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
19.09 ریال1:31:10
19.091 ریال1:30:17
19.0806 ریال1:29:09
19.0855 ریال1:27:14
19.086 ریال1:26:09
19.0705 ریال1:25:12
19.0706 ریال1:24:13
19.0725 ریال1:23:09
19.084 ریال1:22:09
19.0728 ریال1:21:12
19.0797 ریال1:20:12
19.0723 ریال1:19:10
19.0817 ریال1:18:13
19.0816 ریال1:17:09
19.0895 ریال1:16:09
19.09 ریال1:12:13
19.0955 ریال1:11:09
19.0907 ریال1:10:12
19.0908 ریال1:08:09
19.091 ریال1:07:13
19.092 ریال1:06:13
19.0914 ریال1:05:10
19.0965 ریال1:04:09
19.0923 ریال1:03:13
19.0995 ریال1:02:10
19.1 ریال1:00:17
19.1005 ریال0:59:09
19.0995 ریال0:58:09
19.1 ریال0:57:13
19.0968 ریال0:56:09
19.0912 ریال0:55:11
19.0965 ریال0:54:12
19.101 ریال0:53:09
19.0985 ریال0:52:10
19.0973 ریال0:51:13
19.098 ریال0:50:12
19.101 ریال0:49:10
19.0991 ریال0:48:12
19.102 ریال0:47:09
19.1055 ریال0:46:09
19.0995 ریال0:45:13
19.1004 ریال0:44:09
19.102 ریال0:43:09
19.1026 ریال0:42:12
19.1003 ریال0:41:10
19.103 ریال0:40:12
19.111 ریال0:39:12
19.1113 ریال0:22:10
19.1118 ریال0:20:12
19.1055 ریال0:07:10
19.1098 ریال0:03:13
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات