شاخص یاب

دلار / دلار نامبیا

  • نرخ فعلی:13.764
  • بالاترین قیمت روز:13.773
  • پایین ترین قیمت روز:13.733
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.03%
  • نرخ بازگشایی بازار:13.738
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۵:۱۳:۱۰
  • نرخ روز گذشته:13.75
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.1%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.014

نمودار کندل استیک دلار / دلار نامبیا در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دلار نامبیا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
13.764 ریال5:13:10
13.773 ریال5:12:14
13.76 ریال5:11:09
13.77 ریال5:10:12
13.766 ریال5:09:13
13.76 ریال5:08:10
13.773 ریال5:07:09
13.763 ریال5:06:12
13.773 ریال5:05:10
13.765 ریال5:03:15
13.764 ریال5:02:11
13.76 ریال5:01:10
13.755 ریال5:00:20
13.759 ریال4:59:09
13.748 ریال4:58:11
13.757 ریال4:57:12
13.759 ریال4:55:11
13.758 ریال4:54:13
13.745 ریال4:53:09
13.759 ریال4:52:10
13.749 ریال4:51:13
13.753 ریال4:50:14
13.758 ریال4:49:10
13.745 ریال4:48:12
13.759 ریال4:46:09
13.754 ریال4:45:15
13.75 ریال4:44:09
13.76 ریال4:43:10
13.759 ریال4:41:10
13.75 ریال4:40:12
13.759 ریال4:39:14
13.75 ریال4:38:10
13.752 ریال4:37:11
13.742 ریال4:36:12
13.752 ریال4:35:10
13.742 ریال4:34:10
13.751 ریال4:33:13
13.743 ریال4:32:11
13.751 ریال4:31:11
13.74 ریال4:30:18
13.75 ریال4:29:09
13.743 ریال4:28:10
13.745 ریال4:26:10
13.752 ریال4:25:10
13.753 ریال4:24:12
13.745 ریال4:23:09
13.748 ریال4:22:09
13.741 ریال4:21:14
13.743 ریال4:19:09
13.752 ریال4:18:13
13.745 ریال4:16:10
13.759 ریال4:14:10
13.746 ریال4:13:09
13.752 ریال3:04:11
13.75 ریال3:03:14
13.748 ریال3:02:11
13.747 ریال3:01:10
13.743 ریال3:00:18
13.753 ریال2:58:11
13.75 ریال2:57:14
13.745 ریال2:56:09
13.753 ریال2:54:13
13.752 ریال2:53:10
13.751 ریال2:52:09
13.747 ریال2:50:12
13.751 ریال2:49:10
13.752 ریال2:48:15
13.747 ریال2:47:09
13.75 ریال2:46:10
13.746 ریال2:45:15
13.752 ریال2:44:10
13.75 ریال2:42:13
13.749 ریال2:32:10
13.753 ریال2:31:10
13.746 ریال2:30:17
13.75 ریال2:29:11
13.745 ریال2:28:10
13.744 ریال2:27:14
13.74 ریال2:26:09
13.754 ریال2:25:11
13.744 ریال2:24:12
13.743 ریال2:23:10
13.747 ریال2:22:11
13.752 ریال2:21:13
13.744 ریال2:20:12
13.753 ریال2:19:09
13.74 ریال2:18:12
13.746 ریال2:17:10
13.76 ریال2:16:09
13.755 ریال2:15:14
13.744 ریال2:14:09
13.745 ریال2:13:09
13.74 ریال2:12:12
13.754 ریال2:10:12
13.753 ریال2:09:13
13.744 ریال2:08:10
13.753 ریال2:07:11
13.75 ریال2:06:14
13.749 ریال2:05:11
13.752 ریال2:04:09
13.74 ریال2:03:15
13.753 ریال2:02:11
13.752 ریال2:00:21
13.748 ریال1:59:09
13.745 ریال1:58:09
13.743 ریال1:57:14
13.745 ریال1:56:10
13.75 ریال1:55:11
13.742 ریال1:54:13
13.753 ریال1:53:09
13.752 ریال1:51:13
13.741 ریال1:50:12
13.753 ریال1:49:10
13.743 ریال1:48:13
13.752 ریال1:47:10
13.74 ریال1:46:09
13.752 ریال1:45:15
13.742 ریال1:44:10
13.75 ریال1:43:11
13.751 ریال1:42:13
13.748 ریال1:41:09
13.75 ریال1:40:12
13.74 ریال1:38:09
13.752 ریال1:37:08
13.748 ریال1:36:14
13.751 ریال1:35:12
13.75 ریال1:34:10
13.751 ریال1:33:16
13.74 ریال1:32:10
13.75 ریال1:31:10
13.746 ریال1:28:09
13.747 ریال1:27:12
13.75 ریال1:26:10
13.746 ریال1:25:11
13.75 ریال1:24:14
13.746 ریال1:23:10
13.76 ریال1:22:10
13.745 ریال1:21:13
13.75 ریال1:20:12
13.746 ریال1:19:11
13.758 ریال1:18:13
13.747 ریال1:17:10
13.748 ریال1:15:15
13.75 ریال1:14:09
13.74 ریال1:12:13
13.738 ریال1:11:09
13.734 ریال1:10:11
13.748 ریال1:09:13
13.75 ریال1:08:09
13.738 ریال1:07:09
13.75 ریال1:05:11
13.738 ریال1:04:09
13.742 ریال1:03:14
13.74 ریال1:02:10
13.741 ریال1:01:11
13.739 ریال1:00:19
13.742 ریال0:59:09
13.734 ریال0:57:13
13.733 ریال0:56:09
13.745 ریال0:55:10
13.741 ریال0:54:13
13.757 ریال0:53:09
13.741 ریال0:52:10
13.757 ریال0:51:12
13.746 ریال0:49:10
13.756 ریال0:48:12
13.75 ریال0:47:09
13.757 ریال0:45:14
13.745 ریال0:43:12
13.738 ریال0:03:14
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات