شاخص یاب

دلار / دلار نیوزیلند

  • نرخ فعلی:1.4789
  • بالاترین قیمت روز:1.4804
  • پایین ترین قیمت روز:1.4747
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.4747
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۶:۴۷:۲۱
  • نرخ روز گذشته:1.4745
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.3%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0044

نمودار کندل استیک دلار / دلار نیوزیلند در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دلار نیوزیلند در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.4789 ریال6:47:21
1.4786 ریال6:46:13
1.4782 ریال6:45:18
1.4784 ریال6:44:14
1.4791 ریال6:43:15
1.4789 ریال6:42:17
1.4786 ریال6:41:14
1.4784 ریال6:39:31
1.478 ریال6:37:13
1.4782 ریال6:36:17
1.4775 ریال6:35:14
1.4778 ریال6:33:20
1.478 ریال6:32:13
1.4782 ریال6:31:13
1.478 ریال6:30:21
1.4778 ریال6:29:15
1.478 ریال6:28:11
1.4778 ریال6:26:11
1.478 ریال6:25:12
1.4784 ریال6:22:12
1.478 ریال6:21:19
1.4782 ریال6:20:14
1.4784 ریال6:19:12
1.4786 ریال6:16:11
1.4789 ریال6:15:17
1.4786 ریال6:14:17
1.4784 ریال6:12:18
1.478 ریال6:11:12
1.4784 ریال6:09:15
1.478 ریال6:08:12
1.4784 ریال6:07:12
1.478 ریال6:06:15
1.4775 ریال6:05:14
1.4782 ریال6:03:16
1.478 ریال6:02:15
1.4778 ریال6:00:21
1.478 ریال5:59:12
1.4782 ریال5:58:13
1.4784 ریال5:57:16
1.4782 ریال5:56:13
1.4786 ریال5:55:13
1.4789 ریال5:54:15
1.4791 ریال5:52:10
1.4789 ریال5:50:14
1.4791 ریال5:48:15
1.4793 ریال5:45:19
1.4791 ریال5:43:12
1.4789 ریال5:40:15
1.4791 ریال5:39:15
1.4789 ریال5:38:12
1.4784 ریال5:37:12
1.4791 ریال5:35:13
1.4786 ریال5:34:12
1.4791 ریال5:33:17
1.4789 ریال5:32:14
1.4791 ریال5:31:14
1.4793 ریال5:29:12
1.4795 ریال5:28:12
1.4797 ریال5:27:16
1.4795 ریال5:26:11
1.4791 ریال5:25:13
1.4797 ریال5:24:14
1.4804 ریال5:22:10
1.4799 ریال5:21:14
1.4793 ریال5:20:14
1.4795 ریال5:17:12
1.4793 ریال5:16:11
1.4791 ریال5:15:14
1.4795 ریال5:14:12
1.4802 ریال5:13:10
1.4797 ریال5:12:14
1.4793 ریال5:11:12
1.4786 ریال5:10:14
1.4789 ریال5:09:16
1.4786 ریال5:08:11
1.4782 ریال5:07:11
1.478 ریال5:06:15
1.4778 ریال5:04:12
1.4775 ریال5:03:16
1.4773 ریال5:02:11
1.4769 ریال4:58:11
1.4767 ریال4:57:15
1.4765 ریال4:56:12
1.4762 ریال4:55:15
1.476 ریال4:54:14
1.4762 ریال4:53:11
1.4765 ریال4:51:15
1.4762 ریال4:49:12
1.476 ریال4:48:15
1.4762 ریال4:47:11
1.476 ریال4:45:17
1.4758 ریال4:44:12
1.476 ریال4:42:14
1.4765 ریال4:41:12
1.476 ریال4:40:14
1.4758 ریال4:34:12
1.4756 ریال4:32:11
1.476 ریال4:31:12
1.4762 ریال4:30:18
1.4767 ریال4:29:11
1.4765 ریال4:28:11
1.4769 ریال4:27:14
1.4771 ریال4:25:12
1.4767 ریال4:24:14
1.4769 ریال4:22:11
1.4767 ریال4:21:14
1.4762 ریال4:20:13
1.4765 ریال4:19:11
1.4767 ریال4:18:14
1.4765 ریال4:17:11
1.4769 ریال4:16:10
1.4767 ریال4:13:11
1.4769 ریال4:12:14
1.4765 ریال4:11:11
1.4767 ریال4:07:10
1.4771 ریال4:06:15
1.4769 ریال4:05:12
1.4771 ریال4:03:17
1.4773 ریال3:59:11
1.4771 ریال3:57:14
1.4775 ریال3:56:10
1.4771 ریال3:53:11
1.4775 ریال3:52:10
1.4771 ریال3:51:13
1.4773 ریال3:50:14
1.4769 ریال3:49:10
1.4767 ریال3:48:13
1.4769 ریال3:47:09
1.4771 ریال3:46:11
1.4773 ریال3:45:15
1.4775 ریال3:44:11
1.4771 ریال3:43:11
1.4769 ریال3:42:13
1.4767 ریال3:41:10
1.4769 ریال3:40:12
1.4773 ریال3:38:11
1.4775 ریال3:37:10
1.4778 ریال3:36:14
1.4775 ریال3:35:11
1.4771 ریال3:34:11
1.4775 ریال3:33:14
1.4771 ریال3:32:10
1.4769 ریال3:31:10
1.4771 ریال3:30:16
1.4767 ریال3:29:11
1.4769 ریال3:28:10
1.4767 ریال3:27:14
1.4771 ریال3:24:13
1.4767 ریال3:22:10
1.4765 ریال3:20:12
1.4767 ریال3:19:10
1.4765 ریال3:16:10
1.476 ریال3:14:09
1.4758 ریال3:12:15
1.4754 ریال3:11:09
1.4756 ریال3:10:12
1.4754 ریال3:09:13
1.4756 ریال3:07:10
1.4751 ریال3:06:13
1.4756 ریال3:05:12
1.4754 ریال3:02:10
1.4756 ریال2:58:10
1.4751 ریال2:56:10
1.4756 ریال2:55:11
1.4758 ریال2:54:13
1.4756 ریال2:52:09
1.4758 ریال2:49:09
1.4754 ریال2:48:13
1.476 ریال2:47:10
1.4758 ریال2:43:09
1.476 ریال2:42:13
1.4758 ریال2:41:09
1.4771 ریال2:32:09
1.4767 ریال2:31:10
1.4765 ریال2:28:09
1.4756 ریال2:27:14
1.4758 ریال2:26:09
1.4756 ریال2:25:14
1.4758 ریال2:24:13
1.4756 ریال2:23:10
1.4758 ریال2:22:09
1.476 ریال2:19:10
1.4765 ریال2:18:13
1.476 ریال2:15:14
1.4762 ریال2:14:09
1.4758 ریال2:13:10
1.4762 ریال2:12:13
1.4758 ریال2:11:10
1.476 ریال2:10:12
1.4762 ریال2:08:09
1.4765 ریال2:03:14
1.4762 ریال2:02:12
1.476 ریال2:00:19
1.4758 ریال1:59:10
1.4762 ریال1:58:09
1.476 ریال1:56:10
1.4758 ریال1:55:10
1.476 ریال1:53:11
1.4762 ریال1:50:12
1.4765 ریال1:48:12
1.4762 ریال1:47:09
1.4765 ریال1:45:14
1.4762 ریال1:44:10
1.4765 ریال1:43:09
1.4762 ریال1:42:12
1.476 ریال1:41:10
1.4765 ریال1:40:11
1.4758 ریال1:37:11
1.4762 ریال1:35:12
1.4751 ریال1:34:11
1.4762 ریال1:30:16
1.476 ریال1:29:09
1.4758 ریال1:28:10
1.4756 ریال1:27:13
1.4754 ریال1:25:11
1.4756 ریال1:23:10
1.4754 ریال1:22:11
1.4758 ریال1:20:12
1.4756 ریال1:19:10
1.4758 ریال1:18:13
1.4756 ریال1:17:10
1.4758 ریال1:16:09
1.4754 ریال1:15:14
1.4758 ریال1:14:10
1.4756 ریال1:13:10
1.4758 ریال1:12:13
1.4756 ریال1:11:10
1.4758 ریال1:10:12
1.4756 ریال1:09:13
1.4758 ریال1:08:10
1.476 ریال1:07:09
1.4758 ریال1:06:14
1.4756 ریال1:05:11
1.4751 ریال1:02:10
1.4749 ریال1:01:11
1.4751 ریال0:58:09
1.4749 ریال0:56:09
1.4751 ریال0:54:13
1.4747 ریال0:53:09
1.4751 ریال0:52:09
1.4754 ریال0:51:13
1.4751 ریال0:50:16
1.4754 ریال0:49:10
1.4751 ریال0:48:12
1.4749 ریال0:46:10
1.4754 ریال0:45:13
1.4751 ریال0:44:10
1.4749 ریال0:43:10
1.4747 ریال0:42:11
1.4749 ریال0:41:09
1.4747 ریال0:39:12
1.4749 ریال0:38:10
1.4747 ریال0:37:10
1.476 ریال0:20:12
1.4749 ریال0:08:09
1.4747 ریال0:03:19
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات