شاخص یاب

دلار / پزو فیلیپین

  • نرخ فعلی:52.551
  • بالاترین قیمت روز:52.6
  • پایین ترین قیمت روز:52.38
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.07
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.09%
  • نرخ بازگشایی بازار:52.48
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۱۰:۱۹
  • نرخ روز گذشته:52.519
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.06%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.032

نمودار کندل استیک دلار / پزو فیلیپین در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / پزو فیلیپین در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
52.551 ریال13:10:19
52.547 ریال13:09:19
52.552 ریال13:08:16
52.558 ریال13:07:16
52.548 ریال13:06:19
52.544 ریال13:05:16
52.552 ریال13:04:18
52.566 ریال13:03:22
52.571 ریال13:02:17
52.559 ریال13:01:18
52.553 ریال13:00:30
52.55 ریال12:59:18
52.562 ریال12:58:15
52.554 ریال12:57:19
52.557 ریال12:56:16
52.558 ریال12:55:18
52.56 ریال12:53:15
52.562 ریال12:52:16
52.561 ریال12:51:21
52.568 ریال12:50:20
52.57 ریال12:49:16
52.573 ریال12:48:19
52.579 ریال12:47:16
52.576 ریال12:46:15
52.575 ریال12:45:21
52.577 ریال12:44:16
52.568 ریال12:43:16
52.571 ریال12:42:18
52.579 ریال12:41:15
52.565 ریال12:40:18
52.582 ریال12:39:19
52.572 ریال12:38:16
52.58 ریال12:37:17
52.574 ریال12:36:19
52.571 ریال12:34:16
52.574 ریال12:33:20
52.555 ریال12:12:22
52.535 ریال12:09:19
52.515 ریال12:03:22
52.505 ریال11:58:15
52.53 ریال11:57:19
52.525 ریال11:53:14
52.56 ریال11:50:21
52.555 ریال11:49:16
52.58 ریال11:47:15
52.6 ریال11:37:15
52.535 ریال11:32:17
52.54 ریال11:30:24
52.55 ریال11:28:15
52.565 ریال11:26:16
52.53 ریال11:23:16
52.56 ریال11:21:20
52.565 ریال11:19:16
52.54 ریال11:16:15
52.555 ریال11:11:17
52.52 ریال10:59:15
52.53 ریال10:54:18
52.55 ریال10:52:17
52.535 ریال10:45:20
52.53 ریال10:44:17
52.545 ریال10:42:19
52.52 ریال10:40:19
52.55 ریال10:35:16
52.53 ریال10:31:17
52.535 ریال10:28:15
52.525 ریال10:27:19
52.55 ریال10:00:27
52.56 ریال9:58:15
52.54 ریال9:49:15
52.56 ریال9:48:18
52.53 ریال9:47:14
52.55 ریال9:46:14
52.54 ریال9:39:18
52.52 ریال9:27:17
52.48 ریال7:31:15
52.49 ریال7:29:13
52.5 ریال7:18:17
52.51 ریال7:15:18
52.52 ریال7:12:17
52.5 ریال7:11:14
52.495 ریال7:10:15
52.5 ریال7:09:17
52.48 ریال7:08:13
52.47 ریال6:58:13
52.48 ریال6:56:14
52.485 ریال6:55:15
52.48 ریال6:53:13
52.47 ریال6:48:19
52.45 ریال6:34:32
52.44 ریال6:29:15
52.43 ریال6:24:59
52.44 ریال6:21:17
52.45 ریال6:20:16
52.43 ریال6:18:17
52.44 ریال6:15:20
52.45 ریال6:12:19
52.47 ریال6:11:15
52.42 ریال6:10:16
52.44 ریال6:08:15
52.43 ریال6:06:19
52.39 ریال6:01:16
52.4 ریال5:59:15
52.41 ریال5:56:18
52.39 ریال5:55:16
52.4 ریال5:43:15
52.41 ریال5:40:17
52.42 ریال5:34:14
52.4 ریال5:25:15
52.41 ریال5:12:17
52.388 ریال5:10:16
52.39 ریال5:09:15
52.38 ریال5:00:23
52.4 ریال4:53:12
52.395 ریال4:52:12
52.41 ریال4:50:16
52.38 ریال4:48:16
52.39 ریال4:46:13
52.385 ریال4:45:17
52.4 ریال4:41:14
52.41 ریال4:38:13
52.42 ریال4:35:14
52.43 ریال4:33:17
52.39 ریال4:32:13
52.46 ریال4:23:12
52.47 ریال4:06:15
52.48 ریال3:21:16
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات