شاخص یاب

دلار / لئو رومانی

  • نرخ فعلی:4.1232
  • بالاترین قیمت روز:4.1263
  • پایین ترین قیمت روز:4.1207
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:4.1248
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۵:۱۷:۱۴
  • نرخ روز گذشته:4.125
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.04%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0018

نمودار کندل استیک دلار / لئو رومانی در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / لئو رومانی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
4.1232 ریال5:17:14
4.1229 ریال5:16:14
4.123 ریال5:15:18
4.1225 ریال5:14:15
4.1227 ریال5:13:14
4.1222 ریال5:11:13
4.122 ریال5:10:16
4.1221 ریال5:09:15
4.1222 ریال5:08:12
4.1216 ریال5:07:13
4.1218 ریال5:06:16
4.1221 ریال5:05:14
4.1218 ریال5:04:14
4.1207 ریال5:03:17
4.1214 ریال5:02:14
4.1213 ریال5:01:15
4.1218 ریال5:00:23
4.1225 ریال4:59:12
4.1222 ریال4:58:12
4.1227 ریال4:57:15
4.1225 ریال4:55:15
4.1229 ریال4:54:17
4.1222 ریال4:53:12
4.1225 ریال4:52:12
4.124 ریال4:51:16
4.1232 ریال4:50:16
4.1236 ریال4:49:13
4.1225 ریال4:47:13
4.1232 ریال4:46:13
4.1229 ریال4:45:17
4.1232 ریال4:44:12
4.1233 ریال4:43:13
4.1232 ریال4:42:16
4.1236 ریال4:41:14
4.124 ریال4:40:15
4.1236 ریال4:39:16
4.1226 ریال4:38:13
4.1229 ریال4:37:12
4.1232 ریال4:36:16
4.1236 ریال4:35:14
4.1225 ریال4:34:15
4.1229 ریال4:31:13
4.1232 ریال4:30:19
4.1229 ریال4:29:12
4.1222 ریال4:28:12
4.1229 ریال4:27:15
4.1236 ریال4:25:14
4.124 ریال4:24:14
4.1237 ریال4:23:12
4.1239 ریال4:22:12
4.124 ریال4:19:13
4.1237 ریال4:18:16
4.124 ریال4:17:12
4.1243 ریال4:16:12
4.1236 ریال4:13:12
4.1234 ریال4:12:16
4.1232 ریال4:08:14
4.1238 ریال4:07:12
4.1239 ریال4:06:15
4.1242 ریال4:05:13
4.1243 ریال4:04:13
4.1246 ریال4:03:17
4.1254 ریال4:02:14
4.1248 ریال4:01:15
4.1251 ریال4:00:21
4.1249 ریال3:59:13
4.1245 ریال3:58:13
4.124 ریال3:57:16
4.1247 ریال3:56:12
4.1249 ریال3:55:13
4.1243 ریال3:54:16
4.1247 ریال3:53:12
4.1251 ریال3:52:11
4.125 ریال3:51:15
4.1247 ریال3:50:15
4.1248 ریال3:49:13
4.1247 ریال3:48:15
4.124 ریال3:47:13
4.1251 ریال3:46:12
4.1247 ریال3:45:17
4.124 ریال3:43:12
4.1249 ریال3:42:16
4.124 ریال3:41:12
4.1243 ریال3:37:13
4.1239 ریال3:36:15
4.1236 ریال3:35:13
4.124 ریال3:34:13
4.1239 ریال3:33:16
4.124 ریال3:31:14
4.1239 ریال3:30:19
4.1243 ریال3:29:12
4.124 ریال3:28:12
4.1232 ریال3:27:16
4.1236 ریال3:25:14
4.1232 ریال3:24:16
4.1236 ریال3:23:13
4.1239 ریال3:22:12
4.124 ریال3:20:14
4.1236 ریال3:19:11
4.1238 ریال3:18:16
4.1232 ریال3:17:12
4.124 ریال3:16:13
4.1251 ریال3:15:17
4.1236 ریال3:14:12
4.124 ریال3:11:11
4.1243 ریال3:10:13
4.124 ریال3:08:11
4.1243 ریال3:07:12
4.1247 ریال3:06:14
4.1243 ریال3:05:12
4.1244 ریال3:04:12
4.124 ریال3:03:16
4.1243 ریال3:02:13
4.124 ریال3:01:13
4.1241 ریال3:00:21
4.1236 ریال2:59:12
4.1241 ریال2:58:11
4.1242 ریال2:57:15
4.1243 ریال2:56:11
4.1247 ریال2:55:12
4.124 ریال2:53:11
4.1246 ریال2:51:15
4.1243 ریال2:50:14
4.124 ریال2:49:10
4.1248 ریال2:48:14
4.1247 ریال2:46:11
4.1243 ریال2:45:16
4.1251 ریال2:44:12
4.1243 ریال2:43:12
4.1251 ریال2:31:12
4.1247 ریال2:30:18
4.1254 ریال2:29:12
4.1261 ریال2:28:11
4.1254 ریال2:25:12
4.1243 ریال2:24:15
4.1251 ریال2:21:13
4.1254 ریال2:20:13
4.1251 ریال2:19:11
4.1258 ریال2:18:13
4.1261 ریال2:17:11
4.1263 ریال2:16:11
4.1251 ریال2:14:10
4.1247 ریال2:13:11
4.1251 ریال2:11:11
4.1247 ریال2:10:13
4.124 ریال2:09:15
4.1243 ریال2:08:11
4.1251 ریال2:07:15
4.1247 ریال2:06:15
4.1254 ریال2:05:13
4.1249 ریال2:04:13
4.1254 ریال2:03:16
4.1247 ریال2:01:14
4.1241 ریال2:00:21
4.1236 ریال1:59:12
4.124 ریال1:58:11
4.1243 ریال1:56:12
4.124 ریال1:55:12
4.1243 ریال1:54:15
4.1247 ریال1:53:10
4.1243 ریال1:52:11
4.124 ریال1:51:14
4.1243 ریال1:50:13
4.124 ریال1:49:10
4.1237 ریال1:48:15
4.124 ریال1:46:10
4.1236 ریال1:45:17
4.1243 ریال1:44:10
4.124 ریال1:43:10
4.1243 ریال1:41:10
4.1245 ریال1:40:13
4.1239 ریال1:39:15
4.1247 ریال1:38:10
4.124 ریال1:37:10
4.1247 ریال1:35:11
4.1233 ریال1:34:11
4.1243 ریال1:33:14
4.1247 ریال1:32:12
4.1244 ریال1:31:11
4.1249 ریال1:30:18
4.1245 ریال1:29:10
4.1247 ریال1:28:11
4.1246 ریال1:27:13
4.1244 ریال1:26:11
4.1246 ریال1:25:11
4.1251 ریال1:24:14
4.1248 ریال1:23:10
4.1247 ریال1:22:10
4.1244 ریال1:21:14
4.1248 ریال1:18:14
4.1237 ریال1:17:10
4.1251 ریال1:16:10
4.1248 ریال1:15:15
4.1251 ریال1:14:09
4.1255 ریال1:13:10
4.1248 ریال1:12:13
4.1244 ریال1:11:09
4.1245 ریال1:10:12
4.1244 ریال1:09:13
4.1241 ریال1:08:09
4.1237 ریال1:07:10
4.1244 ریال1:06:13
4.1248 ریال1:05:11
4.1241 ریال1:04:10
4.1244 ریال1:03:12
4.1245 ریال1:02:10
4.1243 ریال1:01:11
4.1234 ریال1:00:18
4.1244 ریال0:57:13
4.1248 ریال0:55:10
4.1244 ریال0:54:15
4.124 ریال0:53:09
4.1248 ریال0:51:12
4.1247 ریال0:50:12
4.1245 ریال0:49:10
4.1244 ریال0:47:09
4.1236 ریال0:45:14
4.1243 ریال0:44:09
4.1236 ریال0:43:09
4.1235 ریال0:42:11
4.124 ریال0:41:09
4.1247 ریال0:40:11
4.124 ریال0:39:11
4.1239 ریال0:38:08
4.124 ریال0:37:09
4.1237 ریال0:35:10
4.1241 ریال0:33:11
4.1243 ریال0:21:13
4.124 ریال0:14:09
4.1248 ریال0:09:13
4.1239 ریال0:06:13
4.1248 ریال0:03:17
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات