شاخص یاب

دلار / ریال عربستان

  • نرخ فعلی:3.7511
  • بالاترین قیمت روز:3.7514
  • پایین ترین قیمت روز:3.751
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:3.751
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۱۴:۱۵
  • نرخ روز گذشته:3.7511
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک دلار / ریال عربستان در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / ریال عربستان در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3.7511 ریال13:14:15
3.7512 ریال13:11:14
3.751 ریال13:10:18
3.7511 ریال13:08:16
3.751 ریال13:07:15
3.7511 ریال13:04:18
3.751 ریال13:03:22
3.7511 ریال12:38:16
3.751 ریال12:37:17
3.7511 ریال12:36:19
3.7512 ریال12:35:16
3.7511 ریال12:13:16
3.751 ریال12:12:22
3.7511 ریال11:36:19
3.751 ریال11:35:17
3.7511 ریال11:24:19
3.751 ریال11:23:15
3.7511 ریال11:09:20
3.751 ریال11:08:16
3.7511 ریال11:04:16
3.751 ریال11:03:19
3.7511 ریال11:01:16
3.7512 ریال10:59:14
3.751 ریال10:58:15
3.7511 ریال10:57:19
3.751 ریال10:56:14
3.7511 ریال10:53:16
3.7512 ریال10:52:16
3.7511 ریال10:48:19
3.751 ریال10:46:14
3.7511 ریال10:44:17
3.7512 ریال10:43:15
3.7511 ریال10:41:15
3.751 ریال10:40:19
3.7511 ریال10:36:19
3.751 ریال10:35:15
3.7511 ریال10:03:22
3.751 ریال10:02:15
3.7511 ریال10:00:27
3.751 ریال9:59:14
3.7511 ریال9:57:18
3.751 ریال9:56:17
3.7511 ریال9:11:14
3.7512 ریال9:10:17
3.7511 ریال9:04:15
3.751 ریال9:03:19
3.7511 ریال8:48:18
3.751 ریال8:47:14
3.7511 ریال8:45:19
3.7514 ریال8:43:15
3.7511 ریال8:42:17
3.7514 ریال8:39:17
3.7511 ریال8:37:14
3.7514 ریال8:30:22
3.7511 ریال8:22:14
3.7514 ریال8:20:17
3.7511 ریال8:13:14
3.7514 ریال7:58:13
3.7511 ریال7:57:17
3.7514 ریال7:53:14
3.7511 ریال7:52:15
3.7512 ریال7:51:17
3.7514 ریال7:48:20
3.7511 ریال7:47:15
3.7514 ریال7:46:13
3.7511 ریال7:45:18
3.7514 ریال7:44:13
3.7511 ریال7:43:13
3.7514 ریال7:42:16
3.7511 ریال7:41:13
3.7514 ریال7:39:17
3.7511 ریال7:38:13
3.7514 ریال7:36:19
3.7511 ریال7:35:14
3.7514 ریال7:31:15
3.7511 ریال7:30:22
3.7514 ریال7:29:13
3.7511 ریال7:28:13
3.7514 ریال7:24:17
3.7511 ریال7:23:14
3.7514 ریال7:22:13
3.7512 ریال7:21:16
3.7514 ریال7:19:12
3.7511 ریال7:17:13
3.7514 ریال7:15:18
3.7511 ریال7:14:13
3.7514 ریال7:12:17
3.7511 ریال7:09:17
3.7514 ریال7:04:15
3.7511 ریال7:02:14
3.7514 ریال7:00:23
3.7511 ریال6:59:13
3.7514 ریال6:56:14
3.7511 ریال6:55:15
3.7514 ریال6:53:13
3.7511 ریال6:52:13
3.7514 ریال6:49:14
3.7511 ریال6:48:20
3.7514 ریال6:47:13
3.7511 ریال6:45:26
3.7514 ریال6:43:44
3.7511 ریال6:40:10
3.7514 ریال6:37:19
3.7511 ریال6:34:23
3.7514 ریال6:29:15
3.7511 ریال6:28:13
3.7514 ریال6:27:18
3.7511 ریال6:26:16
3.7514 ریال6:23:14
3.7511 ریال6:22:13
3.7514 ریال6:19:13
3.7511 ریال6:14:14
3.7514 ریال6:13:16
3.7511 ریال6:09:18
3.7512 ریال6:08:14
3.7514 ریال6:07:15
3.7511 ریال6:06:20
3.7514 ریال6:01:16
3.7511 ریال6:00:25
3.7514 ریال5:59:15
3.7511 ریال5:55:16
3.7514 ریال5:54:20
3.7511 ریال5:53:15
3.7514 ریال5:52:14
3.7511 ریال5:51:19
3.7514 ریال5:50:18
3.7511 ریال5:49:17
3.7514 ریال5:46:13
3.7511 ریال5:45:19
3.7514 ریال5:44:14
3.7511 ریال5:43:15
3.7514 ریال5:42:18
3.7511 ریال5:41:14
3.7514 ریال5:37:13
3.7511 ریال5:36:17
3.7514 ریال5:31:14
3.7511 ریال5:29:13
3.7512 ریال5:28:14
3.7514 ریال5:25:15
3.7511 ریال5:24:18
3.7514 ریال5:23:13
3.7511 ریال5:21:18
3.7514 ریال5:15:18
3.7511 ریال5:14:15
3.7514 ریال5:12:17
3.7511 ریال5:11:13
3.7514 ریال5:08:12
3.7511 ریال5:03:17
3.7514 ریال5:00:23
3.7511 ریال4:59:12
3.7514 ریال4:56:13
3.7511 ریال4:55:15
3.7514 ریال4:54:17
3.7511 ریال4:51:16
3.7514 ریال4:50:16
3.7511 ریال4:48:16
3.7514 ریال4:47:13
3.7511 ریال4:43:12
3.7514 ریال4:42:16
3.7511 ریال4:41:14
3.7514 ریال4:33:17
3.7511 ریال4:31:13
3.7514 ریال4:26:13
3.7511 ریال4:21:16
3.7514 ریال4:20:15
3.7511 ریال4:15:18
3.7514 ریال4:14:13
3.7511 ریال4:13:12
3.7514 ریال4:12:16
3.7511 ریال4:06:15
3.7514 ریال4:05:13
3.7511 ریال4:03:17
3.7514 ریال4:02:14
3.7511 ریال4:01:15
3.7514 ریال4:00:21
3.7511 ریال3:57:16
3.7514 ریال3:55:13
3.7511 ریال3:53:12
3.7514 ریال3:50:15
3.7511 ریال3:49:13
3.7514 ریال3:47:12
3.7511 ریال3:45:17
3.7514 ریال3:42:16
3.7511 ریال3:40:15
3.7514 ریال3:36:15
3.7511 ریال3:35:13
3.7514 ریال3:33:16
3.7511 ریال3:32:13
3.7514 ریال3:24:16
3.7511 ریال3:23:13
3.7514 ریال3:22:11
3.7511 ریال3:19:11
3.7514 ریال3:18:16
3.7511 ریال3:16:13
3.7514 ریال3:13:12
3.7511 ریال3:11:11
3.7514 ریال3:05:12
3.7511 ریال3:04:12
3.7514 ریال3:00:21
3.7511 ریال2:58:11
3.7512 ریال2:57:15
3.7511 ریال2:54:13
3.7514 ریال2:52:11
3.7511 ریال2:50:13
3.7514 ریال2:48:14
3.7511 ریال2:46:11
3.7514 ریال2:45:16
3.7511 ریال2:44:12
3.7514 ریال2:42:14
3.7511 ریال2:29:11
3.7514 ریال2:28:11
3.7511 ریال2:26:11
3.7514 ریال2:23:10
3.7511 ریال2:19:11
3.7514 ریال2:17:11
3.7511 ریال2:16:11
3.7514 ریال2:14:10
3.7511 ریال2:11:11
3.7514 ریال2:10:13
3.7511 ریال2:07:15
3.7514 ریال2:04:13
3.7511 ریال2:02:13
3.7514 ریال2:01:14
3.7511 ریال1:54:15
3.7514 ریال1:52:11
3.7511 ریال1:51:14
3.7514 ریال1:50:13
3.7511 ریال1:49:10
3.7514 ریال1:48:15
3.7511 ریال1:45:17
3.7514 ریال1:44:10
3.7511 ریال1:43:10
3.7514 ریال1:42:13
3.7511 ریال1:41:10
3.7514 ریال1:39:15
3.7511 ریال1:38:10
3.7512 ریال1:37:10
3.7514 ریال1:32:12
3.7511 ریال1:01:11
3.751 ریال1:00:18
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات