شاخص یاب

دلار / دلار سنگاپور

  • نرخ فعلی:1.3755
  • بالاترین قیمت روز:1.3762
  • پایین ترین قیمت روز:1.3735
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.3762
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۸:۳۹:۱۲
  • نرخ روز گذشته:1.3748
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.05%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0007

نمودار کندل استیک دلار / دلار سنگاپور در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دلار سنگاپور در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.3755 ریال8:39:12
1.3756 ریال8:38:09
1.3754 ریال8:37:09
1.3753 ریال8:34:09
1.3752 ریال8:32:09
1.3753 ریال8:28:09
1.375 ریال8:27:12
1.3752 ریال8:16:09
1.3753 ریال8:15:13
1.3752 ریال8:13:09
1.3753 ریال8:10:10
1.3754 ریال8:06:12
1.3753 ریال8:05:10
1.3752 ریال8:03:11
1.3753 ریال8:02:08
1.3755 ریال8:01:10
1.3756 ریال8:00:17
1.3755 ریال7:59:08
1.3754 ریال7:58:09
1.3753 ریال7:56:09
1.3752 ریال7:55:10
1.3753 ریال7:54:11
1.3751 ریال7:40:11
1.375 ریال7:39:11
1.3751 ریال7:33:12
1.375 ریال7:32:09
1.3751 ریال7:26:08
1.375 ریال7:20:11
1.3748 ریال7:12:10
1.3749 ریال7:11:09
1.375 ریال7:10:09
1.3748 ریال7:06:11
1.3749 ریال7:05:09
1.3747 ریال7:03:11
1.3746 ریال7:01:09
1.3747 ریال6:58:08
1.3746 ریال6:50:10
1.3745 ریال6:48:10
1.3746 ریال6:46:07
1.3747 ریال6:37:09
1.3748 ریال6:34:08
1.3749 ریال6:33:11
1.3748 ریال6:33:00
1.3749 ریال6:30:14
1.3748 ریال6:23:16
1.3747 ریال6:20:09
1.3748 ریال6:19:08
1.3746 ریال6:16:09
1.3747 ریال6:11:09
1.3746 ریال6:09:18
1.3747 ریال6:05:10
1.3746 ریال6:04:08
1.3748 ریال6:02:08
1.3747 ریال6:00:17
1.3746 ریال5:53:09
1.3748 ریال5:50:10
1.3745 ریال5:48:14
1.3743 ریال5:47:08
1.3742 ریال5:43:09
1.3743 ریال5:42:15
1.3744 ریال5:41:08
1.3742 ریال5:40:11
1.3741 ریال5:37:10
1.3742 ریال5:35:10
1.3741 ریال5:34:08
1.374 ریال5:32:09
1.3741 ریال5:30:16
1.374 ریال5:28:09
1.3742 ریال5:26:08
1.3743 ریال5:24:11
1.3742 ریال5:23:09
1.374 ریال5:19:08
1.3742 ریال5:18:11
1.3741 ریال5:17:08
1.374 ریال5:16:09
1.3743 ریال5:14:08
1.3742 ریال5:13:08
1.3745 ریال5:11:08
1.3743 ریال5:10:09
1.3742 ریال5:09:10
1.3744 ریال5:07:07
1.3746 ریال5:06:11
1.3743 ریال5:05:09
1.3742 ریال5:04:08
1.3741 ریال5:03:11
1.3743 ریال5:02:08
1.3744 ریال5:01:08
1.3743 ریال4:57:10
1.3744 ریال4:56:09
1.3743 ریال4:55:09
1.3742 ریال4:52:08
1.3743 ریال4:51:10
1.3742 ریال4:49:08
1.3743 ریال4:48:11
1.3741 ریال4:47:08
1.3743 ریال4:46:08
1.3744 ریال4:45:12
1.3745 ریال4:39:11
1.3746 ریال4:38:08
1.3747 ریال4:37:08
1.3748 ریال4:36:10
1.3747 ریال4:35:09
1.3746 ریال4:34:08
1.3744 ریال4:33:11
1.3743 ریال4:32:08
1.3744 ریال4:31:08
1.3745 ریال4:30:14
1.3746 ریال4:28:08
1.3747 ریال4:26:08
1.3746 ریال4:18:10
1.3744 ریال4:17:08
1.3742 ریال4:16:08
1.3743 ریال4:12:10
1.3741 ریال4:10:09
1.3742 ریال4:05:08
1.3741 ریال4:04:07
1.3742 ریال4:02:08
1.3741 ریال3:56:08
1.3742 ریال3:55:09
1.374 ریال3:54:10
1.3739 ریال3:53:07
1.3742 ریال3:51:11
1.3741 ریال3:50:09
1.3742 ریال3:49:07
1.3741 ریال3:40:10
1.3743 ریال3:38:07
1.3744 ریال3:34:08
1.3743 ریال3:32:08
1.3745 ریال3:23:07
1.3746 ریال3:19:07
1.3739 ریال3:08:08
1.3736 ریال3:07:07
1.3735 ریال3:06:11
1.3736 ریال3:05:08
1.3735 ریال3:02:08
1.3736 ریال2:58:07
1.3739 ریال2:57:11
1.3743 ریال2:56:08
1.3742 ریال2:55:09
1.3741 ریال2:54:11
1.3742 ریال2:53:08
1.3747 ریال2:52:08
1.3744 ریال2:46:08
1.3745 ریال2:45:11
1.3742 ریال2:41:07
1.3743 ریال2:40:09
1.3742 ریال2:39:11
1.3737 ریال2:38:08
1.3739 ریال2:37:07
1.3738 ریال2:36:11
1.3741 ریال2:35:12
1.374 ریال2:34:07
1.3741 ریال2:33:11
1.374 ریال2:32:08
1.3744 ریال2:30:13
1.3752 ریال2:26:08
1.3753 ریال1:51:10
1.3752 ریال1:48:10
1.3751 ریال1:42:10
1.3756 ریال1:40:09
1.3751 ریال1:35:08
1.3758 ریال1:34:07
1.3762 ریال1:33:10
نظرات