شاخص یاب

دلار / لیلانگنی سویس

  • نرخ فعلی:13.701
  • بالاترین قیمت روز:13.7191
  • پایین ترین قیمت روز:13.6778
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.04
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.17%
  • نرخ بازگشایی بازار:13.679
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۶:۳۸:۲۴
  • نرخ روز گذشته:13.691
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.07%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.01

نمودار کندل استیک دلار / لیلانگنی سویس در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / لیلانگنی سویس در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
13.701 ریال6:38:24
13.6965 ریال6:37:13
13.714 ریال6:36:16
13.712 ریال6:35:14
13.708 ریال6:33:20
13.71 ریال6:32:14
13.7 ریال6:31:13
13.712 ریال6:30:21
13.703 ریال6:29:15
13.706 ریال6:28:11
13.711 ریال6:27:18
13.701 ریال6:26:11
13.71 ریال6:25:12
13.711 ریال6:24:16
13.71 ریال6:23:14
13.718 ریال6:22:12
13.703 ریال6:21:19
13.71 ریال6:20:14
13.7 ریال6:18:15
13.712 ریال6:17:11
13.702 ریال6:16:11
13.701 ریال6:15:17
13.71 ریال6:14:17
13.709 ریال6:12:18
13.699 ریال6:11:12
13.7153 ریال6:10:17
13.708 ریال6:09:15
13.7 ریال6:08:12
13.709 ریال6:06:15
13.705 ریال6:05:14
13.71 ریال6:03:16
13.709 ریال6:02:15
13.71 ریال6:01:14
13.7 ریال6:00:21
13.6953 ریال5:59:12
13.702 ریال5:57:16
13.7 ریال5:56:13
13.699 ریال5:55:13
13.7 ریال5:54:15
13.71 ریال5:53:12
13.702 ریال5:52:11
13.7 ریال5:51:15
13.712 ریال5:50:14
13.701 ریال5:49:11
13.712 ریال5:48:15
13.701 ریال5:47:12
13.702 ریال5:46:14
13.704 ریال5:45:19
13.702 ریال5:44:12
13.7191 ریال5:43:12
13.703 ریال5:42:14
13.702 ریال5:40:15
13.7187 ریال5:39:15
13.704 ریال5:38:12
13.71 ریال5:36:15
13.707 ریال5:35:13
13.704 ریال5:34:12
13.709 ریال5:33:17
13.71 ریال5:32:14
13.701 ریال5:31:14
13.708 ریال5:30:18
13.701 ریال5:29:12
13.7 ریال5:28:12
13.7162 ریال5:27:16
13.71 ریال5:26:11
13.699 ریال5:25:14
13.7065 ریال5:24:14
13.69 ریال5:23:11
13.699 ریال5:22:11
13.7067 ریال5:21:14
13.69 ریال5:20:14
13.691 ریال5:19:11
13.69 ریال5:17:12
13.699 ریال5:16:11
13.689 ریال5:15:14
13.691 ریال5:13:10
13.698 ریال5:12:14
13.694 ریال5:11:12
13.698 ریال5:10:14
13.69 ریال5:09:15
13.697 ریال5:08:11
13.69 ریال5:07:11
13.692 ریال5:06:15
13.696 ریال5:05:13
13.685 ریال5:04:12
13.696 ریال5:03:16
13.685 ریال5:02:11
13.694 ریال4:59:11
13.692 ریال4:58:11
13.693 ریال4:56:12
13.692 ریال4:55:15
13.684 ریال4:54:14
13.68 ریال4:53:11
13.692 ریال4:51:15
13.7083 ریال4:50:14
13.693 ریال4:49:12
13.688 ریال4:48:15
13.693 ریال4:45:17
13.692 ریال4:44:12
13.7083 ریال4:43:10
13.687 ریال4:42:14
13.684 ریال4:41:12
13.7 ریال4:40:14
13.68 ریال4:39:14
13.688 ریال4:38:10
13.69 ریال4:37:11
13.691 ریال4:35:12
13.7046 ریال4:34:12
13.691 ریال4:33:15
13.69 ریال4:32:11
13.691 ریال4:28:11
13.7058 ریال4:27:14
13.6778 ریال4:26:11
13.7161 ریال4:25:12
13.704 ریال4:24:14
13.7 ریال4:23:10
13.697 ریال4:22:11
13.704 ریال4:21:14
13.705 ریال4:20:13
13.703 ریال4:19:11
13.705 ریال4:18:14
13.699 ریال4:16:10
13.7161 ریال4:14:12
13.695 ریال4:13:11
13.698 ریال4:12:14
13.705 ریال4:11:11
13.703 ریال4:10:12
13.699 ریال4:08:10
13.69 ریال4:07:10
13.706 ریال4:06:15
13.699 ریال4:05:12
13.703 ریال4:04:11
13.699 ریال4:03:17
13.693 ریال4:02:14
13.697 ریال4:01:12
13.7 ریال4:00:25
13.68 ریال3:59:11
13.6815 ریال3:58:10
13.701 ریال3:57:13
13.691 ریال3:56:10
13.695 ریال3:55:12
13.7 ریال3:54:13
13.702 ریال3:53:11
13.696 ریال3:52:10
13.697 ریال3:51:13
13.704 ریال3:50:14
13.695 ریال3:48:13
13.698 ریال3:47:09
13.697 ریال3:46:11
13.698 ریال3:45:15
13.701 ریال3:44:11
13.697 ریال3:43:11
13.7 ریال3:42:13
13.698 ریال3:41:10
13.696 ریال3:40:12
13.698 ریال3:38:11
13.695 ریال3:37:10
13.693 ریال3:36:14
13.703 ریال3:35:11
13.694 ریال3:34:11
13.7 ریال3:33:14
13.698 ریال3:32:10
13.699 ریال3:31:10
13.696 ریال3:30:16
13.695 ریال3:29:11
13.7 ریال3:27:13
13.704 ریال3:26:10
13.703 ریال3:25:11
13.7 ریال3:24:13
13.6903 ریال3:23:11
13.697 ریال3:22:10
13.69 ریال3:21:13
13.712 ریال3:20:12
13.699 ریال3:19:10
13.701 ریال3:18:14
13.7 ریال3:17:10
13.69 ریال3:15:14
13.699 ریال3:14:09
13.712 ریال3:13:10
13.686 ریال3:12:15
13.695 ریال3:11:09
13.686 ریال3:10:12
13.696 ریال3:09:13
13.695 ریال3:08:09
13.712 ریال3:07:10
13.695 ریال3:06:13
13.687 ریال3:05:13
13.68 ریال3:04:10
13.687 ریال3:03:14
13.68 ریال3:02:11
13.685 ریال3:01:11
13.689 ریال3:00:18
13.69 ریال2:59:08
13.687 ریال2:58:10
13.685 ریال2:57:13
13.684 ریال2:56:10
13.69 ریال2:54:13
13.68 ریال2:53:10
13.69 ریال2:52:09
13.6969 ریال2:51:13
13.687 ریال2:50:13
13.6969 ریال2:49:09
13.686 ریال2:48:13
13.684 ریال2:47:10
13.69 ریال2:46:09
13.687 ریال2:43:09
13.689 ریال2:42:12
13.687 ریال2:41:09
13.7116 ریال2:32:09
13.701 ریال2:31:10
13.69 ریال2:30:16
13.701 ریال2:29:09
13.7 ریال2:28:09
13.69 ریال2:26:09
13.699 ریال2:25:14
13.698 ریال2:24:12
13.7116 ریال2:22:09
13.699 ریال2:21:14
13.691 ریال2:20:12
13.704 ریال2:19:10
13.7116 ریال2:18:13
13.7 ریال2:17:10
13.701 ریال2:15:14
13.702 ریال2:14:09
13.699 ریال2:13:10
13.701 ریال2:12:13
13.698 ریال2:11:10
13.7 ریال2:10:12
13.699 ریال2:09:13
13.7 ریال2:08:09
13.698 ریال2:06:13
13.699 ریال2:04:11
13.7114 ریال2:03:14
13.7 ریال2:02:12
13.695 ریال2:00:18
13.7 ریال1:59:10
13.701 ریال1:58:09
13.69 ریال1:57:14
13.7 ریال1:56:10
13.693 ریال1:55:10
13.7 ریال1:53:11
13.692 ریال1:52:09
13.699 ریال1:50:12
13.7 ریال1:48:12
13.699 ریال1:47:09
13.698 ریال1:46:10
13.7114 ریال1:45:14
13.693 ریال1:44:10
13.7 ریال1:42:12
13.693 ریال1:41:10
13.7112 ریال1:40:11
13.697 ریال1:39:12
13.688 ریال1:38:09
13.6865 ریال1:37:12
13.69 ریال1:36:13
13.698 ریال1:35:12
13.689 ریال1:34:11
13.7 ریال1:33:13
13.699 ریال1:32:10
13.707 ریال1:31:10
13.705 ریال1:30:16
13.695 ریال1:29:09
13.7101 ریال1:28:10
13.7 ریال1:27:13
13.7103 ریال1:26:10
13.709 ریال1:25:11
13.7126 ریال1:24:13
13.7 ریال1:23:10
13.71 ریال1:22:11
13.698 ریال1:21:13
13.7 ریال1:18:13
13.711 ریال1:17:10
13.701 ریال1:15:14
13.7159 ریال1:14:10
13.701 ریال1:13:10
13.71 ریال1:11:10
13.696 ریال1:10:13
13.707 ریال1:09:13
13.71 ریال1:08:10
13.7114 ریال1:07:09
13.706 ریال1:05:11
13.708 ریال1:04:09
13.699 ریال1:03:13
13.708 ریال1:02:10
13.7178 ریال1:01:11
13.711 ریال1:00:17
13.698 ریال0:58:10
13.697 ریال0:57:12
13.699 ریال0:55:11
13.7135 ریال0:54:13
13.71 ریال0:53:09
13.709 ریال0:51:13
13.696 ریال0:50:16
13.707 ریال0:49:10
13.696 ریال0:48:12
13.698 ریال0:46:10
13.7096 ریال0:45:13
13.696 ریال0:44:10
13.692 ریال0:43:10
13.69 ریال0:42:11
13.691 ریال0:41:09
13.703 ریال0:40:12
13.691 ریال0:39:12
13.7 ریال0:38:10
13.693 ریال0:37:10
13.6965 ریال0:20:12
13.692 ریال0:08:09
13.679 ریال0:03:20
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات