شاخص یاب

دلار / لیره ترکیه

  • نرخ فعلی:5.4008
  • بالاترین قیمت روز:5.4018
  • پایین ترین قیمت روز:5.3813
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.08%
  • نرخ بازگشایی بازار:5.3881
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۵:۲۲:۰۸
  • نرخ روز گذشته:5.3887
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.22%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0121

نمودار کندل استیک دلار / لیره ترکیه در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / لیره ترکیه در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
5.4008 ریال5:22:08
5.4 ریال5:18:11
5.4002 ریال5:17:08
5.4 ریال5:16:09
5.3999 ریال5:14:09
5.4 ریال5:10:10
5.4011 ریال5:04:10
5.4012 ریال5:01:09
5.3981 ریال4:59:08
5.4018 ریال4:58:08
5.3992 ریال4:57:10
5.3966 ریال4:56:09
5.3857 ریال4:54:11
5.3891 ریال4:52:08
5.3935 ریال4:50:10
5.3891 ریال4:48:11
5.3935 ریال4:47:09
5.3912 ریال4:44:08
5.3938 ریال4:43:08
5.3937 ریال4:42:11
5.3923 ریال4:41:08
5.3914 ریال4:40:10
5.3891 ریال4:38:08
5.389 ریال4:37:08
5.3925 ریال4:36:10
5.392 ریال4:35:09
5.3889 ریال4:33:11
5.392 ریال4:32:10
5.3899 ریال4:31:08
5.3872 ریال4:30:15
5.3823 ریال4:29:08
5.3893 ریال4:28:08
5.3872 ریال4:26:07
5.3893 ریال4:25:09
5.3872 ریال4:24:10
5.3893 ریال4:23:08
5.3823 ریال4:22:08
5.3893 ریال4:19:08
5.3823 ریال4:18:10
5.3893 ریال4:17:08
5.3823 ریال4:16:08
5.3893 ریال4:14:08
5.3872 ریال4:13:08
5.3893 ریال4:12:11
5.3821 ریال4:11:08
5.3894 ریال4:10:10
5.3875 ریال4:09:11
5.3868 ریال4:08:08
5.3864 ریال4:06:11
5.3875 ریال4:05:09
5.3863 ریال4:04:08
5.3876 ریال4:03:12
5.3864 ریال4:02:09
5.3875 ریال4:00:18
5.3864 ریال3:59:08
5.3875 ریال3:58:08
5.3869 ریال3:56:08
5.3876 ریال3:55:11
5.3878 ریال3:53:08
5.3887 ریال3:51:11
5.3878 ریال3:50:10
5.3887 ریال3:49:07
5.3866 ریال3:46:07
5.3871 ریال3:45:12
5.3868 ریال3:44:08
5.3871 ریال3:43:08
5.3895 ریال3:41:08
5.3876 ریال3:40:09
5.3879 ریال3:39:10
5.3897 ریال3:38:08
5.3879 ریال3:37:08
5.3896 ریال3:36:10
5.3897 ریال3:35:09
5.388 ریال3:32:08
5.3883 ریال3:31:08
5.3887 ریال3:30:14
5.3886 ریال3:29:07
5.3901 ریال3:28:07
5.3885 ریال3:27:10
5.3901 ریال3:26:07
5.3881 ریال3:25:09
5.3901 ریال3:22:08
5.3874 ریال3:21:10
5.389 ریال3:20:09
5.3901 ریال3:19:08
5.389 ریال3:18:10
5.3893 ریال3:13:07
5.3894 ریال3:12:10
5.3889 ریال3:11:08
5.3901 ریال3:08:07
5.3874 ریال3:02:08
5.39 ریال2:57:11
5.3901 ریال2:56:07
5.3899 ریال2:55:11
5.3901 ریال2:54:11
5.3896 ریال2:53:08
5.3868 ریال2:52:08
5.3899 ریال2:50:09
5.3868 ریال2:49:08
5.3899 ریال2:47:08
5.3866 ریال2:46:08
5.3899 ریال2:45:11
5.3898 ریال2:44:07
5.3865 ریال2:38:08
5.3862 ریال2:32:08
5.3892 ریال2:27:10
5.3907 ریال2:26:08
5.3864 ریال2:22:07
5.39 ریال2:21:11
5.3898 ریال2:20:09
5.3893 ریال2:19:08
5.3864 ریال2:18:10
5.3863 ریال2:17:08
5.3893 ریال2:16:08
5.3864 ریال2:14:08
5.3883 ریال2:13:07
5.3853 ریال2:12:10
5.3873 ریال2:11:07
5.3842 ریال2:10:10
5.3872 ریال2:09:10
5.3842 ریال2:07:08
5.3871 ریال2:06:12
5.3841 ریال2:05:09
5.3872 ریال2:04:08
5.3871 ریال2:03:12
5.3839 ریال2:02:08
5.3838 ریال2:01:09
5.3868 ریال2:00:17
5.3836 ریال1:57:10
5.3867 ریال1:56:08
5.3866 ریال1:53:08
5.3834 ریال1:52:07
5.3832 ریال1:51:10
5.3863 ریال1:50:12
5.3861 ریال1:49:08
5.3854 ریال1:48:10
5.3857 ریال1:47:08
5.3855 ریال1:46:07
5.3823 ریال1:45:12
5.3824 ریال1:44:07
5.3854 ریال1:43:08
5.385 ریال1:42:11
5.3815 ریال1:41:07
5.3813 ریال1:39:10
5.3844 ریال1:38:07
5.3845 ریال1:36:10
5.3876 ریال1:35:09
5.3854 ریال1:34:08
5.3861 ریال1:32:08
5.3849 ریال1:31:08
5.3902 ریال1:30:14
5.3861 ریال1:29:07
5.3864 ریال1:27:10
5.3879 ریال1:26:07
5.386 ریال1:24:11
5.3883 ریال1:23:07
5.3869 ریال1:22:08
5.3871 ریال1:21:10
5.386 ریال1:20:09
5.3872 ریال1:19:08
5.3864 ریال1:18:10
5.3865 ریال1:15:11
5.3877 ریال1:14:07
5.3869 ریال1:13:08
5.3878 ریال1:12:10
5.3879 ریال1:10:08
5.3872 ریال1:08:09
5.3882 ریال1:07:08
5.3872 ریال1:06:10
5.3883 ریال1:05:08
5.3871 ریال1:03:10
5.3883 ریال1:02:08
5.3889 ریال1:01:09
5.3899 ریال1:00:15
5.3874 ریال0:58:08
5.3887 ریال0:55:09
5.3896 ریال0:54:10
5.3915 ریال0:52:08
5.391 ریال0:47:08
5.3879 ریال0:46:07
5.3884 ریال0:45:10
5.3915 ریال0:44:08
5.3885 ریال0:43:07
5.3916 ریال0:42:10
5.3915 ریال0:40:09
5.3884 ریال0:38:07
5.3885 ریال0:36:10
5.3916 ریال0:35:09
5.388 ریال0:34:07
5.3876 ریال0:33:09
5.3869 ریال0:32:07
5.3913 ریال0:31:07
5.3844 ریال0:30:12
5.3854 ریال0:29:07
5.3914 ریال0:28:08
5.3909 ریال0:25:09
5.3914 ریال0:24:09
5.3897 ریال0:23:07
5.3917 ریال0:22:08
5.3897 ریال0:16:08
5.3921 ریال0:15:11
5.3919 ریال0:14:07
5.3928 ریال0:13:07
5.3932 ریال0:12:10
5.3937 ریال0:11:07
5.391 ریال0:10:10
5.3923 ریال0:08:07
5.3891 ریال0:07:08
5.3908 ریال0:06:09
5.3906 ریال0:04:08
5.3881 ریال0:03:11
نظرات