شاخص یاب

دلار / دلار تایوان

  • نرخ فعلی:30.849
  • بالاترین قیمت روز:30.879
  • پایین ترین قیمت روز:30.829
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.03
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.05%
  • نرخ بازگشایی بازار:30.841
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۶:۰۸:۱۱
  • نرخ روز گذشته:30.846
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.003

نمودار کندل استیک دلار / دلار تایوان در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دلار تایوان در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
30.849 ریال6:08:11
30.841 ریال6:07:10
30.851 ریال6:06:13
30.856 ریال6:04:17
30.853 ریال6:03:14
30.835 ریال6:02:11
30.829 ریال6:01:11
30.841 ریال6:00:19
30.855 ریال5:59:13
30.838 ریال5:58:10
30.857 ریال5:57:13
30.863 ریال5:56:10
30.838 ریال5:55:12
30.863 ریال5:52:12
30.858 ریال5:51:14
30.861 ریال5:50:14
30.863 ریال5:49:10
30.834 ریال5:48:13
30.86 ریال5:47:10
30.859 ریال5:46:10
30.835 ریال5:43:11
30.866 ریال5:42:14
30.868 ریال5:39:13
30.853 ریال5:38:09
30.868 ریال5:37:09
30.872 ریال5:36:13
30.87 ریال5:35:11
30.857 ریال5:34:11
30.859 ریال5:33:15
30.873 ریال5:32:11
30.861 ریال5:31:14
30.863 ریال5:30:19
30.867 ریال5:29:11
30.866 ریال5:28:11
30.868 ریال5:27:13
30.835 ریال5:26:10
30.838 ریال5:21:13
30.858 ریال5:20:13
30.853 ریال5:19:09
30.865 ریال5:18:13
30.869 ریال5:17:10
30.871 ریال5:16:10
30.874 ریال5:15:15
30.873 ریال5:14:10
30.844 ریال5:13:11
30.865 ریال5:12:14
30.863 ریال5:11:10
30.865 ریال5:10:12
30.844 ریال5:09:12
30.864 ریال5:07:09
30.865 ریال5:06:12
30.859 ریال5:05:10
30.854 ریال5:04:10
30.865 ریال5:03:14
30.875 ریال5:02:11
30.87 ریال5:00:19
30.86 ریال4:59:09
30.871 ریال4:58:11
30.875 ریال4:57:12
30.867 ریال4:56:10
30.865 ریال4:55:11
30.872 ریال4:54:13
30.863 ریال4:53:09
30.872 ریال4:52:10
30.855 ریال4:50:14
30.863 ریال4:49:10
30.864 ریال4:48:12
30.862 ریال4:47:11
30.861 ریال4:46:09
30.842 ریال4:45:15
30.856 ریال4:44:09
30.868 ریال4:43:10
30.876 ریال4:41:10
30.879 ریال4:40:12
30.867 ریال4:39:13
30.871 ریال4:38:10
30.879 ریال4:36:12
30.867 ریال4:35:10
30.879 ریال4:34:10
30.866 ریال4:33:13
30.865 ریال4:32:11
30.876 ریال4:31:11
30.859 ریال4:30:18
30.873 ریال4:29:09
30.864 ریال4:28:10
30.872 ریال4:27:12
30.869 ریال4:26:10
30.861 ریال4:22:09
30.854 ریال4:21:14
30.86 ریال4:19:09
30.862 ریال4:18:13
30.851 ریال4:16:10
30.861 ریال4:13:09
30.858 ریال2:45:15
30.857 ریال2:44:10
30.848 ریال2:42:13
30.857 ریال2:31:10
30.858 ریال2:28:10
30.857 ریال2:27:13
30.858 ریال2:16:09
30.857 ریال2:11:09
30.856 ریال2:08:10
30.857 ریال1:32:10
30.856 ریال1:31:11
30.857 ریال1:27:12
30.835 ریال1:25:11
30.854 ریال1:18:13
30.84 ریال1:17:10
30.858 ریال1:14:09
30.857 ریال1:05:11
30.854 ریال1:04:09
30.858 ریال1:02:10
30.857 ریال1:01:11
30.858 ریال0:58:09
30.855 ریال0:57:13
30.86 ریال0:47:09
30.857 ریال0:43:12
30.841 ریال0:03:13
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات