شاخص یاب

دلار / راند آفریقای جنوبی

  • نرخ فعلی:13.7126
  • بالاترین قیمت روز:13.7126
  • پایین ترین قیمت روز:13.6787
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.2%
  • نرخ بازگشایی بازار:13.6787
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۶:۱۷:۱۱
  • نرخ روز گذشته:13.6806
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.23%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.032

نمودار کندل استیک دلار / راند آفریقای جنوبی در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / راند آفریقای جنوبی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
13.7126 ریال6:17:11
13.7 ریال6:16:11
13.71 ریال6:15:17
13.7029 ریال6:14:17
13.7088 ریال6:13:12
13.7017 ریال6:12:18
13.7076 ریال6:11:12
13.71 ریال6:10:17
13.7 ریال6:09:15
13.71 ریال6:08:12
13.7091 ریال6:07:12
13.7093 ریال6:06:14
13.7017 ریال6:05:13
13.7095 ریال6:04:13
13.7 ریال6:03:16
13.7019 ریال6:02:15
13.71 ریال6:00:21
13.7011 ریال5:59:12
13.7018 ریال5:58:13
13.6994 ریال5:57:16
13.6999 ریال5:56:13
13.7013 ریال5:55:13
13.7 ریال5:54:15
13.71 ریال5:53:12
13.7 ریال5:52:10
13.7062 ریال5:51:15
13.7017 ریال5:50:14
13.71 ریال5:49:10
13.7123 ریال5:48:15
13.7124 ریال5:47:11
13.708 ریال5:46:13
13.7036 ریال5:45:19
13.7 ریال5:44:11
13.71 ریال5:43:12
13.7031 ریال5:42:14
13.7035 ریال5:41:12
13.7017 ریال5:39:15
13.7 ریال5:38:12
13.71 ریال5:37:12
13.7023 ریال5:36:15
13.698 ریال5:35:13
13.6986 ریال5:34:12
13.6984 ریال5:33:17
13.7002 ریال5:32:14
13.7088 ریال5:31:13
13.7069 ریال5:30:18
13.7 ریال5:29:12
13.7089 ریال5:28:11
13.7 ریال5:27:16
13.6965 ریال5:26:11
13.6981 ریال5:25:13
13.7 ریال5:24:14
13.6877 ریال5:23:11
13.7 ریال5:22:10
13.6904 ریال5:21:14
13.691 ریال5:19:11
13.69 ریال5:17:11
13.6897 ریال5:16:11
13.685 ریال5:15:14
13.7 ریال5:14:12
13.6902 ریال5:13:10
13.698 ریال5:12:14
13.6925 ریال5:11:12
13.6895 ریال5:10:14
13.6976 ریال5:09:15
13.6967 ریال5:08:11
13.6875 ریال5:07:11
13.6869 ریال5:06:15
13.6923 ریال5:05:13
13.6835 ریال5:04:12
13.6858 ریال5:03:16
13.6938 ریال5:02:11
13.6937 ریال5:01:12
13.6926 ریال5:00:19
13.69 ریال4:59:10
13.692 ریال4:58:10
13.6932 ریال4:57:15
13.6936 ریال4:56:12
13.6921 ریال4:55:15
13.6898 ریال4:54:14
13.6873 ریال4:53:11
13.6924 ریال4:52:11
13.6918 ریال4:51:15
13.69 ریال4:50:13
13.6921 ریال4:49:11
13.6844 ریال4:48:15
13.6901 ریال4:47:10
13.6932 ریال4:45:17
13.692 ریال4:44:12
13.68 ریال4:43:10
13.6917 ریال4:42:14
13.6951 ریال4:41:11
13.7 ریال4:40:14
13.6881 ریال4:39:14
13.6879 ریال4:38:10
13.6901 ریال4:37:11
13.6905 ریال4:35:12
13.6916 ریال4:34:11
13.6922 ریال4:33:15
13.6809 ریال4:32:11
13.691 ریال4:31:12
13.6909 ریال4:30:18
13.6908 ریال4:29:10
13.6915 ریال4:28:10
13.6922 ریال4:27:14
13.69 ریال4:25:12
13.7 ریال4:24:14
13.6998 ریال4:23:10
13.6973 ریال4:22:11
13.7037 ریال4:21:14
13.6944 ریال4:20:13
13.696 ریال4:19:11
13.7 ریال4:18:14
13.705 ریال4:17:11
13.7 ریال4:16:10
13.7051 ریال4:15:16
13.6993 ریال4:14:12
13.7 ریال4:13:10
13.6987 ریال4:12:14
13.698 ریال4:11:10
13.69 ریال4:10:12
13.6993 ریال4:09:13
13.7048 ریال4:08:09
13.6989 ریال4:07:10
13.7052 ریال4:06:15
13.6984 ریال4:05:12
13.6942 ریال4:04:11
13.696 ریال4:03:17
13.6945 ریال4:02:13
13.7035 ریال4:01:11
13.7 ریال4:00:25
13.6912 ریال3:59:11
13.685 ریال3:58:10
13.7011 ریال3:57:13
13.7 ریال3:55:12
13.7012 ریال3:54:13
13.6956 ریال3:53:11
13.7014 ریال3:52:09
13.703 ریال3:51:13
13.695 ریال3:50:13
13.69 ریال3:49:10
13.7022 ریال3:48:13
13.7027 ریال3:47:08
13.6995 ریال3:46:11
13.7 ریال3:45:15
13.6966 ریال3:44:11
13.7026 ریال3:43:11
13.6985 ریال3:42:13
13.6942 ریال3:41:10
13.6957 ریال3:40:12
13.6953 ریال3:39:14
13.693 ریال3:37:10
13.6957 ریال3:36:14
13.695 ریال3:35:11
13.6936 ریال3:34:11
13.7025 ریال3:33:14
13.69 ریال3:32:10
13.71 ریال3:31:10
13.6988 ریال3:30:16
13.6986 ریال3:29:10
13.6947 ریال3:28:10
13.7 ریال3:26:10
13.7028 ریال3:25:10
13.7004 ریال3:24:13
13.6966 ریال3:23:11
13.7 ریال3:22:10
13.6902 ریال3:21:13
13.6857 ریال3:20:11
13.6986 ریال3:19:10
13.7013 ریال3:18:14
13.6965 ریال3:17:10
13.6942 ریال3:16:10
13.7 ریال3:15:14
13.6921 ریال3:14:09
13.6931 ریال3:13:10
13.6952 ریال3:12:15
13.6948 ریال3:11:09
13.6995 ریال3:10:12
13.6997 ریال3:09:13
13.6994 ریال3:08:09
13.6939 ریال3:07:10
13.692 ریال3:06:13
13.685 ریال3:05:12
13.6892 ریال3:04:10
13.68 ریال3:03:14
13.6871 ریال3:02:10
13.68 ریال3:01:11
13.6803 ریال3:00:18
13.6821 ریال2:58:10
13.685 ریال2:57:13
13.68 ریال2:56:09
13.6897 ریال2:55:10
13.6829 ریال2:54:13
13.6796 ریال2:53:10
13.68 ریال2:52:09
13.687 ریال2:51:13
13.6901 ریال2:50:13
13.6894 ریال2:49:09
13.6839 ریال2:48:13
13.6836 ریال2:47:10
13.6899 ریال2:46:09
13.6869 ریال2:45:14
13.6868 ریال2:44:10
13.6897 ریال2:43:09
13.69 ریال2:42:12
13.6873 ریال2:41:09
13.7009 ریال2:32:09
13.7011 ریال2:31:10
13.6979 ریال2:30:16
13.6948 ریال2:29:09
13.6991 ریال2:28:09
13.7012 ریال2:27:13
13.7 ریال2:26:09
13.6982 ریال2:25:14
13.6931 ریال2:24:12
13.6947 ریال2:23:10
13.69 ریال2:22:09
13.6993 ریال2:21:14
13.6948 ریال2:20:12
13.7 ریال2:19:10
13.6983 ریال2:18:13
13.69 ریال2:17:10
13.7 ریال2:16:09
13.7013 ریال2:15:14
13.7015 ریال2:14:08
13.7006 ریال2:13:09
13.6999 ریال2:12:13
13.6981 ریال2:11:09
13.7005 ریال2:10:11
13.6983 ریال2:09:13
13.7007 ریال2:08:09
13.7 ریال2:07:11
13.6984 ریال2:06:13
13.6986 ریال2:05:11
13.7003 ریال2:04:10
13.6983 ریال2:03:14
13.6996 ریال2:02:11
13.69 ریال2:00:18
13.6998 ریال1:59:10
13.6898 ریال1:58:09
13.7002 ریال1:57:14
13.6999 ریال1:56:10
13.6961 ریال1:55:10
13.7 ریال1:54:12
13.6927 ریال1:53:10
13.696 ریال1:52:09
13.6944 ریال1:50:12
13.6968 ریال1:48:12
13.696 ریال1:47:09
13.6959 ریال1:46:09
13.7 ریال1:45:14
13.696 ریال1:43:09
13.6924 ریال1:42:12
13.7 ریال1:41:09
13.69 ریال1:40:11
13.6969 ریال1:39:12
13.6939 ریال1:38:09
13.696 ریال1:37:11
13.69 ریال1:36:13
13.6975 ریال1:35:12
13.6947 ریال1:34:11
13.69 ریال1:33:13
13.7021 ریال1:32:10
13.7069 ریال1:31:09
13.6958 ریال1:30:16
13.6945 ریال1:29:09
13.7058 ریال1:28:09
13.7 ریال1:27:12
13.6948 ریال1:26:10
13.6999 ریال1:25:11
13.699 ریال1:24:13
13.6996 ریال1:23:10
13.7096 ریال1:22:11
13.7002 ریال1:21:13
13.7 ریال1:20:12
13.7001 ریال1:19:10
13.7007 ریال1:18:13
13.7002 ریال1:17:10
13.6999 ریال1:16:09
13.71 ریال1:14:09
13.7 ریال1:13:09
13.7008 ریال1:12:13
13.6997 ریال1:11:09
13.6985 ریال1:10:12
13.7072 ریال1:09:13
13.7 ریال1:07:09
13.7059 ریال1:06:13
13.7057 ریال1:05:11
13.71 ریال1:04:09
13.6987 ریال1:03:13
13.6965 ریال1:02:10
13.6985 ریال1:01:11
13.7 ریال1:00:17
13.6975 ریال0:59:09
13.6982 ریال0:58:09
13.7099 ریال0:57:12
13.7 ریال0:56:08
13.7103 ریال0:55:11
13.71 ریال0:54:13
13.7096 ریال0:53:09
13.7 ریال0:51:13
13.7065 ریال0:50:15
13.6972 ریال0:49:10
13.6964 ریال0:48:12
13.7 ریال0:47:10
13.6957 ریال0:46:09
13.7048 ریال0:45:13
13.69 ریال0:44:10
13.6923 ریال0:43:10
13.7024 ریال0:42:11
13.7016 ریال0:41:09
13.6937 ریال0:40:12
13.6911 ریال0:39:12
13.7 ریال0:38:10
13.6916 ریال0:37:09
13.705 ریال0:20:12
13.6921 ریال0:08:09
13.6787 ریال0:03:19
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات