بازار ارزهای دیجیتال

عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
بیت کوین / Bitcoi 6759.8 (0.23%) 15.6 6697.7 6775.7 ۰۳:۳۲:۰۵
بیت کش / Bitcoin Cash 502.49 (1.43%) 7.17 491.09 509.57 ۰۳:۳۲:۰۵
ریپل / Ripple 0.56379 (0.49%) 0.0028 0.52185 0.58411 ۰۳:۳۲:۰۵
آی او تی ای / IOTA 0.63003 (0.95%) 0.0059 0.59341 0.63368 ۰۳:۳۲:۰۵
استلار / Stellar 0.24804 (3.56%) 0.0088 0.24427 0.25665 ۰۳:۳۲:۰۵
عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین بیشترین زمان
398097
398101 1550000 (0%) 0 1550000 1550000 ۲۸ مهر
398107 3400000 (0%) 0 3400000 3400000 ۷ شهریور
398108 18150000 (0%) 0 18150000 18150000 ۱۲ خرداد
398102 21520000 (0%) 0 21520000 21520000 ۲۰ بهمن

بیت کوین / Bitcoin

 • نرخ فعلی : 6748.6
 • بالاترین قیمت روز : 6775.7
 • پایین ترین قیمت روز : 6697.7
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 38.2
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.76%
 • نرخ بازگشایی بازار : 6,775.7
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۳:۰۳:۰۲
 • نرخ روز گذشته : 6,775.4
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.4%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 26.8
جدول نرخ های امروز زمان
6,748.6 3:03:02
6,741.5 3:02:02
6,738.2 3:01:05
6,744.2 2:59:05
6,735.3 2:58:05
6,732.4 2:57:05
6,737.9 2:55:02
6,735.1 2:53:02
6,743.6 2:51:02
6,734.8 2:50:03
6,739.7 2:49:05
6,743.5 2:47:05
6,749.3 2:45:06
6,741.6 2:44:05
6,739 2:42:02
6,741 2:41:04
6,737.3 2:39:02
6,740.4 2:38:02
6,756.7 2:37:05
6,746.9 2:36:05
6,756.1 2:35:05
6,751.7 2:34:04
6,745.4 2:32:05
6,741.3 2:30:07
6,741 2:28:04
6,742.2 2:26:05
6,740.8 2:25:06
6,727.1 2:22:05
6,727 2:19:02
6,725.3 2:17:05
6,728.1 2:15:06
6,729.2 2:12:05
6,727.4 2:09:04
6,725.6 2:06:02
6,726.8 2:05:06
6,730 2:02:05
6,735 2:00:03
6,740.5 1:59:02
6,735.2 1:58:02
6,723 1:56:02
6,724.1 1:55:06
6,724.2 1:53:05
6,719.9 1:52:04
6,734.5 1:50:06
6,730.1 1:49:04
6,731.3 1:47:05
6,729.6 1:46:04
6,727.8 1:45:05
6,723.6 1:43:02
6,738 1:42:02
6,733.5 1:41:05
6,736.8 1:39:02
6,733.3 1:37:02
6,732.4 1:36:05
6,729.4 1:35:06
6,733.7 1:33:02
6,729.4 1:32:03
6,724.5 1:30:07
6,731.5 1:28:02
6,739.8 1:27:05
6,743.9 1:25:03
6,738.2 1:24:02
6,739.4 1:22:02
6,747 1:21:04
6,744.3 1:20:06
6,747.9 1:18:02
6,754.6 1:17:02
6,754.7 1:16:05
6,755.7 1:15:06
6,747.3 1:14:05
6,751 1:13:04
6,740 1:12:04
6,741.6 1:10:03
6,739.5 1:09:05
6,739.4 1:08:05
6,738.6 1:07:05
6,739.5 1:06:05
6,734 1:05:05
6,731.9 1:04:04
6,737.8 1:02:02
6,746.5 1:01:05
6,740.4 1:00:07
6,742.6 0:58:04
6,744.6 0:57:04
6,735.6 0:55:06
6,741.2 0:54:02
6,733.3 0:53:03
6,737.7 0:52:02
6,737.1 0:50:02
6,734.9 0:49:02
6,732.4 0:47:04
6,732.9 0:46:05
6,728.2 0:45:05
6,730.8 0:43:05
6,727.3 0:41:04
6,735.6 0:38:05
6,733.2 0:36:04
6,702 0:34:04
6,697.7 0:32:02
6,735.9 0:30:07
6,735.8 0:28:02
6,732.7 0:27:05
6,746.6 0:25:03
6,759.3 0:23:05
6,767.8 0:21:02
6,764.4 0:19:04
6,769.5 0:15:06
6,763.1 0:11:04
6,766.6 0:08:05
6,775.7 0:03:05

اتریوم / Ethereum

 • نرخ فعلی : 246.05
 • بالاترین قیمت روز : 249.09
 • پایین ترین قیمت روز : 241.08
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 2.82
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.14%
 • نرخ بازگشایی بازار : 249.09
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۳:۰۳:۰۲
 • نرخ روز گذشته : 249.54
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.42%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 3.49
جدول نرخ های امروز زمان
246.05 3:03:02
245.98 3:02:02
245.76 3:01:05
246.36 2:59:05
246.14 2:58:05
245.67 2:57:05
245.48 2:55:02
246.05 2:53:02
246.45 2:51:02
246.21 2:50:03
246.86 2:49:05
247.12 2:47:05
247.61 2:45:06
247.63 2:44:05
247.62 2:42:02
247.35 2:41:04
247.22 2:39:02
247.71 2:38:02
248.56 2:37:05
248.59 2:36:05
248.43 2:35:05
248.35 2:34:04
247.84 2:32:05
247.45 2:30:07
247.44 2:28:04
247.57 2:26:05
247.94 2:25:06
246.74 2:22:05
246.66 2:19:02
246.4 2:17:05
246.1 2:15:06
245.93 2:12:05
245.79 2:09:04
245.8 2:06:02
246.1 2:05:06
245.98 2:02:05
246.1 2:00:03
245.86 1:59:02
245.89 1:58:02
245.19 1:56:02
244.38 1:55:06
244.36 1:53:05
244.37 1:52:04
244.43 1:50:06
244.51 1:49:04
244.62 1:47:05
244.57 1:46:04
244.59 1:43:02
244.63 1:42:02
244.74 1:41:05
244.54 1:39:02
244.73 1:37:02
244.48 1:36:05
244.38 1:35:06
244.48 1:33:02
244.43 1:32:03
244.53 1:31:02
244.2 1:30:07
243.84 1:28:02
244.15 1:27:05
244.73 1:25:03
244.79 1:24:02
245.23 1:22:02
245.34 1:21:04
245.35 1:20:06
245.37 1:18:02
245.69 1:17:02
245.51 1:16:05
245.41 1:15:06
244.87 1:14:05
244.76 1:13:04
244.53 1:12:04
244.23 1:10:03
244.08 1:09:05
243.9 1:08:05
244.15 1:07:05
244.42 1:06:05
244.39 1:05:05
244.38 1:04:05
244.56 1:02:02
244.48 1:01:05
244.61 1:00:07
245.31 0:58:04
245.37 0:57:04
244.49 0:55:06
244.08 0:54:02
244.01 0:53:03
243.76 0:52:02
244.18 0:50:02
244.27 0:49:02
243.77 0:47:04
243.64 0:46:05
243.24 0:45:05
243.04 0:43:05
242.86 0:41:04
243.48 0:38:05
242.75 0:36:04
241.21 0:34:04
241.08 0:32:02
243.33 0:30:07
244.09 0:28:02
243.27 0:27:05
246.09 0:25:03
247.32 0:23:05
248.21 0:21:02
247.78 0:19:04
247.69 0:15:06
248.13 0:11:04
248.51 0:08:05
249.09 0:03:05

دش / Dash

 • نرخ فعلی : 208.37
 • بالاترین قیمت روز : 210.01
 • پایین ترین قیمت روز : 204.11
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.74
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.94%
 • نرخ بازگشایی بازار : 209.27
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۳:۰۳:۰۲
 • نرخ روز گذشته : 209.4
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.49%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1.03
جدول نرخ های امروز زمان
208.37 3:03:02
208.46 3:02:02
208.62 3:01:05
208.16 2:59:05
208.17 2:58:05
208.1 2:57:05
208.11 2:55:02
208.12 2:53:02
208.14 2:51:02
208.13 2:50:03
208.39 2:49:05
208.6 2:47:05
208.59 2:45:06
208.57 2:44:05
208.51 2:42:02
208.52 2:41:04
208.38 2:39:02
208.64 2:38:02
208.89 2:37:05
210.01 2:35:05
210 2:34:04
209.25 2:32:05
209.15 2:30:07
209.16 2:28:04
209.31 2:26:05
209.35 2:25:06
209.14 2:22:05
209.06 2:19:02
209.07 2:17:05
209.09 2:09:04
209.11 2:06:03
209.12 2:05:06
209.07 2:02:05
209.02 2:00:03
209 1:59:02
209.11 1:58:02
207.94 1:56:02
207.95 1:55:06
207.93 1:53:05
207.96 1:52:04
207.93 1:50:06
207.92 1:49:04
207.94 1:47:05
207.9 1:46:04
207.41 1:45:05
207.4 1:43:02
207.44 1:42:02
207.03 1:41:05
206.87 1:39:02
207.01 1:37:02
207.37 1:36:05
206.76 1:35:06
206.73 1:33:02
206.78 1:32:03
206.87 1:31:02
206.77 1:30:07
206.71 1:28:02
207.08 1:27:05
207.97 1:25:03
207.76 1:24:02
207.78 1:22:02
207.76 1:21:04
207.75 1:20:06
207.57 1:18:03
207.58 1:16:05
207.48 1:15:06
207.3 1:14:05
207.21 1:13:04
206.86 1:12:04
205.99 1:10:03
205.98 1:09:05
205.97 1:08:05
205.98 1:07:05
205.99 1:06:05
206.34 1:05:05
206.49 1:04:05
206.28 1:02:02
206.19 1:01:05
206.22 1:00:07
206.09 0:58:04
205.48 0:57:04
205.2 0:55:06
205.27 0:54:02
205.53 0:53:03
205.09 0:52:02
205.19 0:50:02
205.31 0:49:02
204.7 0:47:04
204.43 0:46:05
204.11 0:45:05
204.64 0:43:05
204.92 0:41:04
204.95 0:38:05
204.81 0:36:04
204.28 0:34:04
204.52 0:32:02
205.21 0:30:07
205.25 0:28:02
205.06 0:27:05
205.9 0:25:03
205.87 0:23:05
206.17 0:21:02
206.5 0:19:04
206.42 0:15:06
208.16 0:11:04
208.3 0:08:05
209.27 0:03:05

ریپل / Ripple

 • نرخ فعلی : 0.55861
 • بالاترین قیمت روز : 0.58411
 • پایین ترین قیمت روز : 0.52185
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.01
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.68%
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.5644
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۳:۰۳:۰۲
 • نرخ روز گذشته : 0.56658
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.43%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.008
جدول نرخ های امروز زمان
0.55861 3:03:02
0.55955 3:02:02
0.55674 3:01:05
0.55601 2:59:05
0.55638 2:58:05
0.5572 2:57:05
0.55847 2:55:02
0.55822 2:53:02
0.55977 2:51:02
0.56346 2:50:03
0.56475 2:49:05
0.56718 2:47:05
0.56765 2:45:06
0.56613 2:44:05
0.56739 2:42:02
0.56521 2:41:04
0.56969 2:39:02
0.56798 2:38:02
0.57517 2:37:05
0.57557 2:36:05
0.57502 2:35:05
0.57457 2:34:04
0.57395 2:32:05
0.57656 2:30:07
0.57896 2:28:04
0.58411 2:26:05
0.584 2:25:06
0.57573 2:22:05
0.56899 2:19:02
0.56778 2:17:05
0.56441 2:15:06
0.56254 2:12:05
0.56166 2:09:04
0.56096 2:06:02
0.56 2:05:06
0.55906 2:02:05
0.5583 2:00:03
0.55773 1:59:02
0.56098 1:58:02
0.55663 1:56:02
0.552 1:55:06
0.55212 1:53:05
0.55136 1:52:04
0.55168 1:50:06
0.55187 1:49:04
0.55424 1:47:05
0.55383 1:46:04
0.55088 1:45:05
0.55022 1:43:02
0.54974 1:42:02
0.55061 1:41:05
0.55037 1:39:02
0.55456 1:37:02
0.55453 1:36:05
0.5512 1:35:06
0.54976 1:33:02
0.5472 1:32:03
0.54675 1:31:02
0.54746 1:30:07
0.54496 1:28:02
0.54543 1:27:05
0.5559 1:25:03
0.55683 1:24:02
0.55786 1:22:02
0.55707 1:21:04
0.55875 1:20:06
0.5589 1:18:03
0.56144 1:17:02
0.56192 1:16:05
0.56141 1:15:06
0.5612 1:14:05
0.55924 1:13:04
0.56018 1:12:04
0.55429 1:10:03
0.5544 1:09:05
0.55439 1:08:05
0.55565 1:07:05
0.55284 1:06:05
0.55512 1:05:05
0.55577 1:04:05
0.55993 1:02:02
0.56613 1:01:05
0.56566 1:00:07
0.57181 0:58:04
0.56428 0:57:04
0.56447 0:55:06
0.5519 0:54:02
0.55433 0:53:03
0.54841 0:52:02
0.54001 0:50:02
0.53917 0:49:02
0.53839 0:47:04
0.5383 0:46:05
0.53844 0:45:05
0.54038 0:43:05
0.54025 0:41:04
0.54059 0:38:05
0.53557 0:36:04
0.52196 0:34:04
0.52185 0:32:02
0.52863 0:30:07
0.53125 0:28:02
0.52911 0:27:05
0.54058 0:25:03
0.54313 0:23:05
0.54643 0:21:02
0.54001 0:19:04
0.53951 0:15:06
0.54331 0:11:04
0.55199 0:08:05
0.5644 0:03:05

نمودار و آرشیو + ابزار تحلیل تکنیکال

Powered by TradingView
مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه
آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 7,516
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 767.4
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 11.37%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 6,665
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 83.6
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 1.25%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 6,788
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 39.4
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 0.58%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 7,355
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 606.4
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 8.99%

جدول جامع ارزهای دیجیتال

شاخص نماد قیمت (دلار) قیمت (ریال) سرمایه بازار حجم روز حجم کل تغییر درصد تغییر زمان نمودار
بیت کوین / Bitcoin بیت کوین / Bitcoin BTC 6759.8 959,756,000 $116.09B $6.56B 26.73% 15.60 0.23% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۳:۳۳
اتریوم / Ethereum اتریوم / Ethereum ETH 247.92 35,200,000 $25.19B $2.90B 11.84% 1.62 0.65% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۳:۳۳
ریپل / Ripple ریپل / Ripple XRP 0.56379 80,000 $22.55B $4.15B 16.93% 0.00 0.49% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۳:۳۳
بیت کش / Bitcoin Cash بیت کش / Bitcoin Cash BCH 502.49 71,344,000 $8.61B $603.39M 2.46% 7.17 1.43% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۳:۳۲
ای او اس / EOS ای او اس / EOS EOS 6.1906 879,000 $5.56B $1.11B 4.53% 0.05 0.79% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۳:۳۲
لایت کوین / Litecoin لایت کوین / Litecoin LTC 60.917 8,649,000 $3.54B $401.23M 1.64% 1.13 1.85% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۳:۳۳
کاردانو / Cardano کاردانو / Cardano ADA 0.08752 12,000 $2.29B $217.33M 0.89% 0.00 1.76% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۳:۳۲
استلار / Stellar استلار / Stellar XLM 0.24804 35,000 $4.70B $188.48M 0.77% 0.01 3.56% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۳:۳۳
آی او تی ای / IOTA MIOTA 0.63003 89,000 $1.68B $48.17M 0.20% 0.01 0.95% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۳:۳۲
نئو / NEO نئو / NEO NEO 19.861 2,820,000 $1.27B $129.44M 0.53% 0.43 2.15% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۳:۳۲
مونرو / Monero مونرو / Monero XMR 124.22 17,637,000 $2.03B $47.86M 0.20% 0.30 0.24% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۳:۳۲
دش / Dash دش / Dash DASH 208.56 29,611,000 $1.73B $208.57M 0.85% 0.84 0.40% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۳:۳۳
نم / NEM نم / NEM XEM 0.1008 14,000 $900.00M $21.74M 0.09% 0.00 1.87% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۳:۳۲
ترون / TRON ترون / TRON TRX 0.024944 4,000 $1.62B $282.52M 1.15% 0.00 3.56% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۳:۳۲
تتر / Tether تتر / Tether USDT 0.99876 142,000 $2.79B $5.19B 21.17% 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۳:۳۲
وی چین / VeChain VEN 1.6290 231,000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ۰:۰۳
اتریوم کلاسیک / Ethereum Classic اتریوم کلاسیک / Ethereum Classic ETC 11.702 1,661,000 $1.22B $248.79M 1.01% 0.07 0.60% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۳:۳۲
کوانتوم / Qtum کوانتوم / Qtum QTUM 4.0496 575,000 $348.80M $254.83M 1.04% 0.09 2.38% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۳:۳۲
اومیسگو / OmiseGO اومیسگو / OmiseGO OMG 3.7004 525,000 $513.32M $49.08M 0.20% 0.01 0.15% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۳:۳۲
بینانس کوین / Binance Coin بینانس کوین / Binance Coin BNB 10.462 1,485,000 $1.16B $35.92M 0.15% 0.02 0.21% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۳:۳۲
آیکن / ICON آیکن / ICON ICX 0.71777 102,000 $267.62M $28.95M 0.12% 0.02 2.59% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۳:۳۰
لیسک / Lisk لیسک / Lisk LSK 3.4116 484,000 $384.64M $9.48M 0.04% 0.03 0.79% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۳:۰۴
زد کش / Zcash زد کش / Zcash ZEC 128.85 18,294,000 $612.05M $128.05M 0.52% 2.03 1.58% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۳:۳۲
ورج / Verge ورج / Verge XVG 0.015918 2,000 $242.58M $15.16M 0.06% 0.00 3.13% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۳:۳۲
پاپیلوس / Populous پاپیلوس / Populous PPT 3.2042 455,000 $118.89M $3.97M 0.02% 0.03 0.81% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۳:۳۲
نانو / Nano نانو / Nano NANO 2.5888 368,000 $341.80M $19.83M 0.08% 0.01 0.44% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۳:۲۳
بیت مارک / Bitmark بیت مارک / Bitmark BTM 0.03667 5,000 $186.16M $71.14M 0.29% 0.15 410.53% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۳:۳۲
بایت کوین / Bytecoin بایت کوین / Bytecoin BCN 0.00201 285 $371.91M $2.94M 0.01% 0.00 0.65% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۳:۲۹
استیم / Steem استیم / Steem STEEM 0.86891 123,000 $240.40M $4.96M 0.02% 0.00 0.25% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۳:۳۲
بیت شیرز / BitShares بیت شیرز / BitShares BTS 0.12826 18,000 $336.76M $11.20M 0.05% 0.00 0.88% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۳:۲۵
بیت کوین پرایوت / Bitcoin Private بیت کوین پرایوت / Bitcoin Private BTCP 3.1672 450,000 $62.99M $109.61K 0% 0.01 0.36% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۳:۲۷
وان کوین / Wancoin وان کوین / Wancoin WAN 1.0904 155,000 $111.48M $3.90M 0.02% 0.03 3.08% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۳:۳۲
بیت کوین دایموند / Bitcoin Diamond بیت کوین دایموند / Bitcoin Diamond BCD 1.87824 267,000 $285.41M $6.14M 0.03% 0.04 1.90% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۳:۳۲
داجی کوین / Dogecoin داجی کوین / Dogecoin DOGE 0.005713 1,000 $659.87M $23.21M 0.09% 0.00 0.65% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۳:۳۲
سیا کوین / Siacoin سیا کوین / Siacoin SC 0.005985 1,000 $220.70M $6.52M 0.03% 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۳:۳۲
استراتیس / Stratis استراتیس / Stratis STRAT 1.54 219,000 $155.04M $3.14M 0.01% 0.02 1.30% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۱:۲۱
میکر / Maker میکر / Maker MKR 440.72 62,573,000 $320.07M $1.16M 0% 37.47 9.29% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ۲۳:۴۵
زیلیکا / Zilliqa زیلیکا / Zilliqa ZIL 0.037567 5,000 $281.60M $16.97M 0.07% 0.00 2.05% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۳:۳۲
دیجیکس داو / DigixDAO دیجیکس داو / DigixDAO DGD 38.919 5,526,000 $78.44M $517.82K 0% 0.02 0.05% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۳:۲۲
ویوز / Waves ویوز / Waves WAVES 2.2686 322,000 $224.63M $15.03M 0.06% 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۳:۱۷
آر چین / RChain آر چین / RChain RHOC 0.31298 44,000 $121.23M $316.65K 0% 0.01 4.23% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۳:۳۲
استاتوس / Status استاتوس / Status SNT 0.039296 6,000 $136.16M $13.25M 0.05% 0.00 0.18% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۳:۳۲
او ایکس / 0x او ایکس / 0x ZRX 0.63824 91,000 $341.73M $24.32M 0.10% 0.00 0.18% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۳:۳۲
آنتالوجی / Ontology آنتالوجی / Ontology ONT 2.151 305,000 $365.96M $70.56M 0.29% 0.19 9.58% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۳:۳۰
آایترنتی / Aeternity آایترنتی / Aeternity AE 1.06583 151,000 $240.32M $7.99M 0.03% 0.04 3.48% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۳:۳۲
دیکرد / Decred دیکرد / Decred DCR 39.331 5,584,000 $326.52M $1.27M 0.01% 0.22 0.56% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۳:۳۲
لوپرینگ / Loopring لوپرینگ / Loopring LRC 0.09972 14,000 $58.05M $2.35M 0.01% 0.00 0.33% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۳:۳۰
آگور / Augur آگور / Augur REP 14.413 2,046,000 $157.64M $5.52M 0.02% 0.06 0.43% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۳:۲۰
آیون / Aion آیون / Aion AION 0.48286 69,000 $106.74M $2.00M 0.01% 0.00 0.80% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۳:۳۲
کومودو / Komodo کومودو / Komodo KMD 1.1802 168,000 $128.82M $1.66M 0.01% 0.01 0.58% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۳:۳۲