صفحات مرتبط

قیمت دلار

عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
دلار 123,500 (0%) 0 12,255 123,600 ۲۸ بهمن
دلار دولتی 42,000 (0%) 0 42,000 42,001 ۱۳ دی
دلار هرات
دلار سلیمانیه
دلار استانبول
دلار دوبی
دلار تفلیس
دلار سنا / خرید 120,032 (0%) 0 120,032 120,032 ۲۸ بهمن
دلار سنا / فروش   120,728 (0%) 0 120,728 120,728 ۲۸ بهمن
دلار نقدی / سبزه
دلار نقدی / افشار
عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین بیشترین زمان
دلار مشهد
دلار شیراز
دلار مریوان
دلار بانه
دلار پیرانشهر
حواله دلار از ترکیه
حواله دلار از افغانستان
حواله دلار از گرجستان
دلار فردایی / سبزه
دلار فردایی / افشار

دلار آزاد

 • نرخ فعلی : 123,500
 • بالاترین قیمت روز : 123,600
 • پایین ترین قیمت روز : 12,255
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۸ بهمن
 • نرخ روز گذشته : 123,500
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
123,500 ریال 17:34:51
123,600 ریال 16:09:06
122,550 ریال 16:07:54
12,255 ریال 14:59:20
122,500 ریال 12:02:53
112,500 ریال 12:02:19
122,400 ریال 11:04:05
122,500 ریال 10:00:06

دلار سلیمانیه

 • نرخ فعلی : 125,100
 • بالاترین قیمت روز : 125,300
 • پایین ترین قیمت روز : 123,500
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۸ بهمن
 • نرخ روز گذشته : 125,100
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
125,100 ریال 18:59:11
124,900 ریال 18:24:50
124,700 ریال 17:17:31
124,600 ریال 16:28:57
124,700 ریال 16:27:06
124,500 ریال 16:26:50
124,700 ریال 16:24:42
124,800 ریال 15:29:04
124,900 ریال 15:17:17
124,600 ریال 15:15:42
124,700 ریال 15:05:18
124,900 ریال 15:05:05
124,700 ریال 15:04:31
124,800 ریال 15:02:40
124,900 ریال 14:48:15
124,800 ریال 14:47:11
124,900 ریال 14:32:47
125,200 ریال 14:18:07
125,000 ریال 14:12:29
123,670 ریال 14:11:42
125,200 ریال 14:10:07
125,300 ریال 14:07:10
125,000 ریال 13:56:13
124,800 ریال 13:56:03
124,900 ریال 13:54:54
124,800 ریال 13:54:37
125,200 ریال 13:50:23
123,670 ریال 13:48:29
123,680 ریال 13:47:41
123,690 ریال 13:47:10
123,680 ریال 13:46:06
123,690 ریال 13:45:50
123,700 ریال 13:45:34
125,300 ریال 13:43:26
124,700 ریال 13:38:53
125,000 ریال 13:28:15
124,800 ریال 13:28:04
124,600 ریال 12:54:41
124,800 ریال 12:54:09
124,600 ریال 12:50:41
124,500 ریال 12:50:25
124,600 ریال 12:49:53
124,500 ریال 12:49:21
124,000 ریال 12:37:38
124,600 ریال 12:37:22
124,300 ریال 12:31:46
124,200 ریال 12:29:54
124,400 ریال 12:26:27
124,300 ریال 12:22:12
124,000 ریال 12:20:18
124,100 ریال 12:20:05
124,200 ریال 12:18:43
123,950 ریال 12:18:27
124,000 ریال 12:17:24
124,100 ریال 12:05:27
124,000 ریال 12:04:53
123,900 ریال 12:03:34
124,000 ریال 11:54:46
124,300 ریال 11:47:51
124,000 ریال 11:42:16
124,200 ریال 11:42:03
124,500 ریال 11:39:53
124,200 ریال 11:37:28
124,000 ریال 11:27:22
123,700 ریال 11:26:34
123,500 ریال 11:23:23
124,000 ریال 11:11:08
123,900 ریال 11:10:53
124,300 ریال 11:01:03
124,000 ریال 11:00:06

دلار هرات

 • نرخ فعلی : 123,800
 • بالاترین قیمت روز : 124,200
 • پایین ترین قیمت روز : 120,200
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۸ بهمن
 • نرخ روز گذشته : 123,800
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
123,800 ریال 20:58:11
123,900 ریال 20:47:47
123,800 ریال 20:47:31
123,900 ریال 20:45:10
123,800 ریال 20:44:52
123,900 ریال 20:41:25
123,800 ریال 20:36:52
123,900 ریال 20:35:48
123,800 ریال 20:34:45
123,700 ریال 20:34:30
123,800 ریال 20:32:22
123,700 ریال 20:32:08
123,900 ریال 20:30:30
123,700 ریال 20:30:15
123,900 ریال 20:24:23
123,800 ریال 20:24:06
123,900 ریال 20:14:32
123,700 ریال 20:14:16
123,900 ریال 20:13:44
123,800 ریال 20:13:28
123,900 ریال 20:10:06
123,700 ریال 20:09:45
123,800 ریال 20:05:12
123,700 ریال 20:04:09
123,800 ریال 20:03:05
123,900 ریال 20:02:33
123,800 ریال 20:01:44
123,900 ریال 20:01:30
123,800 ریال 19:57:44
123,700 ریال 19:53:46
123,900 ریال 19:46:04
123,800 ریال 19:45:06
123,700 ریال 19:44:26
123,800 ریال 19:40:12
123,700 ریال 19:38:51
123,800 ریال 19:36:12
123,900 ریال 19:35:24
124,000 ریال 19:35:07
123,900 ریال 19:28:28
124,000 ریال 19:27:40
123,900 ریال 19:25:17
124,000 ریال 19:20:29
123,900 ریال 19:17:16
124,000 ریال 19:17:04
123,800 ریال 19:16:43
123,900 ریال 19:15:10
123,800 ریال 19:12:45
123,700 ریال 19:10:06
123,800 ریال 19:09:33
123,900 ریال 19:09:17
123,800 ریال 19:07:40
123,900 ریال 19:03:27
124,000 ریال 18:59:11
124,100 ریال 18:56:30
124,000 ریال 18:55:27
123,900 ریال 18:53:34
124,000 ریال 18:53:04
123,900 ریال 18:52:47
124,000 ریال 18:48:47
124,100 ریال 18:47:12
124,200 ریال 18:45:52
124,000 ریال 18:45:36
124,100 ریال 18:45:06
124,000 ریال 18:44:16
124,100 ریال 18:43:28
124,200 ریال 18:42:56
124,000 ریال 18:42:24
124,100 ریال 18:42:10
124,000 ریال 18:40:32
124,100 ریال 18:40:06
124,000 ریال 18:38:56
121,500 ریال 18:38:09
123,900 ریال 18:37:21
123,800 ریال 18:35:45
123,600 ریال 18:33:38
123,700 ریال 18:33:08
123,600 ریال 18:32:34
123,700 ریال 18:31:45
123,800 ریال 18:29:38
123,500 ریال 18:29:06
123,700 ریال 18:28:49
123,600 ریال 18:26:26
123,400 ریال 18:25:21
123,600 ریال 18:24:50
123,500 ریال 18:23:04
123,400 ریال 18:22:42
123,500 ریال 18:20:35
123,400 ریال 18:19:47
123,500 ریال 18:19:31
123,400 ریال 18:19:04
123,500 ریال 18:18:27
123,300 ریال 18:17:55
123,500 ریال 18:17:38
123,300 ریال 18:16:04
123,500 ریال 18:15:17
123,400 ریال 18:13:24
123,200 ریال 18:08:54
123,300 ریال 18:08:21
123,400 ریال 18:07:49
123,300 ریال 18:05:41
123,400 ریال 18:04:22
123,300 ریال 18:02:45
123,400 ریال 18:01:42
123,300 ریال 18:00:39
123,400 ریال 17:56:23
123,300 ریال 17:55:50
123,400 ریال 17:52:06
123,300 ریال 17:40:25
123,200 ریال 17:39:36
123,300 ریال 17:33:15
123,200 ریال 17:30:34
123,300 ریال 17:29:14
123,200 ریال 17:20:43
123,100 ریال 17:19:54
123,000 ریال 17:14:37
122,900 ریال 17:13:48
123,000 ریال 17:07:57
122,800 ریال 17:07:40
123,000 ریال 17:04:29
123,100 ریال 17:01:05
123,000 ریال 17:00:45
123,100 ریال 16:59:56
123,300 ریال 16:57:48
123,400 ریال 16:57:05
123,200 ریال 16:56:44
123,400 ریال 16:54:36
123,200 ریال 16:54:20
123,300 ریال 16:51:10
123,200 ریال 16:48:28
123,300 ریال 16:47:57
123,000 ریال 16:40:05
122,800 ریال 16:37:30
123,000 ریال 16:35:22
122,900 ریال 16:22:50
122,800 ریال 16:17:15
122,900 ریال 16:06:52
122,800 ریال 16:00:13
122,700 ریال 15:59:09
122,600 ریال 15:58:53
122,700 ریال 15:57:05
122,600 ریال 15:56:44
122,500 ریال 15:56:13
122,700 ریال 15:55:57
122,800 ریال 15:55:09
123,000 ریال 15:44:14
122,800 ریال 15:43:57
123,000 ریال 15:40:45
123,100 ریال 15:38:37
123,000 ریال 15:38:20
123,200 ریال 15:34:53
123,100 ریال 15:34:37
122,800 ریال 15:34:05
123,100 ریال 15:33:32
123,200 ریال 15:30:36
123,100 ریال 15:26:36
123,200 ریال 15:25:48
123,100 ریال 15:20:45
123,200 ریال 15:19:25
123,100 ریال 15:16:30
123,200 ریال 15:13:18
123,000 ریال 15:12:31
123,100 ریال 15:11:10
123,000 ریال 15:10:38
123,200 ریال 15:09:04
123,100 ریال 15:04:04
123,200 ریال 15:02:40
123,000 ریال 14:59:43
122,900 ریال 14:58:39
123,000 ریال 14:57:52
122,900 ریال 14:56:16
123,000 ریال 14:55:12
122,900 ریال 14:54:56
123,100 ریال 14:53:52
123,200 ریال 14:50:07
123,100 ریال 14:49:51
123,200 ریال 14:49:03
123,300 ریال 14:46:22
123,000 ریال 14:46:08
123,200 ریال 14:45:05
122,900 ریال 14:44:31
123,200 ریال 14:42:24
123,000 ریال 14:40:31
122,800 ریال 14:40:16
123,000 ریال 14:40:05
123,100 ریال 14:38:39
123,200 ریال 14:36:48
123,100 ریال 14:36:04
123,000 ریال 14:35:43
123,100 ریال 14:35:12
123,200 ریال 14:33:51
123,100 ریال 14:33:20
122,900 ریال 14:33:04
123,200 ریال 14:32:33
123,100 ریال 14:31:43
123,200 ریال 14:31:03
123,000 ریال 14:30:40
123,200 ریال 14:29:51
122,900 ریال 14:29:35
123,200 ریال 14:29:20
123,100 ریال 14:29:04
122,900 ریال 14:28:48
123,100 ریال 14:28:15
123,000 ریال 14:28:03
123,200 ریال 14:27:44
123,000 ریال 14:27:28
123,100 ریال 14:26:56
123,200 ریال 14:25:21
123,000 ریال 14:24:33
123,200 ریال 14:24:03
123,300 ریال 14:23:42
123,200 ریال 14:22:23
123,100 ریال 14:20:47
123,300 ریال 14:20:31
123,200 ریال 14:19:42
123,300 ریال 14:19:27
123,400 ریال 14:18:40
123,200 ریال 14:18:24
123,300 ریال 14:18:07
123,400 ریال 14:17:19
123,500 ریال 14:15:43
123,600 ریال 14:14:39
123,500 ریال 14:14:06
123,600 ریال 14:13:19
123,700 ریال 14:13:03
123,600 ریال 14:12:29
123,700 ریال 14:10:22
123,600 ریال 14:09:18
123,500 ریال 14:09:03
123,700 ریال 14:08:31
123,800 ریال 14:08:15
123,600 ریال 14:06:54
123,800 ریال 14:06:38
123,700 ریال 14:05:05
123,800 ریال 14:04:45
123,600 ریال 14:04:04
123,500 ریال 14:01:48
123,400 ریال 14:01:33
123,700 ریال 14:01:04
123,500 ریال 14:00:14
123,600 ریال 13:59:25
123,400 ریال 13:58:36
123,700 ریال 13:58:04
123,600 ریال 13:57:33
123,500 ریال 13:56:03
123,600 ریال 13:54:54
121,500 ریال 13:54:37
123,500 ریال 13:53:34
123,400 ریال 13:53:18
123,500 ریال 13:52:45
123,200 ریال 13:52:04
123,300 ریال 13:51:26
123,400 ریال 13:51:10
123,300 ریال 13:50:38
123,400 ریال 13:46:37
123,300 ریال 13:46:06
123,400 ریال 13:45:06
123,300 ریال 13:44:47
123,400 ریال 13:44:31
123,300 ریال 13:44:15
123,200 ریال 13:44:04
123,400 ریال 13:43:42
123,300 ریال 13:43:11
123,400 ریال 13:42:54
123,300 ریال 13:42:38
123,200 ریال 13:41:35
123,300 ریال 13:41:04
123,200 ریال 13:40:46
123,400 ریال 13:40:31
123,200 ریال 13:40:05
123,400 ریال 13:38:37
123,200 ریال 13:37:50
123,300 ریال 13:37:17
123,400 ریال 13:36:15
123,300 ریال 13:35:42
123,400 ریال 13:35:10
123,500 ریال 13:34:07
123,300 ریال 13:33:50
123,200 ریال 13:33:04
123,400 ریال 13:32:31
121,500 ریال 13:31:42
123,300 ریال 13:31:11
123,000 ریال 13:30:39
122,900 ریال 13:30:23
122,800 ریال 13:29:35
123,000 ریال 13:29:03
123,100 ریال 13:28:04
123,000 ریال 13:26:06
122,800 ریال 13:25:52
123,100 ریال 13:25:19
123,000 ریال 13:24:04
122,800 ریال 13:19:27
122,900 ریال 13:19:11
122,700 ریال 13:17:52
122,900 ریال 13:17:36
122,800 ریال 13:16:32
122,700 ریال 13:16:15
122,600 ریال 13:15:43
122,800 ریال 13:15:12
122,700 ریال 13:14:40
122,800 ریال 13:13:21
122,900 ریال 13:13:05
122,800 ریال 13:10:40
122,600 ریال 13:09:53
122,700 ریال 13:09:05
122,900 ریال 13:08:49
122,700 ریال 13:08:34
122,800 ریال 13:08:18
122,700 ریال 13:07:14
122,900 ریال 13:07:04
122,700 ریال 13:06:42
122,800 ریال 13:05:04
122,900 ریال 13:04:48
122,700 ریال 13:04:16
122,900 ریال 13:00:17
122,800 ریال 12:59:44
123,000 ریال 12:59:28
122,800 ریال 12:58:23
123,000 ریال 12:58:08
123,100 ریال 12:57:52
122,800 ریال 12:56:17
122,700 ریال 12:56:03
122,800 ریال 12:55:29
123,000 ریال 12:54:57
122,800 ریال 12:54:41
122,600 ریال 12:53:37
122,800 ریال 12:53:21
122,600 ریال 12:49:53
122,800 ریال 12:48:33
122,700 ریال 12:48:17
122,600 ریال 12:45:53
122,500 ریال 12:44:48
122,600 ریال 12:43:13
122,700 ریال 12:42:57
122,600 ریال 12:41:36
122,800 ریال 12:41:04
123,000 ریال 12:40:48
122,800 ریال 12:40:33
122,600 ریال 12:39:28
122,700 ریال 12:36:33
122,600 ریال 12:36:03
122,700 ریال 12:35:45
122,800 ریال 12:35:29
122,700 ریال 12:34:42
122,600 ریال 12:32:51
122,500 ریال 12:32:19
122,600 ریال 12:32:03
122,700 ریال 12:29:39
122,600 ریال 12:27:03
122,500 ریال 12:26:27
122,700 ریال 12:25:40
122,600 ریال 12:25:22
122,500 ریال 12:22:12
122,400 ریال 12:19:47
122,300 ریال 12:18:12
122,500 ریال 12:17:56
122,200 ریال 12:16:52
122,300 ریال 12:16:21
122,200 ریال 12:15:48
122,300 ریال 12:15:17
122,200 ریال 12:13:09
122,300 ریال 12:12:52
122,200 ریال 12:09:25
122,300 ریال 12:00:23
122,200 ریال 11:59:49
122,300 ریال 11:58:14
120,200 ریال 11:58:03
122,300 ریال 11:57:26
122,200 ریال 11:56:07
122,300 ریال 11:53:26
122,400 ریال 11:52:23
122,300 ریال 11:51:51
122,200 ریال 11:51:19
122,300 ریال 11:50:15
122,200 ریال 11:49:43
122,300 ریال 11:49:27
122,200 ریال 11:49:12
122,400 ریال 11:48:23
122,300 ریال 11:48:08
122,500 ریال 11:47:20
122,600 ریال 11:46:32
122,500 ریال 11:46:16
122,700 ریال 11:45:44
122,800 ریال 11:42:48
122,900 ریال 11:42:32
122,800 ریال 11:41:13
122,900 ریال 11:40:57
122,800 ریال 11:40:40
122,900 ریال 11:39:53
122,800 ریال 11:39:21
122,700 ریال 11:38:33
122,900 ریال 11:38:03
122,800 ریال 11:37:45
122,900 ریال 11:36:41
122,800 ریال 11:36:24
122,700 ریال 11:35:53
122,600 ریال 11:35:21
123,000 ریال 11:35:05
122,800 ریال 11:34:17
122,700 ریال 11:33:44
122,800 ریال 11:33:29
122,500 ریال 11:33:04
122,700 ریال 11:32:41
122,600 ریال 11:32:25
122,700 ریال 11:32:09
122,500 ریال 11:31:37
122,600 ریال 11:31:22
122,500 ریال 11:30:49
122,400 ریال 11:30:06
122,300 ریال 11:29:30
122,500 ریال 11:28:26
122,400 ریال 11:27:54
122,500 ریال 11:27:38
122,300 ریال 11:27:06
122,200 ریال 11:26:49
122,300 ریال 11:26:34
122,100 ریال 11:25:30
122,200 ریال 11:24:26
122,100 ریال 11:23:06
122,000 ریال 11:22:04
122,200 ریال 11:21:14
122,300 ریال 11:20:43
122,200 ریال 11:19:55
122,300 ریال 11:18:35
122,500 ریال 11:17:03
122,300 ریال 11:15:39
122,500 ریال 11:15:23
122,400 ریال 11:14:52
122,500 ریال 11:13:49
122,700 ریال 11:11:24
122,500 ریال 11:10:53
122,600 ریال 11:10:20
122,500 ریال 11:09:32
122,400 ریال 11:09:04
122,600 ریال 11:08:12
122,500 ریال 11:06:37
122,600 ریال 11:06:20
122,400 ریال 11:06:04
122,300 ریال 11:05:49
122,500 ریال 11:05:04
122,600 ریال 11:03:41
122,700 ریال 11:02:53
122,500 ریال 11:02:37
122,700 ریال 11:02:22
122,500 ریال 11:01:34
122,600 ریال 11:01:17
122,700 ریال 11:00:46
122,600 ریال 11:00:06
122,700 ریال 10:59:42
122,800 ریال 10:59:26
122,500 ریال 10:59:10
122,700 ریال 10:58:23
122,800 ریال 10:57:51
122,700 ریال 10:57:19
122,800 ریال 10:56:14
122,900 ریال 10:55:42
122,800 ریال 10:55:11
123,000 ریال 10:54:54
122,800 ریال 10:54:38
123,000 ریال 10:54:06
123,100 ریال 10:53:50
123,000 ریال 10:53:03
123,100 ریال 10:52:47
123,200 ریال 10:52:15
123,100 ریال 10:50:55
123,200 ریال 10:50:23
123,100 ریال 10:50:07
123,000 ریال 10:49:03
123,100 ریال 10:48:47
123,000 ریال 10:46:39
122,800 ریال 10:46:23
123,000 ریال 10:45:51
122,800 ریال 10:43:11
122,900 ریال 10:42:55
121,500 ریال 10:42:23
122,700 ریال 10:42:07
123,000 ریال 10:41:51
122,900 ریال 10:41:19
122,700 ریال 10:40:32
122,800 ریال 10:39:28
122,700 ریال 10:38:07
122,400 ریال 10:37:04
122,500 ریال 10:36:48
122,400 ریال 10:35:12
122,600 ریال 10:34:56
122,400 ریال 10:34:08
122,500 ریال 10:32:48
122,400 ریال 10:32:03
121,500 ریال 10:31:46
122,600 ریال 10:31:13
122,300 ریال 10:31:03
122,500 ریال 10:30:41
122,300 ریال 10:29:22
122,400 ریال 10:28:49
122,300 ریال 10:27:03
122,500 ریال 10:26:42
122,300 ریال 10:25:54
122,200 ریال 10:25:22
122,400 ریال 10:24:50
122,200 ریال 10:24:03
122,100 ریال 10:23:46
122,200 ریال 10:22:42
122,400 ریال 10:22:26
122,000 ریال 10:22:11
122,200 ریال 10:21:54
122,100 ریال 10:21:38
122,300 ریال 10:21:23
122,200 ریال 10:21:07
122,100 ریال 10:19:47
122,000 ریال 10:18:42
122,200 ریال 10:18:26
122,000 ریال 10:17:24
121,900 ریال 10:17:06
122,000 ریال 10:13:56
121,900 ریال 10:13:24
121,800 ریال 10:12:51
122,000 ریال 10:12:20
121,800 ریال 10:12:04
122,000 ریال 10:11:47
121,800 ریال 10:11:16
122,000 ریال 10:10:28
121,500 ریال 10:10:12
121,900 ریال 10:08:52
122,100 ریال 10:08:20
122,000 ریال 10:04:21
121,900 ریال 10:04:05
122,000 ریال 10:03:33
121,900 ریال 10:03:03
122,000 ریال 10:02:13
122,100 ریال 10:01:42
122,000 ریال 10:01:25
122,100 ریال 10:00:53
122,000 ریال 10:00:38
122,100 ریال 10:00:06
122,000 ریال 9:59:34
121,900 ریال 9:58:29
122,000 ریال 9:58:03
121,500 ریال 9:57:26
122,000 ریال 9:57:11
121,900 ریال 9:56:54
122,000 ریال 9:56:38
121,900 ریال 9:56:06
122,000 ریال 9:55:50
121,800 ریال 9:55:18
121,900 ریال 9:55:04
121,800 ریال 9:54:03
121,900 ریال 9:53:27
121,800 ریال 9:52:38
121,900 ریال 9:52:07
122,000 ریال 9:51:19
121,900 ریال 9:51:04
121,800 ریال 9:50:31
121,900 ریال 9:50:15
121,700 ریال 9:50:04
122,000 ریال 9:49:43
121,800 ریال 9:48:39
121,900 ریال 9:48:22
121,800 ریال 9:46:14
121,900 ریال 9:46:02
121,800 ریال 9:39:52
121,900 ریال 9:39:35
121,800 ریال 9:39:19
121,700 ریال 9:39:03
121,800 ریال 9:38:32
122,000 ریال 9:38:03
121,900 ریال 9:37:28
121,700 ریال 9:35:04
121,800 ریال 9:34:48
121,700 ریال 9:34:16
121,600 ریال 9:34:03
121,700 ریال 9:32:41
121,800 ریال 9:32:25
121,700 ریال 9:32:09
121,800 ریال 9:30:33
121,700 ریال 9:29:29
121,800 ریال 9:29:03
121,600 ریال 9:27:22
121,700 ریال 9:27:05
121,800 ریال 9:26:49
121,500 ریال 9:26:02
121,600 ریال 9:23:07
121,800 ریال 9:22:35
121,700 ریال 9:22:02
121,800 ریال 9:21:47
121,700 ریال 9:21:03
121,800 ریال 9:19:55
121,700 ریال 9:19:39
121,800 ریال 9:18:51
121,700 ریال 9:18:20
121,800 ریال 9:18:04
121,900 ریال 9:17:47
121,800 ریال 9:16:44
121,700 ریال 9:15:56
121,900 ریال 9:15:40
121,700 ریال 9:15:08
121,800 ریال 9:14:53
121,700 ریال 9:13:03
121,800 ریال 9:12:28
121,600 ریال 9:12:13
121,800 ریال 9:11:09
121,700 ریال 9:10:05
121,800 ریال 9:08:03
121,700 ریال 9:07:41
121,900 ریال 9:06:06
121,800 ریال 9:05:50
121,900 ریال 9:04:31
121,800 ریال 9:04:14
122,000 ریال 9:04:03
121,800 ریال 9:03:43
122,000 ریال 9:03:27
121,900 ریال 9:02:55
122,000 ریال 9:02:39
121,800 ریال 9:02:07
121,600 ریال 9:01:35
121,700 ریال 9:00:05
121,500 ریال 8:59:27
121,600 ریال 8:59:11
121,700 ریال 8:53:20
121,500 ریال 8:52:17
121,600 ریال 8:51:44
121,500 ریال 8:50:09
121,600 ریال 8:49:21
121,500 ریال 8:46:26
121,400 ریال 8:45:54
121,600 ریال 8:45:22
121,500 ریال 8:41:54
121,700 ریال 8:41:38
121,500 ریال 8:41:06
121,700 ریال 8:40:50
121,500 ریال 8:34:12
121,700 ریال 8:33:08
121,500 ریال 8:32:52
121,700 ریال 8:32:21

دلار سنا / خرید

 • نرخ فعلی : 120,032
 • بالاترین قیمت روز : 120,032
 • پایین ترین قیمت روز : 120,032
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۸ بهمن
 • نرخ روز گذشته : 120,032
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
120,032 ریال 11:03:08

دلار آزاد

منظور از این نرخ که از آن به عنوان نرخ دلار آزاد یاد می شود قیمت دلار در معاملات نقدی و رایج روزانه است. معاملات نقدی معاملاتی هستند که خریدار و فروشنده به محض انجام معامله، ارز و ریال را با هم تبادل می نمایند.

دلار حواله

حواله نوعی دستور پرداخت است که به موجب آن، یک بانک یا مؤسسه مالی به تقاضای مشتری خود، به یکی از بانک‌های همکار(کارگزار) خود در خارج از کشور، حواله‌ ای را صادر می‌کند و از آن موسسه می‌خواهد مبلغ حواله را به ذی‌نفع آن پرداخت کند.

دلار سنا

منظور نرخ های محاسبه و اعلامی در سامانه سنا است. این نرخ ها میانگین یا متوسط نرخ خرید و فروش ارز، بر مبنای معاملات ثبت شده در این سامانه توسط صرافی های مجاز کل کشور است. سامانه سنا زیرنظر بانک مرکزی قرار دارد.

دلار مبادله ای

منظور نرخ های اعلام شده مرکز مبادلات ارزی است که روزانه یک نوبت اعلام و عموما به عنوان نرخ دولتی یا رسمی ارز تلقی می گردد. مرکز مبادلات ارزی تحت نظارت بانک مرکزی و به منظور ساماندهی عرضه و تقاضای ارزها در شبکه بین بانکی کشور ایجاد شده است.

نمودار و آرشیو + ابزار تحلیل تکنیکال

مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه
آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه

معاملات دلار پاساژ افشار

- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 15:14:09   1396/12/20
- 10:57:43   1396/12/12
- 15:08:15   1396/10/24
- 10:08:27   1396/10/23
- 10:08:27   1396/10/23
- 10:08:27   1396/10/23
- 10:08:27   1396/10/23
- 10:08:27   1396/10/23
- 10:08:27   1396/10/23
- 10:08:27   1396/10/23
- 10:08:27   1396/10/23
- 10:08:27   1396/10/23
- 10:08:27   1396/10/23
- 10:08:27   1396/10/23
- 10:08:27   1396/10/23
- 10:08:27   1396/10/23
- 18:23:28   1396/10/18
- 18:23:28   1396/10/18
- 18:23:28   1396/10/18
- 18:23:28   1396/10/18
- 18:23:28   1396/10/18
- 18:23:28   1396/10/18
- 18:23:28   1396/10/18
- 18:23:28   1396/10/18
- 18:23:28   1396/10/18
- 18:23:28   1396/10/18
- 18:23:28   1396/10/18
- 18:23:28   1396/10/18
- 18:23:28   1396/10/18
- 18:23:28   1396/10/18
- 18:23:28   1396/10/18
- 18:23:28   1396/10/18
- 18:23:28   1396/10/18
- 18:23:28   1396/10/18
- 18:23:28   1396/10/18
- 18:23:28   1396/10/18
- 18:23:28   1396/10/18
- 18:23:28   1396/10/18
- 18:23:28   1396/10/18
- 18:23:28   1396/10/18
- 18:23:28   1396/10/18
- 18:23:28   1396/10/18
- 12:42:02   1396/10/14
- 12:42:02   1396/10/14
- 12:42:02   1396/10/14
- 12:42:02   1396/10/14
- 12:42:02   1396/10/14
- 12:42:02   1396/10/14
- 12:42:02   1396/10/14
- 12:42:02   1396/10/14
- 12:42:02   1396/10/14
- 12:42:02   1396/10/14
- 12:42:02   1396/10/14
- 12:42:02   1396/10/14
- 12:42:02   1396/10/14
- 12:42:02   1396/10/14
- 12:42:02   1396/10/14
- 12:42:02   1396/10/14
- 12:42:02   1396/10/14
- 12:42:02   1396/10/14
- 12:42:02   1396/10/14
- 12:42:02   1396/10/14
- 12:42:02   1396/10/14
- 12:42:02   1396/10/14
- 12:42:02   1396/10/14
- 12:42:02   1396/10/14
- 12:42:02   1396/10/14
- 12:42:02   1396/10/14
- 12:42:02   1396/10/14
- 12:42:02   1396/10/14
- 10:30:42   1396/10/10
- 10:30:42   1396/10/10
- 10:30:42   1396/10/10
- 10:30:42   1396/10/10
- 10:30:42   1396/10/10
- 10:30:42   1396/10/10
- 10:30:42   1396/10/10
- 10:30:42   1396/10/10
- 10:30:42   1396/10/10
- 10:30:42   1396/10/10
- 10:30:42   1396/10/10
- 10:30:42   1396/10/10
- 10:30:42   1396/10/10
- 10:30:42   1396/10/10
- 10:30:42   1396/10/10
- 10:30:42   1396/10/10
- 10:30:42   1396/10/10
- 10:30:42   1396/10/10
- 10:30:42   1396/10/10
- 10:30:42   1396/10/10
- 10:30:42   1396/10/10
- 10:30:42   1396/10/10
- 10:30:42   1396/10/10
- 10:30:42   1396/10/10
- 10:30:42   1396/10/10
- 10:30:42   1396/10/10
- 10:12:32   1396/10/4
- 10:12:32   1396/10/4
- 10:12:32   1396/10/4
- 10:12:32   1396/10/4
- 10:12:32   1396/10/4
- 10:12:32   1396/10/4
- 10:12:32   1396/10/4
- 10:12:32   1396/10/4
- 10:12:32   1396/10/4
- 10:12:32   1396/10/4
- 10:12:32   1396/10/4
- 10:12:32   1396/10/4
- 10:12:32   1396/10/4
- 10:12:32   1396/10/4
- 10:12:32   1396/10/4
- 10:12:32   1396/10/4
- 10:12:32   1396/10/4
- 10:12:32   1396/10/4
- 10:12:32   1396/10/4
- 10:12:32   1396/10/4
- 10:12:32   1396/10/4
- 10:12:32   1396/10/4
- 10:12:32   1396/10/4
- 12:36:21   1396/9/29
- 12:36:21   1396/9/29
- 12:36:21   1396/9/29
- 12:36:21   1396/9/29
- 12:36:21   1396/9/29
- 12:36:21   1396/9/29
- 12:36:21   1396/9/29
- 12:36:21   1396/9/29
- 12:36:21   1396/9/29
- 12:36:21   1396/9/29
- 12:36:21   1396/9/29
asd 12:33:28   1396/9/29
asd 12:33:28   1396/9/29
asd 12:33:28   1396/9/29
asd 12:33:28   1396/9/29
asd 12:33:28   1396/9/29
asd 12:33:28   1396/9/29
asd 12:33:28   1396/9/29
asd 12:33:28   1396/9/29
asd 12:33:28   1396/9/29
asd 12:33:28   1396/9/29
asd 12:33:28   1396/9/29
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4211 12:36:32   1396/9/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4211 12:36:32   1396/9/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4211 12:36:32   1396/9/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4211 12:36:32   1396/9/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4211 12:36:32   1396/9/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4211 12:36:32   1396/9/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4211 12:36:32   1396/9/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4211 12:36:32   1396/9/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4211 12:36:32   1396/9/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4211 12:36:32   1396/9/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4211 12:36:32   1396/9/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4211 12:36:32   1396/9/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4211 12:36:32   1396/9/23
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4209 12:33:05   1396/9/23
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4209 12:33:05   1396/9/23
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4209 12:33:05   1396/9/23
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4209 12:33:05   1396/9/23
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4209 12:33:05   1396/9/23
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4209 12:33:05   1396/9/23
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4209 12:33:05   1396/9/23
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4209 12:33:05   1396/9/23
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4209 12:33:05   1396/9/23
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4209 12:33:05   1396/9/23
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4209 12:33:05   1396/9/23
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4209 12:33:05   1396/9/23
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4209 12:33:05   1396/9/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4210 12:29:50   1396/9/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4210 12:29:50   1396/9/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4210 12:29:50   1396/9/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4210 12:29:50   1396/9/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4210 12:29:50   1396/9/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4210 12:29:50   1396/9/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4210 12:29:50   1396/9/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4210 12:29:50   1396/9/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4210 12:29:50   1396/9/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4210 12:29:50   1396/9/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4210 12:29:50   1396/9/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4210 12:29:50   1396/9/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4210 12:29:50   1396/9/23
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4209 12:26:38   1396/9/23
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4209 12:26:38   1396/9/23
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4209 12:26:38   1396/9/23
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4209 12:26:38   1396/9/23
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4209 12:26:38   1396/9/23
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4209 12:26:38   1396/9/23
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4209 12:26:38   1396/9/23
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4209 12:26:38   1396/9/23
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4209 12:26:38   1396/9/23
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4209 12:26:38   1396/9/23
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4209 12:26:38   1396/9/23
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4209 12:26:38   1396/9/23
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4209 12:26:38   1396/9/23
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4207 12:22:52   1396/9/23
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4207 12:22:52   1396/9/23
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4207 12:22:52   1396/9/23
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4207 12:22:52   1396/9/23
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4207 12:22:52   1396/9/23
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4207 12:22:52   1396/9/23
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4207 12:22:52   1396/9/23
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4207 12:22:52   1396/9/23
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4207 12:22:52   1396/9/23
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4207 12:22:52   1396/9/23
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4207 12:22:52   1396/9/23
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4207 12:22:52   1396/9/23
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4207 12:22:52   1396/9/23
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4206 12:17:59   1396/9/23
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4206 12:17:59   1396/9/23
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4206 12:17:59   1396/9/23
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4206 12:17:59   1396/9/23
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4206 12:17:59   1396/9/23
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4206 12:17:59   1396/9/23
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4206 12:17:59   1396/9/23
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4206 12:17:59   1396/9/23
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4206 12:17:59   1396/9/23
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4206 12:17:59   1396/9/23
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4206 12:17:59   1396/9/23
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4206 12:17:59   1396/9/23
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4206 12:17:59   1396/9/23
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4208 12:12:28   1396/9/23
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4208 12:12:28   1396/9/23
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4208 12:12:28   1396/9/23
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4208 12:12:28   1396/9/23
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4208 12:12:28   1396/9/23
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4208 12:12:28   1396/9/23
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4208 12:12:28   1396/9/23
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4208 12:12:28   1396/9/23
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4208 12:12:28   1396/9/23
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4208 12:12:28   1396/9/23
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4208 12:12:28   1396/9/23
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4208 12:12:28   1396/9/23
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4208 12:12:28   1396/9/23
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4207 12:07:11   1396/9/23
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4207 12:07:11   1396/9/23
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4207 12:07:11   1396/9/23
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4207 12:07:11   1396/9/23
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4207 12:07:11   1396/9/23
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4207 12:07:11   1396/9/23
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4207 12:07:11   1396/9/23
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4207 12:07:11   1396/9/23
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4207 12:07:11   1396/9/23
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4207 12:07:11   1396/9/23
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4207 12:07:11   1396/9/23
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4207 12:07:11   1396/9/23
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4207 12:07:11   1396/9/23
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4207 12:03:11   1396/9/23
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4208 11:56:31   1396/9/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4207 11:52:05   1396/9/23
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4207 11:48:10   1396/9/23
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4205 11:44:34   1396/9/23
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4204 11:41:08   1396/9/23
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4207 11:37:08   1396/9/23
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4203 11:33:20   1396/9/23
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4205 11:28:35   1396/9/23
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4203 11:26:58   1396/9/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4202 11:25:33   1396/9/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4217 16:56:36   1396/9/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4217 16:56:36   1396/9/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4218 16:53:07   1396/9/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4218 16:53:07   1396/9/22
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4218 16:49:54   1396/9/22
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4218 16:49:54   1396/9/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4219 16:47:34   1396/9/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4219 16:47:34   1396/9/22
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4218 16:36:24   1396/9/22
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4218 16:36:24   1396/9/22
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4219 16:36:19   1396/9/22
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4219 16:36:19   1396/9/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4220 16:29:29   1396/9/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4220 16:29:29   1396/9/22
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4219 16:24:40   1396/9/22
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4219 16:24:40   1396/9/22
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4220 16:20:48   1396/9/22
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4219 16:15:48   1396/9/22
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4218 16:11:30   1396/9/22
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4219 16:07:02   1396/9/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4220 16:05:13   1396/9/22
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4219 16:00:10   1396/9/22
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4219 15:53:23   1396/9/22
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4219 15:46:34   1396/9/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4220 15:42:57   1396/9/22
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4221 15:40:26   1396/9/22
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4221 15:35:24   1396/9/22
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4220 15:26:26   1396/9/22
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4221 15:22:48   1396/9/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4221 15:16:57   1396/9/22
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4219 15:12:53   1396/9/22
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4219 15:05:57   1396/9/22
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4219 15:03:03   1396/9/22
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4220 14:58:28   1396/9/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4220 14:53:13   1396/9/22
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4218 14:50:08   1396/9/22
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4219 14:45:43   1396/9/22
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4218 14:38:37   1396/9/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4219 14:34:18   1396/9/22
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4217 14:31:03   1396/9/22
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4218 14:27:18   1396/9/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4219 14:22:19   1396/9/22
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4218 14:22:13   1396/9/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4219 14:17:11   1396/9/22
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4219 14:11:24   1396/9/22
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4217 14:06:49   1396/9/22
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4217 14:01:41   1396/9/22
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4218 14:01:37   1396/9/22
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4216 13:55:03   1396/9/22
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4217 13:49:36   1396/9/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4217 13:46:29   1396/9/22
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4218 13:43:34   1396/9/22
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4217 13:40:49   1396/9/22
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4219 13:35:24   1396/9/22
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4218 13:33:06   1396/9/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4219 13:26:46   1396/9/22
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4218 13:23:19   1396/9/22
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4218 13:19:32   1396/9/22
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4220 13:15:29   1396/9/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4220 13:12:27   1396/9/22
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4219 13:08:58   1396/9/22
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4218 13:06:19   1396/9/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4219 13:02:15   1396/9/22
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4220 12:56:20   1396/9/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4220 12:52:15   1396/9/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4221 12:49:13   1396/9/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4221 12:46:52   1396/9/22
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4221 12:44:24   1396/9/22
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4221 12:40:59   1396/9/22
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4220 12:39:16   1396/9/22
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4222 12:35:40   1396/9/22
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4221 12:31:08   1396/9/22
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4221 12:25:52   1396/9/22
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4222 12:23:23   1396/9/22
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4220 12:20:37   1396/9/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4222 12:17:18   1396/9/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4223 12:12:07   1396/9/22
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4223 12:07:46   1396/9/22
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4221 12:04:37   1396/9/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4220 12:02:17   1396/9/22
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4219 11:57:58   1396/9/22
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4220 11:57:00   1396/9/22
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4220 11:54:28   1396/9/22
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4219 11:54:24   1396/9/22
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4218 11:52:52   1396/9/22
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4218 11:51:44   1396/9/22
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4218 11:51:27   1396/9/22
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4221 17:00:01   1396/9/21
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4221 17:00:01   1396/9/21
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4220 16:56:49   1396/9/21
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4220 16:56:49   1396/9/21
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4220 16:54:26   1396/9/21
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4220 16:54:26   1396/9/21
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4221 16:51:00   1396/9/21
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4221 16:51:00   1396/9/21
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4220 16:47:08   1396/9/21
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4220 16:47:08   1396/9/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4221 16:43:03   1396/9/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4221 16:43:03   1396/9/21
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4220 16:38:51   1396/9/21
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4220 16:38:51   1396/9/21
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4221 16:35:14   1396/9/21
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4221 16:35:14   1396/9/21
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4220 16:32:22   1396/9/21
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4220 16:30:22   1396/9/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4221 16:28:07   1396/9/21
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4218 16:23:12   1396/9/21
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4220 16:21:58   1396/9/21
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4218 16:17:15   1396/9/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4219 16:12:06   1396/9/21
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4218 16:08:49   1396/9/21
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4220 16:03:13   1396/9/21
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4218 16:00:47   1396/9/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4219 15:57:36   1396/9/21
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4220 15:50:46   1396/9/21
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4218 15:47:13   1396/9/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4220 15:42:26   1396/9/21
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4221 15:38:45   1396/9/21
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4220 15:34:03   1396/9/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4221 15:30:44   1396/9/21
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4220 15:22:25   1396/9/21
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4221 15:18:29   1396/9/21
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4219 15:18:22   1396/9/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4220 15:10:26   1396/9/21
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4224 15:02:16   1396/9/21
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4222 14:58:09   1396/9/21
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4222 14:54:53   1396/9/21
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4224 14:50:53   1396/9/21
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4223 14:47:39   1396/9/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4224 14:44:22   1396/9/21
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4222 14:40:28   1396/9/21
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4221 14:36:46   1396/9/21
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4221 14:35:00   1396/9/21
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4219 14:30:46   1396/9/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4220 14:27:45   1396/9/21
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4218 14:25:50   1396/9/21
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4219 14:21:42   1396/9/21
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4219 14:19:02   1396/9/21
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4220 14:15:42   1396/9/21
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4218 14:10:57   1396/9/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4219 14:06:26   1396/9/21
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4218 14:03:14   1396/9/21
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4219 13:59:50   1396/9/21
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4218 13:58:01   1396/9/21
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4219 13:56:57   1396/9/21
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4218 13:53:50   1396/9/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4219 13:52:06   1396/9/21
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4219 13:50:48   1396/9/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4220 13:50:41   1396/9/21
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4218 13:49:02   1396/9/21
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4220 13:43:39   1396/9/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4219 13:38:37   1396/9/21
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4219 13:33:37   1396/9/21
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4218 13:33:32   1396/9/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4219 13:27:22   1396/9/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4218 13:21:43   1396/9/21
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4218 13:12:47   1396/9/21
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4219 13:07:24   1396/9/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4220 13:02:58   1396/9/21
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4219 12:56:28   1396/9/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4218 12:50:35   1396/9/21
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4219 12:47:11   1396/9/21
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4218 12:41:34   1396/9/21
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4217 12:36:16   1396/9/21
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4217 12:29:30   1396/9/21
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4215 12:26:01   1396/9/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4216 12:22:20   1396/9/21
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4216 12:18:55   1396/9/21
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4217 12:14:23   1396/9/21
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4215 12:11:53   1396/9/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4217 12:06:31   1396/9/21
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4217 12:01:58   1396/9/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4218 11:59:20   1396/9/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4219 11:52:07   1396/9/21
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4219 11:49:25   1396/9/21
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4217 11:46:09   1396/9/21
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4217 11:42:34   1396/9/21
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4215 11:39:52   1396/9/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4216 11:37:57   1396/9/21
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4217 11:35:22   1396/9/21
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4215 11:31:27   1396/9/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4217 11:28:58   1396/9/21
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4221 11:23:40   1396/9/21
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4211 16:48:31   1396/9/20
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4211 16:48:31   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4212 16:45:49   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4212 16:45:49   1396/9/20
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4212 16:40:45   1396/9/20
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4212 16:40:45   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4213 16:36:46   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4213 16:36:46   1396/9/20
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4211 16:33:25   1396/9/20
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4211 16:33:25   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4212 16:28:20   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4212 16:28:20   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4212 16:28:18   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4212 16:28:18   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4214 16:24:54   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4214 16:24:54   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4214 16:24:52   1396/9/20
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4213 16:21:19   1396/9/20
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4213 16:21:16   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4214 16:17:03   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4214 16:17:02   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4215 16:13:18   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4215 16:13:16   1396/9/20
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4214 16:06:49   1396/9/20
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4214 16:06:43   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4215 16:03:08   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4215 16:03:03   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4216 15:58:37   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4216 15:58:32   1396/9/20
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4214 15:55:18   1396/9/20
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4214 15:55:14   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4214 15:51:33   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4214 15:51:28   1396/9/20
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4213 15:46:34   1396/9/20
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4213 15:46:30   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4214 15:42:29   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4214 15:42:24   1396/9/20
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4213 15:37:22   1396/9/20
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4213 15:37:18   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4214 15:34:42   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4214 15:34:40   1396/9/20
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4212 15:31:59   1396/9/20
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4212 15:31:55   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4214 15:24:37   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4214 15:24:34   1396/9/20
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4212 15:20:38   1396/9/20
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4212 15:20:35   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4213 15:16:56   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4213 15:16:52   1396/9/20
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4212 15:13:47   1396/9/20
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4212 15:13:42   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4214 15:08:54   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4214 15:08:48   1396/9/20
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4212 15:05:47   1396/9/20
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4212 15:05:43   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4213 15:03:23   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4213 15:03:19   1396/9/20
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4211 14:59:57   1396/9/20
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4211 14:59:53   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4212 14:54:46   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4212 14:54:43   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4214 14:49:19   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4214 14:49:15   1396/9/20
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4213 14:44:30   1396/9/20
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4213 14:44:28   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4212 14:40:47   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4212 14:40:45   1396/9/20
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4210 14:37:11   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4208 14:33:32   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4209 14:30:34   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4209 14:30:32   1396/9/20
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4208 14:26:05   1396/9/20
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4208 14:26:01   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4209 14:20:46   1396/9/20
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4208 14:17:01   1396/9/20
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4208 14:16:50   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4209 14:14:10   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4209 14:14:07   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4210 14:08:56   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4210 14:08:53   1396/9/20
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4209 14:05:32   1396/9/20
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4209 14:05:28   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4210 14:00:52   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4210 14:00:50   1396/9/20
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4211 13:59:37   1396/9/20
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4211 13:59:32   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4212 13:56:34   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4212 13:56:32   1396/9/20
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4211 13:54:51   1396/9/20
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4211 13:54:49   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4212 13:52:57   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4212 13:52:55   1396/9/20
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4209 13:50:38   1396/9/20
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4209 13:50:36   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4210 13:47:44   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4210 13:47:42   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4211 13:44:32   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4211 13:44:30   1396/9/20
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4211 13:43:28   1396/9/20
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4211 13:43:24   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4212 13:42:04   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4212 13:42:02   1396/9/20

معاملات سکه سبزه میدان

- 14:47:23   1406/12/27
- 14:47:23   1396/12/26
- 15:13:59   1396/12/20
- 12:05:20   1396/12/16
- 14:34:23   1396/12/12
- 10:58:13   1396/12/12
- 10:57:55   1396/12/12
- 10:57:17   1396/12/12
- 10:57:06   1396/12/12
- 10:35:34   1396/12/5
- 12:58:00   1396/11/30
سبزه امروزی معامله 100 تا 4770 11:24:39   1396/11/25
سبزه امروزی معامله 100 تا 4770 11:24:39   1396/11/25
سبزه امروزی معامله 100 تا 4770 11:24:39   1396/11/25
سبزه امروزی معامله 100 تا 4770 11:24:39   1396/11/25
سبزه امروزی معامله 100 تا 4770 11:24:39   1396/11/25
سبزه امروزی معامله 100 تا 4770 11:24:39   1396/11/25
سبزه امروزی معامله 100 تا 4770 11:24:39   1396/11/25
سبزه امروزی معامله 100 تا 4770 11:24:39   1396/11/25
سبزه امروزی معامله 100 تا 4770 11:24:39   1396/11/25
سبزه امروزی معامله 100 تا 4770 11:24:39   1396/11/25
سبزه امروزی خرید 100 تا 4770 11:24:33   1396/11/25
سبزه امروزی خرید 100 تا 4770 11:24:33   1396/11/25
سبزه امروزی خرید 100 تا 4770 11:24:33   1396/11/25
سبزه امروزی خرید 100 تا 4770 11:24:33   1396/11/25
سبزه امروزی خرید 100 تا 4770 11:24:33   1396/11/25
سبزه امروزی خرید 100 تا 4770 11:24:33   1396/11/25
سبزه امروزی خرید 100 تا 4770 11:24:33   1396/11/25
سبزه امروزی خرید 100 تا 4770 11:24:33   1396/11/25
سبزه امروزی خرید 100 تا 4770 11:24:33   1396/11/25
سبزه امروزی خرید 100 تا 4770 11:24:33   1396/11/25
سبزه نقدی فروش 100 تا 4785 11:23:26   1396/11/25
سبزه نقدی فروش 100 تا 4785 11:23:26   1396/11/25
سبزه نقدی فروش 100 تا 4785 11:23:26   1396/11/25
سبزه نقدی فروش 100 تا 4785 11:23:26   1396/11/25
سبزه نقدی فروش 100 تا 4785 11:23:26   1396/11/25
سبزه نقدی فروش 100 تا 4785 11:23:26   1396/11/25
سبزه نقدی فروش 100 تا 4785 11:23:26   1396/11/25
سبزه نقدی فروش 100 تا 4785 11:23:26   1396/11/25
سبزه نقدی فروش 100 تا 4785 11:23:26   1396/11/25
سبزه نقدی فروش 100 تا 4785 11:23:26   1396/11/25
سبزه نقدی فروش 100 تا 4785 11:22:44   1396/11/25
سبزه نقدی فروش 100 تا 4785 11:22:44   1396/11/25
سبزه نقدی فروش 100 تا 4785 11:22:44   1396/11/25
سبزه نقدی فروش 100 تا 4785 11:22:44   1396/11/25
سبزه نقدی فروش 100 تا 4785 11:22:44   1396/11/25
سبزه نقدی فروش 100 تا 4785 11:22:44   1396/11/25
سبزه نقدی فروش 100 تا 4785 11:22:44   1396/11/25
سبزه نقدی فروش 100 تا 4785 11:22:44   1396/11/25
سبزه نقدی فروش 100 تا 4785 11:22:44   1396/11/25
سبزه نقدی فروش 200 تا 4790 11:20:53   1396/11/25
سبزه نقدی فروش 200 تا 4790 11:20:53   1396/11/25
سبزه نقدی فروش 200 تا 4790 11:20:53   1396/11/25
سبزه نقدی فروش 200 تا 4790 11:20:53   1396/11/25
سبزه نقدی فروش 200 تا 4790 11:20:53   1396/11/25
سبزه نقدی فروش 200 تا 4790 11:20:53   1396/11/25
سبزه نقدی فروش 200 تا 4790 11:20:53   1396/11/25
سبزه نقدی فروش 200 تا 4790 11:20:53   1396/11/25
سبزه نقدی فروش 200 تا 4790 11:20:53   1396/11/25
سبزه نقدی فروش 200 تا 4795 11:20:33   1396/11/25
سبزه نقدی فروش 200 تا 4795 11:20:33   1396/11/25
سبزه نقدی فروش 200 تا 4795 11:20:33   1396/11/25
سبزه نقدی فروش 200 تا 4795 11:20:33   1396/11/25
سبزه نقدی فروش 200 تا 4795 11:20:33   1396/11/25
سبزه نقدی فروش 200 تا 4795 11:20:33   1396/11/25
سبزه نقدی فروش 200 تا 4795 11:20:33   1396/11/25
سبزه نقدی فروش 200 تا 4795 11:20:33   1396/11/25
سبزه نقدی فروش 200 تا 4795 11:20:33   1396/11/25
سبزه نقدی فروش 100 تا 4795 11:20:13   1396/11/25
سبزه نقدی فروش 100 تا 4795 11:20:13   1396/11/25
سبزه نقدی فروش 100 تا 4795 11:20:13   1396/11/25
سبزه نقدی فروش 100 تا 4795 11:20:13   1396/11/25
سبزه نقدی فروش 100 تا 4795 11:20:13   1396/11/25
سبزه نقدی فروش 100 تا 4795 11:20:13   1396/11/25
سبزه نقدی فروش 100 تا 4795 11:20:13   1396/11/25
سبزه نقدی فروش 100 تا 4795 11:20:13   1396/11/25
سبزه نقدی فروش 100 تا 4795 11:20:13   1396/11/25
سبزه نقدی فروش 100 تا 4795 11:20:13   1396/11/25
سبزه امروزی فروش 100 تا 4810 11:17:59   1396/11/25
سبزه امروزی فروش 100 تا 4810 11:17:59   1396/11/25
سبزه امروزی فروش 100 تا 4810 11:17:59   1396/11/25
سبزه امروزی فروش 100 تا 4810 11:17:59   1396/11/25
سبزه امروزی فروش 100 تا 4810 11:17:59   1396/11/25
سبزه امروزی فروش 100 تا 4810 11:17:59   1396/11/25
سبزه امروزی فروش 100 تا 4810 11:17:59   1396/11/25
سبزه امروزی فروش 100 تا 4810 11:17:59   1396/11/25
سبزه امروزی فروش 100 تا 4810 11:17:59   1396/11/25
سبزه امروزی فروش 100 تا 4810 11:17:59   1396/11/25
سبزه امروزی فروش 100 تا 4815 11:17:14   1396/11/25
سبزه نقدی فروش 200 تا 4820 11:17:05   1396/11/25
سبزه نقدی فروش 100 تا 4825 11:16:51   1396/11/25
سبزه نقدی معامله 500 تا 4826 11:16:45   1396/11/25
سبزه نقدی فروش 500 تا 4826 11:16:25   1396/11/25
سبزه امروزی فروش 100 تا 4818 11:15:49   1396/11/25
سبزه امروزی فروش 100 تا 4820 11:15:37   1396/11/25
سبزه نقدی فروش 100 تا 4825 11:15:20   1396/11/25
سبزه نقدی فروش 500 تا 4826 11:15:15   1396/11/25
سبزه نقدی فروش 100 تا 4827 11:14:50   1396/11/25
سبزه امروزی فروش 100 تا 4820 11:14:45   1396/11/25
سبزه نقدی فروش 100 تا 4827 11:14:38   1396/11/25
سبزه نقدی فروش 100 تا 4828 11:14:06   1396/11/25
سبزه امروزی فروش 100 تا 4825 11:13:55   1396/11/25
سبزه نقدی فروش 500 تا 4828 11:13:46   1396/11/25
سبزه نقدی فروش 500 تا 4830 11:13:39   1396/11/25
سبزه امروزی فروش 100 تا 4830 11:12:59   1396/11/25
سبزه نقدی فروش 400 تا 4835 11:12:17   1396/11/25
سبزه نقدی فروش 500 تا 4838 11:12:08   1396/11/25
سبزه نقدی فروش 500 تا 4839 11:11:47   1396/11/25
سبزه امروزی فروش 100 تا 4830 11:11:41   1396/11/25
سبزه نقدی فروش 200 تا 4839 11:11:30   1396/11/25
سبزه نقدی معامله 200 تا 4839 11:11:25   1396/11/25
سبزه نقدی فروش 200 تا 4839 11:11:25   1396/11/25
سبزه نقدی فروش 500 تا 4840 11:11:21   1396/11/25
سبزه نقدی فروش 500 تا 4846 11:09:41   1396/11/25
سبزه امروزی فروش 100 تا 4840 11:09:35   1396/11/25
سبزه امروزی فروش 100 تا 4845 11:09:27   1396/11/25
سبزه نقدی فروش 500 تا 4848 11:09:06   1396/11/25
سبزه نقدی فروش 200 تا 4850 11:08:15   1396/11/25
سبزه نقدی معامله 200 تا 4849 20:00:11   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 200 تا 4849 20:00:11   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4846 20:00:08   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4846 20:00:08   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 200 تا 4849 19:59:48   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 200 تا 4849 19:59:48   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 200 تا 4850 19:59:25   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 200 تا 4850 19:59:25   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4851 19:59:16   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4851 19:59:16   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 100 تا 4850 19:58:59   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 100 تا 4850 19:58:59   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 200 تا 4850 19:58:33   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 200 تا 4850 19:58:33   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 200 تا 4848 19:58:24   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 200 تا 4848 19:58:24   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 200 تا 4849 19:58:03   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 200 تا 4849 19:57:53   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 200 تا 4850 19:57:26   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4851 19:57:08   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 200 تا 4851 19:56:56   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 100 تا 4850 19:56:51   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4850 19:56:41   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 100 تا 4852 19:55:50   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4853 19:55:33   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4854 19:55:31   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4852 19:55:05   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4855 19:54:15   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 100 تا 4853 19:53:30   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 100 تا 4852 19:53:04   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4853 19:53:01   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4852 19:52:58   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4851 19:51:29   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4850 19:50:36   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 200 تا 4854 19:48:16   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4855 19:48:11   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4855 19:48:09   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4855 19:48:06   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4856 19:47:35   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 200 تا 4856 19:46:48   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 100 تا 4855 19:45:42   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 200 تا 4857 19:45:33   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4855 19:44:40   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4854 19:44:22   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4853 19:42:52   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 100 تا 4853 19:41:01   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 200 تا 4854 19:40:29   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4853 19:40:13   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4855 19:39:38   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4855 19:37:53   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 200 تا 4856 19:37:50   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 200 تا 4858 19:35:51   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4855 19:35:45   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4859 19:34:41   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 300 تا 4859 19:34:38   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 100 تا 4859 19:34:24   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4860 19:34:20   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 500 تا 4859 19:34:18   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 500 تا 4859 19:34:14   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4861 19:34:10   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 500 تا 4858 19:33:27   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 100 تا 4860 19:33:20   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 200 تا 4859 19:32:32   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4860 19:32:28   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 100 تا 4860 19:32:21   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4860 19:32:17   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 200 تا 4860 19:32:12   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 200 تا 4859 19:32:00   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4858 19:31:47   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 200 تا 4858 19:31:21   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 200 تا 4858 19:31:13   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4858 19:30:17   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4859 19:30:08   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 100 تا 4860 19:29:16   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4860 19:29:13   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 200 تا 4860 19:28:57   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 200 تا 4860 19:28:01   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4860 19:27:45   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4860 19:27:42   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4858 19:27:27   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 200 تا 4857 19:27:24   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4860 19:27:21   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 200 تا 4855 19:26:40   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 200 تا 4854 19:26:33   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 300 تا 4853 19:25:20   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4851 19:22:45   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4851 19:22:27   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4851 19:22:10   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4853 19:21:33   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4860 19:20:10   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4848 19:19:49   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4847 19:19:45   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4845 19:19:41   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4843 19:19:36   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4841 19:17:37   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 200 تا 4840 19:17:26   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4850 19:09:54   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4844 19:06:55   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4841 19:03:25   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 100 تا 4841 19:02:44   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4841 19:02:38   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4840 19:02:09   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4840 19:02:05   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4845 19:02:02   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4840 18:58:51   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4843 18:54:03   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4841 18:52:21   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 200 تا 4840 18:51:30   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 200 تا 4840 18:51:21   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 200 تا 4840 18:49:53   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 200 تا 4840 18:49:48   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4840.5 18:44:39   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4841 18:44:19   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 100 تا 4840 18:42:37   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4840 18:42:31   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4838 18:42:09   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4838 18:40:37   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 200 تا 4838 18:40:34   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 200 تا 4838 18:40:31   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 200 تا 4838 18:40:26   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4836 18:40:05   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4835 18:39:38   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 200 تا 4838 18:37:55   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4835 18:37:43   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4835 18:35:58   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4838 18:35:54   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 100 تا 4836 18:34:24   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4836 18:34:09   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 200 تا 4838 18:34:06   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4839 18:33:33   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4839 18:32:49   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4836 18:32:36   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 200 تا 4839 18:32:33   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4839 18:31:45   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4836 18:31:38   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 200 تا 4840 18:31:33   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4840 18:30:23   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4840 18:30:12   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 100 تا 4839 18:26:59   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4840 18:26:54   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 100 تا 4840 18:26:01   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4839 18:25:40   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4840 18:25:37   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 100 تا 4840 18:25:31   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4840 18:25:26   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4840 18:24:58   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4842 18:24:53   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4839 18:24:24   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4839 18:23:30   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4843 18:22:54   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4843 18:22:46   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4844 18:22:22   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4840 18:22:15   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4844 18:22:08   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4840 18:22:02   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 200 تا 4839 18:21:11   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 200 تا 4839 18:20:30   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 200 تا 4840 18:20:20   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 200 تا 4840 18:20:16   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 200 تا 4840 18:20:08   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4845 18:20:01   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 200 تا 4840 18:19:42   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 200 تا 4839 18:19:36   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 200 تا 4838 18:19:26   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 100 تا 4839 18:19:13   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4839 18:19:10   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 200 تا 4838 18:17:23   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 200 تا 4837 18:17:00   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 200 تا 4836 18:16:57   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4836 18:16:52   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 100 تا 4836 18:16:31   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 200 تا 4834 18:16:28   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4836 18:16:23   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 100 تا 4835 18:15:22   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4835 18:15:17   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 200 تا 4834 18:14:58   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4834 18:14:51   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 100 تا 4833 18:14:46   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4833 18:13:56   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 200 تا 4832 18:13:39   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4830 18:13:17   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4830 18:12:33   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4835 18:12:31   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4837 18:11:51   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4838 18:11:41   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4839 18:11:28   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4840 18:11:14   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4841 18:11:05   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4842 18:10:43   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4843 18:10:24   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4844 18:08:44   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 100 تا 4844 18:08:21   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 200 تا 4845 18:07:45   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4846 18:07:25   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 200 تا 4846 18:06:33   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4844 18:06:07   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 200 تا 4846 18:06:05   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 100 تا 4846 18:05:06   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4845 18:05:03   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4846 18:04:59   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4845 18:03:25   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4847 18:02:18   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4848 18:01:27   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4848 18:01:07   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4846 18:01:03   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4846 18:00:57   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4848 18:00:36   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 100 تا 4848 18:00:04   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 200 تا 4848 17:59:41   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4850 17:59:21   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4850 17:59:12   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 300 تا 4851 17:58:46   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 300 تا 4851 17:58:13   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 300 تا 4852 17:58:03   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 300 تا 4852 17:57:34   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 200 تا 4852 17:56:52   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4852 17:56:49   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4852 17:56:44   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4855 17:56:21   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 200 تا 4852 17:56:19   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 200 تا 4852 17:56:13   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 100 تا 4852 17:55:58   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4852 17:55:14   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4850 17:54:48   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4850 17:54:30   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 200 تا 4850 17:54:08   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 100 تا 4850 17:54:02   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4850 17:53:58   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 200 تا 4849 17:53:54   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 200 تا 4849 17:53:34   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 200 تا 4848 17:53:13   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4850 17:52:46   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 200 تا 4848 17:52:28   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 100 تا 4848 17:52:03   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4848 17:52:02   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 200 تا 4848 17:51:57   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 200 تا 4848 17:51:50   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 100 تا 4846 17:51:34   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4846 17:51:32   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 300 تا 4848 17:51:23   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 300 تا 4848 17:51:17   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4849 17:50:42   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 100 تا 4848 17:50:40   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 400 تا 4849 17:50:04   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4848 17:49:47   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 100 تا 4849 17:49:14   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4849 17:49:09   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4848 17:49:05   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4848 17:48:14   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4846 17:47:41   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4845 17:47:32   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 200 تا 4845 17:47:02   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4845 17:42:27   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4847 17:41:27   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4845 17:41:07   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4845 17:40:38   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 200 تا 4845 17:40:26   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 200 تا 4844 17:40:19   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 200 تا 4844 17:40:17   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 200 تا 4847 17:40:09   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 200 تا 4844 17:40:02   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 100 تا 4844 17:39:53   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4844 17:39:47   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 100 تا 4845 17:39:46   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4847 17:39:08   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4847 17:37:03   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 100 تا 4847 17:36:11   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4847 17:36:00   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4849 17:35:56   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 500 تا 4847 17:35:48   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4850 17:35:26   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 500 تا 4847 17:35:03   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 200 تا 4830 17:19:50   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 100 تا 4830 17:19:38   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4830 17:19:28   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 100 تا 4830 17:19:22   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4825 17:19:12   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4830 17:19:07   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 100 تا 4830 17:18:54   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4830 17:18:32   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 200 تا 4830 17:18:08   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 200 تا 4830 17:17:45   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4838 17:17:38   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4839 17:17:34   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4840 17:17:25   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 200 تا 4840 17:17:19   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 200 تا 4840 17:17:03   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 100 تا 4840 17:16:56   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 300 تا 4840 17:16:15   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 300 تا 4845 17:14:35   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4850 17:14:22   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 300 تا 4855 17:14:05   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4858 17:12:58   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4860 17:11:56   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4860 17:11:30   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4865 17:11:21   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 300 تا 4867 17:11:14   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4870 17:11:07   1396/11/24
سبزه امروزی معامله 200 تا 4875 17:08:47   1396/11/24
سبزه امروزی فروش 200 تا 4875 17:08:43   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 500 تا 4873 17:08:37   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 500 تا 4872 17:08:27   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 500 تا 4872 17:08:20   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 500 تا 4872 17:08:18   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 200 تا 4872 17:08:02   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 200 تا 4871 17:08:01   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4880 17:08:01   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4875 17:07:24   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 100 تا 4875 17:05:20   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4875 17:05:17   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4871 17:05:14   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4870 17:04:59   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4869 17:04:20   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4869 17:04:18   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 500 تا 4867 17:04:03   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 500 تا 4867 17:03:59   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4865 17:03:29   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4870 17:03:12   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 100 تا 4869 17:02:59   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4869 17:02:57   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 100 تا 4870 17:02:56   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4870 17:02:35   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4870 17:02:33   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 100 تا 4870 17:01:16   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4873 17:01:14   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4870 17:00:54   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4873 16:59:50   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4875 16:59:45   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4876 16:59:42   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4876 16:57:42   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 500 تا 4876 16:56:29   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4876 16:56:27   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 500 تا 4877 16:56:07   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 500 تا 4877 16:56:00   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 500 تا 4877 16:55:46   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 500 تا 4876.5 16:55:24   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 500 تا 4876 16:55:13   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 500 تا 4876 16:55:11   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4878 16:54:49   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 200 تا 4876 16:54:48   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 300 تا 4876 16:54:18   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4876 16:54:08   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4876 16:54:07   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 100 تا 4877 16:53:42   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4877 16:53:41   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 500 تا 4877 16:51:23   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 500 تا 4877 16:51:14   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4877 16:51:10   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4877 16:49:29   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4877 16:48:52   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4878 16:48:50   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4878 16:48:29   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4876.5 16:48:17   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4878 16:47:48   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4876.5 16:47:41   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4876 16:47:39   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4878 16:47:35   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4878 16:47:34   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 100 تا 4878 16:47:29   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4879 16:47:14   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4878 16:47:12   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4878 16:47:04   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4877 16:46:59   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4877 16:46:03   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 100 تا 4877 16:46:01   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4876 16:45:58   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4877 16:45:52   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4876 16:45:41   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4876 16:45:32   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4876 16:45:22   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4876 16:45:21   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4875 16:45:17   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4877 16:45:15   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4875 16:45:13   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4877 16:45:09   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 200 تا 4876 16:45:08   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4876 16:44:40   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 200 تا 4877 16:44:03   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4876 16:43:34   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4878 16:43:17   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4876 16:43:16   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4878 16:43:14   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 200 تا 4876 16:42:08   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4875 16:42:03   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4875 16:41:50   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4877 16:41:39   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4877 16:41:13   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4878 16:40:45   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4878 16:40:44   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 100 تا 4877 16:39:36   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4876 16:39:29   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4877 16:39:28   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4876 16:39:27   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4877 16:39:26   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4876 16:39:25   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 200 تا 4877 16:39:20   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 100 تا 4876 16:39:17   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4880 16:37:26   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 100 تا 4875 16:36:30   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 100 تا 4874 16:35:01   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4874 16:35:00   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4875 16:34:50   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4875 16:34:14   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 100 تا 4875 16:34:11   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4875 16:34:09   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4876 16:33:39   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 100 تا 4875 16:33:37   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4875 16:33:18   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 200 تا 4876 16:33:13   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 200 تا 4877 16:32:54   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 200 تا 4877 16:32:47   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 200 تا 4877 16:32:45   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4876 16:32:34   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4876 16:32:33   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 200 تا 4877 16:32:13   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4877 16:32:03   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4877 16:31:59   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 200 تا 4877 16:31:28   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4877 16:31:17   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4878 16:31:16   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4877 16:31:15   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4877 16:31:10   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4878 16:31:07   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4878 16:30:50   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4879 16:30:16   1396/11/24
سبزه امروزی فروش 100 تا 4880 16:30:04   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4878 16:29:47   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4880 16:29:37   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4878 16:28:54   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 100 تا 4878 16:28:50   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4878 16:28:44   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4878 16:28:27   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 1 خط 4877 16:28:20   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 100 تا 4877 16:28:18   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4876 16:28:17   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4875.5 16:28:01   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 200 تا 4875 16:27:51   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4877 16:27:48   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 200 تا 4875 16:27:30   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 500 تا 4875 16:27:24   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 200 تا 4875 16:27:18   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4875 16:27:16   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 500 تا 4875 16:26:54   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 500 تا 4875 16:26:48   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 500 تا 4875 16:26:46   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4874 16:26:40   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 100 تا 4874 16:26:36   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4874.5 16:26:26   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4873 16:26:20   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 500 تا 4875 16:26:17   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4874 16:25:43   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 100 تا 4874 16:24:41   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4874 16:24:31   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 500 تا 4873 16:24:20   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4873 16:24:18   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 100 تا 4874 16:24:04   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4874 16:23:56   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4875 16:23:05   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4873 16:23:04   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4875 16:22:54   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4873 16:22:53   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4875 16:22:52   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4873 16:22:51   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4875 16:22:49   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4873 16:22:48   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 200 تا 4875 16:22:07   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4875 16:21:40   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 300 تا 4873 16:21:09   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 500 تا 4873 16:20:33   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 200 تا 4873 16:20:31   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 100 تا 4873 16:18:50   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4873 16:18:48   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 100 تا 4873 16:18:32   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 500 تا 4873 16:18:30   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 500 تا 4873 16:18:26   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 500 تا 4872 16:18:23   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 100 تا 4872 16:18:21   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 500 تا 4871 16:18:20   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4872 16:18:09   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4872 16:18:04   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 300 تا 4871 16:18:01   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 300 تا 4871 16:17:58   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 200 تا 4871 16:17:55   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 100 تا 4870 16:17:36   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 400 تا 4869 16:16:45   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 500 تا 4868 16:16:19   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 500 تا 4868 16:16:13   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 500 تا 4867 16:16:07   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 200 تا 4867 16:16:04   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 500 تا 4867 16:15:56   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 200 تا 4867 16:15:51   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 200 تا 4869 16:15:47   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 200 تا 4869 16:15:43   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4872 16:13:54   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4872 16:13:51   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4873 16:13:49   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 100 تا 4873 16:13:47   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4874 16:13:45   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4875 16:13:38   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4875 16:13:32   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4873 16:13:31   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4875 16:13:29   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4876 16:13:11   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4876 16:13:07   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4876 16:13:05   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4875 16:13:03   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4877 16:13:01   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4875 16:13:01   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4877 16:12:33   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4877 16:12:11   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4875 16:12:10   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4877 16:12:06   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4877 16:11:29   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4877 16:11:10   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4877 16:10:28   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4877 16:10:21   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 100 تا 4877 16:10:19   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4877 16:10:02   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4877 16:09:55   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 100 تا 4877 16:09:54   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 300 تا 4876 16:09:37   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4876 16:09:23   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4878 16:09:21   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4876 16:09:19   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 100 تا 4876 16:09:02   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4876 16:08:22   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4876 16:08:21   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 200 تا 4876 16:07:56   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4876 16:07:05   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 100 تا 4876.5 16:05:52   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4877 16:05:15   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4877 16:05:02   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 500 تا 4878 16:04:59   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 200 تا 4875 16:03:51   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4877 16:03:48   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4878 16:03:47   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4875 16:03:36   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4875 16:03:34   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 200 تا 4875 16:03:27   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 200 تا 4875 16:03:24   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 200 تا 4874 16:02:57   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4874 16:02:24   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4874 16:02:22   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4873 16:01:58   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4876 16:00:16   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 200 تا 4875 16:00:11   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4875 16:00:05   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 200 تا 4875 15:59:57   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4874 15:59:54   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 200 تا 4873 15:58:26   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 20 تا 4873 15:58:21   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4875 15:58:19   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4872.5 15:58:14   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4872 15:58:11   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4875 15:58:09   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4872 15:58:06   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4872 15:57:35   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4875 15:57:33   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4872 15:57:30   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4875 15:57:25   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 100 تا 4873 15:57:19   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4872.5 15:57:14   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4872 15:57:10   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 100 تا 4872 15:57:08   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4872 15:57:06   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 200 تا 4873 15:56:30   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4873 15:55:53   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4870 15:55:51   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4873 15:55:49   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 200 تا 4870 15:55:37   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 200 تا 4870 15:55:05   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4870 15:55:02   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4870 15:54:47   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 200 تا 4870 15:54:45   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 100 تا 4870 15:54:34   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4870 15:54:33   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4871 15:54:09   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4871 15:53:55   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4868 15:53:53   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4872 15:53:51   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 200 تا 4868 15:53:43   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4868 15:53:40   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4871 15:53:04   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 100 تا 4869 15:52:23   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4870 15:51:55   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4870 15:51:54   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4870 15:51:44   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 100 تا 4869 15:51:39   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4868 15:51:03   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4868 15:51:01   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4870 15:50:55   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4870 15:50:52   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4870 15:50:44   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4870.5 15:50:40   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4871 15:50:38   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4871.5 15:50:34   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4871.5 15:50:23   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4870.5 15:50:18   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4870 15:49:58   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4870 15:49:52   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 500 تا 4871 15:49:37   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 100 تا 4871 15:49:29   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4871 15:49:26   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4870 15:49:21   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 100 تا 4870 15:49:06   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 100 تا 4870 15:48:40   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4871 15:48:26   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 100 تا 4870 15:47:24   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4870 15:47:02   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4869 15:46:56   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4870 15:46:52   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4870 15:46:51   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4868 15:46:45   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4868 15:46:40   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 100 تا 4869 15:46:35   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4868 15:46:28   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4868 15:46:24   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4869 15:46:13   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4869 15:46:10   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 200 تا 4870 15:46:09   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4870 15:46:04   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4872 15:46:03   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4875 15:46:02   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4877 15:44:59   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4877 15:44:58   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 100 تا 4876 15:44:26   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4878 15:44:25   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4878 15:44:18   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 100 تا 4876 15:44:08   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 100 تا 4876 15:44:05   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4875 15:44:01   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4876 15:43:59   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 100 تا 4875 15:43:58   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4874 15:43:53   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4876 15:43:51   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4874 15:43:38   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4875 15:43:36   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 100 تا 4874 15:43:34   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4874 15:43:29   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4872 15:43:27   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4870 15:42:57   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4871 15:42:31   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4872 15:42:30   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4870 15:42:21   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4870 15:42:15   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4872 15:42:13   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4870 15:41:27   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4870 15:41:19   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4869 15:41:17   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4868 15:40:57   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4871 15:40:51   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4868 15:40:39   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4868 15:40:33   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4867.5 15:40:28   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4867.5 15:38:49   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4867.5 15:38:37   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4867 15:38:33   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4866 15:38:11   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4866 15:38:11   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4866 15:38:10   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4866 15:38:10   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4866 15:38:06   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4866 15:38:06   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4866 15:37:52   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4866 15:37:52   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 100 تا 4865 15:37:46   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 100 تا 4865 15:37:46   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4865 15:37:38   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4865 15:37:38   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 100 تا 4865 15:37:37   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 100 تا 4865 15:37:37   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 500 تا 4865 15:37:13   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 500 تا 4865 15:37:13   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 100 تا 4865 15:35:39   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 100 تا 4865 15:34:47   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4865 15:34:44   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4865 15:34:43   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4866 15:34:25   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4866 15:34:23   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4867 15:34:18   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4867 15:34:15   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4867.5 15:34:09   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 200 تا 4868 15:33:55   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4868 15:33:54   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4865 15:33:54   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4868 15:32:24   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4868 15:31:55   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4868 15:31:47   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 300 تا 4868 15:31:24   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4869 15:31:20   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4870 15:31:15   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4871 15:30:06   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 200 تا 4870 15:28:43   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 100 تا 4870 15:28:41   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4870 15:28:05   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4870 15:28:04   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 100 تا 4871 15:28:02   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4871 15:28:00   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4870 15:27:19   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4868 15:27:17   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 100 تا 4869 15:27:16   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4869 15:27:13   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4868 15:27:10   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4870 15:27:07   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4868 15:27:06   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4867 15:27:05   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4870 15:27:02   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4870 15:26:55   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4872 15:26:32   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4870 15:26:01   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4874 15:24:42   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4874 15:24:31   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4875 15:24:29   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4875 15:24:27   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4876 15:23:47   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4876 15:23:30   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4876 15:23:28   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4877 15:23:24   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4875 15:23:22   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4877 15:23:11   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4875 15:23:09   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4877 15:23:07   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4875 15:22:57   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 100 تا 4875 15:22:51   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4875 15:22:46   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4874 15:22:35   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 100 تا 4874 15:22:24   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 200 تا 4873 15:21:52   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 100 تا 4875 15:21:39   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4875 15:21:38   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4874 15:21:35   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4873 15:21:29   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4872 15:21:27   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4871 15:20:47   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 200 تا 4871 15:20:44   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4870 15:20:37   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4870 15:19:48   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4870 15:19:35   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 100 تا 4870 15:18:14   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4870 15:18:11   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4869 15:18:01   1396/11/24
سبزه معکوس خرید 500 تا 4852 15:17:49   1396/11/24
سبزه معکوس خرید 500 تا 4851 15:17:43   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4869 15:17:36   1396/11/24
سبزه معکوس خرید 500 تا 4850 15:17:34   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4869 15:17:29   1396/11/24
سبزه شنا خرید 200 تا 4890 15:15:50   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4868 15:15:46   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4866 15:15:29   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4866 15:15:28   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4865 15:15:08   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4864 15:15:05   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4864 15:15:03   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4867 15:14:44   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4867 15:14:42   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4868 15:13:29   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4867 15:12:37   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4869 15:12:36   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4867 15:12:33   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4869 15:12:32   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4867 15:12:31   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4869 15:12:29   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4867 15:12:29   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4869 15:12:29   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4870 15:11:00   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4870 15:09:59   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 100 تا 4869 15:09:42   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4869 15:09:40   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4868 15:09:36   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4867 15:09:33   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4866 15:09:30   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 1 خط 4866 15:09:24   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4869 15:07:43   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4866 15:07:33   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4865 15:07:30   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 100 تا 4865 15:07:08   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4865 15:06:20   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 400 تا 4865 15:06:00   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4868 15:05:27   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 100 تا 4867 15:05:13   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4868 15:05:11   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4868 15:05:09   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4867 15:04:58   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4868 15:04:20   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4869 15:04:12   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 200 تا 4869 15:03:54   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 100 تا 4869 15:03:49   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4869 15:03:46   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4869 15:03:43   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4870 15:03:40   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 100 تا 4870 15:03:24   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4870 15:03:22   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 100 تا 4870 15:03:17   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4870 15:03:15   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4872 15:03:12   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4873 15:02:37   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 100 تا 4872 15:02:35   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4873 15:02:34   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4874 15:02:28   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4874 15:02:26   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4872 15:02:06   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4875 15:00:31   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4877 15:00:30   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4875 15:00:29   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 100 تا 4877 15:00:29   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4877 15:00:29   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 200 تا 4877 15:00:20   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4877 15:00:18   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4878 15:00:01   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4878 14:59:53   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4879 14:59:42   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4880 14:59:22   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4880 14:59:17   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4879.5 14:58:38   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4879 14:58:36   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4878 14:58:18   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4878 14:57:52   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4880 14:57:50   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4878 14:57:47   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4880 14:56:04   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4881 14:56:01   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4882 14:55:58   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 100 تا 4882 14:55:37   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 500 تا 4882 14:55:30   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4882 14:55:29   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4882 14:55:28   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 100 تا 4882 14:55:25   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4881 14:55:15   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4881 14:55:13   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4882 14:55:08   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 500 تا 4880 14:55:06   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4882 14:55:04   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 500 تا 4880 14:55:02   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 500 تا 4882 14:54:59   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4880 14:54:57   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 500 تا 4882 14:54:56   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4880 14:54:38   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 200 تا 4880 14:54:16   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 200 تا 4880 14:54:10   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4883 14:53:45   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4884 14:53:31   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4884 14:53:28   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 500 تا 4885 14:53:27   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 200 تا 4885 14:52:59   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4882 14:52:57   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 500 تا 4885 14:52:52   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 200 تا 4885 14:52:50   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4882 14:52:49   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 200 تا 4885 14:52:47   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4882 14:52:45   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 500 تا 4885 14:52:43   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4882 14:52:22   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4882 14:52:20   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4880 14:51:57   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4880 14:51:56   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4885 14:51:08   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4881 14:49:58   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4880 14:49:26   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4880 14:49:16   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4879 14:48:49   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4879 14:48:47   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 200 تا 4878 14:48:43   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4877 14:48:34   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4877 14:48:33   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 200 تا 4879 14:48:32   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4877 14:48:19   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4877 14:47:37   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4877 14:47:36   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4875 14:47:21   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 200 تا 4879 14:47:19   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 200 تا 4880 14:47:00   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4880 14:46:49   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 200 تا 4880 14:46:37   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4881 14:46:30   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 200 تا 4880 14:46:28   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4882 14:46:26   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4883 14:46:12   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4880 14:45:48   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4880 14:45:34   1396/11/24
سبزه نقدی خرید 100 تا 4880 14:45:33   1396/11/24
سبزه نقدی معامله 100 تا 4880 14:45:29   1396/11/24
سبزه نقدی فروش 100 تا 4880 14:45:11   1396/11/24
حجم قیمت تاریخ
آخرین لفظ خرید 100 1577000 11:28:22   1396/11/25
آخرین لفظ فروش 100 1590000 11:11:24   1396/11/25
آخرین معامله 100 1578000 11:23:34   1396/11/25

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه:
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه:
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه:

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه:
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه:
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه:

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه:
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه:
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه:

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه:
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه:
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: