صفحات مرتبط
شاخص یاب

بازار نفت و انرژی

عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
نفت خام (WTI) 51.23 (0%) 0 50.98 51.23 ۲۴ آذر
نفت برنت 60.3 (0%) 0 60.05 60.33 ۲۴ آذر
نفت اپک 58.67 (0%) 0 58.67 58.67 ۲۳ آذر
نفت کوره 1.85 (0%) 0 1.8417 1.8502 ۲۴ آذر
عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین بیشترین زمان
گازوئیل 554.88 (0%) 0 553.13 554.88 ۲۴ آذر
بنزین 1.4421 (0%) 0 1.4354 1.4429 ۲۴ آذر
گاز طبیعی 3.788 (0%) 0 3.788 3.816 ۲۴ آذر
ذغال سنگ 23.74 (0%) 0 22.75 24.15 ۲۳ آذر

نفت سبک

 • نرخ فعلی : 51.23
 • بالاترین قیمت روز : 51.23
 • پایین ترین قیمت روز : 50.98
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۴ آذر
 • نرخ روز گذشته : 51.23
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
51.23 دلار 1:30:13
51.22 دلار 1:29:12
51.23 دلار 1:28:11
51.22 دلار 1:27:12
51.23 دلار 1:26:12
51.2 دلار 1:25:13
51.19 دلار 1:24:11
51.17 دلار 1:23:11
51.16 دلار 1:22:12
51.14 دلار 1:21:11
51.17 دلار 1:20:13
51.2 دلار 1:19:11
51.21 دلار 1:18:12
51.22 دلار 1:17:11
51.23 دلار 1:16:11
51.22 دلار 1:14:12
51.17 دلار 1:13:11
51.16 دلار 1:08:11
51.15 دلار 1:07:11
51.14 دلار 1:06:11
51.16 دلار 1:03:12
51.15 دلار 1:02:11
51.14 دلار 1:01:12
51.18 دلار 0:59:12
51.19 دلار 0:56:11
51.2 دلار 0:53:10
51.21 دلار 0:52:11
51.22 دلار 0:50:13
51.2 دلار 0:49:11
51.22 دلار 0:48:11
51.2 دلار 0:44:11
51.19 دلار 0:43:12
51.18 دلار 0:42:12
51.17 دلار 0:41:12
51.18 دلار 0:40:13
51.19 دلار 0:38:11
51.2 دلار 0:37:11
51.17 دلار 0:36:12
51.21 دلار 0:35:12
51.19 دلار 0:33:11
51.1 دلار 0:32:12
51.09 دلار 0:30:15
51.08 دلار 0:27:11
51.06 دلار 0:26:12
51.08 دلار 0:25:12
51.05 دلار 0:24:11
51.07 دلار 0:23:11
51.03 دلار 0:21:13
51.02 دلار 0:19:11
50.98 دلار 0:17:10
51.02 دلار 0:15:12
51 دلار 0:14:11
51.01 دلار 0:13:11
51.04 دلار 0:12:11
51.01 دلار 0:11:11
51.03 دلار 0:10:12
51.06 دلار 0:08:11
51.08 دلار 0:07:11
51.09 دلار 0:04:12

نفت برنت

 • نرخ فعلی : 60.3
 • بالاترین قیمت روز : 60.33
 • پایین ترین قیمت روز : 60.05
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۴ آذر
 • نرخ روز گذشته : 60.3
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
60.3 دلار 1:28:11
60.33 دلار 1:26:12
60.3 دلار 1:25:13
60.27 دلار 1:24:11
60.25 دلار 1:22:12
60.26 دلار 1:21:11
60.27 دلار 1:20:13
60.3 دلار 1:19:11
60.29 دلار 1:18:12
60.3 دلار 1:17:11
60.31 دلار 1:16:11
60.32 دلار 1:15:12
60.3 دلار 1:14:12
60.27 دلار 1:13:11
60.24 دلار 1:12:13
60.25 دلار 1:11:11
60.27 دلار 1:10:12
60.24 دلار 1:09:11
60.25 دلار 1:04:11
60.26 دلار 1:03:12
60.24 دلار 1:01:12
60.23 دلار 1:00:15
60.26 دلار 0:59:12
60.27 دلار 0:52:11
60.28 دلار 0:51:11
60.27 دلار 0:49:11
60.29 دلار 0:48:11
60.28 دلار 0:46:11
60.27 دلار 0:45:14
60.26 دلار 0:43:12
60.25 دلار 0:40:13
60.26 دلار 0:38:11
60.27 دلار 0:37:11
60.23 دلار 0:36:12
60.27 دلار 0:35:12
60.26 دلار 0:34:11
60.23 دلار 0:33:11
60.14 دلار 0:27:11
60.09 دلار 0:26:12
60.12 دلار 0:24:11
60.11 دلار 0:23:11
60.08 دلار 0:22:11
60.09 دلار 0:21:13
60.08 دلار 0:19:11
60.05 دلار 0:18:11
60.06 دلار 0:17:10
60.09 دلار 0:16:11
60.12 دلار 0:15:12
60.11 دلار 0:14:11
60.09 دلار 0:13:11
60.13 دلار 0:12:11
60.12 دلار 0:11:11
60.11 دلار 0:10:12
60.16 دلار 0:04:12
60.13 دلار 0:03:12

نفت اوپک

 • نرخ فعلی : 58.67
 • بالاترین قیمت روز : 58.67
 • پایین ترین قیمت روز : 58.67
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۳ آذر
 • نرخ روز گذشته : 58.67
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

گازوئیل

 • نرخ فعلی : 554.88
 • بالاترین قیمت روز : 554.88
 • پایین ترین قیمت روز : 553.13
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۴ آذر
 • نرخ روز گذشته : 554.88
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
554.88 دلار 0:45:14
554.75 دلار 0:44:11
554.88 دلار 0:43:12
554.75 دلار 0:42:12
554.88 دلار 0:41:12
554.75 دلار 0:38:11
554.88 دلار 0:37:11
554.5 دلار 0:36:12
554.75 دلار 0:34:11
554.5 دلار 0:33:11
554 دلار 0:32:12
554.13 دلار 0:31:11
554 دلار 0:28:12
553.88 دلار 0:27:11
553.63 دلار 0:26:12
553.88 دلار 0:24:11
553.75 دلار 0:23:11
553.38 دلار 0:19:11
553.25 دلار 0:18:11
553.13 دلار 0:17:10
553.25 دلار 0:16:11
553.5 دلار 0:15:12
553.38 دلار 0:13:11
553.63 دلار 0:12:11
553.5 دلار 0:11:11
553.63 دلار 0:10:12
553.88 دلار 0:05:12
553.75 دلار 0:04:12
553.63 دلار 0:03:12

نمودار و آرشیو + ابزار تحلیل تکنیکال نفت برنت

مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه
آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 70 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 9.7 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 16.09%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 61 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 0.7 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 1.16%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 73 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 12.7 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 21.06%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 74 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 13.7 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 22.72%
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
بازار آمریکا / نفت خام (WTI) 51.2 (0%) 0 51.2 51.2 ۲۴ آذر
بازار آمریکا / نفت کوره 1.8453 (0%) 0 1.8453 1.8453 ۲۴ آذر
بازار آمریکا / بنزین (RBOB) 1.4343 (0%) 0 1.4343 1.4343 ۲۴ آذر
بازار آمریکا / گاز طبیعی 3.827 (0%) 0 3.827 3.827 ۲۴ آذر
بازار آمریکا / نفت برنت 60.28 (0%) 0 60.26 60.33 ۲۴ آذر
بازار آمریکا / اتانول 1.29 (0%) 0 1.29 1.29 ۲۴ آذر
بازار آمریکا / گاز طبیعی (E-Mini) 3.827 (0%) 0 3.825 3.827 ۲۴ آذر
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
بازار آمریکا / گازوییل (گوگرد پایین) 556.25 (0%) 0 555.5 556.25 ۲۴ آذر
بازار آمریکا / ذغال سنگ (South China) 81.85 (0%) 0 81.7 81.85 ۲۳ آذر
بازار آمریکا / ذغال سنگ (EUA) 23.37 (0%) 0 22.32 23.86 ۲۳ آذر
بازار آمریکا / ذغال سنگ (ICE CSX) 76.05 (0%) 0 76.05 76.05 ۲۴ آذر
بازار آمریکا / نفت خام (E-Mini) 51.2 (0%) 0 51.2 51.2 ۲۴ آذر
بازار آمریکا / نفت خام (WTI ICE) 51.47 (0%) 0 51.46 51.47 ۲۴ آذر
بازار آمریکا / روغن پالم 489.75 (0%) 0 486.75 489.75 ۲۳ آذر