صفحات مرتبط

بازار نفت و انرژی

عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
نفت خام (WTI) 72.17 (0.37%) 0.27 72.03 72.86 ۲۳:۲۴:۲۵
نفت برنت 79.48 (0.16%) 0.13 79.21 80.43 ۲۳:۳۰:۲۸
نفت اپک 76.21 (0.71%) 0.54 76.21 76.21 ۱۷:۰۰:۰۵
نفت کوره 2.2775 (0.03%) 0.0006 2.2715 2.298 ۲۳:۳۵:۰۴
عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین بیشترین زمان
گازوئیل 697.63 (0.22%) 1.5 694.63 703.38 ۲۳:۳۰:۲۸
بنزین 2.2676 (0.49%) 0.0111 2.2542 2.2843 ۲۳:۳۰:۲۸
گاز طبیعی 2.899 (2.95%) 0.083 2.817 2.912 ۲۳:۳۰:۲۸
ذغال سنگ 15.25 (0%) 0 15.25 15.25 ۲۹ اردیبهشت

نفت سبک

 • نرخ فعلی : 72.22
 • بالاترین قیمت روز : 72.86
 • پایین ترین قیمت روز : 72.03
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.28
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.26%
 • نرخ بازگشایی بازار : 72.5
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۲:۴۸:۲۵
 • نرخ روز گذشته : 72.44
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.3%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.22
جدول نرخ های امروز زمان
72.22 دلار 22:48:25
72.25 دلار 22:42:25
72.22 دلار 22:30:28
72.25 دلار 22:24:25
72.22 دلار 22:18:24
72.19 دلار 22:12:25
72.14 دلار 22:06:25
72.17 دلار 22:00:29
72.03 دلار 21:54:25
72.31 دلار 21:48:25
72.27 دلار 21:36:25
72.41 دلار 21:30:27
72.42 دلار 21:24:25
72.3 دلار 21:18:25
72.41 دلار 21:12:24
72.61 دلار 21:06:25
72.47 دلار 21:00:29
72.64 دلار 20:54:25
72.72 دلار 20:42:25
72.86 دلار 20:36:25
72.84 دلار 20:30:26
72.8 دلار 20:24:26
72.78 دلار 20:12:26
72.77 دلار 20:00:29
72.72 دلار 19:54:24
72.73 دلار 19:48:26
72.86 دلار 19:42:27
72.78 دلار 19:36:26
72.67 دلار 19:30:27
72.69 دلار 19:18:25
72.66 دلار 19:12:25
72.64 دلار 19:06:26
72.53 دلار 19:00:28
72.48 دلار 18:54:25
72.42 دلار 18:48:27
72.44 دلار 18:42:26
72.39 دلار 18:36:25
72.38 دلار 18:30:27
72.39 دلار 18:24:25
72.34 دلار 18:18:24
72.42 دلار 18:12:25
72.44 دلار 18:06:25
72.5 دلار 18:00:28
72.44 دلار 17:54:24
72.41 دلار 17:48:24
72.42 دلار 17:42:26
72.52 دلار 17:36:25
72.47 دلار 17:30:39
72.56 دلار 17:24:25
72.61 دلار 17:06:24
72.55 دلار 17:00:31
72.58 دلار 16:48:24
72.62 دلار 16:42:26
72.58 دلار 16:36:23
72.53 دلار 16:30:27
72.47 دلار 16:24:23
72.53 دلار 16:18:23
72.55 دلار 16:12:26
72.48 دلار 16:06:28
72.53 دلار 15:54:24
72.47 دلار 15:42:25
72.52 دلار 15:30:25
72.5 دلار 15:24:24
72.53 دلار 15:06:25
72.58 دلار 15:00:28
72.56 دلار 14:54:24
72.61 دلار 14:48:24
72.58 دلار 14:42:24
72.59 دلار 14:36:24
72.58 دلار 14:24:24
72.5 دلار 14:18:24
72.53 دلار 14:12:24
72.58 دلار 14:06:24
72.56 دلار 13:48:24
72.58 دلار 13:42:25
72.62 دلار 13:36:25
72.72 دلار 13:30:26
72.69 دلار 13:24:25
72.72 دلار 13:18:25
72.73 دلار 13:12:25
72.72 دلار 13:06:25
72.75 دلار 13:00:29
72.7 دلار 12:54:25
72.69 دلار 12:48:24
72.72 دلار 12:42:25
72.7 دلار 12:36:25
72.73 دلار 12:30:28
72.64 دلار 12:24:28
72.67 دلار 12:18:25
72.72 دلار 12:00:30
72.7 دلار 11:54:25
72.69 دلار 11:42:24
72.64 دلار 11:36:24
72.58 دلار 11:30:31
72.61 دلار 11:24:24
72.58 دلار 11:18:24
72.56 دلار 11:12:25
72.53 دلار 11:06:24
72.56 دلار 11:00:28
72.61 دلار 10:36:25
72.56 دلار 10:30:27
72.61 دلار 10:24:25
72.59 دلار 10:18:25
72.58 دلار 10:12:24
72.56 دلار 10:00:29
72.58 دلار 9:54:26
72.56 دلار 9:48:23
72.53 دلار 9:24:24
72.52 دلار 9:12:25
72.5 دلار 8:36:25
72.52 دلار 8:24:25
72.53 دلار 8:18:25
72.52 دلار 8:12:24
72.5 دلار 7:54:25
72.53 دلار 7:36:25
72.52 دلار 7:30:27
72.53 دلار 7:24:26
72.52 دلار 7:18:25
72.5 دلار 7:12:25
72.52 دلار 7:00:27
72.53 دلار 6:54:26
72.54 دلار 6:48:25
72.53 دلار 6:36:26
72.55 دلار 6:30:29
72.53 دلار 6:24:26
72.54 دلار 6:18:26
72.56 دلار 6:12:25
72.58 دلار 6:06:27
72.56 دلار 6:00:29
72.58 دلار 5:54:25
72.57 دلار 5:48:27
72.59 دلار 5:42:25
72.53 دلار 5:36:26
72.58 دلار 5:30:26
72.57 دلار 5:24:26
72.59 دلار 5:12:25
72.56 دلار 5:06:26
72.53 دلار 5:00:27
72.54 دلار 4:54:25
72.53 دلار 4:48:25
72.47 دلار 4:42:26
72.53 دلار 4:30:26
72.56 دلار 4:24:24
72.58 دلار 4:18:25
72.59 دلار 4:06:29
72.61 دلار 4:00:25
72.58 دلار 3:54:25
72.61 دلار 3:48:24
72.62 دلار 3:42:26
72.56 دلار 3:36:26
72.53 دلار 3:18:24
72.55 دلار 3:12:24
72.53 دلار 3:06:25
72.5 دلار 2:54:25
72.55 دلار 2:48:23
72.56 دلار 2:42:25
72.59 دلار 2:36:27
72.64 دلار 2:30:26
72.66 دلار 1:30:26
72.64 دلار 1:12:24
72.66 دلار 1:06:25
72.61 دلار 1:00:29
72.56 دلار 0:48:25
72.58 دلار 0:42:32
72.53 دلار 0:36:24
72.52 دلار 0:30:27
72.53 دلار 0:18:24
72.5 دلار 0:06:24

نفت برنت

 • نرخ فعلی : 79.66
 • بالاترین قیمت روز : 80.43
 • پایین ترین قیمت روز : 79.21
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.31
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.48%
 • نرخ بازگشایی بازار : 79.43
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۲:۴۸:۲۵
 • نرخ روز گذشته : 79.35
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.39%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.31
جدول نرخ های امروز زمان
79.66 دلار 22:48:25
79.61 دلار 22:42:25
79.63 دلار 22:36:24
79.69 دلار 22:30:28
79.6 دلار 22:24:25
79.44 دلار 22:18:24
79.34 دلار 22:12:25
79.25 دلار 22:06:25
79.21 دلار 22:00:29
79.28 دلار 21:54:25
79.59 دلار 21:48:25
79.52 دلار 21:42:25
79.62 دلار 21:36:25
79.78 دلار 21:30:27
79.66 دلار 21:24:25
79.47 دلار 21:18:25
79.65 دلار 21:12:24
79.93 دلار 21:06:25
79.71 دلار 21:00:29
79.93 دلار 20:54:25
80.19 دلار 20:48:25
80.22 دلار 20:42:25
80.36 دلار 20:36:25
80.38 دلار 20:30:26
80.32 دلار 20:18:25
80.35 دلار 20:12:26
80.37 دلار 20:06:26
80.32 دلار 20:00:29
80.25 دلار 19:54:24
80.3 دلار 19:48:26
80.43 دلار 19:42:27
80.41 دلار 19:36:26
80.34 دلار 19:30:27
80.33 دلار 19:24:26
80.31 دلار 19:18:25
80.23 دلار 19:12:25
80.22 دلار 19:06:26
80.07 دلار 19:00:28
80.04 دلار 18:54:25
80.02 دلار 18:48:27
80.12 دلار 18:42:26
80.01 دلار 18:36:25
80.08 دلار 18:30:27
80.02 دلار 18:24:25
80.01 دلار 18:18:24
80.07 دلار 18:12:25
80.04 دلار 18:06:25
80.03 دلار 18:00:28
80 دلار 17:54:24
79.94 دلار 17:48:24
79.88 دلار 17:42:26
79.94 دلار 17:36:25
79.95 دلار 17:30:39
80 دلار 17:24:25
79.98 دلار 17:18:24
79.94 دلار 17:12:25
79.87 دلار 17:06:24
79.84 دلار 17:00:31
79.72 دلار 16:54:24
79.77 دلار 16:48:24
79.76 دلار 16:42:26
79.66 دلار 16:36:23
79.59 دلار 16:30:27
79.54 دلار 16:24:23
79.59 دلار 16:18:23
79.64 دلار 16:12:26
79.57 دلار 16:06:28
79.62 دلار 16:00:27
79.56 دلار 15:54:24
79.48 دلار 15:48:25
79.47 دلار 15:42:25
79.56 دلار 15:36:29
79.54 دلار 15:30:25
79.56 دلار 15:24:24
79.59 دلار 15:18:24
79.6 دلار 15:06:25
79.66 دلار 15:00:28
79.67 دلار 14:54:24
79.69 دلار 14:48:24
79.62 دلار 14:42:24
79.63 دلار 14:36:24
79.61 دلار 14:30:27
79.59 دلار 14:24:24
79.46 دلار 14:18:24
79.5 دلار 14:12:24
79.52 دلار 14:06:24
79.53 دلار 14:00:27
79.5 دلار 13:48:24
79.57 دلار 13:42:25
79.63 دلار 13:36:25
79.84 دلار 13:30:26
79.75 دلار 13:24:25
79.79 دلار 13:06:25
79.84 دلار 13:00:29
79.81 دلار 12:54:25
79.79 دلار 12:48:24
79.77 دلار 12:42:25
79.75 دلار 12:36:25
79.79 دلار 12:30:28
79.69 دلار 12:24:27
79.77 دلار 12:18:25
79.84 دلار 12:12:25
79.82 دلار 12:06:24
79.75 دلار 12:00:30
79.71 دلار 11:54:25
79.68 دلار 11:48:25
79.62 دلار 11:42:24
79.54 دلار 11:36:24
79.47 دلار 11:24:24
79.44 دلار 11:18:24
79.42 دلار 11:12:25
79.39 دلار 11:06:24
79.41 دلار 11:00:28
79.44 دلار 10:54:25
79.46 دلار 10:48:24
79.47 دلار 10:36:25
79.44 دلار 10:30:27
79.47 دلار 10:18:25
79.45 دلار 10:12:24
79.44 دلار 10:06:24
79.43 دلار 10:00:29
79.44 دلار 9:54:26
79.43 دلار 9:48:23
79.39 دلار 9:42:25
79.38 دلار 9:24:24
79.35 دلار 8:48:25
79.34 دلار 8:36:25
79.37 دلار 8:30:27
79.35 دلار 8:24:25
79.37 دلار 8:06:25
79.35 دلار 8:00:29
79.34 دلار 7:54:25
79.38 دلار 7:30:27
79.37 دلار 7:18:25
79.35 دلار 7:12:25
79.38 دلار 7:00:27
79.4 دلار 6:48:25
79.38 دلار 6:42:26
79.41 دلار 6:30:29
79.37 دلار 6:24:26
79.38 دلار 6:18:26
79.41 دلار 6:00:29
79.4 دلار 5:54:25
79.39 دلار 5:48:27
79.41 دلار 5:42:25
79.37 دلار 5:36:26
79.42 دلار 5:30:26
79.44 دلار 5:24:26
79.47 دلار 5:12:25
79.42 دلار 5:06:26
79.4 دلار 4:54:25
79.38 دلار 4:48:25
79.35 دلار 4:42:26
79.4 دلار 4:36:25
79.43 دلار 2:30:26
79.44 دلار 2:18:24
79.45 دلار 2:12:25
79.53 دلار 1:36:26
79.52 دلار 1:18:24
79.53 دلار 1:12:24
79.59 دلار 1:06:25
79.47 دلار 1:00:29
79.44 دلار 0:48:25
79.48 دلار 0:42:32
79.44 دلار 0:30:27
79.47 دلار 0:18:24
79.44 دلار 0:12:25
79.43 دلار 0:06:24

نفت اپک

 • نرخ فعلی : 76.21
 • بالاترین قیمت روز : 76.21
 • پایین ترین قیمت روز : 76.21
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 76.21
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۰۰:۰۵
 • نرخ روز گذشته : 76.75
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.71%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.54
جدول نرخ های امروز زمان
76.21 دلار 17:00:05

گازوئیل

 • نرخ فعلی : 697.88
 • بالاترین قیمت روز : 703.38
 • پایین ترین قیمت روز : 694.63
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 2.38
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.34%
 • نرخ بازگشایی بازار : 695.88
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۲:۴۸:۲۵
 • نرخ روز گذشته : 696.13
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.25%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1.75
جدول نرخ های امروز زمان
697.88 دلار 22:48:25
697.5 دلار 22:42:25
697.75 دلار 22:36:24
698 دلار 22:30:28
697.63 دلار 22:24:25
696.38 دلار 22:18:24
695.88 دلار 22:12:25
695.38 دلار 22:00:29
695.5 دلار 21:54:25
697.88 دلار 21:48:25
697.38 دلار 21:42:25
698 دلار 21:36:25
698.63 دلار 21:30:27
698.13 دلار 21:24:25
697.13 دلار 21:18:25
697.88 دلار 21:12:24
699.88 دلار 21:06:25
698.13 دلار 21:00:29
699.88 دلار 20:54:25
701.25 دلار 20:48:25
701.88 دلار 20:42:25
702.88 دلار 20:36:25
702.63 دلار 20:30:26
702.38 دلار 20:24:26
702.25 دلار 20:18:25
702.63 دلار 19:54:24
702.88 دلار 19:48:26
703.38 دلار 19:36:26
702.38 دلار 19:24:26
702.13 دلار 19:12:25
701.5 دلار 19:06:26
700.63 دلار 19:00:28
700.25 دلار 18:48:27
701.63 دلار 18:42:26
700.63 دلار 18:36:25
701.38 دلار 18:30:27
700.88 دلار 18:24:25
700.38 دلار 18:18:24
701.13 دلار 18:12:25
700.75 دلار 18:06:25
700.38 دلار 18:00:28
700.13 دلار 17:54:24
699.63 دلار 17:48:24
699.38 دلار 17:42:26
699.5 دلار 17:36:25
699.88 دلار 17:30:39
700.5 دلار 17:24:25
699.88 دلار 17:18:24
699.63 دلار 17:12:25
698.88 دلار 17:06:24
699.13 دلار 17:00:31
697.88 دلار 16:48:24
698.13 دلار 16:42:26
697.88 دلار 16:36:23
696.88 دلار 16:30:27
696.38 دلار 16:24:23
696.63 دلار 16:18:23
696.88 دلار 16:12:26
696.63 دلار 16:06:28
696.88 دلار 16:00:27
696.38 دلار 15:54:24
695.88 دلار 15:42:25
696.38 دلار 15:36:29
695.88 دلار 15:30:25
696.13 دلار 15:24:24
696.63 دلار 15:18:24
696.88 دلار 15:06:25
697.13 دلار 15:00:28
697.38 دلار 14:48:24
696.88 دلار 14:30:27
697.13 دلار 14:24:24
696.13 دلار 14:18:24
696.63 دلار 14:12:24
696.38 دلار 14:06:24
696.63 دلار 14:00:27
696.38 دلار 13:54:24
696.63 دلار 13:48:24
696.88 دلار 13:42:25
697.38 دلار 13:36:25
698.63 دلار 13:30:26
698.13 دلار 13:24:25
698.38 دلار 13:18:25
698.25 دلار 13:12:25
698.13 دلار 13:06:25
698 دلار 13:00:29
697.88 دلار 12:42:25
697.63 دلار 12:36:25
698.13 دلار 12:30:28
697.38 دلار 12:24:28
698 دلار 12:18:25
698.38 دلار 12:06:24
697.63 دلار 11:54:25
697.38 دلار 11:48:25
697.13 دلار 11:42:24
696.63 دلار 11:36:24
696.13 دلار 11:24:24
695.38 دلار 11:18:24
695.13 دلار 11:12:25
694.63 دلار 11:06:24
694.88 دلار 11:00:28
695.38 دلار 10:48:24
695.5 دلار 10:36:25
695.25 دلار 10:30:27
695.38 دلار 10:12:24
695.13 دلار 9:54:26
694.88 دلار 8:42:27
695.13 دلار 8:36:25
695.38 دلار 8:18:25
695.5 دلار 8:12:24
695.38 دلار 8:06:25
695.5 دلار 8:00:29
695.38 دلار 7:54:25
695.63 دلار 7:48:26
695.75 دلار 7:42:25
695.63 دلار 7:30:27
695.75 دلار 7:24:26
695.63 دلار 7:00:27
695.88 دلار 6:48:25
695.63 دلار 6:42:26
695.88 دلار 6:30:29
695.63 دلار 6:18:26
695.88 دلار 5:42:25
695.63 دلار 5:36:26
695.88 دلار 5:30:26
696.13 دلار 5:24:26
696.5 دلار 5:12:25
696.13 دلار 5:06:26
695.88 دلار 5:00:27
696 دلار 4:48:25
695.75 دلار 4:42:26
696.25 دلار 4:36:25
696.13 دلار 4:30:26
696.75 دلار 1:30:26
696.88 دلار 1:18:24
697 دلار 1:12:24
697.38 دلار 1:06:25
696.63 دلار 1:00:29
696.38 دلار 0:48:25
696.63 دلار 0:42:32
696.38 دلار 0:36:24
696.13 دلار 0:30:27
696.25 دلار 0:24:25
696.13 دلار 0:18:24
696 دلار 0:12:25
695.88 دلار 0:06:24

نمودار و آرشیو + ابزار تحلیل تکنیکال نفت برنت

تمام صفحه
راهنما انتخاب نماد
Powered by TradingView
مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه
آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 60 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 19.66 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 32.77%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 76 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 3.66 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 4.82%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 71 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 8.66 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 12.2%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 68 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 11.66 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 17.15%
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
بازار آمریکا / نفت خام (WTI) 72.17 (0.4%) 0.29 64.38 72.81 ۲۳:۳۰:۲۸
بازار آمریکا / نفت کوره 2.2763 (0.14%) 0.0032 2.1674 2.2925 ۲۳:۳۰:۲۸
بازار آمریکا / بنزین (RBOB) 2.2627 (0.43%) 0.0097 2.091 2.2785 ۲۳:۳۰:۲۸
بازار آمریکا / گاز طبیعی 2.902 (3.02%) 0.085 2.81 2.915 ۲۳:۳۰:۲۸
بازار آمریکا / نفت برنت 79.55 (0.21%) 0.17 72.64 80.36 ۲۳:۳۰:۲۸
بازار آمریکا / اتانول 1.515 (1.75%) 0.026 1.497 1.525 ۲۳:۰۶:۲۵
بازار آمریکا / گاز طبیعی (E-Mini) 2.9 (3.02%) 0.085 2.81 2.915 ۲۳:۳۰:۲۸
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
بازار آمریکا / گازوییل (گوگرد پایین) 698 (0.22%) 1.5 677 703 ۲۳:۳۰:۲۸
بازار آمریکا / ذغال سنگ (South China) 80.1 (0.75%) 0.6 79.5 80.2 ۲۲:۴۲:۲۵
بازار آمریکا / ذغال سنگ (EUA) 15.95 (2.51%) 0.39 15.54 16.08 ۲۱:۳۶:۲۵
بازار آمریکا / ذغال سنگ (ICE CSX) 58.95 (1.11%) 0.65 58.95 58.95 ۰۰:۴۸:۲۵
بازار آمریکا / نفت خام (E-Mini) 72.175 (0.42%) 0.3 72.125 72.8 ۲۳:۲۴:۲۵
بازار آمریکا / نفت خام (WTI ICE) 72 (0.65%) 0.47 71.54 72.67 ۲۳:۳۰:۲۸
بازار آمریکا / روغن پالم 622.75 (0%) 0 610 622.75 ۲۳:۱۸:۲۵