شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار فلزات گرانبها

عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
انس طلا 2,035.12 (0%) 0 2,029.98 2,035.64 ۱۸ مرداد
انس نقره 28.31 (0%) 0 28.04 28.32 ۱۸ مرداد
انس پلاتین 981.25 (0%) 0 976.10 981.90 ۱۸ مرداد
انس پالادیوم 2,197.90 (0%) 0 2,187.75 2,207.00 ۱۸ مرداد
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
هر اونس طلا 2035.12 0.0000 0.0000 2035.64 2029.98 ۱۸ مرداد
هر گرم طلا 65.43 0.0000 0.0000 65.45 65.27 ۱۸ مرداد
هر کیلو طلا 65430.58 0.0000 0.0000 65447.30 65265.32 ۱۸ مرداد
هر تولا طلا 763.17 0.0000 0.0000 763.37 761.24 ۱۸ مرداد
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
هر اونس طلا 28.31 0.0000 0.0000 28.32 28.04 ۱۸ مرداد
هر گرم طلا 0.91 0.0000 0.0000 0.91 0.90 ۱۸ مرداد
هر کیلو طلا 910.19 0.0000 0.0000 910.51 901.51 ۱۸ مرداد
هر تولا طلا 10.62 0.0000 0.0000 10.62 10.52 ۱۸ مرداد
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
هر اونس طلا 981.25 0.0000 0.0000 981.90 976.10 ۱۸ مرداد
هر گرم طلا 31.55 0.0000 0.0000 31.57 31.38 ۱۸ مرداد
هر کیلو طلا 31547.90 0.0000 0.0000 31568.79 31382.32 ۱۸ مرداد
هر تولا طلا 367.97 0.0000 0.0000 368.21 366.04 ۱۸ مرداد
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
هر اونس طلا 2197.90 0.0000 0.0000 2207.00 2187.75 ۱۸ مرداد
هر گرم طلا 70.66 0.0000 0.0000 70.96 70.34 ۱۸ مرداد
هر کیلو طلا 70664.07 0.0000 0.0000 70956.64 70337.74 ۱۸ مرداد
هر تولا طلا 824.21 0.0000 0.0000 827.63 820.41 ۱۸ مرداد

انس طلا

 • نرخ فعلی : 2,035.12
 • بالاترین قیمت روز : 2,035.64
 • پایین ترین قیمت روز : 2,029.98
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸ مرداد
 • نرخ روز گذشته : 2,035.12
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

انس نقره

 • نرخ فعلی : 28.312
 • بالاترین قیمت روز : 28.319
 • پایین ترین قیمت روز : 28.042
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸ مرداد
 • نرخ روز گذشته : 28.312
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

انس پلاتین

 • نرخ فعلی : 981.25
 • بالاترین قیمت روز : 981.9
 • پایین ترین قیمت روز : 976.1
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸ مرداد
 • نرخ روز گذشته : 981.25
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

انس پالادیوم

 • نرخ فعلی : 2,197.9
 • بالاترین قیمت روز : 2,207
 • پایین ترین قیمت روز : 2,187.75
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸ مرداد
 • نرخ روز گذشته : 2,197.9
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

مبدل مقیاس ها

مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه

آرشیو زمانی نرخ ها

نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,995 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 40.12 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.01%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 1,904 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 131.12 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 6.89%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 1,794 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 241.12 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 13.44%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 1,715 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 320.12 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 18.67%
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
بازار آمریکا / طلا 2028 (0%) 0 2028 2046.1 ۱۸ مرداد
بازار آمریکا / نقره 27.54 (0%) 0 27.54 28.4 ۱۸ مرداد
بازار آمریکا / پلاتین 970.4 (0%) 0 970.4 982 ۱۸ مرداد
بازار آمریکا / پالادیوم 2176.6 (0%) 0 2176.6 2206.3 ۱۸ مرداد
بازار آمریکا / طلا (mini-sized) 2028 (0%) 0 2028 2044.4 ۱۸ مرداد
بازار آمریکا / نقره (mini-sized) 27.54 (0%) 0 27.54 28.12 ۱۸ مرداد
بازار آمریکا / طلا (کیلو) 1346.9 (0%) 0 1346.9 1346.9 ۱۱ مرداد