شاخص یاب

بازار فلزات گرانبها

عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
انس طلا 1,231.77 (0.18%) 2.23 1,229.46 1,231.86 ۰۱:۲۸:۵۸
انس نقره 15.56 (0.29%) 0.05 15.51 15.56 ۰۱:۳۰:۱۸
انس پلاتین 828.90 (0.02%) 0.20 828.70 830.00 ۰۱:۳۰:۱۲
انس پالادیوم 889.60 (0.49%) 4.30 885.20 889.60 ۰۱:۳۰:۱۲
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
هر اونس طلا 1231.77 2.2300 0.1800 1231.86 1229.46 ۰۱:۲۸:۵۸
هر گرم طلا 39.60 0.0717 0.0058 39.61 39.53 ۰۱:۲۸:۵۸
هر کیلو طلا 39602.30 71.6961 5.7871 39605.19 39528.03 ۰۱:۲۸:۵۸
هر تولا طلا 461.91 0.8363 0.0675 461.95 461.05 ۰۱:۲۸:۵۸
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
هر اونس طلا 15.56 0.0500 0.2900 15.56 15.51 ۰۱:۳۰:۱۸
هر گرم طلا 0.50 0.0016 0.0093 0.50 0.50 ۰۱:۳۰:۱۸
هر کیلو طلا 500.27 1.6075 9.3237 500.27 498.66 ۰۱:۳۰:۱۸
هر تولا طلا 5.84 0.0188 0.1088 5.84 5.82 ۰۱:۳۰:۱۸
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
هر اونس طلا 828.90 0.2000 0.0200 830.00 828.70 ۰۱:۳۰:۱۲
هر گرم طلا 26.65 0.0064 0.0006 26.69 26.64 ۰۱:۳۰:۱۲
هر کیلو طلا 26649.73 6.4301 0.6430 26685.10 26643.30 ۰۱:۳۰:۱۲
هر تولا طلا 310.84 0.0750 0.0075 311.25 310.76 ۰۱:۳۰:۱۲
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
هر اونس طلا 889.60 4.3000 0.4900 889.60 885.20 ۰۱:۳۰:۱۲
هر گرم طلا 28.60 0.1382 0.0158 28.60 28.46 ۰۱:۳۰:۱۲
هر کیلو طلا 28601.28 138.2481 15.7539 28601.28 28459.82 ۰۱:۳۰:۱۲
هر تولا طلا 333.60 1.6125 0.1838 333.60 331.95 ۰۱:۳۰:۱۲

انس طلا

 • نرخ فعلی : 1,231.77
 • بالاترین قیمت روز : 1,231.86
 • پایین ترین قیمت روز : 1,229.46
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.34
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.18%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,229.89
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۲۸:۵۸
 • نرخ روز گذشته : 1,229.54
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.18%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 2.23
جدول نرخ های امروز زمان
1,231.77 دلار 1:28:58
1,231.76 دلار 1:28:50
1,231.79 دلار 1:28:40
1,231.77 دلار 1:28:35
1,231.79 دلار 1:28:30
1,231.8 دلار 1:28:24
1,231.79 دلار 1:28:18
1,231.74 دلار 1:28:12
1,231.82 دلار 1:27:42
1,231.78 دلار 1:27:37
1,231.76 دلار 1:27:33
1,231.77 دلار 1:27:28
1,231.83 دلار 1:27:22
1,231.84 دلار 1:27:11
1,231.86 دلار 1:27:06
1,231.84 دلار 1:26:55
1,231.85 دلار 1:26:47
1,231.79 دلار 1:26:33
1,231.74 دلار 1:26:28
1,231.72 دلار 1:26:24
1,231.74 دلار 1:25:46
1,231.65 دلار 1:25:38
1,231.69 دلار 1:25:33
1,231.68 دلار 1:25:28
1,231.67 دلار 1:25:19
1,231.66 دلار 1:25:13
1,231.7 دلار 1:25:08
1,231.62 دلار 1:24:56
1,231.67 دلار 1:24:52
1,231.7 دلار 1:24:44
1,231.69 دلار 1:24:35
1,231.71 دلار 1:24:30
1,231.7 دلار 1:24:25
1,231.74 دلار 1:24:19
1,231.81 دلار 1:24:14
1,231.74 دلار 1:23:47
1,231.75 دلار 1:23:38
1,231.73 دلار 1:23:33
1,231.72 دلار 1:23:18
1,231.7 دلار 1:23:12
1,231.72 دلار 1:22:46
1,231.7 دلار 1:22:31
1,231.69 دلار 1:22:27
1,231.68 دلار 1:22:17
1,231.7 دلار 1:21:50
1,231.72 دلار 1:21:41
1,231.7 دلار 1:21:32
1,231.72 دلار 1:21:22
1,231.62 دلار 1:20:49
1,231.58 دلار 1:20:45
1,231.62 دلار 1:20:25
1,231.63 دلار 1:20:14
1,231.56 دلار 1:19:48
1,231.57 دلار 1:19:44
1,231.53 دلار 1:19:40
1,231.52 دلار 1:19:35
1,231.49 دلار 1:19:31
1,231.45 دلار 1:19:22
1,231.39 دلار 1:19:16
1,231.33 دلار 1:19:11
1,231.35 دلار 1:18:56
1,231.37 دلار 1:18:52
1,231.4 دلار 1:18:43
1,231.35 دلار 1:18:35
1,231.36 دلار 1:18:20
1,231.37 دلار 1:18:15
1,231.36 دلار 1:18:10
1,231.37 دلار 1:18:05
1,231.34 دلار 1:17:56
1,231.35 دلار 1:17:48
1,231.26 دلار 1:17:39
1,231.3 دلار 1:17:35
1,231.26 دلار 1:17:31
1,231.3 دلار 1:17:27
1,231.26 دلار 1:17:22
1,231.33 دلار 1:17:17
1,231.35 دلار 1:17:12
1,231.33 دلار 1:17:06
1,231.35 دلار 1:16:56
1,231.41 دلار 1:16:42
1,231.42 دلار 1:16:38
1,231.37 دلار 1:16:33
1,231.36 دلار 1:16:11
1,231.44 دلار 1:15:48
1,231.43 دلار 1:15:34
1,231.45 دلار 1:15:24
1,231.44 دلار 1:15:14
1,231.39 دلار 1:15:09
1,231.41 دلار 1:14:53
1,231.33 دلار 1:14:40
1,231.3 دلار 1:14:31
1,231.35 دلار 1:14:22
1,231.37 دلار 1:14:12
1,231.36 دلار 1:13:51
1,231.35 دلار 1:13:47
1,231.26 دلار 1:13:38
1,231.24 دلار 1:13:21
1,231.26 دلار 1:12:43
1,231.24 دلار 1:12:34
1,231.26 دلار 1:12:24
1,231.3 دلار 1:12:13
1,231.28 دلار 1:11:56
1,231.26 دلار 1:11:48
1,231.24 دلار 1:11:39
1,231.28 دلار 1:11:34
1,231.14 دلار 1:11:26
1,231.15 دلار 1:11:21
1,231.28 دلار 1:11:16
1,231.25 دلار 1:11:11
1,231.28 دلار 1:11:06
1,231.32 دلار 1:10:56
1,231.35 دلار 1:10:52
1,231.36 دلار 1:10:16
1,231.37 دلار 1:10:10
1,231.4 دلار 1:09:50
1,231.38 دلار 1:09:29
1,231.36 دلار 1:09:18
1,231.39 دلار 1:09:07
1,231.45 دلار 1:08:32
1,231.43 دلار 1:08:23
1,231.45 دلار 1:08:18
1,231.44 دلار 1:08:08
1,231.43 دلار 1:07:53
1,231.42 دلار 1:07:49
1,231.43 دلار 1:07:44
1,231.47 دلار 1:07:35
1,231.49 دلار 1:07:31
1,231.37 دلار 1:07:26
1,231.35 دلار 1:07:21
1,231.26 دلار 1:07:06
1,231.3 دلار 1:06:55
1,231.26 دلار 1:06:11
1,231.28 دلار 1:05:37
1,231.3 دلار 1:05:23
1,231.28 دلار 1:05:08
1,231.3 دلار 1:04:54
1,231.28 دلار 1:04:50
1,231.3 دلار 1:04:46
1,231.28 دلار 1:04:27
1,231.3 دلار 1:04:12
1,231.26 دلار 1:04:07
1,231.24 دلار 1:03:56
1,231.26 دلار 1:03:52
1,231.24 دلار 1:03:47
1,231.26 دلار 1:03:27
1,231.28 دلار 1:03:12
1,231.33 دلار 1:03:06
1,231.37 دلار 1:02:57
1,231.31 دلار 1:02:46
1,231.37 دلار 1:02:37
1,231.28 دلار 1:02:27
1,231.3 دلار 1:02:11
1,231.32 دلار 1:02:06
1,231.28 دلار 1:01:56
1,231.36 دلار 1:01:46
1,231.33 دلار 1:01:41
1,231.28 دلار 1:01:30
1,231.3 دلار 1:01:19
1,231.36 دلار 1:01:07
1,231.38 دلار 1:00:52
1,231.47 دلار 1:00:47
1,231.45 دلار 1:00:36
1,231.53 دلار 1:00:30
1,231.55 دلار 1:00:24
1,231.53 دلار 1:00:17
1,231.35 دلار 1:00:11
1,231.18 دلار 0:59:59
1,231.15 دلار 0:59:50
1,231.16 دلار 0:59:46
1,231.17 دلار 0:59:33
1,231.18 دلار 0:59:28
1,231.1 دلار 0:59:18
1,231.08 دلار 0:59:12
1,231.14 دلار 0:59:06
1,231.16 دلار 0:58:30
1,231.15 دلار 0:58:19
1,231.16 دلار 0:58:13
1,231.06 دلار 0:57:50
1,231.05 دلار 0:57:45
1,231.06 دلار 0:57:36
1,231.01 دلار 0:57:32
1,231.05 دلار 0:57:27
1,230.95 دلار 0:57:12
1,230.94 دلار 0:56:59
1,231.04 دلار 0:56:50
1,230.94 دلار 0:56:31
1,230.95 دلار 0:56:21
1,230.96 دلار 0:55:50
1,230.95 دلار 0:55:28
1,230.99 دلار 0:55:19
1,231.01 دلار 0:55:13
1,230.97 دلار 0:54:49
1,230.96 دلار 0:54:39
1,230.97 دلار 0:54:35
1,230.96 دلار 0:54:31
1,230.97 دلار 0:54:16
1,230.95 دلار 0:54:11
1,230.98 دلار 0:53:57
1,230.99 دلار 0:53:48
1,230.97 دلار 0:53:39
1,230.88 دلار 0:53:31
1,230.79 دلار 0:53:27
1,230.8 دلار 0:53:11
1,230.78 دلار 0:53:06
1,230.87 دلار 0:52:46
1,230.88 دلار 0:52:17
1,230.85 دلار 0:51:54
1,230.94 دلار 0:51:42
1,230.97 دلار 0:51:32
1,230.99 دلار 0:50:39
1,231 دلار 0:50:34
1,230.99 دلار 0:50:29
1,231 دلار 0:50:20
1,231.01 دلار 0:49:24
1,230.99 دلار 0:49:08
1,231.05 دلار 0:48:46
1,231.06 دلار 0:48:38
1,231.07 دلار 0:48:23
1,231.06 دلار 0:48:17
1,231.07 دلار 0:48:07
1,231.05 دلار 0:47:34
1,231.01 دلار 0:47:29
1,230.99 دلار 0:47:25
1,231 دلار 0:47:21
1,230.99 دلار 0:47:16
1,231.03 دلار 0:47:11
1,231.05 دلار 0:46:57
1,231.07 دلار 0:46:21
1,231.06 دلار 0:46:16
1,231.05 دلار 0:46:11
1,231.16 دلار 0:45:50
1,231.17 دلار 0:45:46
1,231.15 دلار 0:45:29
1,231.14 دلار 0:45:14
1,231.06 دلار 0:45:09
1,231 دلار 0:44:57
1,230.99 دلار 0:44:45
1,230.98 دلار 0:44:36
1,230.99 دلار 0:44:32
1,231 دلار 0:44:22
1,230.99 دلار 0:44:12
1,230.96 دلار 0:43:48
1,230.97 دلار 0:43:30
1,230.96 دلار 0:43:11
1,230.97 دلار 0:42:57
1,230.96 دلار 0:42:49
1,230.97 دلار 0:42:32
1,230.96 دلار 0:41:47
1,230.95 دلار 0:41:43
1,230.97 دلار 0:41:33
1,230.99 دلار 0:41:29
1,230.98 دلار 0:41:20
1,231 دلار 0:41:11
1,230.99 دلار 0:41:06
1,231 دلار 0:40:56
1,231.01 دلار 0:40:47
1,231.03 دلار 0:40:24
1,231.06 دلار 0:40:14
1,231.12 دلار 0:39:52
1,231.15 دلار 0:39:48
1,231.12 دلار 0:39:44
1,231.11 دلار 0:39:35
1,231.12 دلار 0:39:26
1,231.08 دلار 0:39:21
1,231.07 دلار 0:39:17
1,231.11 دلار 0:39:11
1,231.12 دلار 0:39:06
1,231.14 دلار 0:38:57
1,231.15 دلار 0:38:53
1,231.14 دلار 0:38:48
1,231.12 دلار 0:38:39
1,231.11 دلار 0:38:31
1,231.16 دلار 0:38:16
1,231.06 دلار 0:37:54
1,231.03 دلار 0:37:50
1,231.04 دلار 0:37:42
1,231.06 دلار 0:37:38
1,231.04 دلار 0:37:28
1,231.01 دلار 0:37:18
1,231 دلار 0:37:06
1,231.01 دلار 0:36:43
1,230.99 دلار 0:36:27
1,230.86 دلار 0:36:06
1,230.81 دلار 0:35:43
1,230.8 دلار 0:35:34
1,230.81 دلار 0:35:14
1,230.7 دلار 0:34:56
1,230.77 دلار 0:34:43
1,230.8 دلار 0:34:39
1,230.79 دلار 0:34:18
1,230.81 دلار 0:34:12
1,230.75 دلار 0:33:56
1,230.72 دلار 0:33:24
1,230.69 دلار 0:33:18
1,230.76 دلار 0:33:07
1,230.78 دلار 0:32:56
1,230.8 دلار 0:32:51
1,230.79 دلار 0:32:36
1,230.78 دلار 0:32:13
1,230.79 دلار 0:31:53
1,230.85 دلار 0:31:44
1,230.93 دلار 0:31:34
1,230.99 دلار 0:31:18
1,230.97 دلار 0:31:12
1,230.99 دلار 0:30:56
1,231.01 دلار 0:30:46
1,230.99 دلار 0:30:36
1,230.89 دلار 0:30:24
1,230.71 دلار 0:30:18
1,230.8 دلار 0:30:12
1,230.71 دلار 0:29:53
1,230.53 دلار 0:29:48
1,230.44 دلار 0:29:44
1,230.39 دلار 0:29:35
1,230.4 دلار 0:29:21
1,230.33 دلار 0:29:16
1,230.32 دلار 0:29:11
1,230.19 دلار 0:28:56
1,230.18 دلار 0:28:51
1,230.13 دلار 0:28:37
1,230.22 دلار 0:28:32
1,230.23 دلار 0:28:28
1,230.24 دلار 0:28:17
1,230.32 دلار 0:28:12
1,230.3 دلار 0:27:56
1,230.28 دلار 0:27:48
1,230.29 دلار 0:27:43
1,230.28 دلار 0:27:39
1,230.29 دلار 0:27:35
1,230.24 دلار 0:27:27
1,230.26 دلار 0:27:21
1,230.24 دلار 0:27:16
1,230.31 دلار 0:27:11
1,230.29 دلار 0:27:06
1,230.3 دلار 0:26:56
1,230.29 دلار 0:26:43
1,230.28 دلار 0:26:39
1,230.27 دلار 0:26:30
1,230.26 دلار 0:26:26
1,230.27 دلار 0:26:21
1,230.28 دلار 0:26:15
1,230.29 دلار 0:25:46
1,230.3 دلار 0:25:29
1,230.33 دلار 0:25:25
1,230.32 دلار 0:25:19
1,230.33 دلار 0:25:13
1,230.32 دلار 0:25:08
1,230.33 دلار 0:24:56
1,230.32 دلار 0:24:52
1,230.33 دلار 0:24:28
1,230.38 دلار 0:24:23
1,230.37 دلار 0:24:12
1,230.36 دلار 0:23:39
1,230.32 دلار 0:23:34
1,230.34 دلار 0:23:29
1,230.36 دلار 0:23:24
1,230.35 دلار 0:23:19
1,230.36 دلار 0:23:07
1,230.37 دلار 0:22:55
1,230.31 دلار 0:22:46
1,230.27 دلار 0:22:41
1,230.28 دلار 0:22:36
1,230.31 دلار 0:22:23
1,230.3 دلار 0:22:18
1,230.28 دلار 0:22:07
1,230.3 دلار 0:21:54
1,230.31 دلار 0:21:46
1,230.3 دلار 0:21:42
1,230.28 دلار 0:21:37
1,230.29 دلار 0:21:33
1,230.3 دلار 0:21:22
1,230.38 دلار 0:21:17
1,230.36 دلار 0:21:06
1,230.37 دلار 0:20:48
1,230.38 دلار 0:20:38
1,230.26 دلار 0:20:19
1,230.2 دلار 0:20:13
1,230.29 دلار 0:19:51
1,230.28 دلار 0:19:38
1,230.3 دلار 0:19:34
1,230.28 دلار 0:19:30
1,230.24 دلار 0:19:26
1,230.27 دلار 0:19:21
1,230.24 دلار 0:19:16
1,230.27 دلار 0:19:06
1,230.14 دلار 0:18:58
1,230.15 دلار 0:18:49
1,230.11 دلار 0:18:41
1,230.09 دلار 0:18:31
1,230.07 دلار 0:18:06
1,230.01 دلار 0:17:52
1,229.99 دلار 0:17:35
1,230.01 دلار 0:17:22
1,229.96 دلار 0:17:17
1,229.93 دلار 0:17:12
1,229.96 دلار 0:17:06
1,229.88 دلار 0:16:57
1,229.89 دلار 0:16:52
1,229.98 دلار 0:16:48
1,229.95 دلار 0:16:38
1,229.96 دلار 0:16:33
1,230 دلار 0:16:28
1,229.97 دلار 0:16:18
1,229.9 دلار 0:16:12
1,229.86 دلار 0:15:52
1,229.89 دلار 0:15:43
1,229.95 دلار 0:15:39
1,229.88 دلار 0:15:30
1,229.86 دلار 0:15:25
1,229.87 دلار 0:15:20
1,229.9 دلار 0:15:15
1,229.79 دلار 0:14:59
1,229.78 دلار 0:14:55
1,229.75 دلار 0:14:50
1,229.76 دلار 0:14:22
1,229.77 دلار 0:14:12
1,229.88 دلار 0:13:29
1,229.87 دلار 0:13:25
1,229.88 دلار 0:13:20
1,229.87 دلار 0:13:16
1,229.85 دلار 0:13:06
1,229.8 دلار 0:12:57
1,229.78 دلار 0:12:53
1,229.76 دلار 0:12:45
1,229.68 دلار 0:12:36
1,229.7 دلار 0:12:31
1,229.68 دلار 0:12:22
1,229.65 دلار 0:12:16
1,229.59 دلار 0:11:51
1,229.6 دلار 0:11:47
1,229.58 دلار 0:11:38
1,229.71 دلار 0:11:34
1,229.74 دلار 0:11:25
1,229.77 دلار 0:11:16
1,229.78 دلار 0:11:11
1,229.74 دلار 0:11:06
1,229.76 دلار 0:10:27
1,229.79 دلار 0:10:22
1,229.78 دلار 0:10:16
1,229.67 دلار 0:09:55
1,229.65 دلار 0:09:46
1,229.67 دلار 0:09:36
1,229.66 دلار 0:09:16
1,229.64 دلار 0:09:06
1,229.63 دلار 0:08:55
1,229.72 دلار 0:08:12
1,229.8 دلار 0:07:57
1,229.79 دلار 0:07:48
1,229.86 دلار 0:07:43
1,229.79 دلار 0:07:38
1,229.85 دلار 0:07:33
1,229.78 دلار 0:07:28
1,229.49 دلار 0:07:22
1,229.46 دلار 0:06:58
1,229.62 دلار 0:06:45
1,229.63 دلار 0:06:40
1,229.62 دلار 0:06:35
1,229.64 دلار 0:06:31
1,229.58 دلار 0:06:26
1,229.56 دلار 0:06:16
1,229.52 دلار 0:06:11
1,229.55 دلار 0:06:06
1,229.52 دلار 0:05:44
1,229.48 دلار 0:05:39
1,229.51 دلار 0:05:27
1,229.56 دلار 0:05:21
1,229.6 دلار 0:05:15
1,229.55 دلار 0:05:09
1,229.89 دلار 0:04:04

انس نقره

 • نرخ فعلی : 15.56
 • بالاترین قیمت روز : 15.56
 • پایین ترین قیمت روز : 15.51
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.02
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.03%
 • نرخ بازگشایی بازار : 15.505
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۰:۱۸
 • نرخ روز گذشته : 15.33
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.5%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.23
جدول نرخ های امروز زمان
15.555 دلار 1:30:18
15.535 دلار 1:28:35
15.54 دلار 1:27:42
15.53 دلار 1:27:37
15.535 دلار 1:26:51
15.53 دلار 1:25:46
15.535 دلار 1:21:27
15.53 دلار 1:21:17
15.535 دلار 1:19:31
15.53 دلار 1:18:25
15.535 دلار 1:15:14
15.54 دلار 1:15:09
15.535 دلار 1:10:21
15.54 دلار 1:07:17
15.535 دلار 1:06:55
15.54 دلار 1:02:17
15.535 دلار 1:01:24
15.54 دلار 1:01:19
15.535 دلار 1:01:13
15.54 دلار 0:59:12
15.535 دلار 0:57:45
15.53 دلار 0:52:55
15.535 دلار 0:46:21
15.54 دلار 0:42:17
15.535 دلار 0:41:06
15.54 دلار 0:39:52
15.535 دلار 0:36:32
15.53 دلار 0:33:13
15.535 دلار 0:31:13
15.54 دلار 0:30:36
15.535 دلار 0:30:18
15.53 دلار 0:29:53
15.525 دلار 0:29:44
15.53 دلار 0:29:39
15.525 دلار 0:29:35
15.535 دلار 0:29:26
15.53 دلار 0:29:21
15.525 دلار 0:25:29
15.52 دلار 0:19:21
15.515 دلار 0:18:54
15.52 دلار 0:18:16
15.515 دلار 0:14:12
15.51 دلار 0:11:51
15.515 دلار 0:11:21
15.51 دلار 0:09:50
15.515 دلار 0:09:16
15.51 دلار 0:08:17
15.515 دلار 0:07:33
15.51 دلار 0:05:27
15.505 دلار 0:05:09

انس پلاتین

 • نرخ فعلی : 828.9
 • بالاترین قیمت روز : 830
 • پایین ترین قیمت روز : 828.7
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.9
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 829.4
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۰:۱۲
 • نرخ روز گذشته : 829.1
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.02%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.2
جدول نرخ های امروز زمان
828.9 دلار 1:30:12
829.8 دلار 1:29:42
829.6 دلار 1:28:58
829.4 دلار 1:27:33
829.2 دلار 1:26:38
829.8 دلار 1:22:22
830 دلار 1:21:45
829.3 دلار 1:21:12
829.2 دلار 1:19:56
829.5 دلار 1:14:27
829.4 دلار 1:12:55
829 دلار 1:11:48
829.3 دلار 1:11:06
829 دلار 1:10:30
829.1 دلار 1:09:37
829 دلار 1:09:29
829.4 دلار 1:04:27
829.7 دلار 1:01:41
829.6 دلار 1:01:35
829.5 دلار 1:01:24
829.3 دلار 1:00:17
829.1 دلار 0:58:34
828.9 دلار 0:54:58
828.8 دلار 0:54:07
828.9 دلار 0:50:20
829.3 دلار 0:47:06
829.1 دلار 0:45:14
829 دلار 0:40:14
829.2 دلار 0:39:52
829.3 دلار 0:39:44
829 دلار 0:39:06
829.5 دلار 0:37:18
829.7 دلار 0:32:24
829.8 دلار 0:30:36
829.5 دلار 0:29:53
829.7 دلار 0:29:30
829.8 دلار 0:29:21
829.6 دلار 0:27:39
829.8 دلار 0:27:31
829.7 دلار 0:27:21
829.5 دلار 0:26:21
829.7 دلار 0:26:10
829.5 دلار 0:25:42
829.6 دلار 0:24:33
829.4 دلار 0:22:12
829.2 دلار 0:18:54
829 دلار 0:18:49
828.7 دلار 0:16:38
828.9 دلار 0:15:25
828.7 دلار 0:12:45
829.1 دلار 0:11:16
829 دلار 0:06:58
829.2 دلار 0:06:45
829 دلار 0:06:31
828.8 دلار 0:05:39
829.1 دلار 0:05:09
829.4 دلار 0:04:04

انس پالادیوم

 • نرخ فعلی : 889.6
 • بالاترین قیمت روز : 889.6
 • پایین ترین قیمت روز : 885.2
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.7
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.3%
 • نرخ بازگشایی بازار : 885.2
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۰:۱۲
 • نرخ روز گذشته : 885.3
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.49%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 4.3
جدول نرخ های امروز زمان
889.6 دلار 1:30:12
888.2 دلار 1:25:33
887.8 دلار 1:13:51
888.7 دلار 1:13:47
889.2 دلار 1:13:38
889.5 دلار 1:11:34
889.1 دلار 1:11:30
889.5 دلار 1:11:26
888.3 دلار 1:11:06
888.9 دلار 1:05:08
888.3 دلار 0:55:13
888 دلار 0:47:47
888.1 دلار 0:47:43
887.7 دلار 0:47:16
887.8 دلار 0:46:44
888.2 دلار 0:41:33
888.4 دلار 0:38:35
888.8 دلار 0:35:56
888.5 دلار 0:30:12
888.3 دلار 0:29:53
887.7 دلار 0:29:06
886.9 دلار 0:28:51
887.2 دلار 0:26:26
886.4 دلار 0:26:21
887.3 دلار 0:14:36
886.9 دلار 0:08:46
885.2 دلار 0:05:09

نمودار و آرشیو + ابزار تحلیل تکنیکال انس طلا

تمام صفحه
راهنما انتخاب نماد
Powered by TradingView
مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه
آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,290 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 58.23 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.73%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 1,250 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 18.23 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 1.48%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 1,286 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 54.23 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 4.4%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 1,309 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 77.23 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 6.27%
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
بازار آمریکا / طلا 1231.1 (0.07%) 0.9 1229.5 1231.9 ۰۲:۰۲:۳۱
بازار آمریکا / نقره 15.549 (0.19%) 0.029 15.51 15.555 ۰۲:۰۲:۳۱
بازار آمریکا / پلاتین 829.5 (0.06%) 0.5 828.7 829.8 ۰۲:۰۲:۳۱
بازار آمریکا / پالادیوم 888.9 (0.43%) 3.8 885 889.6 ۰۲:۰۲:۳۱
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
بازار آمریکا / طلا (mini-sized) 1231.1 (0.2%) 2.4 1228.4 1231.1 ۰۲:۰۲:۳۱
بازار آمریکا / نقره (mini-sized) 15.549 (0.32%) 0.049 15.5 15.549 ۰۲:۰۲:۳۱
بازار آمریکا / طلا (کیلو) 1360.8 (0%) 0 1360.8 1363.5 ۱۶:۱۲:۳۳