بازار فلزات گرانبها

عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
انس طلا 1,293.14 (0%) 0 1,291.78 1,293.42 ۲۹ اردیبهشت
انس نقره 16.47 (0%) 0 16.44 16.47 ۲۹ اردیبهشت
انس پلاتین 886.80 (0%) 0 884.90 887.80 ۲۹ اردیبهشت
انس پالادیوم 961.00 (0%) 0 960.00 961.80 ۲۹ اردیبهشت
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
هر اونس طلا 1293.14 0.0000 0.0000 1293.42 1291.78 ۲۹ اردیبهشت
هر گرم طلا 41.58 0.0000 0.0000 41.58 41.53 ۲۹ اردیبهشت
هر کیلو طلا 41575.39 0.0000 0.0000 41584.39 41531.66 ۲۹ اردیبهشت
هر تولا طلا 484.93 0.0000 0.0000 485.03 484.42 ۲۹ اردیبهشت
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
هر اونس طلا 16.47 0.0000 0.0000 16.47 16.44 ۲۹ اردیبهشت
هر گرم طلا 0.53 0.0000 0.0000 0.53 0.53 ۲۹ اردیبهشت
هر کیلو طلا 529.52 0.0000 0.0000 529.52 528.56 ۲۹ اردیبهشت
هر تولا طلا 6.18 0.0000 0.0000 6.18 6.17 ۲۹ اردیبهشت
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
هر اونس طلا 886.80 0.0000 0.0000 887.80 884.90 ۲۹ اردیبهشت
هر گرم طلا 28.51 0.0000 0.0000 28.54 28.45 ۲۹ اردیبهشت
هر کیلو طلا 28511.26 0.0000 0.0000 28543.41 28450.17 ۲۹ اردیبهشت
هر تولا طلا 332.55 0.0000 0.0000 332.93 331.84 ۲۹ اردیبهشت
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
هر اونس طلا 961.00 0.0000 0.0000 961.80 960.00 ۲۹ اردیبهشت
هر گرم طلا 30.90 0.0000 0.0000 30.92 30.86 ۲۹ اردیبهشت
هر کیلو طلا 30896.84 0.0000 0.0000 30922.56 30864.69 ۲۹ اردیبهشت
هر تولا طلا 360.38 0.0000 0.0000 360.68 360.00 ۲۹ اردیبهشت

انس طلا

 • نرخ فعلی : 1,293.14
 • بالاترین قیمت روز : 1,293.42
 • پایین ترین قیمت روز : 1,291.78
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۹ اردیبهشت
 • نرخ روز گذشته : 1,293.14
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
1,293.14 دلار 1:29:11
1,293.11 دلار 1:28:55
1,293.17 دلار 1:28:46
1,293.21 دلار 1:28:41
1,293.13 دلار 1:28:36
1,293.15 دلار 1:28:30
1,293.12 دلار 1:28:25
1,293.11 دلار 1:28:15
1,293.12 دلار 1:28:10
1,293.16 دلار 1:27:54
1,293.17 دلار 1:27:50
1,293.12 دلار 1:27:45
1,293.13 دلار 1:27:40
1,293.12 دلار 1:27:35
1,293.1 دلار 1:27:30
1,293.12 دلار 1:27:26
1,293.13 دلار 1:27:06
1,293.15 دلار 1:26:51
1,293.13 دلار 1:26:46
1,293.12 دلار 1:26:41
1,293.05 دلار 1:26:36
1,293.08 دلار 1:26:26
1,292.99 دلار 1:26:16
1,293.01 دلار 1:26:06
1,292.97 دلار 1:25:46
1,293.01 دلار 1:25:41
1,293.06 دلار 1:25:36
1,293.08 دلار 1:25:26
1,293.12 دلار 1:25:16
1,292.69 دلار 1:25:11
1,292.7 دلار 1:24:51
1,292.76 دلار 1:24:46
1,292.7 دلار 1:24:41
1,292.76 دلار 1:24:31
1,292.68 دلار 1:24:16
1,292.67 دلار 1:24:11
1,292.63 دلار 1:23:50
1,292.65 دلار 1:23:45
1,292.68 دلار 1:23:36
1,292.69 دلار 1:23:26
1,292.68 دلار 1:23:16
1,292.67 دلار 1:23:11
1,292.66 دلار 1:22:55
1,292.69 دلار 1:22:45
1,292.67 دلار 1:22:16
1,292.65 دلار 1:22:06
1,292.61 دلار 1:21:57
1,292.58 دلار 1:21:47
1,292.59 دلار 1:21:43
1,292.6 دلار 1:21:31
1,292.57 دلار 1:21:21
1,292.59 دلار 1:21:16
1,292.6 دلار 1:21:11
1,292.49 دلار 1:21:06
1,292.44 دلار 1:20:57
1,292.45 دلار 1:20:53
1,292.44 دلار 1:20:38
1,292.42 دلار 1:20:23
1,292.51 دلار 1:20:18
1,292.47 دلار 1:20:13
1,292.46 دلار 1:20:08
1,292.47 دلار 1:19:34
1,292.49 دلار 1:19:29
1,292.51 دلار 1:19:24
1,292.49 دلار 1:19:15
1,292.44 دلار 1:19:10
1,292.45 دلار 1:18:59
1,292.44 دلار 1:18:50
1,292.45 دلار 1:18:40
1,292.49 دلار 1:18:30
1,292.47 دلار 1:18:20
1,292.4 دلار 1:18:11
1,292.38 دلار 1:17:50
1,292.36 دلار 1:17:35
1,292.49 دلار 1:17:25
1,292.47 دلار 1:17:20
1,292.49 دلار 1:17:16
1,292.47 دلار 1:17:11
1,292.45 دلار 1:16:55
1,292.47 دلار 1:16:35
1,292.45 دلار 1:16:25
1,292.51 دلار 1:16:11
1,292.49 دلار 1:16:06
1,292.51 دلار 1:15:56
1,292.53 دلار 1:15:42
1,292.51 دلار 1:15:37
1,292.53 دلار 1:15:17
1,292.51 دلار 1:15:07
1,292.49 دلار 1:14:41
1,292.47 دلار 1:14:36
1,292.53 دلار 1:14:26
1,292.47 دلار 1:14:16
1,292.52 دلار 1:13:56
1,292.51 دلار 1:13:51
1,292.53 دلار 1:13:46
1,292.51 دلار 1:13:32
1,292.52 دلار 1:13:26
1,292.51 دلار 1:13:16
1,292.49 دلار 1:12:11
1,292.47 دلار 1:11:54
1,292.42 دلار 1:11:40
1,292.41 دلار 1:11:35
1,292.42 دلار 1:11:26
1,292.45 دلار 1:11:20
1,292.41 دلار 1:11:15
1,292.45 دلار 1:11:06
1,292.39 دلار 1:10:57
1,292.4 دلار 1:10:42
1,292.38 دلار 1:10:33
1,292.28 دلار 1:10:23
1,292.31 دلار 1:10:18
1,292.33 دلار 1:09:54
1,292.3 دلار 1:09:50
1,292.38 دلار 1:09:45
1,292.39 دلار 1:09:35
1,292.38 دلار 1:08:10
1,292.4 دلار 1:07:40
1,292.39 دلار 1:07:22
1,292.38 دلار 1:07:06
1,292.28 دلار 1:06:59
1,292.22 دلار 1:06:55
1,292.2 دلار 1:06:20
1,292.22 دلار 1:06:15
1,292.19 دلار 1:06:10
1,292.22 دلار 1:05:55
1,292.2 دلار 1:05:50
1,292.26 دلار 1:05:45
1,292.28 دلار 1:05:40
1,292.26 دلار 1:05:31
1,292.28 دلار 1:05:16
1,292.3 دلار 1:05:11
1,292.28 دلار 1:04:55
1,292.33 دلار 1:04:50
1,292.32 دلار 1:04:40
1,292.34 دلار 1:04:35
1,292.32 دلار 1:04:05
1,292.31 دلار 1:03:50
1,292.28 دلار 1:03:39
1,292.3 دلار 1:03:30
1,292.28 دلار 1:03:10
1,292.3 دلار 1:02:57
1,292.22 دلار 1:01:49
1,292.26 دلار 1:01:40
1,292.31 دلار 1:01:25
1,292.32 دلار 1:01:20
1,292.3 دلار 1:01:05
1,292.12 دلار 1:01:00
1,292.14 دلار 1:00:55
1,292.12 دلار 1:00:46
1,292.16 دلار 1:00:40
1,292.15 دلار 1:00:35
1,292.17 دلار 1:00:25
1,292.19 دلار 1:00:14
1,292.24 دلار 1:00:09
1,292.37 دلار 0:59:48
1,292.38 دلار 0:59:30
1,292.39 دلار 0:59:25
1,292.4 دلار 0:58:56
1,292.35 دلار 0:58:41
1,292.34 دلار 0:58:26
1,292.35 دلار 0:58:11
1,292.37 دلار 0:57:50
1,292.36 دلار 0:57:45
1,292.37 دلار 0:57:40
1,292.35 دلار 0:57:35
1,292.34 دلار 0:57:21
1,292.33 دلار 0:57:16
1,292.3 دلار 0:57:00
1,292.38 دلار 0:56:51
1,292.27 دلار 0:56:46
1,292.28 دلار 0:56:36
1,292.31 دلار 0:56:31
1,292.37 دلار 0:56:21
1,292.33 دلار 0:56:16
1,292.42 دلار 0:55:41
1,292.39 دلار 0:55:36
1,292.3 دلار 0:55:32
1,292.39 دلار 0:55:27
1,292.26 دلار 0:55:22
1,292.21 دلار 0:55:17
1,292.28 دلار 0:55:12
1,292.21 دلار 0:54:56
1,292.33 دلار 0:54:41
1,292.37 دلار 0:54:36
1,292.36 دلار 0:54:32
1,292.37 دلار 0:54:22
1,292.36 دلار 0:53:55
1,292.39 دلار 0:53:50
1,292.36 دلار 0:53:34
1,292.35 دلار 0:53:25
1,292.36 دلار 0:53:20
1,292.35 دلار 0:53:15
1,292.36 دلار 0:53:10
1,292.41 دلار 0:53:05
1,292.26 دلار 0:52:45
1,292.27 دلار 0:52:35
1,292.26 دلار 0:52:25
1,292.27 دلار 0:52:15
1,292.28 دلار 0:52:10
1,292.26 دلار 0:51:59
1,292.27 دلار 0:51:44
1,292.28 دلار 0:51:20
1,292.27 دلار 0:51:06
1,292.29 دلار 0:50:46
1,292.26 دلار 0:50:27
1,292.27 دلار 0:50:17
1,292.26 دلار 0:49:25
1,292.22 دلار 0:49:20
1,292.21 دلار 0:49:05
1,292.24 دلار 0:48:59
1,292.26 دلار 0:48:50
1,292.24 دلار 0:48:35
1,292.26 دلار 0:48:21
1,292.24 دلار 0:47:59
1,292.26 دلار 0:47:44
1,292.28 دلار 0:47:39
1,292.27 دلار 0:47:35
1,292.31 دلار 0:47:25
1,292.38 دلار 0:47:06
1,292.37 دلار 0:46:50
1,292.38 دلار 0:46:25
1,292.37 دلار 0:46:20
1,292.38 دلار 0:46:16
1,292.37 دلار 0:45:53
1,292.32 دلار 0:45:48
1,292.26 دلار 0:45:34
1,292.27 دلار 0:45:27
1,292.26 دلار 0:45:22
1,292.27 دلار 0:45:18
1,292.26 دلار 0:45:13
1,292.27 دلار 0:44:59
1,292.26 دلار 0:44:49
1,292.21 دلار 0:44:45
1,292.27 دلار 0:44:40
1,292.21 دلار 0:44:35
1,292.22 دلار 0:44:25
1,292.28 دلار 0:44:15
1,292.18 دلار 0:44:06
1,292.1 دلار 0:43:54
1,292.09 دلار 0:43:45
1,292.1 دلار 0:43:39
1,292.09 دلار 0:43:20
1,292.1 دلار 0:42:45
1,292.11 دلار 0:42:40
1,292.1 دلار 0:42:26
1,292.11 دلار 0:42:16
1,292.08 دلار 0:42:11
1,292.09 دلار 0:41:54
1,292.08 دلار 0:41:44
1,292.07 دلار 0:41:35
1,292.08 دلار 0:41:10
1,292.12 دلار 0:41:05
1,292.15 دلار 0:40:59
1,292.1 دلار 0:40:49
1,292.09 دلار 0:40:33
1,292.07 دلار 0:40:23
1,292.01 دلار 0:40:14
1,292 دلار 0:40:08
1,291.99 دلار 0:39:49
1,292.01 دلار 0:39:10
1,292 دلار 0:39:05
1,292.01 دلار 0:38:54
1,292 دلار 0:38:40
1,292.01 دلار 0:38:35
1,291.99 دلار 0:38:30
1,291.97 دلار 0:38:25
1,292 دلار 0:38:20
1,291.99 دلار 0:38:15
1,291.91 دلار 0:37:25
1,291.9 دلار 0:37:16
1,291.91 دلار 0:37:06
1,291.89 دلار 0:36:56
1,291.88 دلار 0:36:37
1,291.89 دلار 0:36:21
1,291.87 دلار 0:36:16
1,291.88 دلار 0:35:27
1,291.87 دلار 0:35:23
1,291.86 دلار 0:35:08
1,291.87 دلار 0:34:59
1,291.88 دلار 0:34:54
1,291.81 دلار 0:34:35
1,291.92 دلار 0:34:20
1,291.91 دلار 0:34:15
1,291.92 دلار 0:34:10
1,291.91 دلار 0:34:06
1,291.9 دلار 0:33:53
1,291.91 دلار 0:33:43
1,291.9 دلار 0:33:34
1,291.88 دلار 0:32:56
1,291.86 دلار 0:32:51
1,291.88 دلار 0:32:47
1,291.87 دلار 0:32:42
1,291.88 دلار 0:32:27
1,291.89 دلار 0:32:22
1,291.88 دلار 0:32:17
1,291.9 دلار 0:32:06
1,291.99 دلار 0:31:49
1,291.88 دلار 0:30:54
1,291.87 دلار 0:30:39
1,291.86 دلار 0:30:34
1,291.78 دلار 0:30:13
1,291.85 دلار 0:29:38
1,291.8 دلار 0:29:29
1,291.86 دلار 0:29:25
1,291.84 دلار 0:29:20
1,291.86 دلار 0:29:15
1,291.96 دلار 0:28:58
1,291.97 دلار 0:28:46
1,291.99 دلار 0:28:42
1,291.98 دلار 0:28:37
1,291.97 دلار 0:28:32
1,292.07 دلار 0:28:12
1,292.09 دلار 0:28:06
1,292.05 دلار 0:27:50
1,292.22 دلار 0:27:45
1,292.23 دلار 0:27:35
1,292.26 دلار 0:27:26
1,292.28 دلار 0:27:21
1,292.26 دلار 0:27:06
1,292.25 دلار 0:26:59
1,292.26 دلار 0:26:54
1,292.27 دلار 0:26:45
1,292.29 دلار 0:26:35
1,292.38 دلار 0:26:25
1,292.37 دلار 0:26:16
1,292.39 دلار 0:26:11
1,292.37 دلار 0:26:05
1,292.39 دلار 0:25:52
1,292.46 دلار 0:25:47
1,292.49 دلار 0:25:36
1,292.54 دلار 0:25:32
1,292.55 دلار 0:25:27
1,292.58 دلار 0:25:17
1,292.6 دلار 0:25:07
1,292.7 دلار 0:24:55
1,292.69 دلار 0:24:46
1,292.71 دلار 0:24:40
1,292.8 دلار 0:24:30
1,292.81 دلار 0:24:25
1,292.83 دلار 0:24:20
1,292.81 دلار 0:23:25
1,292.82 دلار 0:23:16
1,292.81 دلار 0:23:06
1,292.89 دلار 0:22:59
1,292.88 دلار 0:22:55
1,292.89 دلار 0:22:49
1,292.88 دلار 0:22:45
1,292.87 دلار 0:22:35
1,292.86 دلار 0:22:30
1,292.87 دلار 0:22:21
1,292.85 دلار 0:22:16
1,292.88 دلار 0:21:41
1,292.9 دلار 0:21:31
1,292.99 دلار 0:21:16
1,292.92 دلار 0:21:06
1,292.87 دلار 0:20:49
1,292.86 دلار 0:20:39
1,292.81 دلار 0:20:34
1,292.87 دلار 0:20:24
1,292.86 دلار 0:20:19
1,292.84 دلار 0:20:09
1,292.8 دلار 0:19:45
1,292.81 دلار 0:19:35
1,292.79 دلار 0:19:26
1,292.76 دلار 0:19:16
1,292.78 دلار 0:19:06
1,292.79 دلار 0:18:59
1,292.78 دلار 0:18:36
1,292.76 دلار 0:18:31
1,292.77 دلار 0:18:26
1,292.7 دلار 0:18:11
1,292.72 دلار 0:17:53
1,292.73 دلار 0:17:43
1,292.74 دلار 0:17:38
1,292.71 دلار 0:17:29
1,292.69 دلار 0:17:19
1,292.81 دلار 0:17:15
1,292.82 دلار 0:17:05
1,292.81 دلار 0:16:45
1,292.97 دلار 0:16:40
1,292.99 دلار 0:16:35
1,292.88 دلار 0:16:30
1,292.89 دلار 0:16:25
1,292.88 دلار 0:16:20
1,292.87 دلار 0:16:06
1,292.89 دلار 0:15:41
1,292.85 دلار 0:15:36
1,292.88 دلار 0:15:31
1,292.85 دلار 0:15:26
1,292.8 دلار 0:15:22
1,292.79 دلار 0:15:17
1,292.82 دلار 0:15:12
1,292.88 دلار 0:15:08
1,292.86 دلار 0:14:54
1,292.85 دلار 0:14:45
1,292.86 دلار 0:14:40
1,292.88 دلار 0:14:30
1,292.95 دلار 0:14:16
1,292.97 دلار 0:14:06
1,292.91 دلار 0:13:54
1,292.9 دلار 0:13:50
1,292.88 دلار 0:13:36
1,292.81 دلار 0:13:31
1,292.87 دلار 0:13:21
1,292.88 دلار 0:13:11
1,292.87 دلار 0:12:59
1,292.88 دلار 0:12:54
1,292.89 دلار 0:12:45
1,292.95 دلار 0:12:40
1,292.96 دلار 0:12:21
1,292.97 دلار 0:11:54
1,292.99 دلار 0:11:49
1,292.93 دلار 0:11:44
1,292.97 دلار 0:11:40
1,292.92 دلار 0:11:35
1,292.99 دلار 0:11:25
1,292.98 دلار 0:11:16
1,293.02 دلار 0:11:11
1,293.01 دلار 0:11:06
1,292.82 دلار 0:10:51
1,292.83 دلار 0:10:22
1,292.73 دلار 0:10:13
1,292.69 دلار 0:10:08
1,292.7 دلار 0:09:45
1,292.8 دلار 0:09:16
1,292.81 دلار 0:08:54
1,292.8 دلار 0:08:49
1,292.81 دلار 0:08:45
1,292.89 دلار 0:08:35
1,292.91 دلار 0:08:25
1,292.88 دلار 0:08:21
1,292.89 دلار 0:08:11
1,292.8 دلار 0:07:58
1,292.78 دلار 0:07:54
1,292.8 دلار 0:07:49
1,292.78 دلار 0:07:40
1,292.81 دلار 0:07:35
1,292.74 دلار 0:07:30
1,292.78 دلار 0:07:16
1,292.82 دلار 0:07:11
1,292.79 دلار 0:07:06
1,292.8 دلار 0:06:59
1,292.89 دلار 0:06:55
1,292.91 دلار 0:06:49
1,292.92 دلار 0:06:44
1,292.91 دلار 0:06:40
1,292.98 دلار 0:06:35
1,293.1 دلار 0:06:30
1,293.11 دلار 0:06:25
1,293.08 دلار 0:06:16
1,293.03 دلار 0:06:11
1,293.12 دلار 0:05:50
1,293.19 دلار 0:05:31
1,293.2 دلار 0:05:17
1,293.21 دلار 0:05:12
1,293.2 دلار 0:05:07
1,293.19 دلار 0:04:59
1,293.18 دلار 0:04:54
1,293.19 دلار 0:04:49
1,293.2 دلار 0:04:35
1,293.22 دلار 0:04:30
1,293.21 دلار 0:04:20
1,293.2 دلار 0:04:15
1,293.18 دلار 0:04:06
1,293.38 دلار 0:03:49
1,293.39 دلار 0:03:39
1,293.4 دلار 0:03:30
1,293.39 دلار 0:03:15
1,293.4 دلار 0:02:46
1,293.41 دلار 0:02:36
1,293.4 دلار 0:02:26
1,293.41 دلار 0:02:21
1,293.42 دلار 0:02:11
1,293.33 دلار 0:02:06

انس نقره

 • نرخ فعلی : 16.47
 • بالاترین قیمت روز : 16.47
 • پایین ترین قیمت روز : 16.44
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۹ اردیبهشت
 • نرخ روز گذشته : 16.465
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.03%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.005
جدول نرخ های امروز زمان
16.465 دلار 1:29:20
16.455 دلار 1:27:16
16.46 دلار 1:26:26
16.455 دلار 1:26:21
16.45 دلار 1:25:11
16.455 دلار 1:20:28
16.45 دلار 1:20:18
16.455 دلار 1:19:34
16.45 دلار 1:16:31
16.445 دلار 1:16:11
16.45 دلار 1:12:30
16.445 دلار 1:12:20
16.44 دلار 1:11:20
16.445 دلار 1:08:35
16.44 دلار 1:05:40
16.435 دلار 1:05:16
16.44 دلار 1:02:37
16.435 دلار 1:02:20
16.44 دلار 1:01:15
16.435 دلار 1:00:50
16.44 دلار 1:00:30
16.435 دلار 1:00:14
16.445 دلار 0:56:21
16.44 دلار 0:55:12
16.445 دلار 0:47:35
16.44 دلار 0:46:55
16.445 دلار 0:46:50
16.44 دلار 0:46:45
16.445 دلار 0:46:30
16.44 دلار 0:46:16
16.445 دلار 0:44:30
16.44 دلار 0:43:00
16.445 دلار 0:40:28
16.44 دلار 0:39:05
16.445 دلار 0:38:30
16.44 دلار 0:37:11
16.445 دلار 0:32:17
16.44 دلار 0:32:06
16.445 دلار 0:31:16
16.44 دلار 0:31:06
16.445 دلار 0:30:18
16.45 دلار 0:29:38
16.445 دلار 0:29:05
16.45 دلار 0:28:58
16.445 دلار 0:28:16
16.44 دلار 0:28:06
16.445 دلار 0:27:59
16.45 دلار 0:25:07
16.455 دلار 0:22:21
16.45 دلار 0:18:41
16.455 دلار 0:12:16
16.46 دلار 0:11:21
16.455 دلار 0:10:13
16.45 دلار 0:09:54
16.455 دلار 0:06:55
16.46 دلار 0:05:55
16.465 دلار 0:04:20
16.47 دلار 0:04:15
16.465 دلار 0:04:11

انس پلاتین

 • نرخ فعلی : 886.8
 • بالاترین قیمت روز : 887.8
 • پایین ترین قیمت روز : 884.9
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۹ اردیبهشت
 • نرخ روز گذشته : 886.8
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
886.8 دلار 1:31:06
887.7 دلار 1:29:06
887.8 دلار 1:28:41
887.7 دلار 1:28:15
887.8 دلار 1:27:54
887.5 دلار 1:27:45
887 دلار 1:25:26
886.7 دلار 1:24:51
886.9 دلار 1:24:36
886.6 دلار 1:23:11
886.8 دلار 1:22:50
886.5 دلار 1:22:26
886.6 دلار 1:22:10
886.5 دلار 1:22:06
886.4 دلار 1:21:16
886.3 دلار 1:19:15
886.4 دلار 1:18:59
886.5 دلار 1:18:11
886.7 دلار 1:17:11
886.8 دلار 1:16:55
886.9 دلار 1:16:16
887.1 دلار 1:16:11
886.9 دلار 1:16:06
887.1 دلار 1:15:22
887 دلار 1:14:55
887.6 دلار 1:14:51
887.3 دلار 1:13:51
887.4 دلار 1:13:46
887.3 دلار 1:13:41
887.5 دلار 1:12:46
887.3 دلار 1:12:25
887.2 دلار 1:12:15
887.1 دلار 1:11:54
886.9 دلار 1:10:18
886.8 دلار 1:09:00
886.9 دلار 1:08:15
886.4 دلار 1:07:40
886.3 دلار 1:07:31
886.1 دلار 1:06:50
886.4 دلار 1:06:10
886.1 دلار 1:05:35
886.3 دلار 1:05:31
886 دلار 1:05:06
885.8 دلار 1:04:40
885.7 دلار 1:04:30
885.8 دلار 1:02:32
885.7 دلار 1:01:49
885.6 دلار 1:01:05
885.5 دلار 1:00:55
885.4 دلار 1:00:09
885.6 دلار 0:58:26
885.3 دلار 0:55:55
885.4 دلار 0:55:51
885.3 دلار 0:55:46
885.4 دلار 0:54:06
885.3 دلار 0:47:06
885.6 دلار 0:46:16
885.1 دلار 0:42:55
885.2 دلار 0:42:11
885.4 دلار 0:40:33
885.1 دلار 0:40:08
885 دلار 0:38:49
885.1 دلار 0:38:35
885.2 دلار 0:38:30
885.1 دلار 0:38:25
885.2 دلار 0:36:42
885.1 دلار 0:33:25
885.3 دلار 0:33:20
885.2 دلار 0:33:15
885 دلار 0:31:11
884.9 دلار 0:30:59
885 دلار 0:30:54
885.1 دلار 0:30:49
885.2 دلار 0:30:44
885.3 دلار 0:30:34
885.5 دلار 0:29:53
885.7 دلار 0:29:43
885.6 دلار 0:26:11
885.8 دلار 0:25:56
886.1 دلار 0:24:55
886.3 دلار 0:18:21
886.2 دلار 0:16:40
886.4 دلار 0:15:17
886.3 دلار 0:13:26
886.4 دلار 0:11:16
886.5 دلار 0:11:06
886.2 دلار 0:09:21
886.3 دلار 0:07:00
886.2 دلار 0:06:55
886.4 دلار 0:06:44
886.5 دلار 0:06:26
886.7 دلار 0:04:35
886.5 دلار 0:04:06
886.9 دلار 0:03:44
886.7 دلار 0:03:00
886.8 دلار 0:02:06

انس پالادیوم

 • نرخ فعلی : 961
 • بالاترین قیمت روز : 961.8
 • پایین ترین قیمت روز : 960
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۹ اردیبهشت
 • نرخ روز گذشته : 961
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
961 دلار 1:29:06
961.7 دلار 1:28:55
960.8 دلار 1:23:45
960.4 دلار 1:23:11
960 دلار 1:15:07
961.1 دلار 1:13:56
961.6 دلار 1:13:51
961.8 دلار 1:13:46
961.6 دلار 1:13:41
961.8 دلار 1:13:06
961.7 دلار 1:09:16
961.8 دلار 1:08:55
961.5 دلار 0:58:56
961.4 دلار 0:53:45
961.1 دلار 0:51:35
960.8 دلار 0:43:45
960.7 دلار 0:38:49
960.3 دلار 0:33:48
960 دلار 0:30:18
960.3 دلار 0:29:15
960.7 دلار 0:28:58
960.8 دلار 0:23:35
960.6 دلار 0:19:21
960.8 دلار 0:19:06
961 دلار 0:18:26
961.1 دلار 0:10:51
961.3 دلار 0:05:50
961.2 دلار 0:03:39
961 دلار 0:02:06

نمودار و آرشیو + ابزار تحلیل تکنیکال انس طلا

تمام صفحه
راهنما انتخاب نماد
Powered by TradingView
مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه
آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,287 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.14 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.48%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 1,313 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 19.86 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 1.54%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 1,324 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 30.86 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 2.39%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 1,315 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 21.86 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 1.69%
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
بازار آمریکا / طلا 1291.3 (0%) 0 1291.2 1292.9 ۲۹ اردیبهشت
بازار آمریکا / نقره 16.455 (0%) 0 16.445 16.475 ۲۹ اردیبهشت
بازار آمریکا / پلاتین 886.5 (0%) 0 885.1 887.7 ۲۹ اردیبهشت
بازار آمریکا / پالادیوم 960.2 (0%) 0 960 961.6 ۲۹ اردیبهشت
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
بازار آمریکا / طلا (mini-sized) 1291.3 (0%) 0 1289.8 1291.3 ۲۹ اردیبهشت
بازار آمریکا / نقره (mini-sized) 16.455 (0%) 0 16.435 16.48 ۲۹ اردیبهشت
بازار آمریکا / طلا (کیلو) 1358.1 (0.01%) 0.1 1358.1 1358.2 ۱۸:۰۰:۳۱