کالایاب
شاخص یاب

نرخ قیمت آهن آلات

preload

تمام اقلام

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
  هر کیلو خاموت 8 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 53,000 53000 ۱۳ اسفند
  هر کیلو خاموت 8 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 53,000 53000 ۱۳ اسفند
  هر کیلو خاموت 10 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 50,000 50000 ۱۳ اسفند
  هر کیلو خاموت 10 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 50,000 50000 ۱۳ اسفند
  هر کیلو خاموت سنجاقی 8 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 54,000 54000 ۱۳ اسفند
  هر کیلو خاموت سنجاقی 8 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 54,000 54000 ۱۳ اسفند
  هر کیلو خاموت مهندسی 8 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 54,000 54000 ۱۳ اسفند
  هر کیلو خاموت مهندسی 8 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 54,000 54000 ۱۳ اسفند
  هر کیلو خاموت سنجاقی 10 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 50,500 50500 ۱۳ اسفند
  هر کیلو خاموت سنجاقی 10 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 50,500 50500 ۱۳ اسفند
  هر کیلو خاموت مهندسی 10 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 50,500 50500 ۱۳ اسفند
  هر کیلو خاموت مهندسی 10 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 50,500 50500 ۱۳ اسفند
  هر کیلو حرارتی شاخه: - / وزن: - 60,000 60000 ۱۳ اسفند
  هر کیلو زیگزاگ شاخه: - / وزن: - 61,500 61500 ۱۳ اسفند
  هر کیلو سیم تسمه 1.5 شاخه: - / وزن: - 67,000 67000 ۱۳ اسفند
  هر کیلو سیم تسمه 2.5 شاخه: - / وزن: - 67,000 67000 ۱۳ اسفند
  هر کیلو سیم فابریک 1.5 شاخه: - / وزن: - 68,000 68000 ۱۳ اسفند
  هر کیلو سیم فابریک 2.5 شاخه: - / وزن: - 68,000 68000 ۱۳ اسفند
هر کیلو قوطی 20x10 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 4.5 59,300 59300 ۲۱ اسفند
هر کیلو قوطی 20x20 تولید کننده: ایرانی / شاخه: - / وزن: 7 58,800 58800 ۲۱ اسفند
هر کیلو قوطی 25x10 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 5.5 59,300 59300 ۲۱ اسفند
هر کیلو قوطی 25x25 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 9 58,800 58800 ۲۱ اسفند
هر کیلو قوطی 30x10 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 6.5 59,300 59300 ۲۱ اسفند
هر کیلو قوطی 30x20 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 9.5 58,800 58800 ۲۱ اسفند
هر کیلو قوطی 30x50 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 16 58,300 58300 ۲۱ اسفند
هر کیلو قوطی 30x60 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 17 58,300 58300 ۲۱ اسفند
هر کیلو قوطی 40x40 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 15 58,300 58300 ۲۱ اسفند
هر کیلو قوطی 60x40 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 19 58,300 58300 ۲۱ اسفند
هر کیلو قوطی 70x70 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 27 58,300 58300 ۲۱ اسفند
هر کیلو قوطی 80x40 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 23 58,300 58300 ۲۱ اسفند
هر کیلو قوطی 40x100 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 28 59,400 59400 ۲۱ اسفند
هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509 تولید کننده: ایرانی / شاخه: پروفیل درب و پنجره / وزن: هر متر 2.44 58,300 58300 ۲۱ اسفند
هر کیلو تسمه 20x5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 12 متری / وزن: 2 52,200 52200 ۱۳ اسفند
هر کیلو تسمه 25x5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 12 متری / وزن: - 52,200 52200 ۱۳ اسفند
هر کیلو تسمه 30x5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 12 متری / وزن: - 52,200 52200 ۱۳ اسفند
هر کیلو تسمه 40x5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 12 متری / وزن: - 52,200 52200 ۱۳ اسفند
هر کیلو تسمه 50x5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 12 متری / وزن: - 52,200 52200 ۱۳ اسفند
هر شاخه تیرآهن 12 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 122 6,850,000 6850000 ۱۵ اسفند
هر شاخه تیرآهن 14 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 155 8,180,000 8180000 ۲۱ اسفند
هر شاخه تیرآهن 16 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 195 8,230,000 8230000 ۱۹ اسفند
هر شاخه تیرآهن 18 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 225 9,650,000 9650000 ۲۱ اسفند
هر شاخه تیرآهن 20 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 276 12,600,000 12600000 ۲۱ اسفند
هر شاخه تیرآهن 22 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 315 14,270,000 14270000 ۲۱ اسفند
هر شاخه تیرآهن 24 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 369 15,600,000 15600000 ۲۱ اسفند
هر شاخه تیرآهن 27 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 434 17,700,000 17700000 ۲۱ اسفند
هر شاخه تیرآهن 30 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 500 30,000,000 30000000 ۲۱ اسفند
هر کیلو ورق 8 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: برش خورده / وزن: - 60,000 60000 ۲۱ اسفند
هر کیلو ورق 10 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: برش خورده / وزن: - 60,000 60000 ۲۱ اسفند
هر کیلو ورق 12 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: برش خورده / وزن: - 60,000 60000 ۲۱ اسفند
هر کیلو ورق 15 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: برش خورده / وزن: - 60,000 60000 ۲۱ اسفند
هر کیلو ورق 20 تولید کننده: اکسین / کاویان / شاخه: برش خورده / وزن: - 54,200 54200 ۱۳ اسفند
هر کیلو ورق 25 تولید کننده: اکسین / کاویان / شاخه: برش خورده / وزن: - 53,700 53700 ۹ اسفند
هر کیلو میلگرد 8 تولید کننده: قزوین / شاخه: شاخه / وزن: 6 47,800 47800 ۲۱ اسفند
هر کیلو میلگرد 10 تولید کننده: قزوین / شاخه: 12 متری / وزن: 7.5 46,300 46300 ۲۱ اسفند
هر کیلو میلگرد 12 تولید کننده: قزوین / شاخه: 12 متری / وزن: 11 46,300 46300 ۲۱ اسفند
هر کیلو میلگرد 14 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 15 46,200 46200 ۲۱ اسفند
هر کیلو میلگرد 16 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 19 46,200 46200 ۲۱ اسفند
هر کیلو میلگرد 18 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 25 46,200 46200 ۲۱ اسفند
هر کیلو میلگرد 20 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 30 46,200 46200 ۲۱ اسفند
هر کیلو میلگرد 22 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 36 46,200 46200 ۲۱ اسفند
هر کیلو میلگرد 25 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 47 46,200 46200 ۲۱ اسفند
هر کیلو میلگرد 28 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 56 46,200 46200 ۲۱ اسفند
هر کیلو میلگرد 32 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 75 47,200 47200 ۲۱ اسفند
هر کیلو میلگرد 6.5 شاخه: کلاف / وزن: 4.5 53,000 53000 ۱۸ اسفند
هر کیلو ناودانی 8 شاخه: 6 متری / وزن: 42 46,300 46300 ۱۸ اسفند
هر کیلو ناودانی 10 شاخه: 6 متری / وزن: 52 46,300 46300 ۱۸ اسفند
هر کیلو ناودانی 12 شاخه: 6 متری / وزن: 64 46,300 46300 ۱۸ اسفند
هر کیلو ناودانی 14 شاخه: 12 متری / وزن: 155 46,300 46300 ۱۸ اسفند
هر کیلو ناودانی 16 شاخه: 12 متری / وزن: 170 46,300 46300 ۱۸ اسفند
هر کیلو ناودانی 18 شاخه: 12 متری / وزن: 215 58,000 58000 ۱۸ اسفند
هر کیلو ناودانی 20 شاخه: 12 متری / وزن: 230 58,000 58000 ۱۸ اسفند
هر کیلو ناودانی 6.5 شاخه: 6 متری / وزن: 42 47,300 47300 ۱۸ اسفند
هر کیلو نبشی 3 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 9 47,000 47000 ۱۸ اسفند
هر کیلو نبشی 4 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 15 47,000 47000 ۱۸ اسفند
هر کیلو نبشی 5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 22 47,000 47000 ۱۸ اسفند
هر کیلو نبشی 6 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 32 47,000 47000 ۱۸ اسفند
هر کیلو نبشی 8 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 58 47,000 47000 ۱۸ اسفند
هر کیلو نبشی 10 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 90 47,000 47000 ۱۸ اسفند
هر کیلو نبشی 12 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 130 47,000 47000 ۱۸ اسفند
هر کیلو ورق سیاه 2 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: رول / وزن: 12 59,000 59000 ۱۴ اسفند
هر کیلو ورق سیاه 3 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 220 58,000 58000 ۱۴ اسفند
هر کیلو ورق سیاه 4 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 290 58,000 58000 ۱۴ اسفند
هر کیلو ورق سیاه 5 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 360 57,500 57500 ۱۴ اسفند
هر کیلو ورق سیاه 6 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 435 58,000 58000 ۱۴ اسفند
هر کیلو ورق سیاه 8 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 580 58,000 58000 ۱۴ اسفند
هر کیلو ورق سیاه 10 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 720 58,000 58000 ۱۴ اسفند
هر کیلو ورق سیاه 12 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 865 58,000 58000 ۱۴ اسفند
هر کیلو ورق سیاه 15 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 1080 58,000 58000 ۱۴ اسفند
هر کیلو ورق سیاه 20 تولید کننده: اکسین / شاخه: 6x1/5 / وزن: 1445 54,000 54000 ۱۳ اسفند
هر کیلو ورق سیاه 25 تولید کننده: اکسین / شاخه: 6x1/5 / وزن: 1805 54,000 54000 ۱۳ اسفند
هر کیلو ورق سیاه 30 تولید کننده: اکسین / شاخه: 6x1/5 / وزن: 2165 54,000 54000 ۱۳ اسفند
هر کیلو ورق گالوانیزه 1 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 84,000 84000 ۲۱ اسفند
هر کیلو ورق گالوانیزه 2 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 84,000 84000 ۲۱ اسفند
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/4 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 106,000 106000 ۲۱ اسفند
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 97,500 97500 ۹ اسفند
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/6 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 88,500 88500 ۲۱ اسفند
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/7 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 84,000 84000 ۲۱ اسفند
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/8 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 84,000 84000 ۲۱ اسفند
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/9 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 85,000 85000 ۹ اسفند
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 82,000 82000 ۲۱ اسفند
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.25 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 83,000 83000 ۲۱ اسفند