شاخص یاب

نرخ قیمت آهن آلات

preload

تمام اقلام

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
  هر کیلو خاموت 8 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 52,500 52500 ۲۰ آبان
  هر کیلو خاموت 8 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 52,500 52500 ۲۶ آبان
  هر کیلو خاموت 10 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 46,700 46700 ۲۰ آبان
  هر کیلو خاموت 10 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 46,700 46700 ۲۶ آبان
  هر کیلو خاموت سنجاقی 8 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 53,000 53000 ۲۰ آبان
  هر کیلو خاموت سنجاقی 8 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 53,000 53000 ۲۶ آبان
  هر کیلو خاموت مهندسی 8 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 53,000 53000 ۲۰ آبان
  هر کیلو خاموت مهندسی 8 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 53,000 53000 ۲۶ آبان
  هر کیلو خاموت سنجاقی 10 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 47,200 47200 ۲۰ آبان
  هر کیلو خاموت سنجاقی 10 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 47,200 47200 ۲۶ آبان
  هر کیلو خاموت مهندسی 10 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 47,200 47200 ۲۰ آبان
  هر کیلو خاموت مهندسی 10 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 47,200 47200 ۲۶ آبان
  هر کیلو حرارتی شاخه: - / وزن: - 55,000 55000 ۲۶ آبان
  هر کیلو زیگزاگ شاخه: - / وزن: - 55,000 55000 ۲۷ آبان
  هر کیلو سیم تسمه 1.5 شاخه: - / وزن: - 57,500 57500 ۲۷ آبان
  هر کیلو سیم تسمه 2.5 شاخه: - / وزن: - 57,500 57500 ۲۷ آبان
  هر کیلو سیم فابریک 1.5 شاخه: - / وزن: - 59,000 59000 ۲۶ آبان
  هر کیلو سیم فابریک 2.5 شاخه: - / وزن: - 59,000 59000 ۲۶ آبان
هر کیلو قوطی 20x10 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 4.5 62,000 62000 ۲۷ آبان
هر کیلو قوطی 20x20 تولید کننده: ایرانی / شاخه: - / وزن: 7 61,300 61300 ۲۷ آبان
هر کیلو قوطی 25x10 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 5.5 61,600 61600 ۲۷ آبان
هر کیلو قوطی 25x25 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 9 61,600 61600 ۲۷ آبان
هر کیلو قوطی 30x10 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 6.5 62,000 62000 ۲۷ آبان
هر کیلو قوطی 30x20 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 9.5 61,300 61300 ۲۷ آبان
هر کیلو قوطی 30x50 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 16 61,000 61000 ۲۷ آبان
هر کیلو قوطی 30x60 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 17 61,000 61000 ۲۷ آبان
هر کیلو قوطی 40x40 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 15 61,000 61000 ۲۷ آبان
هر کیلو قوطی 60x40 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 19 61,000 61000 ۲۷ آبان
هر کیلو قوطی 70x70 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 27 61,200 61200 ۲۷ آبان
هر کیلو قوطی 80x40 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 23 61,000 61000 ۲۷ آبان
هر کیلو قوطی 40x100 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 28 61,200 61200 ۲۷ آبان
هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509 تولید کننده: ایرانی / شاخه: پروفیل درب و پنجره / وزن: هر متر 2.44 61,000 61000 ۲۷ آبان
هر کیلو تسمه 20x5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 12 متری / وزن: 2 42,000 42000 ۲۷ آبان
هر کیلو تسمه 25x5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 12 متری / وزن: - 42,000 42000 ۲۷ آبان
هر کیلو تسمه 30x5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 12 متری / وزن: - 42,000 42000 ۲۷ آبان
هر کیلو تسمه 40x5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 12 متری / وزن: - 42,000 42000 ۲۷ آبان
هر کیلو تسمه 50x5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 12 متری / وزن: - 42,000 42000 ۲۷ آبان
هر شاخه تیرآهن 12 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 122 6,440,000 6440000 ۲۷ آبان
هر شاخه تیرآهن 14 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 155 8,140,000 8140000 ۲۸ آبان
هر شاخه تیرآهن 16 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 195 8,980,000 8980000 ۲۸ آبان
هر شاخه تیرآهن 18 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 225 9,160,000 9160000 ۲۸ آبان
هر شاخه تیرآهن 20 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 276 12,550,000 12550000 ۲۷ آبان
هر شاخه تیرآهن 22 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 315 13,270,000 13270000 ۲۸ آبان
هر شاخه تیرآهن 24 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 369 15,480,000 15480000 ۲۸ آبان
هر شاخه تیرآهن 27 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 434 18,500,000 18500000 ۲۸ آبان
هر شاخه تیرآهن 30 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 500 40,000,000 40000000 ۲۷ آبان
هر کیلو ورق 8 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: برش خورده / وزن: - 43,000 43000 ۲۷ آبان
هر کیلو ورق 10 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: برش خورده / وزن: - 43,000 43000 ۲۷ آبان
هر کیلو ورق 12 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: برش خورده / وزن: - 43,000 43000 ۲۷ آبان
هر کیلو ورق 15 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: برش خورده / وزن: - 42,500 42500 ۲۷ آبان
هر کیلو ورق 20 تولید کننده: اکسین / کاویان / شاخه: برش خورده / وزن: - 40,500 40500 ۲۷ آبان
هر کیلو ورق 25 تولید کننده: اکسین / کاویان / شاخه: برش خورده / وزن: - 40,500 40500 ۲۷ آبان
هر کیلو میلگرد 8 تولید کننده: قزوین / شاخه: شاخه / وزن: 6 44,000 44000 ۲۸ آبان
هر کیلو میلگرد 10 تولید کننده: قزوین / شاخه: 12 متری / وزن: 7.5 42,000 42000 ۲۸ آبان
هر کیلو میلگرد 12 تولید کننده: قزوین / شاخه: 12 متری / وزن: 11 42,000 42000 ۲۸ آبان
هر کیلو میلگرد 14 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 15 42,900 42900 ۲۶ آبان
هر کیلو میلگرد 16 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 19 42,500 42500 ۲۶ آبان
هر کیلو میلگرد 18 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 25 42,500 42500 ۲۶ آبان
هر کیلو میلگرد 20 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 30 42,500 42500 ۲۶ آبان
هر کیلو میلگرد 22 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 36 42,500 42500 ۲۶ آبان
هر کیلو میلگرد 25 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 47 42,500 42500 ۲۶ آبان
هر کیلو میلگرد 28 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 56 42,500 42500 ۲۶ آبان
هر کیلو میلگرد 32 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 75 42,600 42600 ۲۶ آبان
هر کیلو میلگرد 6.5 شاخه: کلاف / وزن: 4.5 52,500 52500 ۲۶ آبان
هر کیلو ناودانی 8 شاخه: 6 متری / وزن: 42 45,200 45200 ۲۸ آبان
هر کیلو ناودانی 10 شاخه: 6 متری / وزن: 52 45,200 45200 ۲۸ آبان
هر کیلو ناودانی 12 شاخه: 6 متری / وزن: 64 45,200 45200 ۲۸ آبان
هر کیلو ناودانی 14 شاخه: 12 متری / وزن: 155 46,500 46500 ۲۸ آبان
هر کیلو ناودانی 16 شاخه: 12 متری / وزن: 170 46,500 46500 ۲۸ آبان
هر کیلو ناودانی 18 شاخه: 12 متری / وزن: 215 49,000 49000 ۲۸ آبان
هر کیلو ناودانی 20 شاخه: 12 متری / وزن: 230 52,700 52700 ۲۸ آبان
هر کیلو ناودانی 6.5 شاخه: 6 متری / وزن: 42 46,300 46300 ۲۸ آبان
هر کیلو نبشی 3 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 9 44,400 44400 ۲۸ آبان
هر کیلو نبشی 4 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 15 44,400 44400 ۲۸ آبان
هر کیلو نبشی 5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 22 44,000 44000 ۲۸ آبان
هر کیلو نبشی 6 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 32 44,300 44300 ۲۸ آبان
هر کیلو نبشی 8 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 58 44,300 44300 ۲۸ آبان
هر کیلو نبشی 10 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 90 44,300 44300 ۲۸ آبان
هر کیلو نبشی 12 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 130 44,300 44300 ۲۸ آبان
هر کیلو ورق سیاه 2 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: رول / وزن: 12 63,000 63000 ۲۸ آبان
هر کیلو ورق سیاه 3 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 220 53,500 53500 ۲۷ آبان
هر کیلو ورق سیاه 4 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 290 53,500 53500 ۲۷ آبان
هر کیلو ورق سیاه 5 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 360 46,600 46600 ۲۷ آبان
هر کیلو ورق سیاه 6 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 435 43,400 43400 ۲۸ آبان
هر کیلو ورق سیاه 8 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 580 43,400 43400 ۲۸ آبان
هر کیلو ورق سیاه 10 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 720 43,400 43400 ۲۸ آبان
هر کیلو ورق سیاه 12 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 865 43,400 43400 ۲۸ آبان
هر کیلو ورق سیاه 15 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 1080 43,000 43000 ۲۸ آبان
هر کیلو ورق سیاه 20 تولید کننده: اکسین / شاخه: 6x1/5 / وزن: 1445 42,500 42500 ۲۶ آبان
هر کیلو ورق سیاه 25 تولید کننده: اکسین / شاخه: 6x1/5 / وزن: 1805 42,500 42500 ۲۶ آبان
هر کیلو ورق سیاه 30 تولید کننده: اکسین / شاخه: 6x1/5 / وزن: 2165 42,500 42500 ۲۶ آبان
هر کیلو ورق گالوانیزه 1 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 89,000 89000 ۲۷ آبان
هر کیلو ورق گالوانیزه 2 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 89,000 89000 ۲۷ آبان
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/4 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 113,000 113000 ۲۷ آبان
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 99,000 99000 ۲۷ آبان
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/6 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 93,500 93500 ۲۷ آبان
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/7 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 89,500 89500 ۲۷ آبان
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/8 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 89,500 89500 ۲۷ آبان
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/9 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 91,000 91000 ۲۷ آبان
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 90,500 90500 ۲۷ آبان
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.25 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 88,000 88000 ۲۷ آبان