شاخص یاب

نرخ کاغذ

preload

تمام اقلام

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
کاغذ A4-A5 اندازه: A4 / گرماژ: 80 / واحد: بسته / برند: دبل آ 420,000 420000 ۸ مهر
کاغذ A4-A5 اندازه: A4 / گرماژ: 80 / واحد: بسته / برند: paperone 370,000 370000 ۸ مهر
کاغذ A4-A5 اندازه: A5 / گرماژ: 80 / واحد: بسته / برند: دبل آ 260,000 260000 ۸ مهر
کاغذ A4-A5 اندازه: A4 / گرماژ: 80 / واحد: بسته / برند: کپی مکس طلایی 220,000 220000 ۸ مهر
ایندربرد اندازه: 100*70 / گرماژ: 300 / واحد: کیلو گرم 166,000 166000 ۲۵ مهر
ایندربرد اندازه: 100*70 / گرماژ: 270 / واحد: کیلو گرم 205,000 205000 ۲۳ دی
ایندربرد اندازه: 70*100 / گرماژ: 350 / واحد: کیلو گرم 225,000 225000 ۲۳ دی
کاغذ تحریر اندازه: 90*60 / گرماژ: 70 / واحد: بند / برند: اندونزی 2,560,000 2560000 ۲۵ دی
کاغذ تحریر اندازه: 100*70 / گرماژ: 80 / واحد: بند / برند: اندونزی 3,210,000 3210000 ۲۳ دی
کاغذ تحریر اندازه: 90*60 / گرماژ: 80 / واحد: بند / برند: اندونزی 2,010,000 2010000 ۶ آبان
کاغذ تحریر اندازه: 100*70 / گرماژ: 100 / واحد: بند / برند: اندونزی 2,970,000 2970000 ۱ آبان
کاغذ تحریر اندازه: 90*60 / گرماژ: 100 / واحد: بند / برند: اندونزی 2,360,000 2360000 ۲۵ مهر
کاغذ گلاسه مات اندازه: 100*70 / گرماژ: 300 / واحد: کیلو گرم / برند: هانسول 165,000 165000 ۱۲:۰۳:۰۵
مقوای پشت طوسی اندازه: 100*70 / گرماژ: 250 / واحد: کیلو گرم / برند: اژدها 129,000 129000 ۲۲ آبان
مقوای پشت طوسی اندازه: 100*70 / گرماژ: 280 / واحد: کیلو گرم / برند: اژدها 129,000 129000 ۲۲ آبان
مقوای پشت طوسی اندازه: 100*70 / گرماژ: 300 / واحد: کیلو گرم / برند: اژدها 129,000 129000 ۲۲ آبان
مقوای پشت طوسی اندازه: 100*70 / گرماژ: 350 / واحد: کیلو گرم / برند: اژدها 50,000 50000 ۲۰ خرداد
مقوای پشت طوسی اندازه: 70*100 / گرماژ: 230 / واحد: کیلو گرم / برند: اژدها 129,000 129000 ۲۲ آبان
مقوای پشت طوسی اندازه: 90*60 / گرماژ: 250 / واحد: کیلو گرم / برند: اژدها 134,000 134000 ۱۳:۰۳:۰۵
مقوای پشت طوسی اندازه: 90*60 / گرماژ: 280 / واحد: کیلو گرم / برند: اژدها 134,000 134000 ۱۳:۰۳:۰۵
مقوای پشت طوسی اندازه: 90*60 / گرماژ: 300 / واحد: کیلو گرم / برند: اژدها 134,000 134000 ۲۴ دی
مقوای پشت طوسی اندازه: 90*60 / گرماژ: 230 / واحد: کیلو گرم / برند: اژدها 134,000 134000 ۱۳:۰۳:۰۵
کاغذ گلاسه براق اندازه: 100*70 / گرماژ: 250 / واحد: کیلو گرم / برند: هانسول 159,000 159000 ۱۲:۰۳:۰۵
کاغذ گلاسه براق اندازه: 100*70 / گرماژ: 300 / واحد: کیلو گرم / برند: هانسول 159,000 159000 ۱۲:۰۳:۰۵
کاغذ گلاسه براق اندازه: 100*70 / گرماژ: 200 / واحد: کیلو گرم / برند: هانسول 161,000 161000 ۱۳:۰۳:۰۵
کاغذ پشت جسب دار اندازه: 70*50 / گرماژ: 0 24,000 24000 ۸ مهر
کاغذ پشت جسب دار اندازه: 70*50 / گرماژ: 0 / واحد: / برند: Master 27,000 27000 ۳ دی
کاغذ کاربن لس (NCR) اندازه: A4 / گرماژ: 0 / واحد: بسته / برند: هایپرکپی 158,000 158000 ۲۰ خرداد
کاغذ کاربن لس (NCR) اندازه: A3 / گرماژ: 50 / واحد: بند / برند: هایپرکپی 316,000 316000 ۲۰ خرداد
کاغذ کاربن لس (NCR) اندازه: 70*100 / گرماژ: 55 / واحد: بند / برند: هایپرکپی 2,550,000 2550000 ۸ مهر
کاغذ کاربن لس (NCR) اندازه: 60*90 / گرماژ: 55 / واحد: بند / برند: هایپرکپی 2,300,000 2300000 ۱۶ مهر
کاغذ کاربن لس (NCR) اندازه: 70*100 / گرماژ: 0 / واحد: بند / برند: 3,600,000 3600000 ۳ دی
کاغذ کاربن لس (NCR) اندازه: 90*60 / گرماژ: 0 / واحد: بند / برند: 3,050,000 3050000 ۳ دی
کاغذ تحریر کرم رنگ اندازه: 70*100 / گرماژ: 70 / واحد: بند / برند: موریم 1,280,000 1280000 ۲۰ خرداد
کاغذ تحریر کرم رنگ اندازه: 90*60 / گرماژ: 70 / واحد: بند / برند: موریم 1,080,000 1080000 ۲۰ خرداد