کالایاب
شاخص یاب

نرخ گوشت مرغ

preload

تمام اقلام

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
جگر مرغ 43,000 43000 ۲۴ مرداد
فیله مرغ 177,000 177000 ۲۵ بهمن
  جگر مرغ 45,000 45000 ۲ آبان
  جگر مرغ 45,000 45000 ۲۶ آبان
  فیله مرغ 213,000 213000 ۲ آبان
  فیله مرغ 213,000 213000 ۲۶ آبان
سنگدان مرغ 43,000 43000 ۲۴ مرداد
مرغ کنتاکی 117,000 117000 ۱۵ خرداد
بازوی کبابی 109,000 109000 ۲۵ بهمن
  سنگدان مرغ 53,000 53000 ۲ آبان
  سنگدان مرغ 53,000 53000 ۲۶ آبان
  مرغ کنتاکی 143,000 143000 ۲ آبان
  مرغ کنتاکی 143,000 143000 ۲۶ آبان
شنیسل با آرد 139,000 139000 ۲۵ بهمن
شنیسل بدون آرد 157,000 157000 ۲۵ بهمن
  مرغ کامل تازه 98,000 98000 ۲ آبان
  مرغ کامل تازه 98,000 98000 ۲۶ آبان
دل مرغ پاک کرده 68,000 68000 ۲۵ بهمن
پای مرغ پاک شده 50,000 50000 ۲۲ مهر
سینه مرغ سوخاری 117,000 117000 ۱۵ خرداد
  دل مرغ پاک کرده 80,000 80000 ۲ آبان
  دل مرغ پاک کرده 80,000 80000 ۲۶ آبان
فیله مرغ زعفرانی 177,000 177000 ۲۵ بهمن
  سینه مرغ سوخاری 143,000 143000 ۲ آبان
  سینه مرغ سوخاری 143,000 143000 ۲۶ آبان
  شنیتسل بدون آرد 190,000 190000 ۲ آبان
  شنیتسل بدون آرد 190,000 190000 ۲۶ آبان
پاچینی 10 عددی مرغ 117,000 117000 ۱۵ خرداد
  بازوی کبابی ساده 131,000 131000 ۲ آبان
  بازوی کبابی ساده 131,000 131000 ۲۶ آبان
گردن مرغ بدون پوست 32,000 32000 ۱۷ بهمن
  پا چینی 10 عددی مرغ 143,000 143000 ۲ آبان
  پا چینی 10 عددی مرغ 143,000 143000 ۲۶ آبان
  گردن مرغ بدون پوست 37,000 37000 ۲ آبان
  گردن مرغ بدون پوست 37,000 37000 ۲۶ آبان
بازوی کبابی زعفرانی 109,000 109000 ۲۵ بهمن
جوجه چینی ( شنیسل فیله ) 161,000 161000 ۲۵ بهمن
  جوجه چینی (شنیسل فیله) 195,000 195000 ۲ آبان
  جوجه چینی (شنیسل فیله) 195,000 195000 ۲۶ آبان
ساق مرغ بدون پوست و سرساق 134,000 134000 ۲۵ بهمن
جوجه کباب با استخوان ساده 124,000 124000 ۲۵ بهمن
  جوجه کباب با استخوان ساده 151,000 151000 ۲ آبان
  جوجه کباب با استخوان ساده 151,000 151000 ۲۶ آبان
  ساق مرغ بدون پوست و سر ساق 163,000 163000 ۲ آبان
  ساق مرغ بدون پوست و سر ساق 163,000 163000 ۲۶ آبان
مخلوط بال و بازو کبابی ساده 104,000 104000 ۲۵ بهمن
  پای مرغ پاک شده (بدون ناخن) 48,000 48000 ۲ آبان
  پای مرغ پاک شده (بدون ناخن) 48,000 48000 ۲۶ آبان
ساق مرغ با پوست و بدون سرساق 122,000 122000 ۲۶ آبان
بال کبابی ساده - بدون نوک بال 98,000 98000 ۲۵ بهمن
  مخلوط بال و بازو کبابی ساده 128,000 128000 ۲ آبان
  مخلوط بال و بازو کبابی ساده 128,000 128000 ۲۶ آبان
جوجه کباب با استخوان زعفرانی 124,000 124000 ۲۵ بهمن
  بال کبابی ساده (بدون نوک بال) 123,000 123000 ۲ آبان
  بال کبابی ساده (بدون نوک بال) 123,000 123000 ۲۶ آبان
مخلوط بال و بازو کبابی زعفرانی 104,000 104000 ۲۵ بهمن
مرغ کامل تازه بسته بندی کیسه ای 73,000 73000 ۲۶ آبان
بال کبابی زعفرانی - بدون نوک بال 95,000 95000 ۱۷ بهمن
مرغ کامل تازه بسته بندی بشقابی 82,000 82000 ۲۶ آبان
  سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال 148,000 148000 ۲ آبان
  سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال 148,000 148000 ۲۶ آبان
سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن و بال 122,000 122000 ۲۵ بهمن
سینه مرغ با پوست، بدون شش، گردن و بال 114,000 114000 ۲۵ بهمن
  ران مرغ بدون پوست بدون دنبالچه چربی 137,000 137000 ۲ آبان
  ران مرغ بدون پوست بدون دنبالچه چربی 137,000 137000 ۲۶ آبان
جوجه کباب بی استخوان و بدون بازوی ساده 172,000 172000 ۲۵ بهمن
مرغ کامل تازه بسته بندی بشقابی پاک شده 74,000 74000 ۲۶ آبان
مغز ران با پوست ( بدون استخوان کعب ران ) 124,000 124000 ۲۵ بهمن
  جوجه کباب بی استخوان و بدون بازو ساده 208,000 208000 ۲ آبان
  جوجه کباب بی استخوان و بدون بازو ساده 208,000 208000 ۲۶ آبان
  سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال،بازو 151,000 151000 ۲ آبان
  سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال،بازو 151,000 151000 ۲۶ آبان
سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن، بال و بازو 123,000 123000 ۲۵ بهمن
ران مرغ بدون پوست، دنبالچه، چربی و سرساق 112,000 112000 ۲۶ آبان
مغز ران بدون پوست ( بدون استخوان کعب ران ) 132,000 132000 ۲۵ بهمن
  ران و سینه بدون پوست ، بدون دنبالچه ، شش 143,000 143000 ۲ آبان
  ران و سینه بدون پوست ، بدون دنبالچه ، شش 143,000 143000 ۲۶ آبان
  مغز ران بدون پوست و بدون استخوان کعب ران 161,000 161000 ۲ آبان
  مغز ران بدون پوست و بدون استخوان کعب ران 161,000 161000 ۲۶ آبان
جوجه کباب بی استخوان و بدون بازوی زعفرانی 172,000 172000 ۲۵ بهمن
ران مرغ با پوست بدون دنبالچه، چربی و سرساق 95,000 95000 ۲۶ آبان
ران و سینه بدون پوست، دنبالچه، شش، گردن و بال 117,000 117000 ۲۵ بهمن
ران و سینه با پوست بدون دنبالچه، شش، گردن و بال 102,000 102000 ۲۵ بهمن
مرغ خرد شده 4 تا 8 تکه بدون دنبالچه، شش، گردن و با 84,000 84000 ۲۳ شهریور